Интеграция на системите за сигурност в сградната автоматизация

16.03.2015, Брой 1/2015 / Техническа статия / Сградна автоматизация

 

Системите за сигурност все по-често се разглеждат като компонент от една обща интегрирана платформа, включваща в себе си видеонаблюдение, алармени системи, контрол на достъпа, пожароизвестяване и автоматизация на сградата.

Благодарение на тази интеграция е възможно извличането на допълнителна функционалност от взаимодействието между отделните системи като дистанционно управление, единен контрол, бърза и надеждна реакция в случай на активиране на някоя от системите.

Изграждането на интегрирани системи в сградите все по-често е изискване и от страна на инвеститорите, тъй като, от една страна, това осигурява по-голяма функционалност и гъвкавост, а от друга - води до икономии в оперативните разходи на обектите.


› РекламаБезопасността е сред приоритетите на системата за сградна автоматизация
Осигуряването на висока безопасност на хората и съоръженията в една сграда е сред приоритетните задачи на системата за сградна автоматизация. Част от функциите, интегрирани в нея, са непрекъснат контрол върху работата на системите за сигурност в сградата - пожароизвестителната система, видеонаблюдението и контролът на достъпа.

Освен от пожар или нежелан достъп, системата за сградна автоматизация предпазва обитателите и материалните активи от наводнение или изтичане на газ с помощта на различни видове сензори. Във възможностите на системата за сграден мениджмънт е както своевременното алармиране за опасност, така и автоматичното предприемане на действия с цел предотвратяване, ограничаване и борба с извънредни и аварийни ситуации.
Контрол на достъпа в сградата
Контролът на достъпа при интегрирането му в системите за сграден мениджмънт се осъществява на базата на датчици, средства за контрол и управление, пулт за наблюдение, както и съответстващото им опроводяване, сигнална техника, специализиран софтуер и др.

В зависимост от принципа си на действие датчиците, които се използват в системите за контрол на достъпа, са различни видове - контактни, инфрачервени, акустични, вибрационни и др. Контактите датчици реагират на неправомерно отваряне на врата или прозорец в сградата.

Обикновено се състоят от две части, като едната е монтирана на неподвижната страна на вратата или прозореца, а другата - на подвижната част. Датчиците за движение, работещи на базата на излъчвани инфрачервени лъчи, реагират на топлината, излъчвана от човешкото тяло.

В някои помещения, съхраняващи скъпи вещи, се изграждат сложни системи, базирани на датчици за движение и положение, работата на които също се интегрира в системата за сградна автоматизация. Използват се и акустични датчици, които се задействат при определено ниво на шум, например от разбито стъкло. По-рядко прилаган вариант са вибрационните датчици, чиято задача е да засекат злонамерени действия като разбиване на стена или врата.

При получаване на сигнал от активиран датчик системата за сграден мениджмънт реагира съобразно предварително зададения й сценарий - алармира със звуков или светлинен сигнал, изпраща съобщение до охранителната компания, известява собственика чрез SMS или предприема друг вид действие за обезпечаване сигурността на сградата.

Видеонаблюдение
Функциите на охранителната система, наред с контрола на достъпа, биха могли да се разширят с интегриране на средствата за видеонаблюдение, както и съхраняване и обработка на събраната информация.

Благодарение на разнообразните функционални характеристики на съвременните системи за видеонаблюдение използването им гарантира надеждна охрана в реално време на обектите, дори и от разстояние. Сред най-важните от тях се нареждат записът при регистриране на движение, компресията и организацията на записите, задаването на времеви настройки на видео- и аудиозаписите и много други.

Записът само при регистриране на движение спестява дисково пространство и ценно време за преглед на записи, тъй като софтуерът разпознава движение и прави запис, единствено когато в обсега на камерата се случва нещо значимо.

С развитието на IP (Internet Protocol) комуникациите и изграждането на интегрирани мрежи за глас, данни и видео, използването на IP камери се превърна в технически и икономически изгодно решение. С тяхна помощ потребителят наблюдава следения обект в реално време чрез стандартен уеб браузър от всяка точка на света и за предприемане на адекватни действия камерите могат да бъда свързани със сигнално-охранителна техника.

Освен от нежелан достъп, системата за сграден мениджмънт поддържа функционалност за


 

предотвратяване възникването и разпространението на пожар
За целта се инсталират датчици, които реагират на появата на дим или на повишаване на температурата и подават сигнал за опасност към системата за сградна автоматизация. Например ако датчикът за температура регистрира рязко покачване на градусите в дадено помещение, той генерира сигнал към съответното контролно устройство.

В зависимост от въведената програма и възможностите й системата подава сигнал към пулта на охраната, звъни автоматично на пожарната, включва аларма, предприема мерки за неразпространение на пожара или в определени предварително въведени ситуации игнорира съобщението. На практика, всичко зависи от възможностите на системата.

При най-съвременните разработки преди да предприеме някое от изброените действия, системата изисква потвърждение от датчика. За да получи потвърждение, тя обикновено прекъсва комуникацията с въпросния датчик за няколко секунди и след това я включва отново.

В случай че първоначалният сигнал се потвърди, системата предприема съответните действия за неутрализиране на възникналата опасност. Като част от първоначалните мерки системата би могла да стартира подаването на вода или специален разтвор от разпръсквачите, монтирани на тавана, да блокира подаването на свеж въздух в помещението и да включи смукателната вентилационна система в съответната зона, за да изтегли дима навън.

Наводнение и изтичане на газ
Съвременните системи за сградна автоматизация имат ролята да защитават сградата и нейните обитатели от наводнения или изтичане на газ. Когато датчикът за наводнение подаде сигнал за теч, системата автоматично би могла да преустанови захранването с вода на съответния клон от инсталацията, за да се избегнат щетите от евентуално наводнение.

Датчиците, които следят за наводнение в сградата, обикновено са поплавкови или съпротивителни. Конструкцията на поплавковите детектори включва механично тяло в определен затворен обем, което се издига под действието на подемната сила на водата. Действието на поплавковия сензор се базира на магнитни контакти, монтирани на определено ниво от корпуса, и постоянен магнит, вграден в поплавъка.

При покачването на водното ниво над допустимата граница поплавъкът достига до контактите. Създаденото магнитно поле затваря веригата и така системата получава сигнал за опасност от наводнение и спира подаването на вода. Друг вид са съпротивителните детектори за наводнение.

За разлика от поплавковите датчици, които реагират, когато наводнението вече е факт, съпротивителните се активират при повишаване влажността в помещението над определена норма. Принципът им на действие се основава на промяната в съпротивлението между два електрода, дължащо се на изменението на влажността на въздуха между тях.

Промяната на съпротивлението предизвиква съответно изменение в генерирания от сензора сигнал. Той се предава на средството за контрол, което в зависимост от въведената програма предизвиква съответни действия.

Аналогично, при изтичане на газ сензори, познати като газсигнализатори, които съдържат чувствителен към природния газ елемент например, подават сигнал към централната система за управление. Вследствие на получената информация от газсигнализаторитe системата локализира мястото на аварията и затваря специални отсекатели в газопроводите.

Освен да прекрати подаването на газ в съответната зона, системата за сграден мениджмънт също така би могла същевременно да алармира дежурния техник или друго оторизирано лице за аварията и да включи вентилацията в зоната.

В бъдеще
интеграционните възможности на системите за сградна автоматизация ще бъдат по-обширни и ще надхвърлят типичните за момента връзки между сградните инсталации, пожароизвестителата система, решенията за видеонаблюдение и контрол на достъпа в сградата. Постепенно в нея ще се интегрира всяка сградна система, фасилити мениджмънт системите, различни бизнес системи и smart-grid функционалности.

Операционните системи ще си взаимодействат не само с платформите за автоматизация на сградата, но също така и със системи за управление на активите и ще визуализират данни относно физически и функционални характеристики на сградите.

Аналитичните софтуерни приложения също ще бъдат от решаващо значение, тъй като ще оптимизират енергийно ефективните характеристики на системите и ще сведат критичните състояния до минимум. Популярни ще станат приложенията, които могат да обединяват отделни, но взаимосвързани функции на системата като например управлението на алармите и планирането на ремонтите.

В бъдеще фасилити мениджърите ще имат на разположение богат избор от приложения за управление на всички системи в сградата по устойчив и гъвкав начин. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.Техническа статия

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.

През 2016 г. станахме свидетели на развитието на няколко доста добре очертани тенденции при видеонаблюдението.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top