Екстериорно светодиодно осветление

01.04.2011, Брой 2/2011 / Техническа статия / Осветление

  • Екстериорно светодиодно осветление
  • Екстериорно светодиодно осветление
  • Екстериорно светодиодно осветление
  • Екстериорно светодиодно осветление
  • Екстериорно светодиодно осветление
  • Екстериорно светодиодно осветление

Техническа статия

 

Светодиодите са най-динамично развиващите се съвременни светлинни източници. Отличните им технически и експлоатационни характеристики ги поставят сред предпочитаните източници в архитектурното, парковото, уличното и декоративното осветление. Разнообразието от приложения се допълва от предимства като висока енергийна ефективност, дълъг живот, цветове в целия видим спектър, малки размери, възможност за моментално запалване и димиране на осветлението и други.

Светодиодните светлинни източници значително разшириха възможностите за реализиране на смели и оригинални решения за художествено и декоративно осветление. Техните технически и функционални характеристики позволиха на екстериорните дизайнери да реализират иновативни и невъзможни до момента идеи в областта на архитектурното осветление.
Миниатюрните размери на светодиодите позволяват да се конструират компактни и механично устойчиви светлинни устройства, които да бъдат дискретно използвани при осветяване на обекти. Дългият експлоатационен живот на осветителите изключва в голяма степен необходимостта от обслужването им, което е от особено значение за случаите, при които осветителите са монтирани на труднодостъпни места. Областта на приложение на светодиодните осветители допълнително се обогатява от широката гама цветове, възможностите за димиране и за автоматично управление.
Светодиодите намират приложение в осветяването на рекламни надписи, отделни архитектурни елементи или цели сгради. При цялостното осветяване на даден обект могат да се използват светодиодни прожектори, разположени около обекта и директно насочени към повърхността му. Постигнатият светлинен ефект е постоянен и статичен. Този начин на осветяване се препоръчва за сгради със светли фасади или с малки и различно оцветени архитектурни елементи. Сред предимствата му специалистите в бранша посочват сравнително евтиното и лесно изпълнение и ясното открояване на обекта върху тъмния фон на околното пространство. Към недостатъците му се отнасят незабележимостта на архитектурните детайли, които се осветяват фронтално от голямо разстояние, както и като цяло безинтересната визия на сградата, която се получава в резултат от заливането на обекта със светлина. Възможно решение е прецизното насочване на прожекторите и степенуването на техния интензитет, с което се постига нюансирано разпределение на яркостите по осветената повърхност или прожектирането на допълнителни светлинни фигури и знаци върху фасадата.
Далеч повече възможности за реализиране на оригинални художествени светлинни решения върху фасадите на сградите предлага акцентното осветление. Чрез разположени на различни места прожектори и подходящо дозиран светлинен поток се постига редуване на светли с по-тъмни участъци, което подчертава пластичността на сградата и архитектурните й детайли. Освен че придава по-голяма естетическа стойност на нощния облик на сградата, този вид осветление е и по-енергийноефективно от общото, тъй като не се осветява цялата фасада.
От първостепенна важност е прожекторите и захранващите кабели да бъдат дискретно монтирани върху фасадата, така че да не нарушават архитектурната концепция на сградата. Друг съществен момент в проектирането на акцентното осветление е правилното му оразмеряване и прецизното разполагане на осветителните тела, така че да бъдат избегнати дисхармонията и нарушаването на визуалната цялост на осветявания архитектурен обект. Често срещан светлотехнически похват е и комбинирането на акцентно с общо осветление, при което едновременно се вижда цялата фасада на сградата, но впечатлението от осветявания обект е по-цялостно и по-естетическо.
В случаите, когато се изисква подчертаване на формите, размерите или обема на дадена сграда се използва контурно осветление. Светлинното очертаване на контурите се решава чрез инсталиране на линейни светодиодни модули. С декоративното контурно осветление могат да се откроят и характерните елементи на цяла група от сгради, така че да се подчертае принадлежността им към единен архитектурен ансамбъл. С подходящо осветление могат да се опишат и силуетите на сградите, отделни фасадни елементи или интересни архитектурни решения. При модерните сгради със семпли и изчистени фасади е приложимо осветяването със специални декоративни модули от светодиоди, които предлагат възможности за димиране, изобразяване на различни картини и периодична смяна на цветовете. Сред най-новите технологии се нарежда програмируемото динамично цветно осветление, което предлага безброй възможности за светлинно-цветови сценарии върху фасадите.

Ландшафтно осветление със светодиоди
Светодиодите създават множество възможности за ефектно осветяване на алеи, цветни лехи, скулптури, групи дървета и храсти, естествени и изкуствени водни съоръжения и др.
За алейното осветление специалистите препоръчват използването на светодиоди с висок индекс на цветопредаване (Ra > 80) с цел постигане на добро възпроизвеждане на цветовете на зелените насаждения. На повърхността на алеите се препоръчва реализирането на средна хоризонтална осветеност 3 - 5 lx и минимална осветеност 0,15 lx. Заслепяването може да се избегне с използване на подходящи осветители с ниска габаритна яркост. При осветяването на цветни насаждения се препоръчва използването на светлинни източници с висок индекс на цветопредаване Ra > 80, за да се запази колоритът на цветята при изкуствено осветление. Обикновено се използват светодиодни осветители с декоративно оформление или прожекторен тип, които се монтират на височина 0.2 - 1 м. Възможни варианти са осветяването на цветните лехи с градински осветители с постоянно местоположение или с преносими такива.
При декоративното осветяване на единични дървета, цветни насаждения, архитектурни конструкции и скулптури в парка, широко се използват светлини с различен цвят. Осветителите отново са натоварени с две функции - осветяват алеите и пътеките и същевременно акцентират върху избран обект. Цветът на светлината на светлинния източник (неговата цветна температура) трябва да се съгласува с цвета на осветяваните обекти. Зелените дървета и тревни площи най-добре се осветяват с лампи с бяла светлина. По този начин зеленината изглежда свежа и с наситен цвят. Съответно, през есенния период може да се използват лампи с оранжева или жълта светлина. Чрез използването на прожектори с променящ се цвят на светлината или посредством сезонна смяна на лампи с различен цвят могат да се реализират сезонни светлинни сценарии.
При осветяването на дървета и храсти е важно да се подбере вид прожектор с подходящо светлоразпределение. Отдалечените единични дървета или храсти трябва да се осветяват с прожектори с тясно светлоразпределение. Група дървета или близко разположени единични с голяма и плътна корона се осветяват отвън с прожектори с широко светлоразпределение. При дървета с по-малка корона интересен светлинен ефект се получава, когато се осветяват отдолу. Прожекторите са поставени на земята, евентуално скрити зад храсти или в специално подготвени за целта малки шахти. Ако алеята е оформена с две редици дървета, би могла да се освети с два срещуположни реда прожектори, като предварително се вземат мерки за максимално ограничаване на заслепяващото действие на прожекторите.
Декоративно осветяване на водни съоръжения
Светодиодите предлагат и огромно цветово разнообразие за нуждите на декоративното осветление на басейни и други водни съоръжения. Подходящото осветяване на фонтани и водни каскади през нощта допълнително привлича вниманието и засилва естетическото им възприятие. Основните принципи при осветяването им се определят от вида водна струя, разположението на фонтаните и водните каскади, височината, формата и т. н.
При водоскоци с вертикална водна струя добро светлинно решение се постига при осветяването на падащия воден сноп, който в близост до водната повърхност на басейна е във формата на ситен дъжд. Благоприятна предпоставка за осветяване създават и различните коефициенти на пречупване на светлината на водата и на въздуха. Удачен вариант е потапянето на осветителните тела на дълбочина около 10 см, като светлинният поток трябва да бъде тесен и насочен нагоре към падащия воден сноп.
Фонтанът, като по-сложно водно съоръжение, се състои от редица водни струи с различен дебит, височина и форма. При осветяване на фонтаните се използват сходни методи, често осъществени със светодиодни лампи с различен цвят. Ако формата на фонтана се променя във времето по определена програма, осветлението трябва да следва тази динамика. Броят и видът на прожекторите зависят от размерите, броя на водните елементи и светлинните програми.
Прожекторите за подводно осветление, които използват като светлинен източник LED, се състоят от херметично затворен корпус, в който са разположени различен брой светодиоди. Компактните размери на светодиодите позволяват и съществено намаляване големината на самия подводен прожектор. Сред предимствата им е и вграденото светоразпределение, което прави възможна естествената промяна на цвета на излъчваната светлина, без необходимост от допълнителни светлинни филтри.
Осветяването на естествените и изкуствените водопади се определя от тяхното разположение, форма, височина, воден дебит и дисперсия на водата. Падащата водна маса може да бъде осветена фронтално, отдолу, отзад или отпред. Най-често прожекторите се монтират на 15 - 20 см под водната повърхност, като се съблюдава светлоразпределението им да обхваща целия падащ воден стълб. Към изискванията по отношение на осветителните тела се отнасят корозионноустойчивите корпуси, степен на защита най-малко IP66, електробезопасна експлоатация, лесна и безопасна смяна на светлинните източници и използването на съвременна пусково-регулиращата апаратура.


 

Ефектно и рекламно осветление
Използването на светодиоди за светлинни надписи, вместо популярните в миналото високоволтови неонови тръби, предлага съществени предимства. Така например, трайността на неоновата тръба е 20 000 часа, т. е. 2.5 пъти по-малка от тази на светодиодите. Освен това, обслужването им е по-безопасно, благодарение на ниското захранващо напрежение. Със светодиодите могат да се осветяват малки букви и надписи, чиято големина е не по-голяма от 25 mm. Подходящи са и за рисуване на цветни декоративни фигури върху сградите, както и във функцията на маркировъчни осветители, чиято светеща повърхност е на нивото на земята - пешеходни пътеки, разделителни линии и други. Светещи светодиодни линии се използват и за светлинно очертаване на контури на сгради и инженерни конструкции. Контурите се очертават със светодиодни ленти, които могат да бъдат поставени в гъвкав шлаух, в профилиран твърд канал с прозрачна страна или да бъдат “опаковани” с твърдо прозрачно пластмасово покритие и оформени като светеща тръба. Цветът на тръбата зависи от избрания цвят на светлината на светодиодите - червен, жълт, зелен, оранжев, син или бял. Яркостта на светещата тръба зависи от броя на светодиодите в нея. Веригата от светодиоди може да се състои от последователно свързани групи от няколко паралелно съединени светодиода.

Улично осветление със светодиоди
Тенденцията към ограничаване на експлоатационните разходи за улично осветление в населените места налага използването на ефективни светлинни източници с ниски енергийни разходи. Светлинният източник, който максимално се доближава до изискванията за енергийна ефективност, безспорно е светодиодиодът. Освен нисък разход на електроенергия и дълъг живот, светодиодите предлагат и възможност за димиране на осветлението от 0-100% в рамките на няколко наносекунди. За сравнение, при обикновените натриеви лампи необходимото време от изключването на лампата до нейното запалване е до десет минути и то за постигане на 80% от първоначалната осветеност. По този начин се постига допълнителна икономия на енергия, тъй като през по-малко активните часове на нощта, уличното осветление би могло да се димира до определени стойности или да се задейства само при наличие на присъствие в зоната на обхват. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ново взривобезопасно LED аварийно осветително тяло от Логолайт Инженеринг

Логолайт Инженеринг, представител на италианския производител BEGHELLI, пусна на българския пазар ново взривобезопасно LED аварийно осветително тяло модел ACCIAIO ECO EM LED. То е предназначено за Зони 2 и 22, има степен на защита от прах и влага IP66 и може да се използва в силно замърсени и агресивни среди.

Осветление на фасадиТехническа статия

Осветление на фасади

Професионалното фасадно осветление има важно значение за външния вид на хотели, музеи, художествени галерии и различни обществени сгради. Плавното взаимодействие между светлина и сянка подчертава архитектурните особености, които отличават сградата от околната среда. В днешно време все повече компании и архитекти разчитат на светодиодни осветителни системи за реализиране на приложения на открито, възползвайки се в пълна степен от големите възможности, които тези системи могат да донесат на техния проект.

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

БНКО, доц. д-р инж. Красимир Велинов: Забелязва се тенденция в оптимизиране на експлоатационните характеристики на осветителитеИнтервю

БНКО, доц. д-р инж. Красимир Велинов: Забелязва се тенденция в оптимизиране на експлоатационните характеристики на осветителите

Председателят на Българския национален комитет по осветление доц. Велинов споделя впечатления от провелото се наскоро XVI издание на конференцията BulLight. Какво се е променило през годините, както и какви са очакванията му за развитието на сектора, четете цялото интервю.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top