Инсталации за спортни сгради и съоръжения

15.07.2014, Брой 3/2014 / Проекти, реализации /

  • Инсталации за спортни сгради и съоръжения
  • Инсталации за спортни сгради и съоръжения
  • Инсталации за спортни сгради и съоръжения
  • Инсталации за спортни сгради и съоръжения

Проекти, реализации

 

Спортните сгради и съоръжения са обекти, предназначени за практикуването на различни видове спорт, в т.ч. и олимпийски спортове. Стадионите, спортните зали, игралните площадки, фитнес центровете и зали, плувните басейни и др. са обекти с обществено предназначение.

Най-общо можем да ги поделим на открити и закрити. Много съвременни спортни обекти у нас се реализират като мултифункционални съоръжения (зали и комплекси), подходящи за комбинирано ползване и провеждане на масови спортни, културни и развлекателни мероприятия.

Предвид спецификата на практикуваните в тях дейности, общественото им предназначение и масовата им посещаемост, спортните сгради и съоръжения трябва да отговарят на редица условия. Спортните обекти у нас се проектират според изискванията, зададени в ръководството Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения, според действащите наредби в конкретните области и в съответствие с официалните спортно-технически изисквания.

Конструктивни специфики на спортните сгради и съоръжения
Конструктивните и инсталационни изисквания обхващат всички отделни конструктивни елементи на сградите и съоръженията, включително спортни полета, игрища, зали; помещенията за спортисти, съдии, треньори, административни, технически и други помещения; складове, помещения, предназначени за спомагателни и обслужващи дейности; за зрителите на спортните състезания и др.

Важен елемент от проектирането е осигуряването на безпроблемна евакуация в случай на извънредно събитие. Необходимо е и обособяване на отделни зони за спортистите и зрителите. Различните типове инсталации за спортни обекти се изпълняват в съответствие с нормативните изисквания, заданието на възложителя, специфичните цели и функции на съоръженията и особеностите на експлоатацията им.

Значение за изпълнението им има това дали обектите са открити или закрити, какъв е капацитетът им (брой места), за какви основни и спомагателни дейности са предвидени. Не е за подценяване и естетическото изпълнение на спортните сгради и съоръжения.

При изграждането и обзавеждането на съвременните спортни зали и комплекси все по-често се търсят решения за постигане на максимална енергийна ефективност. Те се изпълняват в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

ОВК инсталации за спортни сгради и съоръжения
При избора на решение за отопление за спортни обекти проектантите често се спират на система, включваща конвективни отоплителни тела и топловъздушно отопление. Генераторът на топлина може да котел, термопомпа или централно от ТЕЦ.

Видът на вътрешните отоплителни тела се съобразява с големината на спортната зала, с наличието на мокри съоръжения и отделянето на влага. При по-малки спортни зали се залага на конвективни тела - радиатори, а при зали с по-голяма височина радиаторите се комбинират с топловъздушно отопление. Масово използвано решение за отопление на големи помещения са и инфрачервените излъчватели, работещи с газ.

В спортните обекти често е необходимо да се осигури производство на битова гореща вода (БГВ). Съвременно и енергийно ефективно решение е внедряването на соларна инсталация, която да се използва за затопляне на водата. През летните месеци за допълнително затопляне на водата в басейните е възможно инсталирането на слънчеви колектори.

При проектирането на вентилационни системи за спортни зали и съоръжения въздухообменът се организира така, че подаването на пресен въздух да е в чистите зони, а изсмукването - от замърсените. При спортове, в които въздухът в помещението се запрашава, за смукателните решетки в работната зона следва да се предвидят филтри.

Вентилационните решетки, монтирани в горната зона, се съобразяват със скоростта в работната зона. Важен елемент е и управлението на вентилационната система. Препоръчва се използването на автоматична система за следене на температурата на подавания в помещението въздух.

Необходимостта от поддържане на температурата, относителната влажност и подвижността на въздуха в нормативните граници налага използването и на климатична инсталация. Функционални изисквания към системите са и пречистване на въздуха от прах, различни механични примеси и други.

Друго използвано решение за климатизация на спортни зали са многозоновите системи, системите с чилър, покривните климатици и централизираните климатични системи. Важни за ефективността на системата са въздухоразпределителните устройства.

Въздуховодите следва да са топло- и студоизолирани. Енергийната ефективност при ОВК инсталациите за спортни сгради и съоръжения е свързана с използването на утилизация на отработения въздух с помощта на рекуперативни топлообменници.

Електрозахранване и електрически инсталации
Електрообзавеждането на спортни зали и съоръжения се изпълнява в съответствие с Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, нормите за проектиране на електрически инсталации в сгради и противопожарните норми.

Основно изискване е осигуряването на стабилно и непрекъсваемо токозахранване. Според нормативните изисквания за непрекъснатост на електрозахранването потребителите на енергия в спортни обекти се поделят на три категории.

Към I категория спадат аварийното и евакуационното осветление, токозахранването на информационните уредби и схемите за контрол, регулиране и управление на санитарно-техническите уредби, противопожарните помпи, аварийната и обездимителната вентилация, циркулационните помпи на котлите с твърдо гориво.

От II категория са работното осветление на обектите, в които пребивават над 50 души, или се провеждат състезания или тренировки по водни спортове, стрелба или фехтовка, асансьорните уредби, кухненските уредби, електромедицинската апаратура, санитарно-техническите уредби.

Към III категория спадат всички останали потребители на енергия. С цел подсигуряване на надеждно захранване в съвременните спортни съоръжения се инсталират системи за резервно/аварийно захранване за консуматорите в случай на отпадане на външната мрежа.

При проектирането и изграждането на електрически уредби в спортни сгради и съоръжения се отчитат външните въздействия, на които могат да бъдат подложени както цялата уредба, така и нейни части, включително температура, влажност, климатични условия, наличие на вода и др.

Осветление
При проектирането на осветителни уредби за спортни сгради и съоръжения важна задача е осигуряването на оптимални зрителни условия. Най-важните критерии при планиране са интензитетът и равномерността на светлината, както и индексът на цветопредаване.

Осветлението на спортни съоръжения на закрито и на открито се изпълнява в съответствие със стандарта БДС EN 12193:2009. Той осигурява стойности на осветление за проектиране и контрол на спортни съоръжения по отношение на осветеност, равномерност, ограничение на заслепяването от настилките и цветовите свойства на източниците на светлина.

Многообразието на спортовете поставя допълнителни изисквания към проектирането на осветлението. Закритите съоръжения напоследък се строят за комбинирано ползване. В такива случаи нормите за осветеност на обекта се определят от най-сложния вид спорт. По-специфични са изискванията за осветеност на спортните съоръжения, от които ще се излъчват телевизионни репортажи.

Необходимите нива на осветеност, равномерност на осветлението и ниски отблясъци от настилката могат да бъдат постигнати чрез правилен подбор и разполагане на осветителните тела. Разположението на осветителите зависи от конструктивните особености на помещенията, основно на таваните. Масово използвани осветителни решения са металхалогенните прожектори и луминесцентните лампи.

С оглед осигуряване на оптимална енергийна ефективност, все повече се налагат LED осветителните решения. Препоръчва се инсталирането на сензори за дневна светлина, сензори за присъствие, които да изключват осветлението в незаетите помещения, както и димируеми тела.

Аварийното и евакуационно осветление са предназначени да осигуряват безопасността на спортуващите, зрителите и посетителите в спортните обекти в случай на отпадане на основното захранване или в бедствени ситуации.

Водоснабдяване и канализация
Според нормите за проектиране на ВиК инсталации в спортни сгради и съоръжения, водоснабдяването на спортните обекти се извършва от водопроводната мрежа на населеното място с общ водопровод за питейно-битови, домакински и противопожарни нужди.

Водата за питейно-битови и технологични нужди на спортните сгради и съоръжения трябва да отговаря на съответните изисквания, зададени в действащите норми и стандарти. За поливане на откритите спортни съоръжения и прилежащата към тях територия се допуска използването на местни водоизточници с непитейни качества на водата посредством специални оросителни устройства.

Проектирането на вътрешната водопроводна инсталация е съгласно изискванията на Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради и Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми. Водоснабдяване с топла вода се предвижда за задоволяване на битовите и технологични нужди.

Водоснабдяването на плувните басейни се извършва по оборотна система с многократно използване на водата след пречистване, затопляне и дезинфекция.

Технологичното водоснабдяване на басейните в оборотен цикъл включва захранващ тръбопровод за подаване на свежа вода, циркулационен тръбопровод за отвеждане на замърсената и за подаване на пречистваната вода, изпразнителен и преливен тръбопровод за отвеждане на отпадъчната и аварийно прелялата вода, както и циркулационни помпи, а при система с горно отвеждане на водата - и междинен изравнителен резервоар за хидравлично осигуряване на инсталацията.
Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
Проектирането на системите за пожароизвестяване и пожарогасене за спортни сгради и съоръжения се извършва в съответствие с Наредба No 2 за противопожарните строително-технически норми.

Основното предназначение на пожароизвестителните инсталации за спортни сгради и съоръжения е да открият евентуално запалване в първоначалния стадий и да сигнализират за това присъстващите в сградата (спортуващи, зрители, персонал), за да се осигурят своевременна евакуация на сградата и навременни гасителни действия.

Основните елементи на пожароизвестителните инсталации са: пожароизвестителна централа; пожароизвестители (датчици) за откриване на параметрите, съпровождащи възникването на пожара (дим, топлина, светлина и др.); сигнални устройства (сирени, светлинни сигнализатори и др.); изпълнителни устройства (релета или други устройства, предназначени за отключване на врати, включване или изключване на вентилация, отваряне на димни люкове, спиране на инсталации) и много други.

Използва се принципът на зониране на сградите по етажи и помещения, за да се улесни откриването на проблемната зона в случай на задействане на пожароизвестителен датчик.

Масово използвано решение за пожарогасене в спортни обекти са спринклерните инсталации. Те използват система от тръби, пълни с вода под налягане. Дренчерните водни пожарогасителни системи са подобни и действат като спринклерните системи, но са снабдени с отворени пожарогасителни дюзи (дренчери) и могат да разпръснат в случай на пожар огромни количества вода над цялата защитавана зона.

Системи за видеонаблюдение
Основна задача на системите за видеонаблюдение в спортни обекти, и по специално в спортни зали, игрища и стадиони, в които се провеждат масови събития, е осигуряването на непрекъснато наблюдение на всички критични точки, в които биха могли да възникнат безредици.

С приоритет е сигурността и безопасността на пребиваващите в помещенията (зрители, спортисти или обслужващ персонал), като се следи и за неприкосновеността на личните им вещи, цените материални активи, осигурява се контрол, наблюдение и защита в случай на кражба или друг престъпен акт.

При масово използваната CCTV технология (closed-circuit television) видеокамери се инсталират на всички входно-изходни точки на залите и помещенията, които подлежат на наблюдение, в коридорите, спомагателните стаи, фоайетата. Покриват се трибуните и спортните полета, както и периметърът около сградата / съоръжението.

Предвиждат се монитори за директно наблюдение в реално време, локализирани в обособени контролни зали. Част от системата са и записващи устройства, които позволяват преглеждане на записи от отминали моменти. Съвременните технологии предлагат богат избор от решения за видеонаблюдение.


 

Системи за озвучаване и оповестяване
Системите за озвучаване и оповестяване в спортни зали следва да бъдат изградени така, че да покриват акустично целия обем на помещенията. В общия случай тези системи могат да излъчват сигнали от различни източници, включително реч и записани съобщения от компютър, разнообразни звукови носители, радио, коментатори, съдии, водещи и пр.

Нивото на звука и режимът на работа на системата се контролират от пулт (най-често дигитална конфигурация, базирана на софтуер и персонален компютър), разположен в контролна кабина.
Според нормите за проектиране на акустични системи в спортни сгради и съоръжения покритите спортни обекти за тренировъчна и спортна дейност с продължителност на заниманията над 45 мин. подлежат на акустична обработка.

Акустичната обработка на таваните и на повърхностите от стени - източници на вредни звукови отражения, се проектира със звукопоглъщащи материали или конструкции, отговарящи на изискванията на противопожарните строително-технически норми. Най-общо озвучителните системи за спортни обекти се състоят от преобразуватели, миксери, усилватели и високоговорители.

Най-често използваните преобразуватели с микрофоните. Миксерите са устройствата, които променят характеристиките на сигнала, изпратен от преобразувателите (еквалайзери, компресори и т.н.) С тяхна помощ могат да се смесват звуци и да се добавят ефекти.

Усилвателят е задължителен елемент от всички озвучителни системи за стадиони, басейни, спортни зали, игрални площадки и др., тъй като той прави възможно приемането на сигнала от високоговорителите. Работата на високоговорителите е да преобразуват подадения им електрически сигнал в звуков и да го възпроизведат.

Най-често използвани са тонколоните. Изборът на подходящи компоненти на озвучителната система зависи от площта и типа на събитието, което ще се озвучава. В случай на аварийна ситуация цялата система излъчва предварително записано гласово евакуационно съобщение. То продължава да се излъчва до ръчна команда от оператор за отмяна на аварийната ситуация.

Актуални проекти на спортни съоръжения в България
След пускането в експлоатация на мултифункционалната Арена Армеец през лятото на 2011 г., тече реализацията на редица подобни проекти в цялата страна. До края на т. г. се очаква да започне изграждането на нов футболен стадион в района на 4-ти километър в столицата.

Планира се високотехнологичното съоръжение да заработи до 2019 г. Паралелно в ход е проект за строеж на още един модерен стадион с капацитет 33 хил. зрители в квартал Овча купел в София, на мястото на сегашния стадион „Славия”. В съоръжението на обща стойност 32 млн. евро ще бъдат внедрени най-съвременни технологии, а по план то трябва да заработи през 2016 г.

От март т. г. в експлоатация е модерната мултифункционална спортна зала Арена Ботевград. Съоръжението с капацитет 4000 седящи места за спортни състезания се отличава с високоефективни инсталации и оборудване. Междувременно стартира процедурата по проектиране и изграждане на нова спортна зала и в Бургас.

Мултифункционалната Арена Бургас ще бъде построена в жк “Изгрев”, като се предвижда залата да е с капацитет 6500 места и в нея да се провеждат различни местни, национални и международни състезания. Планираните за внедряване инсталации и оборудване ще бъдат с висока енергийна ефективност.

Предвидено е и използване на алтернативни източници на енергия с цел постигане на минимални разходи за експлоатация и обслужване на сградата.

В Бургас се планира да бъде изграден и  най-големият спортно-възстановителен комплекс на Балканите. Възложител на проекта е Българската федерация по борба. Предвидено е съоръжението да включва закрит плувен басейн, открит басейн с олимпийски размери и кула за скокове във вода, 2 многофункционални зали за игри с топка, зала за борба, тренировъчна зала, център за обща физическа подготовка и фитнес, спортномедицински и възстановителен център.

От месец май в експлоатация е модерният  спортен комплекс “Бъдеще” в морския град. Спортното съоръжение включва два големи терена за футбол. На територията на комплекса предстои изграждане на фитнес на открито, детски кът, както и още едно игрище за игра на плажен волейбол, бадминтон и джитбол.

През май официално бе открита и нова мултифункционална спортна зала в Свиленград, която предлага условия за практикуването на различни видове спорт. Капацитетът на съоръжението е малко над 1000 места.

Мащабната кампания по обновяване на спортната инфраструктура в страната включва и реконструкцията и модернизацията на  Зимния дворец на спорта в София. Основна задача е ремонтирането на ледената пързалка и инсталациите в съоръжението. Предвижда се реконструкцията да започне до края на 2014 г.

Модерни мултифункционални спортни съоръжения се планират да бъдат изградени в следващите години в още редица български градове, включително: нов спортен комплекс във Видин; мултифункционален комплекс в Благоевград; нова спортна зала в Плевен и други. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top