Европейска регулация за вентилационна техника

31.10.2017, Брой 5/2017 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Европейска регулация за вентилационна техника
  • Европейска регулация за вентилационна техника
  • Европейска регулация за вентилационна техника
  • Европейска регулация за вентилационна техника

Техническа статия

 

Съвременната вентилационна техника не само осигурява комфортни условия и хигиенична обмяна на въздух в закрити пространства, но също така е високоефективна благодарение на възобновяемата енергия, управлението на потреблението на базата на съответните нужди и ефективните вентилатори. Чрез директивата за екодизайн Европейският съюз (ЕС) възнамерява все повече да насърчава използването на енергийно ефективно оборудване.

Тази директива участва в стратегията “Европа 2020”, според която консумацията на енергия трябва да бъде намалена с 20%, а квотата на възобновяемите енергийни източници да се увеличи с 20% до 2020 г.

С “Директива 2009/125/ЕО, която установява рамка за определяне на изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението”, накратко Директива за екодизайна, ЕС определя изискванията за енергийна ефективност, свързани с тези продукти. Това, което от много години е обичайна практика за потребителите на бяла техника, напоследък намира приложение и в областта на климатичната и вентилационната техника. Съгласно разпоредбите в съответната Директива от 1 януари 2016 г. уредите за климатизация и вентилация трябва да отговарят поне на минималните изисквания по отношение на потреблението на електроенергия на вентилатора и ефективността им по отношение на регенерирането на топлина.

От тази дата вентилационните уреди за битови нужди трябва да спестяват поне толкова първична енергия, колкото консумират, както и да носят етикет за енергийна ефективност от А+ до G (ЕС 1253/2014 и 1254/2014). Тези минимални изисквания по отношение на използването на енергия ще бъдат допълнително завишени от 1 януари 2018 г. Разпоредбите на директивата влизат в сила веднага, без преходен период за държавите членки.
Директивата за екодизайна се прилага за вентилационни устройства, които подменят използвания въздух в сградата или част от нея с външен въздух. Този използван въздух е резултат предимно от присъствието на хората и емисиите, причинени от използването на машини.


› РекламаОт 1 януари 2016 г. устройствата, които не отговарят на тези минимални изисквания, вече не са разрешени за продажба на вътрешния пазар на ЕС. В сектора на вентилационните технологии тези разпоредби понастоящем засягат следните продукти: климатична техника, вентилатори, централни вентилационни системи и битови вентилационни уреди. ОВК секторите на много европейски държави няма да срещнат проблеми при покриването на изискванията, свързани с тази техника. В резултат на прилагане на съответните подобрения обаче, размерите на вентилационните уреди стават по-големи и в строителните проекти трябва да се предвижда все повече пространство за тяхното разполагане.

Климатична техника и вентилатори
От 2013 г. климатичните уреди с охладителна мощност до 12 kW трябва да имат енергиен клас от A+++ до D, да носят съответния енергиен етикет и да отговарят поне на изискванията за клас на енергийна ефективност А (ЕС 206/2012) по отношение на тяхната охлаждаща функция. Минималните изисквания се прилагат от 2013 г. насам за вентилатори над 125 W, а освен това бяха допълнително затегнати през 2015 г. (ЕС 327/2011). Новата директива се прилага за вентилатори от всички видове с входна електрическа мощност 30 W. За производителите това означава, че някои засегнати модели с електродвигатели и ротори трябва да бъдат променени и адаптирани.

Централни вентилационни системи
Когато на 1 януари 2016 г. влязоха в сила наредбите ЕС 1253/2014 и 1254/2014, за първи път беше наложено централните вентилационни системи и битовите вентилационни уреди да отговарят на съответните изисквания за екодизайн. Граничните стойности за консумацията на енергия от вентилаторите се прилагат в еднаква степен за централните вентилационни системи с еднопосочен и двупосочен поток. За двупосочни уреди, които отвеждат използвания въздух в два отделни въздушни потока и го заменят с чист въздух, е необходимо регенериране на топлината, за да се постигне ефективност от най-малко 67%, независимо от климатичните условия. Техническото изпълнение на това изискване води в някои случаи до това, че уред с един и същ разход на въздух се налага да увеличи размера си с 30%.
Битови вентилационни уреди
От 1 януари 2016 г. вентилационните инсталации за битови нужди трябва да спестяват поне толкова първична енергия (електричество и топлина), колкото консумират (ЕС 1253/2014). Тези минимални енергийни изисквания ще бъдат допълнително увеличени от 1 януари 2018 г., когато ще бъде необходимо да се намали наполовина нуждата от топлинна енергия за вентилация на жилищна сграда. Общите изчислени параметри за битови вентилационни инсталации трябва да бъдат приложени в цяла Европа и чрез национални местни процедури да определят потреблението на енергия. Например в Германия в съответствие с германската директива за енергоспестяване (EnEv). Общото правило е, че уреди с номинален въздушен дебит до 1000 m3/ h се класифицират като битови вентилационни уреди.

Съществуват изключения за по-малките вентилатори с мощност под 30W и за уреди с въздушен дебит между 250 и 1000 m3/ h, доколкото те не са предвидени за използване като вентилационни елементи в нежилищни сгради, а например в училища. За да предоставят информация на потребителя, битовите вентилационни уреди трябва да носят етикет за енергийна ефективност съгласно ЕС 1254/2014 въз основа на класовете на енергийна ефективност A+ до G.

Етикет за енергийна ефективност на ЕС за битови вентилационни уреди
Битовите вентилационни уреди носят класификационен енергиен етикет на ЕС, който съответства на изчислен параметър за специфичната консумация на енергия (SEC). Тази стойност отразява потенциалното спестяване на първична енергия (консумираната енергия от вентилаторите минус спестената топлинна енергия) на този вентилационен уред в сравнение с проветряване от прозорците с еднакво качество на въздуха. Колкото по-висока е тази отрицателна стойност, толкова по-голяма е първичната енергия, която уредът спестява. Клас G с SEC стойност, равна на 0, е равносилно на проветряване от прозореца. Клас А с SEC стойност от -40 показва спестяване на първична енергия от 40 kWh/(a m2).

Специфичната консумация на енергия се формира от следните свойства на оборудването: консумация на енергия и управление на вентилаторите, вид и качество на регенерирането на топлината, управление на устройствата (контролирани чрез сензори за качество на въздуха ръчно, според определено време или необходимост). В допълнение към това, енергийният етикет предоставя информация за номиналния дебит на въздуха и нивото на шум на уреда.

 


 

Изключения
Вентилационни уреди със следните характеристики са изключени от обсега на валидност: такива с консумация на електроенергия <30W (за всеки въздушен поток); вентилатори и аспиратори според Директиви 327/2011 и 66/2014; уреди, експлоатирани изключително в експлозивна среда (ATEX, Директива 94/9/ЕС); уреди с предназначение за аварийна работа за кратки периоди от време (не са определени времеви периоди, вентилация на димните газове, противопожарна защита); такива с температурен диапазон > 100°C или < -40°C (за движещ се въздух); с работна температура на околната среда на мотора > 65°C или <-40°C; захранващо напрежение > 1000 V AC или > 1500 V DC; специални условия на мястото за монтиране (токсични, изключително корозивни, запалими); околна среда от абразивни материали; вентилационни модули с режим за чиста рециркулация на въздух или с капацитет на рециркулация > 90%.

Директива за енергийното етикетиране на вентилационните уреди
Директивата за енергийното етикетиране 2010/30/ЕС налага задължителни изисквания за етикетиране и наличие на информация, която посочва потреблението на енергия и на други, свързани с енергопотреблението продукти. Регулацията обхваща жилищните вентилационни уреди, с изключение на тези, които са еднопосочни (т.е. произвеждат въздушен поток само в едната посока) и такива с входяща електрическа мощност по-малка от 30 W.

За жилищни вентилационни уреди етикетът трябва да съдържа следната информация: името или търговската марка на доставчика; името на уреда (идентификатор на модела на доставчика); специфичния клас на потребление на енергия (от A+ до G) при средни за ЕС климатични условия; нивото на звукова мощност; максималната скорост на въздушния поток; една или две стрелки, съответно за еднопосочни или двупосочни вентилационни уреди.

Въздействие на директивите върху вентилационните уреди
Директивите за екодизайн и енергийно етикетиране оказват значително влияние върху вентилационните уреди, тъй като се базират на нови методи за оценка на енергийната ефективност на продуктите (методи, които обикновено се различават от тези, използвани за отчитане на характеристиките на продуктите за ОВК при изчисляването на енергийните характеристики на сградите - национални транспозиции на Директивата за енергийни характеристики на сградите). Те създадоха необходимост от преразглеждане на съответните европейски стандарти и определиха изисквания, които поетапно ще изхвърлят от пазара по-малко енергоефективните продукти, като още по-амбициозни изисквания ще влязат в сила от януари 2018 г. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от ФламтехФирмена статия

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация. Ние сме компания, която се стреми към непрекъснато усъвършенстване, за да предлагаме висококачествени продукти и услуги, съгласно действащите нормативни актове и международни стандарти.

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасенеТехническа статия

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Потенциалът за развитие на технологиите в сферата на пожароизвестителната и пожарогасителната техника е огромен, особено под влияние на конвергенцията между пожарната безопасност, информационните технологии и комуникациите. Иновациите в области като безжичната свързаност и Internet of Things (IoT) без съмнение ще предложат значителни перспективи за технологични подобрения не само при системите за детекция на пожарен риск, но и при други мрежови системи като тези за сигурност например.

Производителите на решения за пожарна безопасност продължават да фокусират разработките си върху подобряване на надеждността им. Най-съвременните продукти в сегмента са ориентирани както към по-ефективна детекция, така и към по-прецизна диференциация на пожарните рискове.

Александър Електрик, Александър Ангелов: Стремим се да предоставяме по-качествена и конкурентна услугаИнтервю

Александър Електрик, Александър Ангелов: Стремим се да предоставяме по-качествена и конкурентна услуга

Какви са основните трудности, пред които се изправя ежедневно компания като Александър Електрик, реализирайки разнообразни и интересни проекти не само у нас, но и в чужбина - разказва управителят на фирмата Александър Ангелов, специално за читателите на сп. ТД Инсталации.

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Системи за отвеждане на дим и топлинаТехническа статия

Системи за отвеждане на дим и топлина

Системи за отвеждане на дим и топлинаВ случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на помещението незабавно да открият пътя за евакуация.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top