Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 34 Next Page
Page Background

ÑÒÐ.

8

4*2017

> èíòåðâþ

Г-н Митев, представете накратко дейността на БГСКЛАД на

читателите на сп. ТД Инсталации.

Опитът в сферата на недвижимите имоти, натрупан през

над 20-годишната история на фирма ШАНС 96, доведе до

идеята за създаването на отделна платформа за индус-

триални имоти, а именно БГСКЛАД.

През март т. г. платформата БГСКЛАД навърши три

години. В момента тя има база с над 6000 оферти на

складове и индустриални площи от цяла България. Плат-

формата наскоро беше номиниранa за участие в конкур-

са European Business Awards (EBA) 2015-2016 в категория

“Бизнес на годината“.

През изминалите 3 години мрежата създаде представи-

телства и работи успешно в почти всички основни обла-

стни градове. По този начин БГСКЛАД се превърна в

барометър и център на информация за всеки бизнесмен,

който има нужда от някакъв тип услуга или консултация,

свързана със складове или индустриални имоти. БГСКЛАД

непрекъснато развива и допълва своята маркетинг стра-

тегия съобразно тенденциите, които пазарът изисква.

От две години БГСКЛАД организира самостоятелно об-

ластни конференции за индустриалните имоти в Пловдив

и Стара Загора, а тази година през октомври ще орга-

низира Първата национална конференция за индустриал-

ните имоти в гр. Пловдив.

Какви предимства предлага БГСКЛАД на своите клиенти?

БГСКЛАД има над 6000 оферти, които се актуализират

ежедневно - това е най-голямата и пълна база данни в

сектора. Благодарение на модерната, голяма и лесно

достъпна онлайн система клиентите получават актуал-

на, навременна и точна информация за пазара на индус-

триални имоти във всеки един момент.

БГСКЛАД ежемесечно събира, проучва, актуализира и пра-

ви анализ (мониторинг) на пазара на индустриални имоти.

По този начин клиентите ни получават точна, ясна, на-

временна информация за развитието на пазара - къде е

подходящо да се инвестира, купува, продава. БГСКЛАД не

просто продава и отдава имоти, но и предоставя комп-

лексни услуги в сферата на индустриалните имоти, за да

могат клиентите й да сключат най-добрата сделка за тях.

Голямо предимство е нашият екип от професионалисти,

които са тясно специализирани както в покупко-продаж-

ба, наемане и отдаване на складове и промишлени площи,

Продължава търсенето на

нови, модерни складови площи

и индустриални обекти

Симеон Митев, собственик на

платформата “БГ СКЛАД“,

пред сп. ТД Инсталации

така и в проектно управление, консултации, проучвания

и анализи в областта на индустриалните имоти.

Кои са факторите, които движат пазара на индустриални

имоти в момента?

Веднага след началото на глобалната финансова криза

през 2008 г. пазарът на имоти се охлади, а предлагането

на нови строителни площи се сви рязко, като се задър-

жаха достатъчно продължително ниски нивата както на

продажби, така и на наеми. Инвеститорите в бизнес

имотите се отдръпнаха. От две-три години се забеляз-

ва подем в инвестициите в доходоносни имоти и същев-

ременно се завръща и интересът от чужди инвестито-

ри. Постепенното възстановяване на икономиката и

потреблението са предпоставка за засиленото търсене

на индустриални имоти. Определено предлагането на ново

строителство изостава, както поради инерцията от

годините на кризата, така и поради естественото из-

черпване на парцели за строителство с подходящи лока-

ции и добра инфраструктура, а също и поради времевите

характеристики на строителния цикъл. Банките, от своя

страна, предприеха по-агресивна политика за финансиране

на различни инвестиционни проекти.

Продължава търсенето на нови, модерни складови площи

и индустриални обекти. Запазва се търсенето на малки

складови площи в сегмента до 500 кв. м и над 1000 кв. м.

Инвеститорите, които се оглеждат за покупка на тере-

ни за логистични и производствени площи, все още не

могат да “преглътнат“ факта, че на базата на цени на

земя, и на цени на ново строителство тяхната възвръща-

емост ще бъде в порядъка на 9-11 години. Търсят се

проекти с възвръщаемост до 7 години. Сезонното търсене

и наемане на складови площи в градовете около Черномо-

рието тази година не е само преди сезона, но и продължава

по време на сезона.