Дренажни системи

15.07.2013, Брой 3/2013 / Техническа статия / ВиК оборудване

 

Ефективното поддържане на подходяща влажност на почвите предотвратява задържането на вода в определени части от повърхността и проникването на влага през фундаментите на сградите.

Предотвратяването на проникване на подпочвени и дъждовни води е свързано с решаването на задачи, свързани както с хидроизолация на фундамента, а така също и със събиране и отвеждане на излишната влага. Наличието на влага на територията на сградата предполага сериозни финансови загуби, свързани със скъсяване на експлоатационния й срок, опасност от наводняване на мазета, загниване на кореновата система на растенията и други.

Своевременното събиране и отвеждане на повърхностните и подпочвените води от определени участъци и съоръжения, благодарение на което по повърхността не се задържа излишна вода и влага предполага изграждането на подходяща дренажна система. По този начин се постига добър контрол на нивото на подпочвени и дъждовни води.

Дренажните системи обикновено включват система от дренажни тръби, кладенци, канали, подземни галерии и редица други устройства. Сред основните им приложения са предпазване на сгради и подземни съоръжения, защита и отводняване на пътни съоръжения като пътища, улици, паркинги, отводняване на сметища и депа, отводняване на паркове, градини, спортни площадки, намират приложение в селското стопанство и други.

Особености при проектиране
Осигуряването на пълна защита на даден участък от натрупване на излишна вода е свързано преди всичко с изграждането на два вида отводнителни системи -повърхностна отводнителна система, включваща точковото и линейното отводняване, и подземен дренаж.

Повърхностните отводнителни системи се препоръчват основно за отвеждане на излишното количество вода от повърхността на пътища, сгради, градини, детски площадки. Подземните дренажни системи намират приложение предимно в ниски заблатени райони в участъци с високи нива на подпочвените води. Подземният дренаж спомага за предотвратяване разрушаването на основите на сгради и тротоари, а също така подпомага решаването на проблеми като наводняването на помещения, разположени под земята.

От начина на неговото изграждане зависи състоянието на целия отводняван участък. В зависимост от конкретните изисквания дренажна система може да се предвиди за отделна зона или за целия участък. Използват се различни схеми на полагане например система тип рибена кост, паралелна и други. Схемата и дълбочината на полагане на тръбите се определят в зависимост от особеностите на съответния участък като наличието на различни препятствия и прегради (постройки, огради, дървета и т. н.). При проектирането на дренажната система се взимат предвид още релефът, видът на почвата, нивото на подпочвените води и т. н., които влияят върху вида и разположението на дренажната система, върху хидравличните й характеристики и т. н.

Добре е да се има предвид необходимостта дренажните тръби да се свързват перпендикулярно с отвеждащия колектор.
Възможни решения
Дренажните системи често биват класифицирани в зависимост от конструктивното им изпълнение, разположението върху терена, източникът на подпочвени води, прякото им предназначение и други.

В зависимост от конструктивните си особености подземните дренажни съоръжения обикновено се разделят на хоризонтални (съвършени и несъвършени), вертикални (съвършени и несъвършени), комбинирани, специални.
Характерно за хоризонталните дренажи е самотечното отвеждане на водата. Една от най-елементарните конструкции на този тип дренажна система са откритите или закрити отводнителни корита. Днес все по-широко използвани са дренажните тръби, които от външната страна са с филтриращ материал.

Сред прилаганите хоризонтални подземни дренажи са тръбните траншейни дренажи; дренажните прорези, шлицове, ребра и др.; дренажните контрафорси (еперони); дренажните галерии; хоризонталните (субхоризонтални) сондажни дренажи.

Добре е да се има предвид, че хоризонталните тръбни траншейни дренажи в райони, където съществува опасност от възникването на свлачища, се проектират и изпълняват по открит начин. При използване на специализирани стоманени конструкции за укрепване се допускат дълбочини на изкопи с вертикални откоси до около 10 m и достигане до водоупор (съвършен дренаж).

На дъното на траншеята върху подложка се предвижда дренажна перфорирана тръба. Диаметърът на дренажната тръба се изчислява по хидравличен начин в зависимост от дебита, наклона и натоварването върху тръбата, както и опасността от затлачване. Необходимо изискване е диаметърът на тръбата да е най-малко 10 cm. За определяне на дебита на дренажа се взема предвид водоприемната повърхност на дренажната тръба, което включва диаметър, форма и брой на перфорациите за единица дължина.

Необходимо е перфорацията да е от 3 до 7 на сто от повърхността на тръбата, а размерът на отворите (прорезите) д = d 50 (d 50 е средният диаметър на зърната на филтриращите пластове).
Вертикалните дренажи обикновено представляват тръбни шахти. Филтриращата част е разположена непосредствено във водоносния пласт на почвата. За отделянето на водата е необходимо използването на специални помпи и система за тяхното включване, захранване и т. н.

Този тип дренажни системи представляват сравнително сложно инженерно решение, поради което са по-рядко използвани при сградното строителство.

Комбинираните дренажни системи са съчетание на хоризонтален с вертикален дренаж.
В зависимост от конфигурацията на свлачищния склон и източниците за постъпване на дренажни води закритите системи за дрениране са: еднолинейни, двулинейни, контурни, площни или смесени.


 

Дренажни тръби
Основен елемент на съвременните дренажни системи са вкопаните в земята дренажни тръби. Най-често използвани в практиката са гофрираните тръби, изготвени от полимерни материали - поливинилхлорид, полиетилен, полипропилен. Според специалисти подобна конструкция осигурява по-голяма здравина на напречното сечение при сравнително по-малка дебелина на стената на тръбата. Използват се и тръби с гладка външна повърхност, като те намират приложение предимно при отводняване и третиране на депа за отпадъци, хвостохранилища и др.

Използваните гофрирани тръби могат да бъдат еднослойни и двуслойни. Двуслойните обикновено са с гладка вътрешна повърхност, което осигурява намаляване на хидравличното съпротивление и улеснява преминаването на попадналите в тръбите частици. При еднослойните тръби гофрирани са съответно и вътрешната, и външната повърхност на тръбата.

Те се характеризират с по-голяма еластичност на конструкцията.
Дълбочината на полагане при различните типове полимерни дренажни тръби се оказва от производителя, но обикновено за двуслойни достига до около шест метра, а за еднослойните - до около два метра.

За да се изключи възможността от попадането на частици пясък в тръбата, отвън те могат да се оборудват с филтриращи елементи от нетъкан материал (геотекстил) или материал от кокосово влакно, което осигурява ефективност и дълъг експлоатационен срок на дренажната система.
Използваният в качеството на външен филтър за тръбите геотекстил се характеризира с много добри дрениращи свойства и едновременно с това не позволява отмиването на малки частици от почвата в дренажната система, което съхранява еднородния състав на почвите.

Той позволява като дрениращ материал да се използват едрозърнести материали, което значително опростява монтажа на дренажната система и изключва водната ерозия на почвата по наклонени участъци.

При използване на геогекстилен филтър малките частици пясък, отмивани от водата, се отлагат върху него, образувайки допълнителен естествен филтър, а водата свободно преминава през тръбата. Този естествен филтър намалява отмиването на частици от пясъка и с времето този процес напълно се прекратява. От друга страна, геотекстилът на практика не се подава на запушване и съхранява физико-механичните си свойства в продължение на дълъг период от време.

Благодарение на своята структура геотекстилът изпълнява ролята и на армировка на гофрираната тръба, защитавайки я от механични повреди. Геотекстилно платно се използва и за защита на пясъчно-чакълестите филтри, които се монтират в дренажните тръби.

Добре е да се има предвид, че осигуряването на безпроблемна работа на дренажната система е свързано с необходимостта от системно изследване на състоянието на ревизионните кладенци, колекторите, дренажните тръби, а също така и в контролно измерване на дренажната вода. Препоръчително е това да е не по-рядко от четири пъти годишно.

Обикновено причините за нарушаване на дренажното водоотвеждане са свързани с механични повреди, пропадане при неправилно положени дренажни тръби или натрупани наноси по тръбите на отделни участъци. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Поддръжка на дренажната система на климатициТехническа статия

Поддръжка на дренажната система на климатици

Течовете на вода от климатика могат да създадат значителни проблеми в краткосрочен период. Те могат да причинят незабелязана повреда на стените на помещението в резултат на насищането им с вода.

Пестене на вода в обществени сградиТехническа статия

Пестене на вода в обществени сгради

Обществените сгради могат да бъдат разделени на следните категории: офис сгради, болници, хотели и общежития, административни, спортни комплекси и търговски сгради. Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Полиетиленови тръбиТехническа статия

Полиетиленови тръби

Безспорните качества на полиетиленовите тръби са предпоставка за тяхната все по-масова употреба за преноса на различни флуиди и газове в разнообразни сфери на човешката дейност. Наложили са се в практиката като добра алтернатива на традиционните материали стомана, цимент, чугун и други.

Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системиПроекти, реализации

Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системи

Реализацията на проекта Sofia Ring Mall беше сериозно и интересно предизвикателство за нашата компания. Фирма Нидакс България бе избрана за доставчик на голяма част от електроматериалите, в това число кабелни скари, кабелни стълби, тръби, подови канали и подови кутии.

Данфос Системи за отопление: Системи против замръзване на тръби и образуване на лед на покриваПроекти, реализации

Данфос Системи за отопление: Системи против замръзване на тръби и образуване на лед на покрива

Винаги съществува риск от замръзване на тръбите през зимата, което може да създаде много сериозни проблеми във всяка една сграда. В Sofia Ring Mall обаче този проблем е решен със системите DEVI против замръзване на тръби.

Шахти и системи за отводняванеТехническа статия

Шахти и системи за отводняване

Необходимо условие за спокойното ежедневие на съвременното общество е неговата относителна независимост от климатичните условия. Важен елемент от това е правилното изграждане и добро функциониране на системите за отводняване, служещи за навременното отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето в населените места.

Дренажни тръби

Отвеждането на излишните повърхностни и подпочвени води от сгради, съоръжения и други е сред основните фактори, които е необходимо да се вземат предвид в етапа на тяхното проектиране, тъй като неподходящата дренажна система може да окаже негативно влияние върху цялата конструкция на сградата. Улуците и водостоците не винаги са достатъчни.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top