Енергийна ефективност на сгради

01.11.2007, Брой 11-12/2007 / Техническа статия / Енергийна ефективност

 

Най-новите изменения в ЗЕЕ коментират от Агенцията по енергийна ефективност

Възможностите за намаляване на енергийните разходи се превърнаха в една от най-често дискутираните теми в бранша през последните години. Интересът към енергийно ефективните технологии в строителството и възможностите за финансиране на проекти в областта бе провокиран както от бързия ръст на цените на горивата и изчерпването на запасите от невъзобновяеми енергийни източници в световен мащаб, така и от конкретните пазарни условия в страната. Влизането на България в Европейския съюз и хармонизацията на законодателството ни с европейското създадоха допълнителни стимули за развитието на пазара на енергийно ефективни услуги у нас.

Немаловажна роля в този процес ще играят и предвидените средства от европейските фондове, насочени към проекти за повишаване на енергийната ефективност в различни сектори на българската икономика. Показател за разрастването на енергийно ефективния пазар е и значителният брой на фирмите, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради.

Рамката е въведена от ЗЕЕ

Правната рамка в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) в страната е регламентирана от едноименния закон, претърпял последни изменения през юли тази година. Законът въвежда принципите, на базата на които следва да се провежда държавната политика за повишаване на енергийната ефективност в страната. Базиран е на Енергийната стратегия на Република България, Директивите на Европейския съюз, отнасящи се до ЕЕ, Eвропейската енергийна харта, Протокола от Киото. Съобразен е също така с действащите закони в областта на ЕЕ в държави със сходна на страната ни обществена организация и икономика, уверяват от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ). Прилагането на залегналите в Закона за енергийната ефективност принципи се въвежда чрез съпътстващите го подзаконови актове, а именно наредбите за енергийните характеристики на обектите за сертифициране на сгради за енергийна ефективност; за обследване за енергийна ефективност и за обстоятелствата и реда за вписване на фирмите, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност.

Нормативни разпоредби





Във връзка с изпълнение на енергийната стратегия на страната за повишаване на енергийната ефективност в сферата на производството и потреблението на електрическа енергия бяха въведени Директива 2002/19/ЕС за енергийните характеристики на сградите, Директива 89/106/ЕС за уеднаквяване законите и наредбите в страните членки по отношение на строителните продукти, Наредба № 5 от миналата година за техническите паспорти на строежите, Наредба № 18/2004 г. за енергийните характеристики на обектите на основание чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ, Наредба № 21/2004 г. за обследване за енергийна ефективност на основание чл. 17, ал. 2 от ЗЕЕ, Наредба № 19/2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност на основание чл. 16, ал. 1 от ЗЕЕ и Наредба № 7/2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради на основание чл. 169, ал. 3, във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 7 от Закона за устройството на териториите.

Програми по енергийна

ефективност

С цел стимулиране реализацията на предвидените по закон задължителни мерки за енергийна ефективност са предвидени срокове за предоставяне на отраслови, областни, общински и целеви програми и отчети за изпълнението им, както и за извършване на задължителните по закон обследвания, съобщават от Агенцията по енергийна ефективност. “Целевите програми по чл. 11 от ЗЕЕ трябва да бъдат предоставяни в АЕЕ в срок до месец април на предхождащата изпълнението им година. Отчетите за дейностите по отрасловите, областните и общинските програми трябва да се представят в АЕЕ, ежегодно не по-късно от месец април на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности.

Въвеждат се срокове за извършване на задължително обследване на всички сгради публична, частна, държавна и общинска собственост - 31 декември 2011 г.”, добавят от агенцията. Срокът за извършване на задължителното обследване на лицата, потребяващи енергия над 3000 MWh, е 31 декември 2009 г.

Обследващи и сертифициращи

фирми




Според действащите в момента законови и нормативни изисквания, фирмите, извършващи обследване на сгради, трябва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или в съответствие със законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освен регистрация, фирмите трябва да притежават и необходимите технически средства, определени с нормативен акт, и нужния персонал. Условие при одобрението на кандидатите е също те да не са участвали при проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите, които подлежат на сертифициране. Изключение правят случаите, когато енергийното обследване, проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите са предмет на писмен договор с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО услуги).

Професионална квалификация,

опит и положен изпит

Съответствието между техническата база, професионалната квалификация на фирмите, извършващи обследване на сгради, и съвременните тенденции в областта на строителството е гарантирано от законовите и нормативните изисквания, съобразени с директивите на ЕС и конкурентната среда, в която работят фирмите, твърдят от Агенцията по енергийна ефективност. Що се касае до професионалната квалификация на фирмите законодателят, за да гарантира качеството на обследването за енергийна ефективност, е разпоредил експертите (физически лица) да имат завършено висше техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността, или завършено средно техническо образование и не по-малко от 6 години стаж по специалността. Необходимо условие е и успешно положеният изпит за придобиване на правоспособност за извършване на обследване за енергийна ефективност и за сертифициране на сгради в акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища.

Същност на процеса на

сертифициране

Сертифицирането се извършва на база резултатите от проведено детайлно обследване. То има за цел да определи потенциалните възможности за намаляване разходите на енергия и да предложи мерки за повишаване енергийната ефективност и постигане висока степен на опазване на околната среда.

Според съдържанието на видовете дейности, обследването може да бъде опростено (прилага се за предпроектни проучвания, технико-икономически задания, експресни оценки и служи за планиране на средства по програмите за енергийна ефективност), детайлно (при обследване и сертифициране на сгради), контролно (за проверка резултатите на предходно обследване). На основа резултатите от проведеното детайлно обследване, фирмата, извършваща сертифицирането, установява степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност, предлага необходимите енергоспестяващи мерки, определя категорията и издава сертификат.

Видове сертификати и данъчни

облекчения


 

Сертификат категория А се издава за сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната, съгласно Наредбата по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и Наредбата по чл. 169, ал. 3 от ЗУТ. Категория А получават и сгради, построени до 1990 г., със стойност на интегрирани енергийни характеристики равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на нормативните актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999 г. Сертификат категория Б се издава за сгради със стойност на интегрирани енергийни характеристики равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на нормативните актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация. Сертификат не се издава за сгради, за които не са изпълнени изискванията за категория Б.

Според досегашния Закон за енергийната ефективност, сгради със сертификати А и Б за енергийна ефективност се освобождаваха от данък сгради съответно за 10 и 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата. Новите промени в ЗЕЕ намаляват тези срокове съответно на 5 и 3 години, но ако в сградите се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за собствени нужди, освобождаването от данък е за срок от 7 за сгради със сертификат А и 5 години за сгради със сертификат Б. Данъчните облекчения се отнасят за постройки, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г.

Въвежда се паспортизация

на строежите

Промененият закон за енергийна ефективност въвежда паспортизация на строежите, свързана с приложното поле на Директива за енергийните характеристики на сгради 2002/91/ЕС. Чл. 15 от изменения закон гласи, че след завършване на нов строеж, както и при реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на съществуващ строеж, се съставя енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на строежа. Енергийният паспорт на съществуващ строеж се съставя след провеждане на обследване и установяване на енергийните характеристики на строежа, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, извършено по реда на наредбата по чл. 17, ал. 2. Енергийните паспорти на съществуващи строежи съответстват на съдържанието на сертификата, издаден по реда на Наредбата за сертифициране.

Договори за енергоспестяване

с гарантиран резултат

Наличието на сериозен потенциал за енергоспестяване в България се нуждае от подходящи финансови механизми и инструменти, уверяват от Агенцията по енергийна ефективност. Един от възможните механизми е използването на схеми за финансиране на проекти по енергийна ефективност чрез “договори за енергоспестяване с гарантиран резултат” (ДГР) или “финансиране от трети страни”. АЕЕ, заедно с Берлинската енергийна агенция, са разработили типов модел на посочения договор, адаптиран към българското законодателство. Издадено е ръководство за използване на този тип договори, което описва възможностите на ДГР. Изготвен е и списък с потенциални проекти, подходящи за сключване на такъв тип договори. Основна движеща сила при реализирането на тази схема са предприятията за енергийно ефективни услуги (известни още като ЕСКО фирми). Тези фирми изпълняват всички енергийни услуги “до ключ” със собствен или привлечен от тях капитал, като първоначалната инвестиция, плюс съответната печалба, се възвръщат в определения срок чрез постигнатите енергийни и икономически ефекти.

Трудности пред пазара на

енергийно ефективни услуги

Засега у нас ЕСКО фирмите правят първи стъпки, допълват представители на Агенцията по енергийна ефективност. Независимо от сериозния потенциал за енергоспестяване, налице са и редица проблеми пред реализирането и стартирането на работещ пазар за енергоефективни услуги и финансиране на проекти по енергийна ефективност. Така например банките възприемат отпусканите кредити на ЕСКО фирмите като високорискови. Проблеми съществуват и с правилната оценка на размера на постигнатите реални енергоспестявания в сгради, където голяма част от ефекта от подобряването на енергийната ефективност се използва за възстановяване на влошения топлинен комфорт, а не за намаляване потреблението на енергия. Липсата на информираност за възможностите на проектите по отношение на реалното енергоспестяване и наличието на бюджетни ограничения пред общините за използване на реализираните икономии при консумацията на енергия също са пречки пред дейността на ЕСКО фирмите, смятат специалисти от Агенцията.

Механизмът с “търгуеми бели

сертификати”

Според Агенцията по енергийна ефективност, в следващите години се очаква част от средствата, получавани от европейските фондове, да се насочат към проекти за повишаване на енергийната ефективност в различни сектори на българската икономика. Освен това, изпълнението на изискванията на Директива 2006/32/ЕС от България ще доведе до значително развитие на пазара на енергоефективни услуги у нас. Както е известно, целта на Директивата е стимулиране рентабилното повишаване на ефективността при крайното потребление на енергия чрез осигуряване на необходимите индикативни нива, както и механизмите, стимулите и институционалната, финансовата и правната рамка за премахване на съществуващите пазарни пречки.

Друг възможен механизъм за развитие на този пазар е използването на така наречените “търгуеми бели сертификати” (ТБС). Този механизъм се прилага в Италия и Англия и се предвижда да бъде използван и в други страни от ЕС. В Италия, например, задължение на търговците на енергия е да докажат общо спестяване в определен размер от обема на продадената енергия, отговарящ на националната индикативна цел. При неизпълнение на задължението е определена висока санкция. Ако сам не е в състояние да изпълни задължението си, търговецът на енергия и горива може да купи на пазара за енергоефективни услуги бели сертификати. Наличието на ЕСКО фирми е ключов момент за функционирането на механизма с търгуемите бели сертификати. Реализираната от тези фирми печалба ще бъде споделена с търговците на ЕЕ оборудване и банките. Ролята на държавата ще бъде да осигури нормативно и да подпомогне в началния момент създаването на пазара за бели сертификати като акредитира орган, който да ги проверява и заверява и да поеме контрола по изпълнението на Директивата, допълват от Агенцията по енергийна ефективност.



 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top