Апартаментни табла

18.05.2015, Брой 2/2015 / Техническа статия / Електроинсталации

 

Апартаментните електрически табла захранват всички токови кръгове в жилището. В тях се монтират автоматичните предпазители (АП) и все по-трайно навлизащите в модерното строителство дефектнотокови защити. Основната функция на автоматичния прекъсвач е да защитава проводниците на инсталацията от свръхтокове - на претоварване и късо съединение.

Поради тази причина той се избира съобразно сечението и начина на полагане на проводника (в тръби, под мазилка), според препоръките на производителя на проводника. Във всички съвременни сгради като правило се използват АП с възможност за монтаж върху DIN-рейка (DIN-шина). Тези апарати са много надеждни, имат малък размер и добре се вписват в помещенията и таблата. Почти всички притежават степен на защита от механично въздействие IP 00 и IP 20.

Защитата на хора от поражение на електрически ток в електроинсталациите се реализира от дефектнотоковите защити. Автоматичните прекъсвачи не могат надеждно да защитават в случай на токове на утечка, тъй като не гарантират достатъчно бързодействие при такива ниски и безопасни за инсталацията, но смъртоносни за човека, утечни токове.

Дефектнотоковата защита сработва, т.е. изключва захранващото напрежение, когато протекат токове извън фазовия и нулевия проводник. Типичен пример е допир с ръка до фаза. В този случай токът протича по веригата фазов проводник - човешко тяло - земя, т. е. извън контура фаза - нула.

Tокът, протичащ по фазовия проводник (L), е различен от тока, протичащ по нулевия проводник (N), и дефектнотоковата защита изключва захранващото напрежение. За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници, т. е. да имат система TN-S или TT (трипроводно изпълнение за монофазните и петпроводно изпълнение за трифазните системи).

Според Наредба №3 e задължително линиите да бъдат изпълнявани като три- или петпроводни при сечение на проводника по-малко от 10 mm мед или 16 mm алуминий. След дефектнотоковата защита нулевият и защитният проводник повече не трябва да се свързват никъде помежду си.


› РекламаЕлектрическата инсталация е безопасна, когато е изпълнена така, че да няма опасност през човешкото тяло да протече ток, по-голям от 30 mA. Счита се, че това е прагът на безопасния ток, който може да протече през тялото, без да нанесе трайни увреждания. Изхождайки от тази точка, при изграждането инсталацията се изчисляват защита, прекъсвач, стойностите за заземяването и т. н.

Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност се поставят в таблото и сумират тока, който протича в съответния контур през нулата и през фазата. Ако разликата между тези токове е повече от 30 mA (нормално се използват защитни прекъсвачи от 30 mA), то тогава прекъсвачът изключва.

При наличие на завишени стойности това означава, че ток от някъде (от нула или от фаза) не се затваря през веригата, през която трябва да се затваря. Прекъсвачът реагира на тази нарушена работа, като изключва съответната верига (токов кръг). Тези прекъсвачи задължително се поставят на излазите за всички мокри помещения.

Прекъсвачите с дефектнотокова защита комбинират в едно устройство функциите на дефектнотокова защита и на миниатюрен автоматичен прекъсвач. Прекъсвачите с дефектнотокови защити трябва да осигуряват: управление и изключване на електрическите вериги; защита на потребителите срещу директен и индиректен допир; защита на електрическата инсталация срещу пробив в изолацията. Тези устройства трябва да съответстват на изискванията на стандарт БДС EN 61008, да са приложими в жилищното строителство и сградния сектор.

Контактни токови кръгове (излази)
В повечето случаи кабелът за контактните токови кръгове обикновено е със сечение на жилата 4 mm2, много рядко 6 mm2. След като се изтегли кабела до помещението посредством разклонителни кутии се правят отклонения към съответстващите на проекта контактни излази.

Разклоненията обикновено се правят с проводник със сечение на жилата 2,5 mm2. Може да се използва проводник 4 mm2, но монтажът в контакта е доста труден и е голяма вероятността контактът да се счупи при опит да се свържат проводниците вътре. Нормално е на един токов кръг да се свързват по 3 до 5 контакта - контактите в една стая например.

Изключение правят токовите кръгове, които по проект са предназначени за по-високи натоварвания. Най-често в едно жилище това са кръговете, предназначени за свързване на готварска печка, електрически бойлер или някакъв друг електроуред с по-голяма консумация на електроенергия.

В тези случаи контактните излази към тези електроуреди се правят на отделен токов кръг за всеки един от тях. Например, изтегля се проводник от апартаментното табло до готварската печка с проводник 4 mm2, без да се правят никакви отклонения за други контактни излази. Предпазителят, на който е свързан кабелът, е изчислен според спецификацията на дадения уред и отговаря само за него.
Лампови токови кръгове
Изграждането на ламповите кръгове в едно жилище е подобно на това на контактните кръгове. Разликите са в това, че се работи с по-малки мощности, нужни за осветление в сравнение с мощностите на електроуредите. Захранващият проводник от апартаментното табло може да бъде 2,5 mm2, но най-добре 1,5 mm2.

Отклоненията от разпределителната кутия към самите лампови излази, както и към ключовете на осветлението, не е нужно да са с по-голямо сечение от 1,5 mm2. Не се препоръчва и проводник с по-малко сечение от 1,5 mm2 от механични съображения и трудности при свързване в клемите на осветителното тяло.

Най-често в един апартамент осветлението е на един токов кръг, макар за предпочитане да е те да са два. Всички упоменати дотук сечения на кабели и брой на токови кръгове са условни. Те зависят от редица фактори, като мощността на консуматорите, за които има конкретни таблици за изчисление, защитната апаратура, каскадиране и др. Друг фактор могат да бъдат индивидуалните изисквания на клиента.

Защита от поражение от електрически ток
Електротаблата трябва да имат ограждения вътре в тях, закриващи тоководещите части. Достъп до тоководещите части трябва да има само квалифицираният обслужващ персонал. Свалянето и отварянето на заграждението трябва да става със специален ключ или по друг начин. До напрежение 1 kV дебелината на ограждението трябва да е не по малко от 1 mm.

Огражденията могат да бъдат изработени с подходящи по големина отвори или решетка. В много апартаментни табла има електромери. Достъпът до тях трябва да става със специални ключове или изрязан отвор за отчитане на електромера.


 

Безопасност на електронните уреди
Модерните електронни управляващи системи и електрониката, предназначена за бита, са изградени от интегрални схеми с висока степен на интеграция, което ги прави много чувствителни на електромагнитни смущения и импулсно свръхнапрежение. Инсталирането на защити от импулсно свръхнапрежение намалява опасността от тяхното унищожаване.

По време на бури с висока степен на мълниеносна активност чувствителната електроника (промишлени системи за управление и навигация, банкови сървъри и сателитни връзки, видеонаблюдение, битови системи за домашно кино, компютри и телевизори) може да се повреди под въздействието на електромагнитните импулси, създадени при протичането на тока от мълнията.

Наличието на мълниеприемен прът и мълниепроводник върху покрива на една сграда, чиито функции са да я защитят от директното въздействие на мълнии, като ( механични разрушения и пожар), не намалява риска от дефектиране на електронното оборудване, свързано към електрическата мрежа, разположена в същата или наблизо.

Предпазването на вътрешната електрическа инсталация на дадена сграда от свръхнапрежение се осъществява с помощта на арестери и арестерни групи (Surge Protection Devices или накратко SPD). В зависимост от IEC стандартите и мястото, на което са инсталирани, са нужни и предпазители от пренапрежение със съответния капацитет на действие. Това е и причината те да бъдат разделени на три групи като ниво на защита:

Клас 1 (SPD) 10/350ms - висока степен на защита. Тези арестери трябва да бъдат инсталирани на входа на електроинсталацията на сградата в главните разпределителни табла, поради тяхната възможност да отвеждат в земя свръхнапрежения с много висока стойност на потенциала и голяма продължителност. Клас 1 предпазители се препоръчват за инсталиране на места, където имаме условия за директно попадение на мълнии или вече има изградена външна мълниезащитна система.

Клас 2 (SPD) 8/20ms - междинна степен на защита. Тези арестери трябва да бъдат инсталирани в етажните разпределителни табла или апартаментните ел. табла на сградата. Те са най-широко използваните предпазители от свръхнапрежение поради факта, че са напълно съвместими с по-голямата част от електронните уреди, използвани в електрическата мрежа на дадена сграда.

Клас 2 предпазители се препоръчват за инсталиране на места, където имаме вече инсталирани предпазители от Клас 1 или като първа стъпка на защита от свръхнапрежение на дома, офиса или магазина. Клас 2 (SPD) винаги трябва бъдат инсталирани след Клас 1 (SPD) по реда на монтажа в електрическата схема на електроинсталацията на дадена сграда, както и при вече изградена външна мълниезащитна система.

Клас 3 (SPD) 8/20ms - ниска степен на защита. Тези арестери или контакти и разклонители с вградени такива трябва да бъдат инсталирани индивидуално за всяко устройство по отделно на входа на неговото захранване. Клас 3 предпазители се препоръчват за инсталиране и индивидуално предпазване на чувствителна на промяна на напрежение електроника, както и на уреди, които са на повече 20 m разстояние от предпазители Клас 2 (SPD).

Клас 3 (SPD) винаги трябва бъдат инсталирани след Клас 2 (SPD) по реда на монтажа в електрическата схема на електроинсталацията на дадена сграда, както и при вече изградена външна мълниезащитна система.

Аксесоари към таблата
• Кабелни канали - предпазват и скриват кабели и проводници при окабеляване на електро таблата. Бързият монтаж и високата гъвкавост максимално улесняват полагането им. Освен това инсталацията е по-естетична.
• Гребени - осигуряват надеждна връзка на клемите на модулните прекъсвачи. Съществуват  в 1P и 3P варианти, 10 и 16 mm2. За апартаментните табла се предлагат резервни врати, ключалки, клемореди и капачки за свободни модули.
• Щуцери - служат за безопасно преминаване на кабели и проводници през стените на таблото.
• DIN шини за табла - обикновено са перфорирани, служат за закрепване на различен вид апаратура върху тях. Изработени са от студено огъната стомана, електролитно поцинкована, дебелина на цинковото покритие 8 микрона.
• Кабелни накрайници - кабелни обувки, гилзи и накрайници.
• Нулеви клемореди - голи или изолирани, улесняват свързването на проводници в различните видове електрически табла. Понякога се монтира и капак върху тях.
• Кабелни превръзки - служат за стягане на група кабели или тръби в сноп. От тях има самозаключващи се. Изработени са от топлоустойчив полиетилен с добри изолационни качества и дълъг живот.
• Крепежни елементи - стяжки с различни размери, дюбели, дюбели за кабелни превръзки, антигронови скоби и др.
• Клеми - най-често се ползват редови клеми и лустър клеми. Изработват се от полиамид, изводите са стоманени, а токовата верига - от месинг.
• Скоби - първоначално инсталираните в кутиите на таблата скоби обикновено са за монтаж на 10 сдвоени клемореда. Те също така могат да се използват за монтаж на предпазителите и други устройства, както и единични клемореди, електромери и др. Всички тези елементи се монтират към основна плоча на таблото по стандарт DIN. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Автоматични прекъсвачиТехническа статия

Автоматични прекъсвачи

Както е известно, автоматичните прекъсвачи (АП) са електромеханични технически устройства, които изпълняват функция на защита и се използват за автоматично изключване на електрически схеми от ненормални явления като ток на претоварване, късо съединение, минимално напрежение, както и по-рядко за ръчно превключване на вериги.Във всички съвременни сгради като правило се използват АП с възможност за монтаж върху DIN-рейка (DIN-шина).

Миниатюрни автоматични прекъсвачиТехническа статия

Миниатюрни автоматични прекъсвачи

По дефиниция прекъсвачите са електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и къси съединения. Освен че предпазват кабела, проводниците и крайните потребители, прекъсвачите изпълняват и регулиращи тока функции. За разлика от стопяемите предпазители, които сработват еднократно, след което се налага да бъдат заменени с нови, прекъсвачите поддържат цикличен режим на работа.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top