Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сгради

брой 2/2021 / Техническа статия / Сигурност

  • Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сгради
  • Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сгради
  • Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сгради

Техническа статия

 

Газовите сензори и сигнализатори защитават активите и здравето на хората в жилищни, обществени и търговски сгради. На пазара се предлага богата гама от продукти за следене например на концентрацията на въглероден оксид, изпускан от ауспусите на автомобили в закрити паркинги и гаражи, нивата на въглероден диоксид в аудитории и конферентни зали, течовете на хладилни агенти и запалими газове от тръбопроводи и оборудване. Решенията варират от самостоятелни до цялостно свързани към системите за сградна автоматизация, осигуряващи рентабилно и надеждно съответствие с регулаторните изисквания.

Газдетектори за запалими газове

Когато котелното оборудване е разположено в самостоятелно помещение, което не се посещава регулярно, рискът от незабелязани и нерегистрирани течове на токсични или запалими газове нараства. Автоматичните газдетекторни системи предоставят ранни предупреждения за изпускания на газ в рамките на тези периоди, в които не се осъществява контрол.

Природният газ и предимно метанът са сред най-често използваните горива за отопление на всякакъв вид сгради. Метанът е приблизително наполовина по-лек от въздуха и се издига към тавана или покрива на помещението. Минималната газова концентрация във въздуха, която може да причини взрив, в случай че има запалване, е т. нар. долна граница на запалимост, която за метан е 4,4 обемни процента. Потенциални източници на запалване могат да бъдат несертифицирано електрическо оборудване, включително осветление, ключове, ел. табла и др. Въпреки че не е токсичен, запалимостта на метана е предпоставка за превръщане на котелното помещение и оборудване в съществена опасност при липса на адекватно ниво на мониторинг и контрол.

Когато става дума за котелни помещения, при инсталация на оборудването първо трябва да се вземе предвид вентилацията, която да осигури достатъчно постъпване на свеж въздух. Подходящата вентилация може също да допринесе за ограничаване на акумулирането на запалими газове, но сама по себе си тази система не е достатъчна за гарантирането на високо ниво на безопасност. От котелното оборудване се отделят и токсични газове, поради което внедряването на система от газови сензори и сигнализатори е от изключително значение по отношение на защитаване на хората и сградите.

Газдетекторните системи се състоят от няколко стратегически разположени сензора, които задействат звукови и визуални аларми при идентифициране на определен газ. Те могат да бъдат самостоятелни или с възможност за свързване към функционираща система за сградна автоматизация (BAS).

Друго важно съображение е разположението на газовите сензори. Те трябва да се инсталират близо до местата, в които може да възникне изтичане на газ.

 

Сензори за хладилни агенти

Инсталирането на газдетектори за хладилни агенти също е от огромно значение за механичното оборудване. Те осигуряват възможност за навременното регистриране на теч, предотвратявайки по този начин загубите на по-съществени количества хладилен агент, както и риска от експозиция на хора.

За много приложения, например малки офиси и хотелски стаи, един сензор, монтиран на ниско ниво, ще предостави желаното ниво на защита. Това, разбира се, зависи от големината на помещението и количеството климатични агрегати. Според добрите практики трябва да се постави един сензор на всеки 36 кв. м или един сензор за всеки климатичен агрегат в рамките на едно помещение.

Възможността детекторната система да засече/измери теч на хладилен агент се определя от местоположението на сензора. Той може да бъде разположен на около 300 м от контролера, който трябва да е инсталиран на място, където дисплеят му може да бъде видян лесно. Обикновено сензорите се монтират на 200 до 300 мм от пода в участъците, в които е най-вероятно да стане акумулиране на пари на хладилен агент.

Детекторните системи за хладилни агенти предоставят звукова и визуална сигнализация, позволяваща на обитателите или персонала в конкретната сграда да предприемат подходящи действия, насочени към ограничаване на риска от допълнително повишаване на концентрацията в помещенията. В обособени чилърни помещения сензорите се разполагат ниско в близост до чилъра, във вентилационни линии под налягане или в отвеждащ въздуховод.
Газови сензори за въглероден оксид

Въглеродният оксид е силно токсичен газ, водещ до тежки здравни последствия. В случай че е се предприемат подходящи мерки, експозицията на този газ може да причини отравяне и смърт. Поради това е необходимо да се използват детекторни системи за въглероден оксид навсякъде, където се прецени, че съществува риск от експозиция – най-вече в закрити паркинги и гаражи.

Сензорите за въглероден оксид трябва да предлагат две нива на сигнализация посредством две отделни релета. Тези алармени нива следва да бъдат зададени респективно спрямо допустимите концентрации при дългосрочна и краткосрочна експозиция.

Газдетекторна система за въглероден оксид трябва да бъде интегрирана във вентилационната система на закритите паркинги. Когато концентрацията на газа надвиши някой от алармените прагове, вентилационната система трябва да започне да отвежда въглеродния оксид и да подава свеж въздух.

Тъй като плътността на въглеродния оксид е аналогична на тази на въздуха, детекторите за този газ трябва да се инсталират на височина от 150 см. Друго важно изискване е сензорите да се инсталират на 150 см от източника на газ.


 

Избор на система

При определяне на типа система за мониторинг на концентрацията на газове, собствениците на сгради могат да избират между решения с дифузионно измерване или такива, работещи с помпа за пробовземане. Първият тип системи следят непрекъснато качеството на въздуха в реално време, което позволява по-бързо засичане на евентуален теч. Предимство на тези решения е, че не разполагат с помпи, които да трябва да се подменят периодично, или тръби, които могат да се запушат или спукат. Конфигурацията на окабеляване на дифузионните монитори допринася за лесната им инсталация и е свързано с по-ниски разходи и съкратени срокове за поддръжка. Тези системи могат да бъдат самостоятелни или свързани в мрежа с множество точки на детекция.

От друга страна, системите с помпа за пробовземане, осигуряват възможност за множество точки на отчитане и няколко програмируеми режима. Тези системи обикновено се използват когато по-ниските разходи за газов мониторинг са приоритет. Основен недостатък тук е вероятността разходите за поддръжка да са по-високи. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сигнализатори за природен газ и пропан-бутан – част 2Техническа статия

Сигнализатори за природен газ и пропан-бутан – част 2

В продължение на темата за видовете газсигнализатори, предлагани на нашия пазар, в настоящия брой публикуваме коментара на Сименс направление Сградни технологии.Система за газ детекция на токсични и експлозивни газове CC62PСименс CC62P е система за откриване на токсични и експлозивни газове, при която се използват електрохимична, каталитична и инфрачервена технология.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top