РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ховал Акциенгезелшафт - клон България

, Брой 4/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ховал Акциенгезелшафт - клон България

 

съдържание на рекламата

Климатизацията на големи еднообемни сгради, винаги е била предизвикателство. Един хипермаркет има различни нужди от един фармацевтичен склад така, както изложбената зала има различни изисквания за вентилация в сравнение с един цех за производство на хартия. Целите, за които се използва дадена сграда, могат да се променят многократно през времето на нейното съществуване. Халето, в което понастоящем се произвеждат винтчета, утре може да се трансформира в зала за културни събития. А производителите на климатични системи се опитват да отговорят на подобни изисквания.

Фиг. 1: Обширните пространства поставят високи изисквания пред комуналните услуги в сградата

Централни и децентрализирани решения

По време на проектирането е важно да се обърне внимание върху принципните разлики между различните системи. Съществуват централни и децентрализирани решения. При централните климатични системи, въздухът се обработва централно в голям агрегат, след което се транспортира посредством мрежа от въздуховоди. Децентрализираните системи, при които в помещението се инсталират няколко независими апарата, се оказват особено подходящи за големи еднообемни помещения (зали, халета, цехове и др.). Те са по-гъвкави в сравнение с централните климатични съоръжения и по-рентабилни. Днешните разработки са така усъвършенствани и гъвкави, че намират приложение в производствени и логистични халета, просторни шоурумове, супермаркети и други модерни зали. Причината за тази популярност е пригодността на децентрализираните климатични системи за халета, т. е. еднообемни сгради с минимум 4 м височина. В зависимост от площта на халето и неговите специфични нужди от вентилация се използват различни децентрализирани апарати за осигуряване на конкретни решения.

 Пример: изсмукване на замърсен с петролни изпарения въздух

Една от причините за широкото приложение на децентрализирани системи е отличната приспособимост на техните апарати. Например, в промишлеността често възникват проблеми, свързани с изсмукването на въздух, замърсен с петролни изпарения. Обикновеният въздушен филтър има недостатъчна способност за сепариране на частиците, поради което неговият срок на употреба е прекалено кратък. Когато се прилагат неподходящи решения, петролните субстанции проникват от климатичния апарат в работното пространство или се отстраняват с изсмукване на въздуха. Така в апарата бързо се натрупва много мърсотия. При новата концепция на Hoval, решение на този проблем има. Във вентилационните апарати се използват двуфазни филтри, частите на съоръжението, които са изложени на замърсяване, имат защитно покритие, а уязвимите материали (като напр. уплътненията) са заменени с маслоустойчиви материали. Какво се случва с петролните пари? Петролният кондензат се филтрира и сепарира вътре в апарата, след което се извежда посредством дренажна тръба.

На стадия на проектирането се мисли за монтажа и поддръжката

Видът и продължителността на монтажа, наред с условията на поддръжка, трябва да се отчитат още във фазата на проектиране. В един универсален магазин не се позволява прекъсване на производствения процес или нарушаването на търговската дейност. Поради тази причина инсталираните на покрива децентрализирани апарати на Hoval, представляват интелигентният избор. Те предлагат редица предимства. Няма загуба на търговска площ, тъй като съоръженията се инсталират нависоко или на покрива на сградата. Монтажът се извършва бързо и лесно откъм покрива. Обикновено за нуждите на едно помещение се инсталират няколко апарата. Благодарение на децентрализацията, филтрите могат да се сменят за броени минути поотделно във всеки апарат през редовното работно време. Не се налага изключване на цялата инсталация.

Фиг. 3: Поддръжката на децентрализираните апарати може да се извършва през нормално работно време

При едрогабаритни обекти, инвестицията също така може да се извършва стъпка по стъпка.

По-кратък срок на изплащане поради по-ниски експлоатационни разходи

За разлика от централните съоръжения за обработка на въздуха, децентрализираните системи работят без мрежа от въздуховоди за подаване и изсмукване на въздух. Това улеснява не само проектирането на сградата, но също и работата на крановете и инсталирането на нови производствени мощности, което често се налага. В резултат се намаляват инсталационните разходи. Монтажът на климатичните апарати на Hoval е лесен с предварително окабелените модули, които подлежат на подмяна на по-късен етап. Също така въздушните инжектори осигуряват високоефективно разпределение на въздуха, позволявайки оползотворяването на по-малък обем въздух. А това означава по-ниски инвестиционни разходи.

Но най-много икономии могат да бъдат реализирани посредством по-ниските експлоатационни разходи. Причината за това е много проста и тя се нарича оползотворяване на топлината. Изсмуканият топъл въздух предава по-голямата част от своята енергия посредством пластинчат или ротативен топлообменник на подавания студен въздух.

Фиг. 4: Вентилационните апарати с вградена възможност за оползотворяване на топлината намаляват експлоатационните разходи

Системата също така трябва да работи на автоматичен режим, за да се гарантира минимален разход на енергия, а в същото време тя е лесна за използване.

Ситуация „печеля-печелиш”

Децентрализираната система може да удовлетвори различните нужди, произтичащи от различното предназначение на едрогабаритните помещения, независимо дали става дума за изложбени зали, спортни центрове, промишлени сгради или складови помещения. Приспособимостта на апаратите, както и тяхното качество гарантира на собствениците и управителите на съответния обект едно дългосрочно, ефективно и рентабилно решение. Същото се посреща добре не само от консултанти и архитекти, но също и от самите производители. С помощта на техническа експертност и иновативност, на пазара идват високо приспособимите технологии - а това е от полза за всички нас..

Hoval клон България

тел.: +359 884 809 003

e-mail: office.bg@hoval. com

www.hoval.bg