Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

4

4*2017

> íîâèíè

Hoval инсталира системно решение за отопление и вентилация в Асарел Медет

работещи в режим отопление, които подават пресен въздух и засмук-

ват отработен от халето. Покривните апарати също така оползот-

воряват топлината с помощта на пластинчат топлообменник с

ефективност до 73%.

В халето на централата ремонтна база са заложени топловъздушни

апарати TopVent MH за пресен въздух, затоплен от вграден воден топ-

лообменник. В другите корпуси за едро и ситно трошене и във филтъ-

рното отделение самонтирани стеннитопловъздушни апарати TopVent

HV, работещи в режимнаотоплениеинарециркулация.Навходнитеврати

на всички халета пък са монтирани въздушни завеси TopVent CUR.

“Производствените сгради на Асарел Медет са истинско предиз-

викателство за ОВК системите с големия си обем, голяма светла

височина и силно замърсената работна среда“, обясняват от Hoval.

Инсталираните покривни апарати са пуснати в експлоатация за ото-

пляване на халетата през изминалата зима. Те се контролиратотобща

система DigiNet5, която на следващ етап ще бъде свързана с общата

система за сградно управление на съоръжението (BMS).

Hoval достави децентрализирани покривни апарати за едновременно

отопление и вентилация за три големи цеха на Асарел Медет - Флота-

ция, Мелнично и Дезинтеграция. Заложени са апарати RoofVent LHW,

Legrand стартира програма в областта на Интернет на нещата в България

та за развитие на свързани устройства за “умни домове“. Предста-

вените продукти се отличават със стилен дизайн, иновативност, ин-

туитивности възможности за персонализация. Legrand постави фокус

на три от тях – нов видео домофон Classe 300X12E със 7-инчов дис-

плей и интегрирана Wi-Fi свързаност, свързан термостат Smarthere

също с интегрираната Wi-Fi връзка, както и свързана видео шпионка,

която се монтира без окабеляване и разполага с широкоъгълна инфра-

червена камера с LED подсветка.

“ELIOT продуктите са подходящи както за реновация на съществу-

ващи сгради, така и за новостроящите се. Трансформацията на стан-

дартните електрически инфраструктури към “умни“ свързани устрой-

ства на практика увеличава комфорта на потребителя в дългосрочен

план“, поясни директорът на Legrand България Людмил Даскалов.

“Като важен фактор в дигиталната трансформация на индустри-

ята ние в Legrand инвестираме сериозни средства и ресурси в разра-

ботката и производството на свързани решения и продукти както за

бизнес клиентите, така и за крайните потребители“, сподели ме-

ниджърът на компанията за Централна и Източна Европа Иван Хейда.

Френският производител на продукти и системи за електрически

инсталации и информационнимрежи Legrand представи иновативна про-

грама ELIOT в областта на Интернет на нещата, която ще стартира

в България. Програмата ELIOT е част от стратегията на компания-

28-ото издание на For Arch ще се проведе през септември в Прага

28-ото издание на международнототърговско изложение за сградни

технологии For Arch ще се състои от 19 до 23 септември т. г. в Прага.

През последните 27 години събитието се утвърди като водещо за

сектора в Чехия и място за среща между бизнесмени, клиенти и спе-

циалисти от Централна и Източна Европа. В рамките на панаира са

организирани специални B2B срещи, които имат за цел намиране на

бизнес партньори, местни дистрибутори или доставчици.

Сред основните теми на For Arch са: архитектурни, проектантски

и строителни инженерни услуги; електроинсталации; производство

на прозорци, врати и стълбища; отопление, коминни конструкции,

климатици; строителни материали; устойчиво строителство кон-

струкции и зелени сгради; транспорт и логистика.

В предишното издание на панаира през 2016 г. взеха участие 841

изложители, от които 67 чуждестранни. Събитието бе посетено от

над 71 000 души.