Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

14

4*2017

> ñèãóðíîñò

направи директно през вратите на

помещенията или косвено през

стълбище, следващо коридор.

При системите за отвеждане на

дим и топлина, които могат да се

използват както за рутинна венти-

лация на помещенията, така и в слу-

чай на пожар, устройството за ава-

рийно захранване контролира отвеж-

дането на дим и топлина. Прозорци-

те, димните клапи и подвижните

куполи се отварят и затварят с по-

мощта на електрически задвижващи

механизми. Контролирането на вен-

тилацията се извършва от вентила-

ционен прекъсвач, регулатори за дъжд

и вятър или таймер, а в случаите,

когато алармата е задействана

ръчно, чрез т. нар. RWA превключва-

тел или автоматично, чрез датчици

за отчитане на разликите в дима или

топлината. Освен това към систе-

мата могат да се свържат и допъл-

нителни алармени сигнализатори.

Компоненти на системите за

отвеждане на дим и топлина

Електромеханичните задвижвания

се използват за отваряне и затваря-

не на отворите за подаване на свеж

въздух и отвеждане на опасното об-

газяване от помещенията. Функцио-

нален тест на задвижващите меха-

низми може да се извърши по всяко

време, като е препоръчително това

да се извършва регулярно от съобра-

жения за сигурност. Структурата и

дизайнът на популярните стандарт-

ни системи за отвеждане на дим и

топлина позволяват адаптирането

им към всички видове разпростране-

ни на пазара профили за прозорци и

дограми. Те осигуряват и гъвкави

възможности за монтаж в съчетание

с различните профилни системи.

Електрически контрол - управлява-

щият блок разполага с две независи-

ми захранвания (от електрическата

мрежа и чрез батерия), които гаран-

тират работа при всяка ситуация.

Функционалната безопасност на ка-

белите и активиращите устройства

трябва да се следи постоянно. При

пожар датчикът за пушек бързо за-

действа автоматичния пожароизве-

стител или външната пожароизвес-

тителна система. Системата има и

други удобни вентилационни функции,

например автоматично задействане

на временна вентилация на помеще-

нията или ограничаване на подаване-

то за нуждите на обикновена ежед-

невна вентилация съгласно изисква-

нията. Вентилационните отвори на

системата могат да бъдат съот-

ветно задействани в зависимост от

посоката на вятъра, а именно, в слу-

чай на пожар, подветрената страна

на сградата да се използва за отвеж-

дане на дима. Електрическият блок за

ръчно управление се използва за ръчно

задействане на системата за инди-

кация на работните състояния и

състоянията на алармата.

Автоматичен детектор и сензори

- съществуват различни сензори и де-

тектори, които се използват в сис-

темите за механизирана или есте-

ствена вентилация. Детектори за

вятър и дъжд, температурни сензори

и регулатори се използват за автома-

тично управление на вентилацията и

следене на метеорологичните условия.

Сензори от други системи също мо-

гат да се интегрират във вентилаци-

онната система за отвеждане на дим

и топлина чрез елементите на сград-

ната инсталация. Детекторите за

дим, за температура или за топлинна

дифузия са предназначени да откриват

пожар и да задействат бързо и авто-

матично системата за отвеждане на

дим и топлина.