Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

7

4*2017

> èíòåðâþ

текст, че са с по-ниска цена. Една

адекватна реакция е контрол на ця-

лата продукция. Така например в НИЛ

“Осветителна техника“ към МГУ “Св.

Иван Рилски“ годишно се изпитват

между 400 и 500 осветителя. Добра

новина също е, че преди 9 месеца ла-

бораторията в гр. Самоков към СА-

МЕЛ-90 АД получи акредитация за из-

питване на осветители.

Какво се промени в сектора за този

период и какви са очакванията Ви за не-

говото краткосрочно развитие?

За тригодишния период 2014 – 2017

г., когато се проведе предишната,

юбилейна за нас, конференция, като

че ли не се случиха кой знае какви

събития. Но независим поглед показ-

ва известно преструктуриране на

производството на светодиодни ос-

ветители. Така например някои фир-

ми, традиционни участници на паза-

ра на осветление, не взеха участие в

BulLight 2017 поради финансови зат-

руднения. Други не можаха да вземат

участие поради ангажираност в про-

екти, които блокираха всичките им

ресурси в изпълнение на срочни зада-

чи. Като цяло се отбелязват затруд-

ненията при по-малките фирми. Впе-

чатлението ми е, че се прехвърля

голяма част от административната

тежест върху тях, което означава,

че значителна част от своето вре-

ме тези фирми трябва да отделят за

обслужване на държавната админис-

трация, а не обратното, както би

било редно. На фона на всичко това

продължава липсата на интерес в

управлението на държавата за сти-

мулиране на високите технологии и

образованието. Лично към мен все по-

често се обръщат представители на

фирми с молба да им предложа млади

кадри, за да бъдат назначени на ра-

бота, и аз не мога да им помогна в

това отношение.

През гореспоменатия тригодишен

период всъщност се случиха много

новости в областта на осветителна-

та техника. Българският национален

комитет по осветление отразяваше

тези събития и ги направи достъпни

за всички специалисти чрез проведе-

ните за изминалия период около 35

семинара. Верни на мисията си да

информираме колегията, на уебсайта

на сдружението публикуваме всички

доклади от конференции и презента-

ции от проведените семинари. Освен

седемте събития, осъществени отна-

чалото на годината досега и предви-

дените през октомври, ноември и де-

кември още три семинара, през след-

ващата 2018 г. се планира провежда-

нето на Балканската конференция.

През 1999 г. по инициатива на члено-

ве на НКО, в гр. Варна беше проведе-

на Първата Балканска конференция по

осветление. Тя е една значима иници-

атива за България, която се възпри-

ема от балканските специалисти и

регулярно се провежда в отделните

страни на Балканите. През 2018 го-

дина отново идва ред на България да

бъде домакин на тази конференция.

Екипът подготвил първата Балканс-

ка конференция отново се наема със

задачата да я организира.

За целта е създадена уеб страница

на конференцията и са разпратени

покани за участие до чуждестранни-

те специалисти. Очакваме всички,

които се интересуват от проблеми-

те на осветлението, да посетят

това събитие.