РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ден Електрик

01.06.2015 , Брой 3/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ден Електрик

 

съдържание на рекламата

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОТГОВОРНОСТ

София 1407, бул. Черни връх 67, ет. 2

Тел.: 02/ 862 86 90, GSM: 088/ 852 52 85

E-mail: office@denelectric.com, www.denelectric.com

• Разработка и асемблиране силови разпределителни табла;

• Доставка, монтаж и пускане на дизелгенератори, UPS,

токоизправители и акумулаторни батерии;

• Доставка на електроапаратура;

• Проектиране и изграждане на електроинсталации и кабелни трасета;

• Мониторинг на електросистеми.

Проектиране и изграждане на системи за електрозахранване на кри-

тични консуматори и в частност на информационни и комуникацион-

ни центрове.

Изработване на оптимални технически решения за всеки конкретен

случай и високо качество при монтажните дейности.

Партньорство с водещи производители на електрооборудване и елек-

троинсталационни изделия.