Европейската програма EnERLIn

01.10.2007, Брой 10/2007 / Технически статии / Осветление

 

Инициатива на Европейската комисия за енергийно ефективно осветление в жилищните сгради

Като част от общоевропейското икономическо пространство, българският бизнес е изправен пред предизвикателството да се възползва от различни европейски инициативи в изпълнение на декларираните от съюза целеви политики. Сред действащите в момента европейски програми, целящи редуциране на емисиите от въглероден двуокис в атмосферата, е EnERLIn. Кампанията на Европейската комисия - EnERLIn, е насочена към намаляване консумацията на електрическа енергия от осветителните уредби в битовия сектор. Проектът има за крайна цел повишаване на пазарния дял на компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) в държавите от Евросъюза. Провежда се в сътрудничество с национални енергийни агенции, производители, търговци на КЛЛ, проектанти, архитекти и крайни потребители. Страната ни е участник в проекта EnERLIn чрез Енергиен Център София, партньор на инициативата. Тема на статията са същността на проекта, препоръките за изпълнение на амбициозните му цели и развитието на инициативата в страната.

Осветлението - 8,9%

от световното

електропотребление

Електрическото осветление формира значителен дял от електроконсумацията на държавите от Европейския съюз, към който от тази година сме част и ние. Производството на светлина поглъща 8,9% от глобалния разход на електроенергия и е отговорно за около 8% от световните емисии на въглероден двуокис, показват направени изследвания. Общата консумация на електроенергия за битово осветление в ЕС е около 86 TWh и се предвижда да нарасне до 102 TWh в периода до 2020 г. От тази гледна точка, подобряването на енергийната ефективност на осветлението е важен компонент от цялостната стратегия на ЕС за понижаване нивата на вредните емисии. Светлинният добив на осветителните системи варира от 20 lm/W в битовия сектор до около 80 lm/W в индустриалния. От технологична гледна точка, този нисък показател за бита се дължи в най-голяма степен на широкото използване на лампите с нажежаема жичка, които се характеризират с много ниска енергийна ефективност. По тази причина замяната им с енергийно ефективни лампи се счита за ефективен начин за повишаване на енергийната ефективност на осветлението в битовия сектор. Както вече бе подчертано, програмата EnERLIn залага на използването на


› Рекламакомпактни луминесцентни

лампи

На първо място, компактните луминесцентни лампи (КЛЛ) използват до 25% от количество електрическа енергия, необходима на обикновената крушка с нажежаема жичка за производството на същото количество светлина. Експлоатационният живот на различните модели КЛЛ варира от 5000 до 25 000 часа. За сравнение, обикновените крушки имат живот около 1000 часа. Сред недостатъците на КЛЛ е по-високата им първоначална цена, но много по-дългият им експлоатационен живот ги прави икономически по-изгодни. Основно преимущество на КЛЛ е, че около 25% от енергията, която консумират, се трансформира във видима светлина, в сравнение с 5-те процента при традиционните крушки с нажежаема жичка. За разлика от лампите с нажежаема жичка, КЛЛ препоръчително се използват за осветяване на помещения, в които ще работят дълго време без прекъсване.

Въпреки всичките си преимущества, за момента компактните луминесцентни лампи държат много малък дял от пазара на осветителни тела.

Сериозен потенциал

за енергоспестяване

Като един от най-големите консуматори на енергия в битовия сектор, осветлението има много голям потенциал за повишаване на енергийната ефективност - приблизително 20% или около 18 TWh. Изчисленията показват, че приблизително 13 милиарда крушки с нажежаема жичка са били продадени през 2003 г., което е около 72% от пазара на осветители за тази година.

През 2005 г. обикновените крушки с нажежаема жичка са имали дял от около 970 TWh от общото количество консумирана енергия в света и са отговорни за 560 Mt емисии на въглероден двуокис. Около 61% от това потребление е било от битовия сектор, а по-голямата част от останалия дял - от търговски и обществени сгради. Ако сегашните тенденции се запазят, до 2030 г. обикновените крушки ще формират консумация на електрическа енергия в размер на 1610 TWh. Хипотетично погледнато, ако тези крушки се заменят с КЛЛ, ще се реализират икономии на електрическа енергия в размер на около 800 TWh енергия и 470 Mt CO2 емисии до 2010 г. и 1200 TWh и 700 MtCO2 до 2030 г.

С изключение на Чешката република, в останалите новоприсъединили се към ЕС държави показателят среден брой КЛЛ на домакинство е значително по-нисък в сравнение с държавите от т.нар. група ЕС-15. Там тази цифра варира от 1 във Финландия и Гърция до 6,5 в Германия.

Все пак пазарът на КЛЛ бележи отчетлива тенденция към разрастване през последните 20 години. Продажната им цена се е понижила, а продажбите растат. Все по-силна става и конкуренцията между производителите.
Успехът на проекта EnERLIn се свързва в голяма степен с качеството на продуктите, които се включват в кампанията. Ето защо, за да подкрепи широката европейска инициатива за използване на енергийно ефективно осветление в битовия сектор, по инициатива на Европейската комисия и EUROELECTRIC, в сътрудничество с няколко частни и обществени организации, през 1998 г. е създадена

Европейска харта за качество

на компактните луминесцентни

лампи

Хартата обхваща доброволен набор от критерии за еднозначно определяне качеството на КЛЛ. Най-важната задача, която създателите си поставят, е да се увеличи доверието на потребителите в тази технология. Основен обект на Хартата е подпомагането и популяризирането на производството, маркетинга и продажбите на висококачествени компактни луминесцентни лампи на територията на ЕС. Крайната цел, към която се стреми Европейската комисия, е увеличаване на продажбите и навлизането в по-голяма степен на пазара на осветителни тела на КЛЛ, като по този начин се допринесе за постигането на целите на европейската енергийна и екологична политика. Организациите, които се ангажират да участват в тази инициатива, поемат ангажимента да промотират КЛЛ, които отговарят на критериите, залегнали в Хартата.

Европейската харта по качеството на компактните луминесцентни лампи е доброволна схема, отворена към производители на КЛЛ, вносители и търговци, предлагащи лампи, в съответствие с изискванията в Хартата. От друга страна, в инициативата могат да се включат различни частни и обществени организации, като електроразпределителни дружества, общини, хотели и т.н. Европейската комисия има право да извършва проверки или да изисква информация за всеки продукт, който е включен в провеждани кампании от фирми, подкрепили Хартата.

Технически изисквания

по отношение на КЛЛ

По отношение безопасността на КЛЛ, Хартата въвежда необходимостта от съответствие на източниците с изискванията на стандарта EN 60968, както и съобразяване със CE маркировката. Енергийната ефективност на КЛЛ би следвало да отговаря на клас А от действащото на територията на ЕС енергийно етикетиране. Генерираният от източниците светлинен поток след 2000 часа работа не би следвало да бъде по-малък от 88% от първоначалния за лампи без допълнителен външен корпус и не по-малък от 83% за лампи с допълнителен външен корпус. По принцип, според изискванията на Хартата, светлинният поток в края на експлоатационния живот на източника не бива да бъде по-малък от 75% от първоначалния. По отношение на друга характеристика - стабилност на излъчването - времето за достигане на 60% от максималното излъчване след включване на източника при нормална стайна температура следва да бъде под 60 секунди. Относно броя запалвания, в документа е записано, че източникът трябва да издържи брой запалвания, съответстващ на живота му в часове. Коефициентът на цветопредаване CRI се изисква да бъде по-висок от 80. Информацията за експлоатационния живот на лампата в часове се посочва върху всяка индивидуална опаковка на източника. Минималният живот на една КЛЛ трябва да бъде не по-малък от 6000 часа. За да отговаря една лампа на изискването на Хартата за т.нар. дълъг живот, тя следва да има живот минимум 12 000 часа.

Между номиналния светлинен поток, генериран от КЛЛ, и съответстващата им мощност на лампите с нажежаема жичка, съществуват строго определени в Хартата съответствия.

Пречки пред по-бързото

навлизане на КЛЛ

Въпреки поевтиняването на КЛЛ през последните години, по-високата цена все още е фактор, възпрепятстващ по-масовото им използване. Друг основен фактор, оказващ влияние върху пазарния дял на КЛЛ, е качеството им. В много държави, включително и България, се предлагат и некачествени компактни луминесцентни лампи, които имат много по-кратък живот от дефинирания в Хартата. Естетическите недостатъци на по-старите КЛЛ, свързани с формата, размера и цветната температура, също имат негативен ефект върху разширяването на пазарното присъствие на тази технология. До голяма степен тези недостатъци вече са преодолени - съвременните КЛЛ излъчват светлина с по-комфортна цветна температура, имат много по-малък размер и достигат до максимално стабилно излъчване за много по-кратко време. Тенденцията да се използват все повече халогенни лампи също затруднява навлизането на КЛЛ в широка употреба.

Какви политики

препоръчва

Европейската комисия

Европейската комисия препоръчва провеждането на европейски промоции за поставяне на поне една компактна луминесцентна лампа на местата с изкуствено осветление за повече от 2 часа на ден. Според специалистите на комисията, е важно да се продължи тенденцията за намаляване на цената на КЛЛ. Пътищата, според ЕК, са намаляване на ДДС на тези продукти в сравнение с обикновените крушки, различни държавни и общински инициативи в сътрудничество с търговските субекти и производители, стимулиращи употребата на КЛЛ, въвеждане на минимални показатели за енергийна ефективност на лампите, въвеждане на ограничения за продажбите на енергийно неефективни лампи. Най-доброто решение в дългосрочен план е навсякъде в новото строителство да се залагат възможности за използване единствено на енергийно ефективно осветление, смята Европейската комисия.

В България

проектът

ще продължи и през 2008 г.

Проектът стартира в България през 1997 г. и се предвижда да продължи до края на 2008 г. Партньор на инициативата е независимата консултантска компания Енергиен Център София, създадена през 1997 г. като приемник на Центъра по енергетика на Европейската общност. Организацията участва в различни енергийни програми и дейности на Европейската комисия. От Енергиен Център София декларират, че са проведени проучвания по отношение на съвместимостта на нормативната ни база в тази насока с европейската, състоянието на пазара на енергийно ефективни лампи, както и нагласите на потребителите, от една страна, и на търговците - от друга.


 

По отношение на пазара на компактни луминесцентни лампи в страната, резултатите показват най-голям дял на луминесцентни лампи от китайски производители, твърдят от Енергиен Център София. “Това, естествено, се обяснява с по-високата цена на продуктите на европейските производители, които отговарят на изискванията на Хартата за качество. При всички опити за популяризиране на качеството и преимуществата, най-продаваните лампи не отговарят на очакванията, което създава недоверие у потребителите. Що се отнася до пазара на осветители като цяло, огромен процент все още се държи от обикновените крушки с нажежаема жичка, като има тенденция за ръст на продажбите на модерните напоследък халогенни лампи”, коментира специално за сп. Технологичен дом Виолета Грозева, мениджър на Енергиен Център София. “Показателен за трудностите пред инициативата у нас е фактът, че в много случаи компактните луминесцентни лампи са неприложими в жилищата, защото няма техническа възможност за монтирането им във вече закупени осветителни тела. Надяваме се на съдействие от страна на водещите производители на КЛЛ, представени в България, с подкрепата на които да организираме различни промоции и информационни кампании през тази и следващата година”, заявява в заключение г-жа Грозева. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Адаптивно осветление за търговски обектиТехнически статии

Адаптивно осветление за търговски обекти

Интериорните адаптивни осветителни системи автоматично променят светлинния си поток и режима си на работа съобразно моментната заетост на помещението или обекта, в който са инсталирани, наличието на дневна светлина и други специфични критерии, обвързани с конкретното им приложение.

Една адаптивна контролна стратегия, базирана на различни нива на управление на осветлението и специално проектирана с цел максимални икономии на енергия и минимални негативни ефекти върху изпълняваната в даден търговски обект дейност, може да спомогне за спестяването на до 65% от енергийните разходи за осветление. Освен светлинният поток, чрез оптимизиране на контролните настройки на системата може да бъде регулирана и плътността на мощността на осветлението.

Internet of Things в пожарната безопасностТехнически статии

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.

Термостатични смесителни вентилиТехнически статии

Термостатични смесителни вентили

Термостатичните смесителни вентили намират широко приложение във водопроводните инсталации на множество жилищни, търговски и институционални сгради. Основната функция на тези вентили е или да контролират температурата на изходящата вода към системата за битово горещо водоснабдяване, или да осигурят нискотемпературно захранване към лъчиста подова отоплителна система, или и за двете. Статията разказва за видове, размери и конфигурации на вентили, предназначени за разнообразни специфични приложения.
Прочетете и за множеството уникални приложни сценарии, които изискват нестандартни или специални конструкции термостатични вентили. 

 

 Технологии за автоматизация на офис сградиТехнически статии

Технологии за автоматизация на офис сгради

Съвременните офис сгради се превръщат във все по-интелигентни обекти, в които служителите са непрекъснато свързани помежду си и с останалия свят чрез най-актуалните информационни и комуникационни технологии. Днес човекът, работното място и сградата функционират и взаимодействат в споделена екосистема, базирана на комплексни решения за сградна автоматизация.

Те са създадени да оптимизират управлението на сградните услуги, да улеснят изпълнението на различни дейности в офиса, да осигурят комфорт на служителите и да стимулират продуктивността им, като същевременно спомагат за повишаване на енергийната ефективност и спазване на екологичната и социална отговорност на компанията.

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкустваТехнически статии

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

Киносалоните, театрите и залите за сценични изкуства са обекти със специално предназначение и множество конструктивни особености, които налагат използването на специално проектирани системи за отопление, вентилация и климатизация.

Параметрите на микроклимата, контролът на шума и вибрациите от механичното оборудване и, не на последно място – естетичният дизайн на инсталациите, са важни предизвикателства пред проектантите и изграждащите тези инсталации.

Икономии на вода в търговски сградиТехнически статии

Икономии на вода в търговски сгради

В конструкцията на търговските сгради влизат множество системи, които са базирани на използването на вода. Все по-активните глобални мерки за съхраняването на този ценен ресурс в днешно време изправят проектантите пред сложното предизвикателство не само да осигурят функционален дизайн, но и да гарантират водната и енергийната му ефективност.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top