Интелигентни системи за измерване на водопотреблението

16.12.2016, Брой 6/2016 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Интелигентни системи за измерване на водопотреблението
  • Интелигентни системи за измерване на водопотреблението

Техническа статия

 

Засушаванията и демографският ръст все по-често насочват фокуса към проблемите, свързани с недостига на вода.

Това кара ВиК дружествата, екологичните организации и управляващите органи да залагат на интелигентните системи за измерване на водопотреблението, които позволяват на потребителите да добият ясна представа за консумираната от тях вода и да ограничат загубите.

С помощта на интелигентните измервателни системи ВиК операторите могат лесно да идентифицират наличието на течове и да изготвят гъвкави регулаторни програми, отговарящи на нуждите на обществото.

Интелигентните системи за измерване на водопотреблението изискват поставянето на водомери, които отчитат консумацията на вода през определени периоди и ежедневно докладват данните на водоснабдителния оператор.

Докато при електроразпределението интервалите между измерванията могат да бъдат между 10 и 15 минути, то във водния сектор е достатъчно отчитането да става на всеки 30 или 60 минути. Чрез канал за комуникация дружеството може да получи данните от отчитанията по всяко време, за да се установи дали устройството е засякло консумация на вода и да се зададат специфични команди за спиране или ограничаване на водоснабдяването.

Интелигентните водомери имат лесен за разчитане дисплей, от който клиентите могат да получат информация за течове и да следят водопотреблението си.

Мрежите за интелигентно измерване предоставят по-подробна информация в сравнение с по-старата система за автоматично отчитане (Automatic Meter Reading, AMR). При AMR водомерите комуникират общите месечни или дневни показания до централно звено посредством радио сигнали например.

За разлика от това, интелигентните измервателни системи използват по-устойчиви канали за комуникация, управлявани от централно звено и достъпни при необходимост. В централното звено се събират данни от интервалните отчитания, а не само общите показания. Освен това тези системи предлагат възможност за осъществяване на широка гама от услуги, включваща например дистанционно прекъсване на водоподаването.

В повечето случаи водоснабдителните дружества ползват AMR като първа стъпка към внедряването на системи за интелигентно измерване. Като отчитат AMR водомерите веднъж или два пъти дневно, операторите могат да получат показания на 12- или 24-часови интервали, които биха спомогнали за изготвянето на програми за съхранение на водните ресурси, засичане на течове и др.


› РекламаПолзи за потребителите
Водомерите с дисплеи, показващи консумацията на вода в реално време, могат да спомогнат за откриването на течове от потребителите. Например ако резултатите от отчитането сутрин са по-високи от тези от предходната вечер, въпреки че теоретично не е имало потребление на вода, то това е ясен индикатор за наличието на теч.

Освен това разположените на подходящо място дисплеи постоянно припомнят за нуждата от пестене на водата. Предлагат се и специфицирани за клиента дисплеи, които сравняват водопотреблението в домакинството със средното количество консумирана вода в квартала. Според проучвания, това също кара клиентите да се съсредоточат върху редуциране на водопотреблението.

Инсталирането на такива дисплеи обаче е с цена, която не всяко водоснабдително дружество е готово да плати. Затова се предлагат и няколко много по-евтини алтернативи за предоставяне на данните за консумацията на вода на потребителите. Това може да стане през уеб портали, в които всеки потребител има индивидуален профил, или дори чрез прилагане на разпечатка от показанията към месечните сметки.

Интелигентното измерване на водопотреблението е относително нова концепция за водния сектор и поради това информацията за ефективността му по отношение намаляване на консумацията е ограничена. Такава обаче е налична за електроснабдяването - проучвания показват, че клиенти, които са получавали директно данни от измервателните уреди, са намалили потреблението си с 5 до 15%.
Ползи за ВиК операторите
Откриването на течове в домакинствата е относително лесно - ако часовото водопотребление никога не пада до нула, то със сигурност някъде има спукана тръба. ВиК дружествата обаче могат да използват данните от интелигентните измервателни системи за усъвършенствани софтуерни програми, които засичат течове в търговски или индустриални сгради.

Също така, сравняването на дневната консумация на група клиенти (например от един жилищен блок) с показанията от обслужващия ги водопровод може да спомогне за идентифицирането на малки течове или потенциални кражби на вода.

Интелигентните водомери разполагат и с възможност да изпратят сигнал до водоснабдителното дружество при значителен пад на налягането, като така може да се получи представа за местоположението и мащаба на повреди във водопроводната инфраструктура.

В някои региони възможността за засичане на течове е водещ финансов фактор за ВиК операторите, защото често отговорните регулатори стимулират дружествата за редуциране на загубите. Колкото по-бързо дружествата могат да засекат и да приоритизират течовете, толкова по-голям е шансът им да спечелят тези финансови стимули.

Разходите за внедряване на интелигентните системи за измерване на водопотреблението са значителни. Веднъж имплементирани обаче, дружествата могат да ги използват за дистанционно прекъсване или ограничаване на водоподаването в райони, където това е разрешено. Устройствата, които разполагат с тази функция, елиминират нуждата от изпращане на екипи до собствеността на клиенти, които или са поискали спиране на услугата, или са нередовни платци.

Също така интелигентните измервателни системи позволяват на операторите да проверят състоянието на водомера, преди да изпратят технически екип в отговор на клиентски сигнал. Тези проверки могат да предотвратят ненужното изпращане на екип за проблем, който не влиза в отговорностите на дружеството. Използването на интелигентни водомери улеснява и откриването на кражби на вода и гарантира, че почти всички сметки са базирани на реални отчитания, а не на приблизителни оценки.


 

Проблеми
Един от разискваните въпроси сред дружествата от водния сектор е дали интелигентното отчитане на водопотреблението трябва да е разпределено или централизирано. Едната страна в този спор защитава позицията, че показанията на водомерите трябва да се изпращат към централно звено, където да бъдат проверявани за точността им и съхранявани впоследствие.

След това данните могат да бъдат предоставени за различни процеси - изготвяне на сметки, докладване на прекъсвания във водоподаването, прогнозиране, управление на активите, провеждане на анализи и др. Те могат да бъдат и експортирани към уеб портали или разположени в домакинствата устройства, което би помогнало на клиентите в оценката и планирането на консумацията им на вода.

От друга страна, разпределеното обработване на данните от отчитанията ще предостави възможност за директна обратна връзка с клиентите, които целят да редуцират потреблението си. Различни устройства и мрежи позволяват обработката на данните да осигури не само информация в реално време за потреблението, но и подаване на сигнали, сравняване на консумацията в исторически аспект и оценяване на разходите. Ясно е, че е необходимо интелигентните водомери да се използват и за централизирано и за разпределено докладване на данните.

Централизираните данни предлагат изчистена информация, подходяща за извършването на редица процеси в дружеството, както и за основата на аналитични проучвания. Разпределените данни пък дават на клиентите навременна информация и могат да бъдат използвани за управление на домакинските уреди.

Друг проблем за внедряването на интелигентните системи за измерване на водопотреблението са скритите разходи. Относително лесно е да се определят необходимите средства за самите водомери, изграждането на двупосочна комуникационна инфраструктура, осигуряването на софтуер за първична обработка и съхранение на данните от отчитанията, и интегриращи инструменти, позволяващи използването им от ВиК оператора.

Не толкова очевидни са разходите за: технология и инфраструктура за внедряване и поддръжка на интелигентните водомери и огромния обем данни, които те генерират; изменение или подмяна на информационната система за клиенти; обновяване и закупуване на допълнителен хардуер за съхранение и обработка на данните; обучение на клиентите и на персонала на дружеството.

Интелигентните измервателни системи неминуемо водят до увеличаване обема на данните, които водоснабдителните дружества обработват. За битовите потребители например, 4 или 12 отчитания на година могат да бъдат заменени с 8760 почасови показания. Това е увеличение от 730 пъти, с което действащите в момента системи за данни няма да могат да се справят.

За да решат проблема с прекомерното количество данни, много от дружествата, които са решили да пристъпят към интелигентно измерване, внедряват системи за управление на данните от отчитанията. Те са специално проектирани да събират големи обеми данни от различни видове водомери, да ги съхраняват и обработват спрямо специфичните нужди на дружеството.

Имплементирането на интелигентното измерване може да се осъществи и чрез подаване на данните директно към информационната система за клиенти. Това обаче рядко е решение на проблема, тъй като само няколко от предлаганите на пазара такива програми могат да поемат големи обеми данни. А тези, които имат такава възможност, работят на принцип, поставящ на първо място правилното изчисляване на сметките, за да се гарантира непрекъснатост на приходите.

Това означава, че специалистите, които се нуждаят от събраните от системата данни, трябва да изчакат завършването на цикъла по изчисляване на сметките.

За разлика от това, с програмите за управление на данните може да бъде приписан еднакъв приоритет за всички ползватели. Те предоставят и възможност за предварителна обработка за всеки отделен получател, за да не се налага ползването на сурови данни, или на такива, обработени с цел изчисляване на сметките.

Има основание да се очаква, че в близко бъдеще интелигентните системи за измерване на водопотреблението ще изместят прилаганите в момента електромеханични подходи за отчитане на показанията. Този процес би могъл да се ускори с бързо понижаване на разходите за внедряване и достатъчна информираност за многобройните ползи както за потребителите, така и за водоснабдителните дружества. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top