Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

11

4*2017

> ñèãóðíîñò

сгради, супермаркети, помещения, в

които пребивават голям брой хора,

закрити паркинги и др.

Електрически задвижващи

устройства с дистанционно

управление

В случай на пожар димът и ток-

сичните газове са животозастраша-

ващи фактори. Разпространението

на дима вътре в помещенията може

да причини значителни материални

щети на сградата и имуществото.

Намаляването на температурата

или забавянето на нейното повиша-

ване спомага да се запази стабилно-

стта на сградата и улеснява проце-

са на пожарогасене, като създава ви-

димост в зоните за достъп, намаля-

ва температурата в по-високите

зони и забавя хоризонталното раз-

пространение на пожара.

Използването на интегрирана си-

стема за отвеждане на дим и топ-

лина в комбинация с дистанционно

управляеми електрически задвижва-

щи механизми за отваряне на прозор-

ците и вентилационните отвори е

сред най-популярните съвременни

технологии за пожарозащита. Тази

стратегия гарантира в максимална

степен оцеляване на хората, улесня-

вайки извеждането на дима и горе-

щия въздух от помещенията. Наред

с прочистването на долните слоеве

на помещенията от дим, ОДТ систе-

мите имат за цел намаляване на кон-

центрацията на токсични газове по

стълбите и коридорите, повишавай-

ки видимостта по евакуационните

пътища за хората и улеснявайки до-

стъпа на екипите за спешна помощ.

Поради тази причина задвижващите

механизми трябва да бъдат проекти-

рани и тествани за употреба в ин-

тегрирани системи и конструкции за

отвеждане на дим и топлина, в съот-

ветствие с европейския стандарт

EN12101-2.

Стандартът EN 12101-2 /БДС

EN 12101-2

Всички устройства за изсмукване

на дим и топлина от помещенията

трябва да бъдат произведени съглас-

но стандарт EN 12101-2 (БДС EN

12101-2:2004 - Системи за управле-

ние на дим и топлина. Част 2: Изис-

квания за вентилатори на естестве-

на тяга за отвеждане на дим и топ-

лина). Тази част на европейския

стандарт определя изискванията и

описва методите за изпитване на

вентилатори на естествена тяга за

отвеждане на дим и топлина, които

са предназначени да бъдат инстали-

рани като част от системи за ес-

тествена вентилация на дим и топ-

лина.

Сертифицирането по този стан-

дарт определя начините на изпитва-

не на устройствата, съставляващи

системата, включително конструк-

цията, средствата за автоматиза-

ция, устройствата за долавяне и