Инсталационни подове

01.05.2009, Брой 4/2009 / Техническа статия / Инструменти, материали

 

Утвърдено техническо решение за измерване разхода на значителни газови потоци

Турбинковите разходомери са сред широко използваните прибори за измерване дебита на природен газ. Обект на настоящата статия са техните конструктивни и инсталационни специфики, принципът им на действие, както и някои основни технически изисквания, свързани с експлоатацията на турбинкови разходомери.

Съвременните модели са с малка грешка
Принципът на работа на турбинковите разходомери е добре известен. За обема на преминалия през разходомера газ се съди по броя завъртания на турбинното колело, монтирано в корпуса на уреда. Този вид разходомери се използват преимуществено за измерване на големи дебити, което обяснява високите обороти на въртене на турбинното колело. Високите обороти обикновено се редуцират чрез използването на многостъпален редуктор, след което посредством съответен съединител се подават към брояч, монтиран извън газовата камера. Газовият поток се ускорява и линеаризира във входния канал на разходомера, преди да достигне до турбинното колело. По този начин смущенията, внасяни от завихрянето на газовия поток, се изключват.
В процеса на ускоряване на газа, част от енергията на налягането се преобразува в кинетична енергия, т.е. статичното налягане намалява. Обратно, след турбинното колело газовият поток преминава през коничен по форма изходен канал, при което скоростта му намалява и част от кинетичната енергия се преобразува в налягане. Съвременните турбинкови разходомери са с оптимизирана геометрия на входящия и изходящия канал и турбинното колело, която позволява с минимални загуби на налягане да се постигне минимална измервателна грешка за широк измервателен обхват.

Разнообразие от конструктивни решения
Разнообразието от конструктивни изпълнения при турбинковите разходомери е много голямо. Често турбината и прилежащите й конструктивни елементи са присъединени директно към фланцеви корпус. Предимство на подобни конструкции турбинкови разходомери е елементарността им. Недостатък е, че някои напрежения в газопровода, към който се свързва измервателният уред, могат да окажат неблагоприятно влияние върху работата на разходомера и да понижат точността му на работа.
Предлагат се и конструкции разходомери за природен газ, при които има функционално разделяне на корпуса и измервателната тръба, наричана още сменяем патрон на уредите. Сменяемият патрон се произвежда като отделен възел от корпуса и е възможно да бъде предварително калибриран върху изпитвателен стенд. При използването на подобни като конструкция разходомери замяната на стари патрони с нови се прави на място, без да е необходимо да се закупува и нов корпус на уреда.
Също така е възможно с помощта на адаптер да се инсталира сменяем патрон с по-малък диаметър от съответстващия на диаметъра на газопровода. По този начин се измерват по-малки обеми газ по-точно, тъй като при използването на работни колела на турбината с по-малки габарити и следователно по-ниско тегло се наблюдава по-малко механично триене. Поставянето на по-малък по диаметър сменяем патрон е възможно, когато например в определени периоди от време през мрежата се подават по-малки дебити.

Корекция на измерването към нормални условия
Въпреки че турбинковите разходомери измерват обема на газа в реални условия, за целите на търговско измерване е необходимо резултатите да се приведат към т.нар. нормални условия на процеса. Те включват извършването на всички измервания при стойности на температурата и налягането, постигнати като споразумение между доставчика и ползвателя на горивото. Съответно, за да се преобразува текущият обем на природния газ към т.нар. нормален обем, се използват съответни коректори. За целта се следят текущите стойности на температурата и налягането. Изборът на място, в което се монтират съответните датчици за налягане, температура и плътност, трябва да бъде много добре прецизирано. От една страна, местоположението следва да бъде избрано така, че датчиците да не внасят смущения в измервателното средство. От друга страна, монтажът им трябва да осигурява правдоподобно снемане на текущото термодинамично състояние в точката на измерването.

Плочи от ПДЧ
Основният материал за производството на плочите от ПДЧ са дървесните частици с висока плътност (около 700 кг/м3), горещо пресовани и свързани с растителни смоли. Използва се висококачествена дървесина, предимно иглолистна, със съдържание на формалдехид в границите на европейския стандарт за клас Е1. Покритието се залепва с лепило на водна основа. Възможните допуски при производството на плочите от ПДЧ са: максимално отклонение на дължината на страната ± 0,2 мм; максимално отклонение на дължината на диагонала ± 0,3 мм и максимално отклонение на дебелината ± 0,2 мм. По заявка на клиента, проводимите плочи могат да се произведат с електрически мост между покритието и металното фолио отдолу, което гарантира във всички случаи устойчивост най-малко 10 мегаома срещу евентуален токов удар.
Акустичните качества на плочите от ПДЧ зависят от типа на използваното покритие, съобразно със специфичните изисквания за шумоизолация. Плочите от ПДЧ са подходящи за офиси, компютърни помещения и централи, апаратни и диспечерски помещения, за които е характерно нормално натоварване.

Разнообразие от използвани настилки
Настилките, които се полагат върху плочите, могат да бъдат от различен материал - мокет, линолеум, паркет, естествен гранит и други. Най-разпространените подови настилки, подходящи за двоен под, са мокетните плочи, чиито размери са съобразени с размера на плочите на двойния под. Обикновено те са: 50х50 или 60х60 см, но могат да се изработят и по индивидуален размер. Подходящи са за офиси и административни сгради, поради лесната подмяна на отделните плочи при повреждане, високия комфорт и шумоизолиращите свойства, лесния достъп до кабелните системи под двойния под и други.
Използват се и настилки, изградени от рециклиран полипропилен, ПВЦ, гума, тъфтинг, мокет, иглен мокет, ламинат, керамика, естествен камък, гранитогрес и други. Гранитогресът, използван като настилка за повдигнатите подове, може да бъде различни видове - матиран, сатениран, полиран, полуполиран, грапав, грапаво-полиран.
За максимално съчетаване на отделните елементи и запазване на целостта им се използват няколко вида системи за защита на ръбовете на настилката.
Системи за защита ръбовете на настилката
Сред възможните варианти за защита е специална околовръстна обработка на керамичната плочка, при която се осъществява свързване между нея и носещия панел. Така се създава твърда полиуретанова връзка около ръбовете на плочката, с номинален размер 592 х 592 мм, така че готовият продукт да е с размери 600 х 600мм (допустимите отклонения са десети от милиметъра). Освен че предпазва ръбовете на плочката и напасва размерите й към модулната схема на повдигнатия под, полиуретановата връзка осигурява твърдост, устойчивост на киселини и основи (като самата плочка) и негоримост.
Друг вариант е образуване на единен моноблок между керамичната плочка и панела, чрез инжектиране на полиуретан. Полиуретанът се инжектира не само около ръбовете на плочката, но и около панела (с цел защита), а и между двата елемента (за осъществяване на свръзка). По този начин се образува общ компактен и твърд моноблок. Тази система има най-широко приложение, тъй като дава възможност за голяма свобода в използването на плочки с различни размери, предварително калибровани с цел да се оформят фугите между тях.
Често използван вариант е и общата защита на ръбовете на плочката и панела, чрез залепване на черно PVC или ABS фолио. Тази система се използва предимно за плочки от гранитогрес, с размери 600 х 600 мм, като калиброването в този случай се прави до размер 598 х 598 мм. След като се залепи плочката за панела, около тях се залепва черно PVC или ABS фолио, с дебелина 1 мм. По този начин елементът се вписва в модула на повдигнатия под. Характерни за тази система са фуги от едва 2 мм.


 

Пожарозащита на елементите
При електро- и обезпрашаващи инсталации винаги има вероятност да възникне пожар вследствие прегряване на инсталацията. Добре е да се има предвид, че при двойни подове с височина по-малка от 20 см, по-трудно възниква пожар с пламък поради по-малкото пространство и отсъствието на достатъчно кислород. Поради тази причина, двойните инсталационни подове с по-голяма височина трябва да отговарят на определени противопожарни изисквания. Например да осигурят защита на съседните помещения и аварийните изходи.
Също така трябва да са предвидени и мерки за предотвратяване възникването на пожар - поддържане на здравината на горните панели, съблюдаване на срока на годност на всички елементи от системата, избор на подходяща степен на защита на елементите, съобразена със средата и приложението и т.н.

Вентилационни и климатични системи
Както вече бе подчертано, паралелно с организацията на електроинсталациите, двойните подове могат да се използват за системите за вентилация, отопление или охлаждане на помещенията.
Познати са два възможни начина за изграждане на вентилационни и климатични системи - отворен и затворен тип система. При отворения вариант, въздухът излиза под налягане директно през вентилационни решетки в горните панели на пода. Към тях могат да се добавят и различни видове прахоуловители. При затворените системи въздухът е насочван през мрежа от въздуховоди или през отделения, които са фиксирани към вентилационните решетки или дифузорите.

Материали за кабелни канали
Сред възможните начини за организация на кабелите в пространството под двойните подове са кабелните канали. Разбира се, те се използват много по-широко в самите помещения, придавайки много по-естетичен вид на работната или жилищната зона. Кабелните канали представляват практичен метод за организация на захранващите и комуникационни кабели в помещението. Увеличават надеждността на работа на електрическите системи и позволяват бърза адаптация при необходимост от преаранжиране на интериора. Произвеждат в пълно съответствие със стандартите за безопасност, а инсталирането им става бързо и лесно.
Според материала, от който са произведени, кабелните канали се делят на:
Алуминиеви - анодно оксидирани или с алуминиево покритие. Те са здрави и могат да се използват за по-сложни като топология системи.
Стоманени - най-често се изработват от поцинкована листова стомана. Предлагат се с покритие в различни цветове. Този тип канали, също както и алуминиевите, се характеризират с висока здравина.
От PVC - пожаробезопасен PVC материал, несъдържащ кадмий и олово. Както е известно, този материал се реже лесно. Освен това кабелните канали, изработени от пластмаса, са леки и лесни за монтаж. Устойчиви са на ултравиолетова светлина.
От дехалогенизирана пластмаса - материалът се характеризира с висока устойчивост на натиск. Изработените от него канали са високоустойчиви на UV-светлина. В случай на пожар, не отделят газове, които биха могли да образуват опасни за здравето киселини при контакт с вода. Това свойство ги прави особено подходящи за монтиране в болници и компютърни центрове. Както PVC каналите, повърхността им е добре полирана, което обяснява лесното им почистване. Материалът е лек, а системите - лесни са изработка и монтаж.
Дървени - дизайнерите ги приемат като елемент от цялостните интериорни концепции. Вариация са и каналите изработени от друг материал, например алуминий с дървена облицовка. От дърво се правят и миниканали. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top