Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

12

4*2017

> ñèãóðíîñò

контролните блокове. Дори строи-

телните материали са предмет на

това сертифициране. Съгласно

стандарта, строителни материали

Б, част 1, трябва да бъдат тества-

ни и сертифицирани, за да могат да

бъдат използвани в сградите.

Списъкът на тези продукти включ-

ва електромотори, крепежни елемен-

ти, профили за прозорци, стъклопа-

кети, панти, уплътнения и др.

Изграждането на отвеждащите

системи може да се проектира само

за сгради със структура, която по-

зволява разполагане на изходни от-

вори по вертикалните стени или по-

крива. Много производители разра-

ботват различни алтернативни ре-

шения, като всички тези системи

подлежат на тестване от компе-

тентните инспектиращи органи.

При успешно преминаване на тесто-

вете производителите получават

сертификат, който им позволява да

предлагат продуктите си на паза-

ра.

Популярни термини и съкращения

В чуждоезичната техническа ли-

тература различните типове систе-

ми за отвеждане на дим и топлина

фигурират под различни названия и

абревиатури. Нека разгледаме най-

популярните сред тях и разликите в

концепциите им.

NRA/MRA - системите за есте-

ствено отвеждане на дим (natural

smoke extraction systems, NRA) се ос-

новават на естествения ефект на

извеждане на дима и топлината, ба-

зиран на принципа на топлинната

плаваемост. Абревиатурата MRA пък

се използва за механична система за

отвеждане на дим (mechanical smoke

extraction system), при която движени-

ето на въздуха се обезпечава от

механизирано, а все по-често и авто-

матизирано оборудване.

RWA - немското съкращение RWA

(Rauch-und Warmeabzugs-Anlagen)

също се използва за обозначаване на

системите за отвеждане на дим и

топлина. Тази концепция се състои в

използването на компоненти, комби-

нирани по такъв начин, че съвмест-

но да отвеждат дима и топлината.

Целта е да се образува стабилен слой

топли газове над студения и чист

въздух.

SHEV (Smoke and heat exhaust

ventilation) - абревиатура, означаваща

вентилационна система за дим и

топлина. Тя касае вентилационните

системи за отвеждане на дим и топ-

лина на естествен принцип. Подобно

на останалите изброени технологии,

и тази се използва за отвеждане на

дим и горещи газове от сградата в

случай на пожар. В съответствие с

EN 12101, част 2, този тип системи

се състоят от следните компоненти:

задвижващ механизъм с монтажни

скоби; съответните монтажни и

закрепващи елементи, ако са необхо-

дими; профили за прозорци; стъкла за

прозорци; крепежни елементи за про-

зорци.

Отвеждане/разсейване на

дим

Терминът “отвеждане на дим“

означава отстраняване на дима по

естествен или изкуствен път извън

помещението в случай на пожар. В

резултат на тези мерки се получава

стабилен слой прочистен въздух с

ниско съдържание на дим, който е

близо до пода и позволява безопасно

използване на евакуационните пъти-

ща. В много държави, когато строи-

телните контролни органи изискват

наличие на система за естествено

отвеждане на дим в сградните поме-

щения, се използват SHEV системи в

съответствие със стандарта EN

12101-2. Разсейването на дима се

състои в отвеждане на студените

димни газове след пожар, за да се

прочисти сградата от остатъчния

пушек.

Вентилационните системи тряб-

ва да гарантират, че хората могат

да напуснат сградата, без да се из-