Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

13

4*2017

> ñèãóðíîñò

лагат на опасност, излизайки от

помещението, в което е възникнал

пожарът, а след това и на открито

(самоевакуация). Инсталацията

трябва да осигури и възможност за

достъп на органите за противопо-

жарна отбрана, поддържайки прием-

ливо ниски нива на задимяване на

помещенията. Необходимо е систе-

мата да гарантира още, че сграда-

та и имуществото в нея са защите-

ни чрез контролирано отвеждане на

дима и топлината, както и че при

възникване на пожар димът и топли-

ната възможно най-бързо ще бъдат

отведени от помещението.

Специфика на технологията

Всички системи, използвани за

отвеждане на дим и топлина, са ос-

новна част от противопожарната

защита в сградите. Изборът на под-

ходяща система за конкретната

жилищна, комерсиална или индустри-

ална строителна конструкция тряб-

ва да осигурява най-доброто решение

за спасяване на човешките животи и

предотвратяване или ограничаване

на материалните щети.

В условията на пожар максимална-

та надеждност на ОДТ е от съще-

ствено значение. Основната опера-

тивна концепция на пожарогасител-

ните системи се състои в предотв-

ратяване задържането на дим в по-

мещенията и проникването му към

евакуационните пътища.

Системите за пожаробезопас-

ност, включващи контролирано от-

веждане на дима и топлината, след-

ва да се активират автоматично,

отваряйки всички входове, през кои-

то се отвеждат димът и газовете,

за да се освободят пътищата за

евакуация до места с пресен и чист

въздух. Тези системи могат да се

използват на ежедневна база за кон-

тролирано опресняване на въздуха в

помещенията, по този начин подо-

брявайки условията на работа и ка-

чеството на живот на хората, из-

ползващи помещенията. Тези систе-

ми предоставят възможността едно

и също решение да се използва с две

различни цели – регулярна и проти-

водимна вентилация.

Функционални особености

Системите за отвеждане на дим

и топлина включват всички струк-

турни и технически инсталации, из-

ползвани за извеждане на димните

газове и горещия въздух, получени в

резултат на възникнал пожар.

Съставна част на тези системи са

различни входящи и отвеждащи от-

вори и отдушници, чиято цел е да

подават свеж въздух в помещението

или да извеждат димните и токсич-

ни газове навън, така, че да се пре-

дотврати и свръхналягане в помеще-

нието. Отворите за отвеждане на

дим са насочени към външната среда

(такива са отворите на фасади и

покриви, шахти и канали за отвежда-

не на дим и топлина). Те позволяват

на органите за противопожарна от-

брана да използват мобилни димо- и

топлоотвеждащи системи (т. е. пор-

тативни противопожарни вентила-

тори или екстрактори на топлина).

През входящите въздушни отвори

пожарната бригада може да вкарва в

сградата чист въздух чрез вентила-

тори. Това трябва да може да се