Иновативни продукти за защита на електротехници

брой 3/2020 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Иновативни продукти за защита на електротехници
  • Иновативни продукти за защита на електротехници
  • Иновативни продукти за защита на електротехници

Техническа статия

 

Ежедневната работа на електротехника е свързана с множество рискове. Ето защо производителите на предпазни средства в бранша все по-често търсят ефективни решения за защита в лицето на модерните дигитални технологии. Сред иновациите, които навлизат в арсенала на техниците по поддръжка на сградни електроинсталации, са мобилните приложения, сензорите, а отскоро и носимите електронни устройства.

Според актуално проучване на маркетинговата агенция Dodge Data & Analytics носима електроника се използва на над 10% от работните места в сферата на ел. услугите, като делът им се очаква да надмине 60% през следващите 3 години.

Основни групи рискове

Агенцията за безопасност и здраве при работа OSHA обособява 4 основни групи опасности, свързани с работата на електротехниците – падане, удар (от машина, превозно средство или падащ обект), пропадане (например в шахти) и заклещване, както и токов удар. Разработчиците на предпазни средства за служителите в сегмента на електроуслугите интегрират цифровите технологии както в персонални инструменти за защита, така и в цялостни решения за мониторинг на дейностите по част "Електрическа" на строителните обекти. Някои от най-модерните платформи за такива приложения комбинират сензори със системи за геолокация, видеозаснемане и други съвременни технологии, които осигуряват мониторинг на работата и рисковете на обекта и асистират електротехниците с цел повишаване на тяхната ефективност и функционалност при изпълнение на служебните им задължения. Цялостните платформи за мониторинг могат да бъдат организирани в различни нива на достъп за работници, надзорни екипи и ръководен персонал. Благодарение на вградените сензори системата наблюдава дали техниците се придържат към локациите, на които са оторизирани да извършват дейност, и следи както те, така и външни лица да не навлизат в опасните зони на обекта. С помощта на видеокамери и дронове пък мениджърите могат да осъществяват пълен мониторинг на атмосферните условия и околностите на строежа, за да повишат степента на сигурност срещу различни опасности от околната среда.


› РекламаСред новостите в бранша, които според експертите притежават най-голям потенциал да оптимизират ежедневната работа на ел. техниците, са носимата електроника, устройствата с радиочестотна връзка и безжичните устройства, базирани на Internet of Things (IoT) комуникации.

IoT-базирани решения

IoT системите намират традиционно приложение в домашната и сградна автоматизация, но широката им функционалност непрекъснато разширява сферата им на полезно действие. На базата на сензори за близост и разстояние една платформа, проектирана за мониторинг на дейностите по част "Електрическа" на строителен обект, може лесно и автоматизирано да проследява работата на служителите, оборудването и текущите процеси, осигурявайки оптимална сигурност и безопасност за хората и материалните активи. Посредством смартфон или носимо устройство платформата дава възможност за известяване работниците за опасност от сблъсък с движеща се машина, превозно средство, подемно-транспортна техника или друга тежка механизация на обекта.

Цялостните решения за мониторинг на работата по електроинсталациите на даден строеж могат да включват множество интегрирани персонални устройства, оборудвани с различни сензорни технологии. Така системата също може да получи обратна връзка при различни събития или инциденти с електротехника, регистрирани от преносимото устройство у него. Пример за предимствата на тази функция са злополуките, свързани с падане (например от стълба). Благодарение на интегрираните акселерометри, датчици за сблъсък и други типове сензори в устройството, платформата получава незабавна информация за настъпил инцидент с работник и местоположението му, за да може да му бъде оказана помощ максимално бързо. Безжичното свързване при тези персонални устройства позволява използването им в широки пространствени граници в рамките на обекта, като прави възможно и обратното изпращане на бързи алармени сигнали за опасност от работника към супервайзъра на принципа на паник бутон.

Екзоскелети

Т. нар. изкуствени външни скелети или екзоскелети са технологични средства за защита и подпомагане на човека в различни дейности, вдъхновени от външната твърда обвивка при някои животни, която има предпазна и поддържаща (механична) функция. Тези системи са основно предназначени за медицински и индустриални нужди. Макар все още да не са масово разпространени в строителния сектор, огромният им потенциал да предотвратяват различни типове наранявания ги прави отличен кандидат за защитно средство в работата на електротехниците.
Допълнително предимство е възможността им да увеличат силата на човешкото тяло, служейки като задвижващ механизъм. С помощта на специално проектиран изкуствен екзоскелет например човешката ръка може да извършва различни тежки операции, свързани с повдигане, захващане, стискане или изобщо прилагане на голяма сила, които иначе биха били непосилни за необорудван човек. В допълнение, механичната система поема натоварването върху ставите и елиминира опасностите във връзка с повторяеми действия, които традиционно причиняват щети на опорно-двигателния апарат.

Версиите на тези механизми, разработени за електротехници, могат да включват защита срещу токов удар, както и да улесняват работата с тежки инструменти. Намалявайки напрежението върху тялото и крайниците, екзоскелетите спомагат за повишаване концентрацията на работниците и за редуциране на инцидентите, свързани с преумора.

Комуникационни технологии

Много иновации при персоналните измервателни средства, използвани от електротехниците, са плод на напредъка при Bluetooth технологиите и останалите стандарти за безжична комуникация. С помощта на безконтактни устройства за измерване на напрежението, които разполагат с Bluetooth свързаност, техникът може безопасно да извърши желаното отчитане. Самите устройства могат да бъдат свързани със смартфон или таблет, както и с друго устройство, на което е инсталирана платформа за мониторинг на работата с електроинсталации. Данните от отчитането автоматично се изпращат към системата, която позволява тяхното съхранение, обработка и анализ посредством мобилно приложение или стандартен десктоп-базиран софтуерен продукт. В допълнение, събраната от измервателния прибор информация може да бъде споделяна в реално време с множество крайни устройства, ползвани от други електротехници на обекта. Заедно с останалите данни от работата на служителите, изпращани към платформата, тази информация дава на мениджмънта цялостна картина на случващото се в полеви условия. Освен моментния статус на работниците, електрозахранваните инструменти и другото оборудване, екипите по сигурността могат да получат и превантивни известия за потенциални опасности от различен характер.


 

Системи за мониторинг

Рисковете за безопасността на хората, оборудването и сградния фонд, които произтичат при изграждането и поддръжката на електроинсталации и други строителни и обслужващи дейности, са разнообразни и в много случаи е трудно да бъдат предотвратени напълно. Освен четирите основни групи опасности в класификацията на OSHA, съществуват и допълнителни рискове, например от екстремни температури и други климатични, механични и химични въздействия. Носимите устройства притежават огромен потенциал да повишат сигурността при работата на електротехниците в този аспект. Множеството типове сензори, които е възможно да бъдат интегрирани в носими средства като гривни, очила, предпазно облекло и др., са в състояние да регистрират и сведат до минимум негативното влияние на широк кръг от фактори на работната среда. Мониторите на физиологичния статус на служителите индикират прегряване, преумора, повишени нива на стрес, отклонения в кръвното налягане, сърдечната честота и т. н. Така много инциденти, причинени от влошено моментно състояние на работника, е възможно да бъдат предотвратени. С цел защита от преохлаждане пък предпазното облекло може да бъде оборудвано със специални подгряващи системи.

Датчиците за мониторинг на околната среда са друга иновация, носеща много потенциални ползи за работата на електротехниците. Проследяването на качеството на атмосферния въздух и нивата на въглероден оксид, сероводород, концентрацията на различни газове, температурата, влажността и шума е ключово за осигуряване на безопасни работни условия за служителите по изграждане и обслужване на електроинсталации.

Безжичните устройства, които навлизат в арсенала на електротехниците, се нуждаят единствено от батерийно захранване и проста поддръжка, а работата с тях обикновено не надвишава по сложност боравенето с обикновен смартфон или таблет. Производителите на такова оборудване често осигуряват универсална оперативна съвместимост на продуктите си, която позволява интегрирането им в широк кръг от цялостни платформи за мониторинг на строителни обекти. Що се отнася до инвестицията, необходима за изграждане на една комплексна IoT платформа, тя обикновено включва закупуване още на приемници за събиране на данни от носимите устройства, както и съответните гейтуеи в зависимост от технологията - RFID, Bluetooth Wi-Fi и т. н. Отчитайки множество ползи в дългосрочен план от внедряване на подобна система при работата с електроинсталации обаче, срокът за възвръщане на капиталовложението се оказва сравнително кратък. Това прави дигиталните иновации все по-привлекателни за работещите в сферата на електроуслугите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

Електроинсталационни тръбиТехническа статия

Електроинсталационни тръби

През последните години използването на електроинсталационни тръби се превърна в най-предпочитания и разпространен подход за окабеляване в жилищни и търговски сгради. Те могат да послужат за предпазване на кабели, проводници и присъединявания за пренос на данни от топлина, студ, напрежение при опън, натиск и други външни влияния.

Тенденции в хотелското осветлениеТехническа статия

Тенденции в хотелското осветление

Модерните хотели днес предлагат много повече възможности на посетителите си от настаняване, престой и отдих. С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация тези обекти се превръщат в комплексни екосистеми, които осигуряват персонализирано преживяване в комбинация с оптимален комфорт и множество интелигентни функции.

Разклонителни кутии за електроинсталацииТехническа статия

Разклонителни кутии за електроинсталации

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито.

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталацииИнтервю

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталации

Как използването на дронове за въздушен оглед на обекти спомага за оптимизиране на процеса по изграждане на мълниезащити? Как се планира и протича един оглед? Отговорите в специално интервю за ТД Инсталации дава инж. Петър Йорданов, управител и маркетинг експерт на JP Electric.

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради Бизнес

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради 

Направление Интелигентна инфраструктура на Siemens бе класирано сред водещите доставчици на IoT технологии заради цялостен набор от IoT решения за интелигентни сгради, с фокус върху енергийния мениджмънт на сгради и активи, услугите на работното място и мониторинга и анализа на пространството.

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурумБизнес

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурум

Посетителите ще могат да поговорят с експертите от фирмата за предлаганите от тях услуги по комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове силно и слаботокови инсталации, електронна апаратура и специални системи в хотели, бизнес сгради и луксозни жилища.

Смарт модули за монтаж в електрически таблаТехническа статия

Смарт модули за монтаж в електрически табла

Свързаните електротабла се превръщат в ключов фактор не само в еволюцията на енергийния мениджмънт, но и на сградната автоматизация. Всяко умно табло, оборудвано със специални смарт модули и гейтуеи, може да събира данни за потреблението на електроенергия, статуса на прекъсвачите, работата на електроуредите и системите с ел. захранване, да осъществява прогнозен мониторинг и проследяване в реално време и т. н.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top