BMS система в Полиграфия Офис Център

01.06.2012, Брой 3/2012 / Проекти, реализации /

  • BMS система в Полиграфия Офис Център
  • BMS система в Полиграфия Офис Център
  • BMS система в Полиграфия Офис Център
  • BMS система в Полиграфия Офис Център
  • BMS система в Полиграфия Офис Център
  • BMS система в Полиграфия Офис Център

Проекти, реализации

 

Полиграфия Офис Център е модерен бизнес комплекс, изграден изцяло според международните стандарти за сгради клас А. Сградата представлява неразделна част от една от архитектурните забележителности на София - Полиграфическия комбинат Димитър Благоев.

„Нашата компания беше избрана от инвеститора BLD Офис Парк - компания, джойнт венчър на Bulgarian Land Development и Northrige Capital, за проектант и впоследствие за изпълнител на ключови технологични системи на офис центъра: системата за сградна автоматизация (BMS); структурна кабелна система и информационна инфраструктура; система за видеонаблюдение; система за озвучаване и аварийно оповестяване”, разказва инж. Никодим Никодимов, управител на Актив Сълушънс.

„Проектирането на инсталациите беше извършено през 2008-2009 г. Актив Сълушънс представи технически проекти, които отразяваха напълно поставените изисквания в техническото задание. Модерните и иновативни решения и технологии, пълна интеграция на слаботоковите инсталации в BMS, единна информационна инфраструктура, както и сериозният практически опит на нашата фирма бяха част от нещата, които според мен спечелиха доверието на инвеститора”, допълва той.

Специфичните изисквания по проекта
са зададени от Bulgarian Land Development. „Това е фирма, която отдавна работи в областта на инвестициите в обществено и жилищно строителство, разполага с екип от експерти в тази област. С тяхна помощ, както и в много тясно сътрудничество с целия проектантски екип, ръководен от арх. Николинка Лозанова, ние успяхме да уточним и допълним техническите параметри по отношение управлението на сградните инсталации”, разсъждава инж. Никодимов.

Конкретните изисквания на възложителя се обуславят от типа на сградата, а именно офис сграда клас А от отворен тип. Системата за сградна автоматизация трябва да обхваща максимално управление и мониторинг на основните технологични системи - ОВиК, ВиК и Електросистема, като същевременно да е достатъчно гъвкава, да позволява лесно надграждане и да бъде интегрирана със системите за сигурност на сградата, като: пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ. Също така основно изискване на инвеститора е системата за сградна автоматизация да извършва енергиен мениджмънт на сградата: отчитане на топло/студо потребление и електропотреблението на офисните и общите части, както и генериране на детайлни отчети за енергопотреблението за всеки отделен наемател.

„Друга основна функция, която трябваше да изпълнява BMS, беше да осигури гъвкаво управление на микроклимата както в общите части на сградата, така и за всеки отделен офис”, споделя управителят на Актив Сълушънс. „Тази функционалност постигнахме, използвайки контролери на Siemens, базирани на един от най-съвременните протоколи за комуникация KNX.

В процеса на разработване на проекта, съвместно с инвеститора, взехме решение, че до голяма степен за общата енергийна ефективност на сградата ще има значение управлението на осветлението. Актив Сълушънс предложи и по-късно реализира една от най-модерните технологии за това: управление на осветлението по протокол DALI чрез димиране от 0 до 100% и в зависимост от човешко присъствие.

Тъй като желанието на инвеститора беше да има възможност от едно място да има максимален контрол върху технологичните системи беше реализирана и интеграция по протокол M-bus и Modbus с трите водоохлаждащи агрегата и дизелагрегата на сградата. Така от операторската станция на BMS могат да се наблюдават всички важни технически показатели на тези агрегати.

Реализирахме и много други функционалности като: управление на вентилацията в закрития паркинг по CO, управление на противодимна вентилация, мониторинг на състоянията на противопожарните клапи и др.”, допълва той.
Изборът на внедреното решение за управление на сградните инсталации (BMS)
е продиктувано от няколко фактора:
n конкретните изисквания и специфика на инсталацията - водещ фактор при подбора на техническо решение и оборудване е обхвата и типа на технологичните системи подлежащи на автоматизация и управление.

n гъвкавост на системата и възможност за лесно бъдещо надграждане - една от най-силните страни на нашите инсталации е да не се ограничаваме с възможностите за автоматизация, които предлага определен производител, а да търсим интеграцията на различни решения и технологии с цел да постигнем максимална функционалност, гъвкавост и лесно бъдещо доработване на системата.
- висока надеждност на внедреното оборудване - основен фактор за качествената и безпроблемна работа на една BMS инсталация е тя да бъде изградена с качествено оборудване и материали. Поради тази причина ние залагаме оборудване на световно признати производители като: Siemens, Wago, Cisco, Schneider Electric, Moeller, Scharck Technik и др.

n една от най-важните характеристики на нашите BMS инсталации е разработената от Актив Сълушънс SCADA система (Active Building). Софтуерът е разработен с отворената архитектура, което позволяват на компанията да изгражда изключително гъвкави и пригодени за целите на отделния клиент решения, базирани както на настолни компютри, така и на PDA, мобилни телефони и други терминални устройства. Също така системата ни позволява лесна интеграция по протокол с технологични инсталации със собствена автоматизация, като водоохлаждащи агрегати, дизелгенератори и абонатни станции, отчитане на енергопотреблението и енергиен мениджмънтът, интеграцията със системите за контрол на достъп и СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестяване”, дава детайли относно внедрените технологии Никодим Никодимов.

Партньори по реализацията на обекта
По негови думи, в процеса на реализация на обекта Актив Сълушънс си партнира с Bulgarian Land Development, които изпълняват функциите на инвеститорски контрол. Инж. Никодимов признава, че в тяхно лице са срещнали абсолютно професионално отношение, пълно сътрудническо и помощ в процеса на проектиране и изграждане на инсталациите.

„През целия етап на реализация изградихме много добри партньорски взаимоотношения с арх. Николинка Лозанова и колегите от фирма НикиЛоз”, допълва той и продължава: „Главен изпълнител на строителството беше фирма Главболгарстрой, която е доказал се професионалист при изграждането на големи строителни обекти. Успешно партнирахме и с останалите фирми подизпълнители на обекта: Бизнес Група Екотоп - подизпълнител по част ОВиК; Електра Тим - подизпълнител по част електро и др.

Естествено, не на последно място, трябва да спомена нашите партньори в изграждането на Системи за сградна автоматизация: Siemens Building Technologies - Siemens, WAGO Kontakttechnik и Cisco Systems.”
По мнение на управителя на Актив Сълушънс,


 

предимствата, които носи внедрената BMS система
на ползвателите, могат да бъдат разгледани в няколко аспекта. Централизираното автоматизирано управление на сградните инсталации води до повишаване на енергийна ефективност на офис центъра, което гарантира по-ниски разходи за енергия. Тази предпоставка е от огромно значение както за инвеститора, така и за всеки конкретен наемател на офисното пространство. Косвен ефект от автоматизираната поддръжка на добър климат се явява и повишаването на производителността на персонала, който целогодишно работи в точно определени температурни граници в зоната на комфорта.

От друга страна BMS намалява нуждата от специализиран персонал необходим за поддръжка, настройка и следене на сградните инсталации. Също така, в конкретния случай, за това допринася и внедрената в BMS на система за енергиен мениджмънт посредством своите инструменти за дистанционно отчитане на енергия.

Системата за сградна автоматизация допринася и за повишаване на експлоатационната безопасност не само посредством вградените функции за защита на оборудването, но и чрез минимизиране на човешкия фактор - намаляване на възможността от предизвикването на човешки грешки при управлението.

По отношение на сроковете на реализация, инж. Никодимов коментира: „Проектирането на инсталациите отне около пет месеца в периода 2008-2009 г. Това, което трябва да отбележа за този проект е, че арх. Лозанова заедно с инвеститора бяха взели решение техническите проекти за слаботокови инсталации и BMS да бъдат изработени едновременно с останалите проекти на сградата. По този начин се елиминираха както проблемите, които възникват в резултат от несъгласуваност между отделните проектанти, така и допълнителните преработки по време на строителството.

Цялостното строителството протече в периода 2009-та до края на 2010 г., като самото изграждане на системите отне около 7 месеца в този период. През 2011 г. бяха извършени редица преработки и надграждане на инсталациите, свързани с конкретните изисквания на отделните наематели. Крайната стойност на Системата за сградна автоматизация, заедно с извършените доработки, възлиза на около 450 000 евро. Възвръщаемостта на тази инвестиция за офис сгради от този клас е между 4 и 5 години.”
В заключение инж. Никодим Никодимов заявява, че

цялостната енергийна ефективност на една сграда се явява съвкупност от много показатели
Освен технологичните инсталации и системи като ОВиК, ВиК, Електро и BMS значение също така имат: стени, фасади, изолация, дограма, слънцезащитна и много други.

„Един от основните показатели, които определят една сграда като енергоефективна са режимите на експлоатация, параметрите на вътрешния микроклимат и енергийните разходи. Именно тук BMS чрез управление на енергоефективни агрегати, като рекуператори и рециркулация; поддържане на постоянна температура на подавания свеж въздух; стартирането на определени системи по присъствие; индивидуален стаен контрол на климата и същевременно централно регулиране по графици, управление на осветлението, управление на гаражната вентилация по съдържание на въглероден окис и много други се явява основен фактор да можем да наречем офис център Полиграфия “зелена” сграда”, допълва той. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

Вентилация, климатизация и БГВПроекти, реализации

Вентилация, климатизация и БГВ

В реализацията на обекта фирмата Термоинженеринг МПЗ участва от първия етап на проектиране, до крайния етап на изграждане и пускане в експлоатация на системите в част “Вентилация”, “Климатизация” и БГВ. “Така успяхме да помогнем на създадената от нас “рожба” да “проходи”, стриктно следвайки изискванията за максимална ефективност при минимална консумация на ел.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top