Център за обучение и преход на младежи в риск

01.09.2011, Брой 4/2011 / Проекти, реализации /

  • Център за обучение и преход на младежи в риск
  • Център за обучение и преход на младежи в риск
  • Център за обучение и преход на младежи в риск
  • Център за обучение и преход на младежи в риск
  • Център за обучение и преход на младежи в риск
  • Център за обучение и преход на младежи в риск
  • Център за обучение и преход на младежи в риск

Проекти, реализации

 

Съчетание на конвенционални с енергийно ефективни решения за отопление и БГВ

Центърът за обучение и преход на младежи в риск, напускащи специализираните институции, се намира в с. Боровци, област Монтана. Изграждането на центъра стартира през ноември 2010 г., като се предвижда строителството му да протече в два етапа. Окончателното финализиране на проекта се очаква да е през 2013 г. Инвеститор е Фондация Българско дете, а основни спонсори са Фондация Америка за България и магазини Баумакс. Архитект и мениджър на проекта е Станимир Георгиев от архитектурна фирма Студио Джи. Общата площ на имота е 18 000 m2, от които застроената площ съставлява 2400 m2.

Целта на центъра е да даде възможност на младежи, напускащи специализираните институции да преминат едногодишен курс на професионална квалификация и да мотивира изграждане на трудови и социални навици, за да улесни социализирането и прехода им в обществото. Тази цел определя и разделянето на сградите на два типа - пансионен тип и учебно-административен тип. Поради факта, че по-голямата част от сградите, обект на проекта, са съществували и са изпълнявали подобни на новопроектирания обект функции, се определя и разделянето на сградите на пансион и административно учебна част. Поради ограничените финансови средства първоначално Центърът ще започне да работи с 10 от предвидените по план 45 младежи.

Строителството бе разделено на два етапа
Първият етап от строителството, който се очаква да приключи през м.септември т. г., включва цялостно завършване на строителните и довършителни работи, с цел въвеждане в експлоатация и започване на реална работа с младежите. Във втория етап на строителството се предвижда извършване на довършителни работи по 2-ри и 3-ти етаж на част от блоковете, които за момента са в състояние на груб строеж. Очаква се вторият етап да стартира през април 2012 г. и да приключи за около година.
Освен посочените до този момент дейности, за правилното функциониране и експлоатация на комплекса, се предвижда изграждането на пречиствателна станция за мръсно пречистване по време на първия етап, изграждането на трафопост (БКТП) и осъществяването на външна връзка към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ по време на втория етап.

Инсталация за отопление и БГВ
Предвижда се в сградата да се осъществи комбинирана активно-пасивна отоплителна система и система за подгряване на топла вода. “Осигуряването на топла вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ) ще е чрез комбиниран бивалентен бойлер, снабден и с електрически нагревател”, коментират проектантите на инсталацията. Техните очаквания са необходимостта от използването на различна от соларната енергия да е минимална, тъй като предвидената за изграждане инсталация със слънчеви колектори е оразмерена да покрие и част от отоплението. За акумулиране на произведената топлинна енергия, с цел използването й в различно време от денонощието са предвидени три броя акумулиращи съдове с общ обем - 150 m3, които ще служат и като годишен изравнител на енергийните нужди. При последващо модернизиране на системата се очаква буферите да се увеличат допълнително, за да може да бъде оптимизиран балансът на системата. В периодите на ниска интензивност на слънчевото греене или повишено потребление, производството на топла вода за БГВ ще е подпомагано от котел на пелети, като смесването на водата от котела и слънчевата инсталация ще е индиректно в акумулиращите съдове. По мнение на проектантите, така подбраните съдове биха осигурили акумулирана енергия за период от 3 до 5 дни при пълно натоварване.
Предвидено е инсталационно помещение, в което да се разположи котелът на пелети и второ инсталационно за водоразпределителите и комбинирания бойлер, разположени на 1-ви етаж. Изпълнението на тези инсталационни помещения е предвидено по време на първия етап на строителството. Под инсталационното помещение са разположени акумулиращите съдове.

Инвестиционните намерения са системата от слънчеви колектори
да бъде изградена на втория етап от строителството. Предвижда се тя да включва три части от по 10 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори за топла вода, монтирани върху покрива с обща инсталирана площ от 100 m2. “Покривът е двускатен с бетонови керемиди. Южната и източна повърхност са разделени на две зони с различен наклон. Плоскостта от билото е с наклон 94,3%, а плоскостта откъм стрехата е с наклон 24,50%. Благодарение на наклона от 94,30% е възможно инсталиране на слънчевите колектори директно върху покривната повърхност без необходимост от допълнителна конструкция, даваща наклон. С ниския наклон се осигурява защита от ослънчаване през летния период, като пасивната защита не осигурява проникване на слънчеви лъчи от южната страна в периода от 15 юни до 10 септември”, коментират проектантите и допълват: “За изграждането на тръбната мрежа на соларната инсталация са предвидени медни тръби, топлинно изолирана с топлоизолация тип к-флекс. Цялата соларна система ще бъде запълнена с разтвор от 30% пропилен гликол и вода, за да се осигури защита на инсталацията против замръзване”.
За топлоизолация са предвидени 10 сm EPS топлоизолация на стените и 14 сm на покрива. “По този начин се постига коефициент на топлопреминаване от 0,022 W/m2K на стените. Използват се и съществуващите 38 см носещи стени, изградени от плътни керамични тухли на едната от основните сгради. Така изолирана и с голяма акумулираща маса, сградата се очаква да има занижени потребности от отопление и охлаждане. В процеса на строителството са премахнати и всички топлинни мостове по сградата с цел понижаване на енергийните нужди”, уверяват проектантите. Остъкляването на по-голямата част от сградите е с висококачествен нискоемисиен PVC профил и троен стъклопакет с дебелина 55 mm.
Инвеститорските намерения са в първи етап на строителството сградата да се отоплява само с котела, което се счита за възможно предвид намаления обем на използваната площ. На втори етап от строителството се предвижда отоплението на сградата да бъде комбинирано.
Отоплителните тела
са алуминиеви радиатори, а за санитарните възли и баните са предвидени алуминиеви лири. Тръбната мрежа е от стоманени тръби, а аншлусите към отоплителните тела от полиетиленова тръба с алуминиева вложка. “Схемата на подаване на топлоносителя е лъчева. Тръбната мрежа е развита в окачения таван в коридорите на сградата. Отоплителната инсталация е разделена на два клона - за блок А и за блок Б”, информират от компанията, проектирала инсталацията и допълват: “Предвиден е отделен клон за вентилация на столовата, както и за топлата вода за битови нужди. По този начин инсталацията е автономна и по-лесна за поддържане. Топлоносителят е вода с температура 60/50 °С, като се осигурява комбинирано от котел на нафта и слънчеви колектори”.

Вентилационна инсталация
По проект е предвидено за столовата да се разработи общообменна вентилация. “За топлата кухня над топлоотдаващите съоръжения ще се монтират кухненски чадъри, снабдени с маслоулавящи филтри. За санитарните възли и баните в стаите за обитаване ще се монтират осови вентилатори с обратна клапа, с дебит 90 m3/h. За общите санитарни възли е предвидена принудителна вентилация с вентилационни решетки, въздуховоди от РVС и канални вентилатори”, допълват от проектантската компания.

Предвидена е хидроизолация
Хидроизолацията на проектно ниво е решена в няколко направления. Първото е хидроизолация от атмосферна вода, която се осъществява благодарение на покривните покрития, включващи:
- бетонови керемиди - предпазващи от абразивно и проникващо действие на водата;
- подкеремидна мушама - за предпазване от проникнала през керемидите атмосферна вода и влага;
- обшивка с поцинкована ламарина на стрехата и връзката между керемидите и улуците.
Второто направление включва хидроизолация от повърхностна вода, която се предвижда да бъде от рулонна битумна хидроизолация APP на 2 пласта, като горният е с посипка. Залепянето на изолацията ще е газовопламъчно и ще обхваща цялата дължина и височина на основите, като ще продължава и върху надземните зидове и ще покрива цялата височина на зида до достигане нивото на прозорците на първи етаж. Уловената и отвеждаща се по хидроизолацията вода ще бъде насочена към дренажна тръба, която е предвидено да обикаля сградите околовръст и заустена в канавката извън парцела.
Хидроизолацията от подпочвени води е решена с изграждането на дренаж около всички сгради. Първият етаж на сградите също ще бъде изолиран с рулонна битумна хидроизолация APP на 2 пласта.
Във всички санитарно-битови помещения се предвижда рулонна хидроизолация, която ще бъде свързана с подовия сифон за отвеждане на проникналата през фугите вода.
Вътрешната хидроизолация на ниво Сутерен е предмет на втори етап на изпълнение.


 

Пожаробезопасност
Предвидено е отделянето на стълбището от жилищните части с димоуплътнени врати, а абонатната, както и другите сервизни и складови помещения, са с пожарозащитени EI90 врати. Предвидена е вътрешна пожарогасителна инсталация, както и изграждане на пожарен хидрант непосредствено до сградите, с цел навременно осигуряване на необходимите водни количества в случай на пожар, по молба на РУ ПБЗН - Берковица.

Особености на системата за отводняване
Блоковете са със скатен покрив, което спомага за незадържане на дъждовни води и снижава натоварването от сняг. Предвидено е скатовете да се отводняват с улуци и водосточни тръби, които да отвеждат дъждовната вода странично на сградата. Благодарение на вертикалната планировка водата в последствие се отвежда в канавка в близост до имота. В покривното покритие не са предвидени специални снегозадържащи системи с изключение на предвидените от самата система на фирмата производител и поради факта, че завършекът на покрива е с покритие и с наклон, задържащ снежната покривка. Цялото решение за отводняването на сградата е външно.
Площадката около сградата не е включена в канализационната система на сградата, а с наклоните на плочниците и различните декоративни зелени пространства ще се отвеждат повърхностните води към границите на парцела или в съществуваща канавка, минаваща през него. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ОВК инсталации в Баумакс - РусеПроекти, реализации

ОВК инсталации в Баумакс - Русе

На финален етап от своята реализация се намира магазинът от веригата строителни хипермаркети Баумакс в Русе, който е шести поред на територията на страната. Очаква се той да отвори врати през пролетта на т.

Пожароизвестителна и сигнално-охранителна техника в Baumax - ПлевенПроекти, реализации

Пожароизвестителна и сигнално-охранителна техника в Baumax - Плевен

Наскоро приключи изграждането на пожароизвестителната, газово-гасителната и сигнално-охранителна техника в новия хипермаркет Baumax в град Плевен. Оборудването е на BOSCH, а инсталацията е реализирана от фирма Палмо.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top