Технологии за автоматизация на офис сгради

26.02.2019, брой 1/2019 / Технически статии / Сградна автоматизация

  •  Технологии за автоматизация на офис сгради
  •  Технологии за автоматизация на офис сгради
  •  Технологии за автоматизация на офис сгради
  •  Технологии за автоматизация на офис сгради

Технически статии

 

Работното място в офиса значително еволюира през последното десетилетие. Съвременните офис сгради се превръщат във все по-интелигентни обекти, в които служителите са непрекъснато свързани помежду си и с останалия свят чрез най-актуалните информационни и комуникационни технологии. Днес човекът, работното място и сградата функционират и взаимодействат в споделена екосистема, базирана на комплексни решения за сградна автоматизация.Те са създадени да оптимизират управлението на сградните услуги, да улеснят изпълнението на различни дейности в офиса, да осигурят комфорт на служителите и да стимулират продуктивността им, като същевременно спомагат за повишаване на енергийната ефективност и спазване на екологичната и социална отговорност на компанията.

Така интелигентните офиси се превръщат в стандарт в модерните бизнес сгради, оборудвани с богат арсенал от сензорни технологии, които събират и анализират големи обеми от разнообразни типове данни и ги интерпретират посредством комплексни софтуерни платформи. Интегрирането на все повече технологии в сградната инфраструктура се превръща от луксозна характеристика на обекта в стратегия за обезпечаване на материалните активи с достатъчно възможности за бъдещата им експлоатация.

 

Предимства на автоматизацията в офис сгради

Основната роля на системите за сградна автоматизация в офисите остава непроменена – обединяване на множество сградни услуги и системи в единна платформа с улеснено централизирано управление посредством общ интерфейс. Свързването на отделните технологии в обединена структура осигурява на мениджмънта на сградата контрол над всички дейности и операции в обекта. Този своеобразен компютърно-опосредстван хъб може да автоматизира отоплението, охлаждането и вентилацията, системите за сигурност, контрол на достъпа и пожарна защита, осветлението, асансьорите и т. н.
През последните години степента на автоматизация в модерните офис сгради значително е нараснала, а глобалните инвестиции в технологии за интелигентни сгради се очаква да достигнат 18,5 млрд. щатски долара до края на настоящата година, сочат актуалните прогнози на експерти. С непрекъснатото разширение на този сегмент се увеличава и функционалността на свързаните и високоавтоматизирани съвременни офиси. Все повече компании в световен мащаб осъзнават ползите от сградната автоматизация и възможностите на тези технологии във връзка с изпълнението на стратегическите бизнес цели на организацията.

Системите за сграден и енергиен мениджмънт (BMS и BEMS) са проектирани да оптимизират функционирането на сградната екосистема, ограничавайки загубите на енергия и свързаните с тях разходи. Друг важен резултат от тази практика е намаляването на въглеродния отпечатък на компанията – ключова глобална цел по пътя към устойчив бизнес и нисковъглеродна икономика. Наред с подобрената енергийна и ресурсна ефективност, автоматизираните офис сгради са по-сигурни и гъвкави, с възможности за по-бърза реакция при извънредни сценарии.

Сред основните предимства от внедряването на система за сградна автоматизация в офиса са по-малките сметки за комунални услуги, които могат да спестят на компанията до 15% от годишните оперативни разходи. Друга съществена полза е повишеният комфорт във връзка с усъвършенстваните възможности за управление на микроклимата. Целенасоченият температурен контрол спомага и за ограничаване на излишните разноски, свързани с отопляването или охлаждането на зони, които към момента не се използват. Интегрирането на системи за мониторинг на енергийното потребление на база заетост на помещенията и въвеждането на програми за работа на ОВК инсталациите съгласно предназначението на отделните зони и моментния брой хора в тях е важна стъпка по посока минимизиране загубите на енергия.

 

Разширени функционални възможности

Достъпът до платформата за управление може да се осъществява както на място чрез съответните контролни панели, така и чрез удобно мобилно приложения за смартфон или таблет, което позволява бърза и лесна отдалечена настройка на параметрите на сградните услуги. Тази възможност е изключително полезна за случаите, в които сградата се експлоатира извън периодите на пиково енергийно потребление, както и при резки колебания във външните температури.

Единната платформа за автоматизация на офис сгради прави възможно и лесното и ефективно управление на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Чрез настройките й могат удобно да се конфигурират потребителски профили с различни нива на достъп до отделните зони на сградата. Интегрирането на средствата за видеонаблюдение в платформата пък спомага за централизиран мониторинг, запис и съхранение на видеоматериал за случващото се вътре и около сградата посредством единен интерфейс. Допълнителни възможности разкрива обединяването на всички системи за сигурност на офис сградата – димните детектори, противопожарните аларми и пожарогасителните инсталации, системите за предпазване от наводнение и т. н. В синхрон с технологиите за контрол на достъпа и видеонаблюдение, тези системи могат да спомогнат за осъществяването на цялостни стратегии за защита на хората и материалните активи в случай на инцидент и оптимално зоново ограничаване на щетите.

Сред най-отчетливите предимства на автоматизираните офис сгради са възможностите за почти безкрайно персонализиране на работната среда. Подобряването на комфорта в отделните зони и помещения може да бъде извършено чрез прецизно управление на температурата, влажността, осветлението, дори чистотата на въздуха.

Системата за сградна автоматизация има и друга важна функция – да гарантира, че всички механични и електрически системи в офиса функционират безпроблемно. В рамките на сложна взаимосвързана мрежа всички сградни технологии и услуги работят в синхрон помежду си, събират данни и обменят информация, която се обработва от централизиран хъб. Достъпът до него може да се осъществява на различни нива на мениджмънт и от всяка точка във и извън обекта посредством интернет или локална безжична връзка.
Данни и сигурност

Системите за автоматизация в съвременните сгради функционират на базата на обширни сензорни мрежи, които генерират огромно количество информация. Тези гигантски масиви от данни се обработват от интелигентен софтуер, който изготвя изпълними предписания за оптимизиране на сградната експлоатация. Така сградните мениджъри са в позиция да вземат по-информирани, адекватни и навременни решения. Системата се грижи още да следи и предотвратява различни повреди в сградните системи и оборудване. Този превантивен мониторинг цели ограничаване на разходите, свързани с неизправната работа на офис техниката и сградните инсталации и евентуалната им повреда. Всичко това е възможно, благодарение на детайлния анализ на събраните от сензорите големи обеми данни.

Важна функция на системите за сградна автоматизация е и да управляват контрола на достъпа. Интегрирането на най-съвременните технологии в областта на биометриката в платформата значително улесняват и оптимизират този процес. Чрез решения за лицево и гласово разпознаване, идентифициране посредством пръстов отпечатък, алгоритми за видеоанализ и автоматизирани ключалки в офис сградата се повишава сигурността на служителите, данните и имуществото. В случай на регистриран риск, например опит за влизане на неоторизирано лице или загуба/кражба на средство за персонална идентификация (например карта или чип), сградната платформа може автоматично да насочи фокуса на системите за видеонаблюдение в компрометираната зона, да ограничи достъпа до и извън зоната, да сигнализира съответните отговорни лица и т. н.

 

Екологични ползи

Използването на енергия и екологичният отпечатък на един бизнес са неразривно свързани. Автоматизираното управление на енергийните потребности на една офис сграда може да доведе до впечатляващи икономии на електричество без допълнителни разточителни мерки и инвестиции. Ефективното управление на ОВК системите и осветлението, които се оказват сред най-големите консуматори на енергия в офисите, може да спомогне за до 50% намаляване на енергийното потребление.

Автоматичното включване, изключване и димиране на осветлението, съгласно наличието на дневна светлина, работния график и моментната заетост на помещението, значително редуцира общата консумация на електричество в сградата. Наред с очевидните ползи, това способства за увеличаване на жизнения цикъл на осветителните тела и инсталации и намаляване на топлинното натоварване в помещенията вследствие на по-малкото отпадна топлина, която осветителите излъчват. Така индиректно се снижава и потребността от кондициониране на въздуха, което от своя страна допринася за допълнително ограничаване на енергийната консумация.

Работата на ОВК системите може да бъде прецизно управлявана посредством интелигентни алгоритми за изучаване на потребителските предпочитания и автоматизирано регулиране съгласно външните атмосферни условия, моментната заетост на помещенията и тяхното предназначение. Платформата обикновено позволява достъпът до контролния интерфейс да бъде организиран на отделни йерархични нива. Така сградната екосистема бива защитена от драстични енергийни разхищения и функционира в максимално екологосъобразен режим.


 

Подобряване на работната продуктивност

Актуални проучвания сочат, че в автоматизираните офис сгради работната продуктивност на служителите може да бъде драстично увеличена чрез фина настройка на ключови параметри на средата като температура, осветление, шум, ергономия, качество на въздуха и водата, интериорни цветови схеми, дизайн и др.

Изследване на Американската общност по интериорен дизайн разкрива, че близо 70% от служителите, участвали в анкетно проучване, имат оплаквания във връзка с осветяването на работното им място. Т. нар. биодинамично осветление, съобразено с естествения биологичен ритъм на организма, може значително да повиши концентрацията и работоспособността на служителите в офиса. Основен параметър на осветлението в тази посока, подлежащ на автоматизирано управление посредством различни сензорни технологии, е цветната температура. “Студената” светлина (по-бяла, с по-висока цветна температура) доказано подсилва бдителността и производителността и е по-подходяща за работните зони, а “топлата” светлина е препоръчително решение за зоните за комфорт и релаксация. Проучванията сочат, че по-активното излагане на дневна светлина и максималното доближаване на изкуственото осветление към характеристиките на естественото осветяване може да подобри настроението, енергичността и креативността на служителите и да ограничи депресивните състояния и летаргията.

Друг важен фактор на работната среда, който системата за сградна автоматизация може автоматизирано да управлява с оглед оптимална продуктивност, е температурата. Изследванията доказват, че работещите в офис, които изпитват топлинен дискомфорт, срещат сериозни трудности да се фокусират, а от това драстично страда трудовата им производителност. Наличието на адекватна климатизация и вентилация, доставящи достатъчно количество кислород и пресен въздух с необходимата комфортна температура и влажност може да увеличи работните резултати с над 5%. От друга страна, учените изчисляват, че с всеки градус нагоре при повишаване на околната температура в помещението над 25°C работоспособността намалява с около 2%. Претоплянето причинява летаргия и влияе негативно върху бдителността и концентрацията, което пък повишава риска от различни инциденти.

 

Интелигентни офиси

Наред с популяризирането на парадигмата за интелигентните сгради през последните години все по-обсъждана става и концепцията за умни офиси. Визията за тези интерактивни екосистеми, в които служители, сградни системи и офис оборудване функционират и взаимодействат в свързана информационна и комуникационна мрежа, води до драстичен скок в продажбите на технологии за интелигентни сгради. Глобалният пазар на продукти и решения за умни офиси се очаква да достигне над 46 млрд. щатски долара до 2023 г. с комбиниран годишен темп на растеж от 12,94% за периода 2017-2023 г. Данните на агенцията за маркетингови проучвания Markets and Markets сочат още, че в основата на тази тенденция са технологични иновации като Internet of Things и свързаните продукти в различни сегменти като офис техника, персонални електронни устройства и т. н.

 

В доклада “Интелигентни офиси: Визия за бъдещето 2017”, изготвен от British Land и Worktech Academy, са публикувани резултатите от мащабна анкета, проведена сред офис служители. Темата на запитването е с какви функции трябва да разполага един офис (или офис сграда), за да бъде определен като интелигентен. Сред най-популярните отговори на респондентите са саморегулиращо се свързано осветление и умни щори. 53% от участниците споделят, че работното им място не разполага с такива, но смятат, че би било много полезно. Голяма част от анкетираните (53%) поставят сред най-важните характеристики на интелигентния офис възможността максимално да персонализират работната среда и микроклимата на ниво работно място. За 51% от участниците най-важно е осветлението да е биодинамично и да осигурява оптимално количество близка до дневната светлина. Половината от респондентите смятат, че офисът става интелигентен, когато ОВК системите могат автоматично да се самонастройват спрямо зададените предпочитания, атмосферните условия и моментната заетост на помещенията.

Сред останалите функции и характеристики, посочени от анкетираните, са: приложения за резервиране на работни места, зали (конферентни, за срещи, за видеопрезентации и т. н.) и паркинг места; единен интерфейс за свързване на персоналните мобилни и електронни устройства с всички монитори и компютри из сградата; сензори на бюрото или в стаята, които да следят ефективността (работната и енергийната) и др.

Интересна концепция в контекста на умните офиси е за споделената интелигентност или осигуряването на платформа за оптимален обмен на данни, информация и идеи между служителите. Друга важна специфика на умния офис е свързаната среда и възможностите за активно взаимодействие между потребителя и сградните системи и услуги например чрез интелигентни стайни термостати. Свързаното работно място позволява на ръководителите на екипи също да проследяват, напредъка по даден проект, без да е необходимо да свикват физическа среща на екипа.

Други, наглед по-футуристични концепции за умния офис, включват интелигентни мебели и в частност интелигентни бюра. Оборудвани с различни типове сензори, те могат автоматично да регулират ергономията на работното място, както и да включват различни информационни и комуникационни възможности, например панели за управление, монитори на ефективността, платформи за съобщения и т. н.

Благодарение на технологичното развитие в сферата на IoT, интелигентните офиси могат да се възползват и от предимствата на свързани продукти в сферата на осветлението, видеонаблюдението, автоматични ключалки, звънци, умни термостати и щори, сензори за движение, технологии за автоматизация на конферентни зали и т. н.

 

Интегрирана платформа

“Гръбнакът” на технологиите за автоматизация на офис сгради е интегрираната платформа, която оптимизира ефективността и дългосрочно подобрява експлоатацията на офисната екосистема. Тази платформа осигурява споделена архитектура, която позволява събирането, обработката, анализа, съхранението и визуализацията на данни от разнородни сградни системи. Обменът на данни между отделните елементи в тази архитектура се осъществява посредством съответната комуникационна мрежа и различни крайни устройства - контролни панели, смартфони, таблети, персонални компютри.
Единната платформа може да включва инструменти за управление на човешките ресурси, сградните услуги, енергийното потребление и консумацията на други комунални услуги, сигурността и видеонаблюдението, използването на отделните сградни единици (зали със специфично предназначение, паркинг места и др.).

Надграждането на системата за сграден мениджмънт до такава интегрирана платформа позволява и лесно визуално презентиране на дигитализирана информация за всеки аспект на офис дейността, улеснявайки работата на служителите, поддръжката на оборудването и т. н. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Носими устройства в сградната автоматизацияТехнически статии

Носими устройства в сградната автоматизация

Иновационният скок при персоналните мобилни устройства и приложения създаде широк набор от нови възможности за управление на
умните системи в домовете и сградите. Плавно и логично сградната автоматизация се сля със сегмента носима електроника,
доминиран доскоро от фитнес тракерите и крачкомерите.

Приложенията на устройства като смарт гривни, часовници и очила в управлението на интелигентни платформи за сградна и домашна автоматизация през идните години се очаква прогресивно да нараства.

Иновации за свързания дом на Schneider Electric Innovation Summit 2018 в ПарижБизнес

Иновации за свързания дом на Schneider Electric Innovation Summit 2018 в Париж

Актуални решения за енергиен мениджмънт и автоматизация на интелигентни сгради представи Schneider Electric по време на фирменото изложение Innovation Summit в Париж. Водещ акцент по време на форума беше IoT-отворената цялостна платформа за умен дом Wiser, която предлага интелигентни възможности за лесно управление на автоматизираните системи в жилището.

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно растеИнтервю

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Екслузивен материал, посветен на българското участие в предстоящото издание на Light+Building през март т.г.

В него управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов разкрива детайли за организацията, профила на изложителите и връзката между платформата и развитието на сектора.

Мария Хаселман, директор бранд мениджмънт на изложението, коментира възможностите, които Light+Building предлага на страните от региона на Югоизточна Европа.

Еволюция в жилищните системи за сигурностТехнически статии

Еволюция в жилищните системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на сградната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. От луксозни високотехнологични джаджи, те постепенно се превърнаха в решение, достъпно за средностатистическия потребител.

Водещата статия в броя разглежда съвременните тенденции и някои от най-впечатляващите иновации в сегмента.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехнически статии

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Технологични тенденции за сигурност в офис сградиТехнически статии

Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се изправят пред проблеми със сигурността, които засягат както тях самите, така и обитателите на зданията. Независимо дали една сграда се обитава от собственика й или от наематели, гарантирането на максимална сигурност в името на защитата на хората и на тяхната интелектуална и физическа собственост е от жизненоважно значение.

Последни достижения в сградните системи за сигурностТехнически статии

Последни достижения в сградните системи за сигурност

През последното десетилетие станахме свидетели на своеобразна революция в областта на сградните системи за сигурност. Фундаментални технологии като безжичните и клетъчни устройства навлязоха в тази сфера, за да променят завинаги начина, по който осигуряваме безопасността на домовете си.

Климатизация на офис сградиТехнически статии

Климатизация на офис сгради

Съвременните офис сгради се стремят да предложат оптимален комфорт и минимални разходи за енергия. По този начин сградата би могла да притежава клас А на енергопотребление или дори да се приближава към сграда с нулево потребление.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top