Електробезопасност на плувни и спа съоръжения

25.06.2018, брой 5/2018 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Електробезопасност на плувни и спа съоръжения
  • Електробезопасност на плувни и спа съоръжения
  • Електробезопасност на плувни и спа съоръжения
  • Електробезопасност на плувни и спа съоръжения

Техническа статия

 

Водата и електричеството са несъвместими в много технически приложения с оглед на безопасността. Ето защо осигуряването на ефективна защита за хората и материалните активи е от ключово значение в плувни басейни, спа центрове, джакузита и други водни съоръжения за спорт и релаксация, в които има различни типове електрически инсталации. Препоръчително е част "Електрическа" в такива обекти (както в публичните, така и в частните) да бъде изпълнявана от квалифицирани техници и в съответствие с действащите норми за електробезопасност. Основният риск във връзка с работата на електроинсталациите във водни съоръжения е опасността от токов удар, който може да причини сериозни поражения върху здравето на човека и дори смърт.

 

Норми за безопасност

Задължително е спазването на някои фундаментални правила за безопасност при наличие на източници на електричество и вода в непосредствена близост. Мокрите кожа и повърхности значително увеличават риска от токов удар. Забранено е потапянето на работещи електроуреди във вода, освен специално предназначените за тази цел продукти, на чийто етикет изрично е указано, че са подходящи за работа в такива условия. Освен мерки за безопасно поведение от страна на хората, е необходимо и изпълняването на широк набор от технически и нормативни изисквания във връзка с безопасното функциониране на електроинсталациите и оборудването под вода или във влажни и мокри зони и помещения. Щепселните кутии, особено тези, инсталирани на открито, е задължително да бъдат осигурени с предпазни капаци, които да попречат напръскването и навлизането на вода от водните съоръжения или вследствие на атмосферни явления.

Сигурността на хората и оборудването в плувни и спа съоръжения обикновено се осигурява с инсталирането на съответните прекъсвачи или дефектнотокови защити. В САЩ например са популярни т. нар. GFCI (ground fault circuit interrupter) устройства за защитно изключване, които прекъсват веригата при ток на утечка. Те са специално проектирани за защита от токов удар и са задължителни за повечето видове оборудване и съоръжения в плувни и спа центрове. Необходимо е тези устройства да бъдат регулярно тествани, за да се гарантира оптимална електробезопасност. За целта обикновено тези защитни устройства са снабдени със специален бутон за изпитване.


› РекламаИнсталация и поддръжка

Електроуредите, електрическото оборудване и ел. кабелите в плувни и водни съоръжения съгласно общите изисквания трябва да бъдат на достатъчно разстояния от водата. Препоръчително е използването на аналози с батерийно захранване за всички уреди и устройства, при които това е възможно. Въздушните електропроводни линии и комуникационните кабели, минаващи над плувни басейни и други водни съоръжения, включително кули и трамплини за водни скокове, също е необходимо да бъдат на безопасно разстояние. Нивото се определя от най-високата точка, която водата може да достигне при изплискване. Риск при по-големите плувни басейни на открито представляват и металните прътове и дръжки на мрежите, използвани за почистване. С особено внимание трябва да се подхожда при повдигането им високо във въздуха, когато над съоръжението минават електропроводи.

Освен инсталацията, и поддръжката на електрооборудването е важно да бъде извършвана от квалифицирани техници. Самото обслужване е добре да се изпълнява често и регулярно в съответствие с действащите норми, независимо дали става въпрос за публичен или частен обект, спортен, развлекателен или спа център или малко домашно съоръжение в двора.

 

Електрооборудване в плувни и спа обекти

Плувните басейни и спа съоръженията като джакузита, сауни, хидромасажни вани и т. н. се изпълняват в най-различни форми, дизайн и размери, както и с различни допълнителни функции, изискващи работата на електроинсталации. Такива са осветлението, системите за филтриране и поддържане на качеството, параметрите и температурата на водата, помпените системи и др. В джакузитата например работят специални джет помпи, които движат водата в инсталацията и я изпускат под налягане през дюзи към вътрешността на ваната. Колкото по-голямо е съоръжението и колкото повече дюзи за хидромасаж са налице, толкова по-мощна помпена система (в някои конфигурации снабдена и с вентилаторни електродвигатели) е необходима, за да осигури необходимото налягане.

Сред типовете електроинсталации и оборудване, които типично намират приложение във водни обекти за спорт и релаксация, са: осветителни системи (включително подводни); електродвигатели, мотори и задвижващи механизми; помпено оборудване, филтърни и вакуумни системи; удължители, захранващи кабели и разклонители; електрически контакти или ключове; щепселни кутии; радиостанции, радиоприемници, телевизионни приемници и монитори; аудиосистеми; въздушни електрически линии и др. Всички моторизирани агрегати се осигуряват със съответните прекъсвачи или дефектнотокови защити.
Оборудването и съоръженията трябва да разполагат със стикер от акредитирана изпитвателна лаборатория, който удостоверява тяхната пригодност за използване съгласно съответните действащи норми за електробезопасност. Важно условие е спазването на указанията от производителя за инсталация и експлоатация на оборудването.

Различните съоръжения изискват различно захранване. По-малките от тях обикновено използват 120 V/15 A, а по-големите – 240 V/50 A за захранване на помпи, мотори и нагреватели. Последните по традиция са свързани постоянно към разпределителна кутия в табло за достъп, монтирано под съоръжението. При някои модели таблото е осигурено с подвижен капак или врата, които позволяват лесен достъп до помпи, захранващи кабели и панели за управление с оглед на по-лесната и удобна поддръжка.

 

Изключване при обслужване

Захранването на електроинсталациите в плувни и спа съоръжения се извършва през сервизен прекъсвач, който позволява изключване на цялата система при почистване и поддръжка. Обикновено този тип прекъсвачи са снабдени с таймери, които правят възможно изключването ръчно или автоматично по график. Самият ключ е необходимо да бъде разположен на достатъчно голямо разстояние от водата, по правило – по-голямо от дистанцията, на която човек може да се протегне с ръка или крак.

Предимство на сервизните прекъсвачи е възможността за едновременно прекъсване на подаването на електрозахранване към всички ел. системи и инсталации в конструкцията на съответното съоръжение. В публичните обекти са задължителни аварийните ръчни прекъсвачи, които са разположени на видимо място, за да бъдат използвани при нужда, но отново – на достатъчно голямо разстояние от водата.


 

Нормативна рамка

Експлоатацията на електрически уредби и съоръжения в плувни басейни и спа обекти се ръководи от широка регулаторна рамка на национално ниво. В България инсталацията и използването на такива съоръжения се извършва съгласно актуалните наредби за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, за организация на техническата експлоатация на енергообзавеждането, действащите БДС/EN стандарти, третиращи изискванията към електрическите съоръжения от гледна точка на техническата експлоатация и електробезопасност, стандартите, свързани със защитни мерки срещу поражения от електрически ток при индиректен допир и начин на тяхното изпълнение, стандарти, които разглеждат въпроси за защитни мерки срещу поражения от електрически ток при директен допир и начин на тяхното изпълнение и др. Сред действащите стандарти е БДС HD 60364-7-702:2010 "Електрически уредби в сгради. Част 7-702: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Плувни басейни и фонтани". Той обхваща плувните и гребни басейни и прилежащите им зони, както и областите на естествени водоеми и езера, специално предназначени да бъдат използвани от хора за плуване, гребане и други подобни цели. За плувни басейни с медицинско предназначение се прилагат специални изисквания.

Експлоатацията на плувните и спа съоръжения подлежи на инспекция от страна на съответните контролни органи, включително здравни инспекции. Одити могат да се извършват и от специализирани частни фирми с оглед гарантирането на оптимална електробезопасност. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Смарт басейни и спаТехническа статия

Смарт басейни и спа

Като логично продължение на концепцията за умните домове и сгради, в които всички интелигентни уреди се контролират с помощта на мобилно приложение или хъб, се появяват и т. нар. смарт басейни. Част от инфраструктурата на много съвременни еднофамилни къщи, кооперации, вили и комплекси, басейните създават широко поле за интеграция на разнообразни решения за автоматизация, тъй като са оборудвани с множество различни типове системи и инсталации.

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачиТехническа статия

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачи

Колкото "по-умни" стават автоматичните прекъсвачи, толкова по-ефективна защита могат да осигурят за електрическите вериги, особено в критични електроинсталации и обекти.

Предпазителите от ново поколение могат да прекъсват индивидуални вериги, разполагат с безжична съвместимост и при опасност от претоварване или късо съединение контролерът в системата може да изпрати сигнал към интелигентен център за управление на електроинсталацията.

Апарати за откриване на дъгови къси съединенияТехническа статия

Апарати за откриване на дъгови къси съединения

Във всяка сграда електрическата инсталация трябва да бъде защитена срещу пожари, предизвикани от електрическия ток. Дори и най-малкото късо съединение може да има сериозни последици.

Апартаментни табла

Апартаментните електрически табла захранват всички токови кръгове в жилището. В тях се монтират автоматичните предпазители (АП) и все по-трайно навлизащите в модерното строителство дефектнотокови защити.

Автоматични прекъсвачиТехническа статия

Автоматични прекъсвачи

Както е известно, автоматичните прекъсвачи (АП) са електромеханични технически устройства, които изпълняват функция на защита и се използват за автоматично изключване на електрически схеми от ненормални явления като ток на претоварване, късо съединение, минимално напрежение, както и по-рядко за ръчно превключване на вериги.Във всички съвременни сгради като правило се използват АП с възможност за монтаж върху DIN-рейка (DIN-шина).

Помпи за плувни басейниТехническа статия

Помпи за плувни басейни

Плувните басейни са сред основните атракции в развлекателни комплекси, хотели, спа центрове, спортни комплекси и други. В зависимост от предназначението те могат да бъдат с различна дълбочина, размери, с обособени зони и т.

Обработка на водата за плувни басейниТехническа статия

Обработка на водата за плувни басейни

Механичното пречистване е свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Обикновено това включва попаднали от околната среда или пренесени от ползващите басейна прах, пясъчни частици, мърсотия и т. н. Използваното оборудване се свежда до различни конструкции филтри и филтърни системи. Широко използвани в практиката са пясъчните, картушните и диатомичните филтри. При пясъчните филтри за пречистване на водата се използва пясък, най-често кварцов, в който се задържат различните замърсявания. Водата се подава откъм горната част на филтъра.

Миниатюрни автоматични прекъсвачиТехническа статия

Миниатюрни автоматични прекъсвачи

По дефиниция прекъсвачите са електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и къси съединения. Освен че предпазват кабела, проводниците и крайните потребители, прекъсвачите изпълняват и регулиращи тока функции. За разлика от стопяемите предпазители, които сработват еднократно, след което се налага да бъдат заменени с нови, прекъсвачите поддържат цикличен режим на работа.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top