Цифрови мултицети

24.09.2013, Брой 4/2013 / Техническа статия / Инструменти, материали

 

Цифровите мултицети са широко използвани уреди, което до голяма степен се дължи на възможността им да измерват голям брой величини като напрежение, ток, съпротивление и т.н. Съответно съобразно разнообразието от приложения и необходимостта от отчитане на специфични особености се предлагат различни видове мултимери с включени различни допълнителни функции.

Например, мултимери с автоматично избиране на обхвата, което снижава грешката при измерване и ускорява работата. Предлагат се и мултимери с функция за съхраняване на резултати, позволяващи съхраняване на хиляди резултати в паметта заедно с дата и час на измерването, както и определяне на минимална, средна и максимална стойност.

Предлагат се и уреди комбиниращи мултимер с фазомер, мултимери комбиниращи функцията на едно- или двулъчев осцилоскоп и т.н. Повечето уреди разполагат и с извод за свързване към компютър, при което резултатите могат да се регистрират и представят графично, с автоматично отчитане на полярността и други.

Условия на работа
Мултицетите са предназначени предимно за работа на закрито. В техническата документация обикновено се посочват подходящите условия за използване на уреда като надморска височина, околна температура, максимална относителна влажност.

Посочват се и допустимото максимално напрежение при постоянен и променлив ток, което може да бъде измерено с оглед на предотвратяване на повреждане на уреда и предотвратяване на токов удар. Дават се и максимално допустимите входни величини. Добре е да се има предвид, че при работа с уреда не се допуска наличието на влага по самия уред и сондите, като също така преди измерване е добре да се провери състоянието на сондите.

Препоръчително е измерването да се извършва само след установяване на доброто им състояние. Също така е добре да се има предвид, че независимо от вида на измерванията, самото измерване е чрез свързващите сонди, приложени към мултимера, а за максимална точност на измерването на дисплея е необходимо да има най-големият възможен брой цифри.
Особености при измерването
Стандартно мултицетите се използват за откриване на електрически вериги, за измерване на постоянен и променлив ток, както и на постоянни и променливи напрежения, съпротивления. Все по-голяма част от съвременните мултимери са използват и за измерване на други електрически величини, както и на температура.

Сред допълнителните им възможности са проверка на: изправността на диоди, маломощни биполярни транзистори, кондензатори, както и определяне на вида на неизвестен термистор. Все по-често портативните цифрови мултимери се използват за измерване на капацитет на кондензатори. По-рядко използвани са за измерване на индуктивността на бобини, електромагнити, намотки на релета и др.

Едно от най-честите приложения на мултимерите е за проверка на наличието на електрическа верига. Проверката е чрез пропускане на постоянен ток през мултимера. При измерване на постоянен ток е необходимо токовата верига да бъде прекъсната и в нея да се вмъкне мултимерът, включен на токов обхват.

Токът протича през вграден в мултимера прецизен резистор и обуславя върху него напрежение, което се измерва. Необходимо условие за запазване на условията на работа на веригата и след включване на мултимера е резисторът да е с достатъчно малко съпротивление.

При измерване на постоянно напрежение предварително се избира обхватът, в който е очакваната стойност на напрежението. Когато тя е неизвестна, се започва с най-големия обхват до поява на показание. При измерване на променливи напрежения мултимерът вътрешно ги преобразува в постоянни.

Добре е да се има предвид, че повечето мултимери могат да измерват само ефективни стойности на синусоидални напрежения. Съществуват и мултимери за точно измерване при произволна форма, означавани като True-RMS. В този случай вместо ефективна по-коректно е да се използва понятието средноквадратична стойност.

Добре е да се има предвид, че портативните мултимери имат възможност да измерват променливи напрежения със сравнително ниска честота - максималната й стойност е между няколкостотин Hz и няколко kHz. Напрежения с по-висока честота са безопасни за мултимера, но измерването им е грешно. Същите ограничения за честотата са валидни и за измерването на променлив ток.

При измерването на съпротивления мултимерът установява през елемента точно определен постоянен ток, чиято стойност зависи от избрания обхват и измерва напрежението върху елемента, като показанието е непосредствено в ома (или производни). Добре е да се има предвид необходимостта от спазването на някои правила при измерването.

Препоръчително е елементът да не е свързан в електрическа верига. Когато това е трудно, е добре поне единият му извод да се изключи от веригата и на нея да не е подадено напрежение. Последното е в сила и при свързан във веригата елемент. В този случай обаче е необходимо успоредно на него да няма друг. Все пак е допустимо наличието на успоредно свързан кондензатор, но той задължително трябва да е разреден.

Второто правило е свързано с измерване на съпротивления над десетина kW. В този случай двата извода на елемента не трябва да бъдат хванати с ръка. Това може да доведе до грешка в измерването, тъй като съпротивлението на част от тялото ни може да окаже влияние.


 

Допълнителни възможности
Специфична и полезна възможност на мултимерите е определянето на вида на неизвестен термистор. За целта се измерва съпротивлението му, след което той се нагрява. Увеличаването на съпротивлението означава, че термисторът е тип РТС (с положителен температурен коефициент), а при намаляването му - че е тип NTC (отрицателен температурен коефициент).

Част от мултимерите позволяват и проверка на изправността на диоди. Необходимо условие при проверката на изправността на кондензатор е той предварително да се разреди. Проверката е посредством измерване на съпротивлението на кондензатора за постоянен ток.

Често портативните цифрови мултимери се използват и за измерване на капацитет на кондензатори. Измерването е чрез пропускане през кондензатора на променлив ток с определена честота, създаван в самия мултимер.

Токът определя променливо напрежение върху кондензатора, което се измерва, и по неговата стойност мултимерът изчислява капацитета, който се изписва на дисплея. Могат да се измерват капацитети от няколко pF до няколко стотици uF.

Аналогично, но по-рядко, може да се измерва индуктивност на бобини, електромагнити, намотки на релета и др. Минималната измервана индуктивност е десетина mH, а максималната - няколко десетки Н. Може да се измери и омичното съпротивление на елемента. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване качеството на електроенергиятаТехническа статия

Подобряване качеството на електроенергията

Проблемите с качеството на електроенергията се дължат на най-разнообразни фактори. Повечето от тях са причинени от природни явления като мълнии например.

Интелигентни системи за измерване на водопотреблениетоТехническа статия

Интелигентни системи за измерване на водопотреблението

Засушаванията и демографският ръст все по-често насочват фокуса към проблемите, свързани с недостига на вода.Това кара ВиК дружествата, екологичните организации и управляващите органи да залагат на интелигентните системи за измерване на водопотреблението, които позволяват на потребителите да добият ясна представа за консумираната от тях вода и да ограничат загубите.

Защита от пренапрежение при улично осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при улично осветление

Уличните осветителни системи са монтирани на открито и изложени на различни въздействия от околната среда. Те се нуждаят от специална защита, за да се гарантира безпроблемната им работа, особено на местата, в които е от изключителна важност да се осигури непрекъснато осветяване.

Отразителна изолацияТехническа статия

Отразителна изолация

Системите за отразителна изолация включват слой от алуминиево фолио и се използват за блокиране на отразената топлина. Тяхната ефективност зависи от свойствата на отделните слоеве на системата, като в зависимост от приложенията се предлагат и различни конфигурации.

Наредба за измерване на параметри на климата в сградиТехническа статия

Наредба за измерване на параметри на климата в сгради

Поддържането на параметрите на микроклимата в допустимите норми е важно условие за опазване на общественото здраве на работните и публични места. В нормите по отношение на микроклимата в сгради са включени изисквания за температурата, влажността, движението и качеството на въздуха.

Измерване на електрическо напрежение

За непосредствено измерване на напрежения в електрически вериги се използват волтметри. Основните изисквания към разнообразната гама устройства, предлагани на пазара, са точност, голямо вътрешно съпротивление, консумация на малка мощност и способността им да не изменят режима на работа на веригата.

Автоматични прекъсвачиТехническа статия

Автоматични прекъсвачи

Както е известно, автоматичните прекъсвачи (АП) са електромеханични технически устройства, които изпълняват функция на защита и се използват за автоматично изключване на електрически схеми от ненормални явления като ток на претоварване, късо съединение, минимално напрежение, както и по-рядко за ръчно превключване на вериги.Във всички съвременни сгради като правило се използват АП с възможност за монтаж върху DIN-рейка (DIN-шина).

Катодни отводителиТехническа статия

Катодни отводители

Катодните отводители намират приложение при защита на електрическите системи и консуматори от преходни пренапрежения и импулсни токове, породени от мълнии или комутации в мрежата.По време на нормална работа (отсъствие на пренапрежения) катодният отводител не трябва да оказва влияние върху системата, към която е инсталиран.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top