Електрическо осветление на паркове и градини в София

01.11.2012, Брой 5/2012 / Техническа статия / Осветление

 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София
 • Електрическо осветление на паркове и градини в София

Техническа статия

 

Едно от достойнствата на нашата столица, с което основателно можем да се гордеем и ползваме, са парковете и градините. Някои от тях са със забележителна история, повечето сравнително добре се поддържат и през летните горещини са най-привлекателните места за столичани.

Разбира се, винаги има възможност те да станат по-привлекателни, по-добре поддържани и да предлагат по-добра атмосфера за отдих, контакт с природата, разходки, срещи, разговори, развлечения. Посетителите трябва да намерят в тях приятна и естетично оформена среда. Важен елемент на “обзавеждането” на парковете и градините е тяхното осветление.

Главното предназначение и основна функция на осветлението
е да създаде условия за визуална ориентация в територията на парка или градината, безпрепятствено и спокойно пешеходно движение и разпознаване на лицата на посетителите. Освен това, то е необходимо за ограничаване на криминалните прояви и осигуряване на безопасността на гражданите. За да се осъществи това предназначение на електрическото осветление, е необходимо да бъдат съобразени следните изисквания:
- Съгласно утвърдените у нас европейски норми за улично осветление EN 13201 на повърхността на алеите се препоръчва да се реализира средна хоризонтална осветеност Е = 7 - 15 lx.
- Съвременното парково и градинско осветление трябва да бъде екологично и енергоефективно. Следователно е необходимо да се изпълни с енергоефективни светлинни източници (светодиоди, металхалогенни или компакти луминесцентни лампи) и да се използват осветители с подходящо светлоразпределение;
- Целесъобразно е да се използват светлинни източници с бяла светлина с цветова температура Тцв = 3000-4500 К, с които ще се постигне визуално приятна светлинно-цветова атмосфера;
- За да се осъществи добро възпроизвеждане на лицата на хората, цветовете на зелените насаждения и цветята, светлинните източници трябва да бъдат с висок индекс на цветопредаване (R > 80). По тези съображения не е подходящо да се употребяват натриеви лампи с ниско или високо налягане, тъй като зеленината изглежда повехнала, а цветята губят своя колорит.
- Специално внимание трябва да се обърне на ограничаване на заслепяването, като за целта се използват подходящи осветители с ниска габаритна яркост и cut off или semi cut off светлоразпределение. Това е важно условие за осигуряване на спокойна и комфортна визуална атмосфера в парковете и градините;
- Степента на защита на осветителите трябвa да бъде много добра - например IP65, IP54;
- Значително може да се намали консумацията на електроенергия до 35-40%, ако се използва система на адаптивно парково осветление;
- За да се ограничат разходите на материални ресурси, конструкцията на осветителите трябва да бъде «дълготрайна»;
- Съществено значение имат както дневната, така и нощната “картина” на парка и градината. Парковото осветление трябва да бъде красиво и през деня. Поради това към него се поставят определени естетични изисквания: декоративно оформени носещи конзоли и стълбове с височина 3,5-5 m, oсветители с интересен и красив външен вид;
- Електрозахранването на осветителите се осъществява от кабелна мрежа, положена в земята. Не трябва да се допуска монтиране върху стълбовете на въздушна електрическа мрежа или висящи изолирани проводници между тях;
- Без съмнение доброто обслужване и поддържане на осветителната уредба е важно условие за нейното качество и енергийна ефективност;

Очевидно това са съвременните европейски изисквания за устойчиво развитие на електрическото осветление.

Художественото декоративно осветление в парковете и градините
акцентира върху единични дървета, група дървета, цветни насаждения, а също така скулптури, декоративни паркови архитектурни и инженерни конструкции. На фиг. 1 е показано традиционно изпълнение на парково осветление. Осветителите изпълняват едновременно две функции - осветяват алеите и пътеките и светлинно акцентират интересни дървета, храсти, цветя. По този начин се постига красива нощна картина с много настроение, артистичност и подчертан контакт с природата.

С изкуствено осветление не може да се възпроизведе точно дневният вид на парковете и градините, което не е и необходимо. Нощта предлага възможности за други видове възприятия на светлината и цветовете. Цветната светлина активизира разликата на цветови контрасти и нашето око вижда цветове, които реално не съществуват. На фиг. 2 е показана нощната картина на един кът с различни цветя на парка в Лион, където едни алеи са осветени със синя светлина, други със зелена, трети с жълта или с оранжева. Досега в столичните паркове и градини няма реализирани подобни впечатляващи светлинно-цветови нощни илюминации.

Предстои възстановяване на осветлението на най-големия и най-красивия исторически парк на София - Борисовата градина. По този повод бе проучено състоянието на осветлението на по-големите и централни столични паркове и градини, с намерение да не се повтарят допуснатите в тях недостатъци и грешки в новото осветление на Борисовата градина и евентуално предстоящи модернизации на други столични паркове и градини.

Парк Слатина
Осветителната уредба е инсталирана преди 3 г. На 120 стоманотръбни стълбове с височина 5,40 m са монтирани светодиодни осветители с бяла светлина. Осветлението се включва 30 мин. след залез слънце, в 24 часа се намалява с 30% мощността и светлинния поток, а 30 мин. преди изгрев слънце се изключва осветителната уредба.
Измерени осветености по протежение на една алея:
- при пълна включена мощност Еср = 4 lx, Emin = 1 lx
- при 70% включена мощност Еср = 2,6 lx, Emin = 1 lx

Разстоянието между стълбовете варира от 3 m до 30 m.
Неприятно е заслепяващото действие при пълна включена мощност, въпреки сравнително високо монтираните осветители (фиг. 3). Очевидно светлоразпределението на избрания осветител е неподходящо. При 70% включена мощност заслепяващото действие е забележимо по-малко и визуално парковото обкръжение се възприема като пo-комфортно.

25 осветители не светят по неизвестни причини, като в повечето случаи е неизправна защитната капачка пред отвора за разклонителната клемна дъска 400/230 V в основата на стълба (фиг. 4). Това са опасни места за играещите деца в парка.
Градина пред църквата Св. София
Градината е осветена с 6 светодиодни осветители, монтирани на декоративно оформени стоманени стълбове с височина 5,89 m (фиг. 5). Светодиодите са с бяла светлина. Осветителната уредба се включва 30 мин. след залез слънце и се изключва 30 мин. преди изгрев слънце. Не е предвидено димиране на осветлението след полунощ с оглед намаляване на консумацията на електроенергия. Осветителната уредба е монтирана преди 4 г. Всички осветители светят.

На централната площадка е реализирана излишно голяма средна осветеност  Еср =30 lx. Ненужен преразход на електроенергия - в нормите EN 13201 DIN67528 се препоръчва 7 - 15.

Парк Заимов
Осветлението на парка е изпълнено с натриеви лампи с високо налягане. Тяхната жълта светлина, както бе отбелязано по-горе, е неподходяща за паркове и градини. Осветителите са монтирани на стоманотръбни стълбове на височина 6,3 m, като разстоянието между тях е 30 - 35 m. (фиг. 7). Стълбовете са стари, ръждясали и в някои защитната вратичка пред разклонителната клемна дъска е отворена (фиг. 8). Поради голямата височина на стълбовете, много осветители сега са попаднали в короните на дърветата и не осветяват пълноценно алеите.

Разположението на осветителите на територията на парка предопределя неравномерното му осветление. На две от централните алеи бяха измерени средни осветености: Еср = 2,09 lx и Еср = 2,55 lx. Цялата осветителна уредба работи в целонощен режим.


 

Ларго
Осветителната уредба на южното платно и тротоар е изпълнена със светодиодни осветители, монтирани на поцинковани стоманотръбни стълбове на височина 6,3 m. Разстояние между осветителите (стълбовете) - 25 - 30 m. На всеки от 9-те  носещи стълбове са монтирани по два осветителя - единият осветява пътното платно, а другият - тротоара (фиг. 9 и фиг. 10).
Не е предвидено димиране на осветлението с оглед намаляване на консумацията на електроенергия. На тротоара са измерени следните осветености: Еср = 21,25 lx, Emin = 14 lx.

Южен парк
Осветен е само северният вход на парка с “двукомпонентен” осветител с металхалогенни лампи (фиг. 11 и фиг. 12). Осветителите са монтирани на стоманотръбни стълбове на височина 4 m, която не е съобразена със светлоразпределителната крива на осветителя. В резултат на това заслепяващото действие на осветителната уредба е недопустимо голямо и вечерната картина на “парадната” част на парка не е приятна и естетична.

Парк Княжевски (около паметника на Съветската армия)
Северната част на парка е осветена с натриеви лампи с високо налягане. На всеки стоманотръбен стълб са монтирани по два осветителя - неикономично и енергийно неефективно решение. Южната част на парка има символично осветление. Няколко кълбови осветители с натриеви лампи с високо налягане са разпръснати в парка, без да има съгласуване с осветлението на северната част на парка.

Северен и Западен парк
Двата парка засега практически нямат осветление.

Констатации, изводи, предложения
Направеният преглед на състоянието на електрическото осветление на някои централни и по-големи паркове и градини в София може да бъде полезен при модернизацията на осветлението на другите столични паркове и градини и специално в предстоящото изграждане на осветлението парк Борисовата градина. Във връзка с това е целесъобразно да се имат предвид следните констатации, изводи и предложения:
- Не се съобразяват препоръчаните нормени осветености - или са много по-ниски, или ненужно ги превишават. Осветеностите трябва да се определят диференцирано съобразно вида и местоположението на алеята. Това е важно условие за енергийно ефективно парково осветление.
- В предстоящите бъдещи модернизации на осветлението на столичните паркове и градини трябва да се прилагат принципите на адаптивно осветление. Както вече бе споменато, консумацията на електроенергия се намалява с 35-40%, което е особено значимо за Борисовата градина предвид на значителните мощности, които ще се инсталират за осветление.
- В досегашната проектантска практика недостатъчно внимание се отделя на ограничаване на заслепяващото действие на осветителите. Избраната конструкция на осветителите в парковете и градините трябва да бъде със светлоразпределение cut off или semi cut off.
- Особено важно е избраните осветители да бъдат с висока степен на защита , например IP65 или IP54. Задължително степента на защита IP трябва да бъде гарантирана с изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория.
- За да се осигури по-голяма дълготрайност на носещите стълбове в парковете и градините, е подходящо те да бъдат монтирани с фланец и болтове към фундаментите.
- От направения по-горе преглед на осветлението на столични паркове и градини е видно често необоснованото използване на ненужно високи стълбове.

Съгласно eвропейската практика при приемането на проекта и строително-монтажните работи се изготвят протоколи за качеството на извършените работи. Правят се контролни измервания на реализираните осветености. Много правилен е призивът на Общинския съвет към столичани за мнение за осветлението на Борисовата градина.

Текст и снимки: проф. д-р Н. Василев, Боряна Маринова, Марин Вълчев 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top