Internet of Things в пожарната безопасност

26.02.2019, брой 1/2019 / Техническа статия / Сигурност

  • Internet of Things в пожарната безопасност
  • Internet of Things в пожарната безопасност
  • Internet of Things в пожарната безопасност
  • Internet of Things в пожарната безопасност
  • Internet of Things в пожарната безопасност

Техническа статия

 

Концепцията за свързани и интелигентни сгради постепенно изменя хода на технологично развитие на системите за сигурност и автоматизация. Основна роля в модерните сградни платформи имат технологии като Internet of Things, които разкриват множество нови възможности за потребителите. Не правят изключение и практически области като пожарната безопасност, в които IoT системите обещават по-ефективна превенция на инциденти, по-бърза реакция в случай на възникнал пожар, повишена безопасност за хората и имуществото и т. н.

Актуалните пазарни проучвания поставят Internet of Things сред съвременните мегатенденции в тази индустрия, наред с големите масиви данни (Big Data), облачните технологии и видеобазираните системи за пожарозащита.

 

Технологични възможности

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.

Сред множеството технологии и приложения, които благодарение на Internet of Things могат да осигурят допълнителна стойност в противопожарната индустрия, са и: услугите за гражданска защита и евакуация при бедствия, мобилните приложения за реакция при инциденти, информационните системи за опасни материали, интелигентните транспортни/трафик системи, отдалечените видеокамери, дроновете, Voice-over-Internet протоколът, GPS-навигацията, диспечерските системи, платформите за издирване и спасяване, метеорологичните системи, уведомителните системи за земетръсна активност, live-стриймингът и т. н. С помощта на IoT всички тези технологии могат да станат по-умни, по-бързи и по-сигурни.

Възможностите по отношение на събирането и обработката на големи масиви данни във връзка с Internet of Things устройствата и мрежите позволяват по-ефективно и информирано планиране и изпълнение на евакуационни и спасителни операции, както и по-организирано, безопасно и навременно пожарогасене. Наред с традиционните средства за детекция, комуникация и известяване, в борбата с пожарите навлизат широка гама сензорни технологии, носими електронни устройства, облачни платформи, както и богат набор от интелигентни инструменти за анализ на данни.

На практика, колкото повече време отнема на пожарната бригада да открие една горяща сграда, да влезе и да се придвижва в нея, толкова по-голям е рискът за здравето и живота на хората вътре, както и за неприкосновеността на имуществото. Модерни средства като термовизионните камери отдавна са част от арсенала на пожарникарите в ежедневната им борба с огнената стихия. С помощта на мрежовите IoT технологии днес в тази борба могат да се включат и консултанти от всяка точка на планетата (фасилити мениджъри, проектанти, експерти по евакуация, медицински лица и изобщо всички, които могат да помогнат на полевите професионалисти с ценна информация), като в реално време виждат всичко, което виждат и пожарникарите.

Интеграция на IoT в съществуващите практики

Свързването в мрежа на множество IoT-ready (съвместими) устройства, системи и технологии може да бъде осъществено по всяко време и навсякъде, дори на мястото на пожара с цел по-ефективна комуникация и споделяне на данни, по-безопасна работа за екипа и по-информирано вземане на решения. Пожарните коли могат да играят роля на безжичен хотспот за всяко IoT-свързано устройство, а капитанът на пожарната команда да следи отдалечено движението на всеки член на отряда поотделно и да им изпраща индивидуални команди. Internet of Things технологиите могат да бъдат интегрирани в съществуващи противопожарни аларми и системи, в лични предпазни средства и устройства, както и в противопожарните униформени облекла.

Макар GPS-базираните проследяващи устройства да не работят във вътрешността на бетонни или стоманени конструкции, съществуват и други налични технологични решения. Радиочестотните идентификатори са леки и компактни и могат да бъдат прикрепени например към противопожарния костюм с цел проследяване местоположението на всеки един пожарникар във всеки момент чрез непрекъсната комуникация с IoT мрежата. Добавяйки картината от термовизионните камери, специалистите в контролния център могат да картографират вътрешността на горящия обект и да изпратят прецизни насоки за безопасното придвижване на екипа. Тъй като и самото противопожарно и защитно оборудване може лесно да бъде изгубено в задимена среда, всички устройства могат да бъдат маркирани с радиочестотен идентификатор с цел по-лесното им откриване по време на спасителната операция или след потушаването на пожара.

Нарастващата степен на интеграция между системите за сигурност и автоматизация и все по-достъпните цени на тези технологии позволяват изграждането на все по-персонализирани платформи за противопожарна защита, свързани с пожарната служба, системите за видеонаблюдение, стайните термостати, системите за управление на автоматизирани врати и прозорци и т. н. Все повече продукти в сферата на пожарна безопасност разполагат с IoT свързаност и интернет достъп. А възможностите за търсене в глобалната мрежа и използване на различни мобилни приложения осигуряват на потребителите неограничен информационен ресурс.

Новост в индустрията са IoT системите с интелигентни геопространствени възможности, които се предлагат на пазара като “умни” противопожарни технологии. С разширяването на широколентовия достъп до интернет чрез наземни комерсиални безжични услуги и ниски орбитални спътници постепенно се разширява и Internet of Things. И макар ползите от тази платформа в пожарната сигурност да са много, налице са и някои рискове, свързани най-вече със сигурността на данните. Големи обеми лична информация, включително местожителство, телефонни номера, банкови данни, контакти и пароли за управление на различни приложения обикновено съществуват на същото това мобилно устройство (смартфон или таблет), посредством което потребителят управлява и своята IoT противопожарна платформа. В случай на неоторизиран достъп до IoT-базираната система на пожарната служба например рискът многократно нараства, като освен данни за отделни индивиди, злонамеререните лица могат да получат контрол и върху различни системи за управление, финансова информация, схеми на сгради и достъп до тях и т н. Ето защо IoT-базираните противопожарни решения е препоръчително да разполагат и с адекватни системи за киберсигурност.
Сензорни технологии

Сред най-отчетливите ползи от разпространението на IoT технологията в различни сфери на индустрията е все по-масовото интегриране на разнообразни типове сензори в различни свързани продукти, способни да събират аудио- и видеоданни, параметри на микроклимата, информация за местоположения и т. н. IoT системите са в основата на концепцията за интелигентни сгради и домове, управлявани от автономни софтуерни платформи, познати като системи за сграден мениджмънт (BMS). Най-новите разработки в областта на умните сгради използват инструменти за анализ на данни и взаимни препратки (cross referencing), които спомагат за автоматизирано вземане на комплексни решения. На база информацията от всички интегрирани в IoT устройствата сензори могат да бъдат изготвени стратегии за оптимизиране на енергийното потребление на сградата, повишен комфорт, по-екологосъобразна експлоатация и т. н.

Сходни принципи могат да бъдат приложени и в пожарната защита, а същите обеми данни да бъдат интерпретирани и анализирани с друга цел – осигуряване на ефективна превенция и по-лесно, навременно и безопасно потушаване на пожари. Допълнителна информация за екстремно високи температури например може да бъде получена от специални термоустойчиви топлинни датчици. Те могат да регистрират настъпващ пожар още преди да е налице пушек, който да бъде засечен от димните детектори, а също и да дадат информация на противопожарния екип за интензитета на пожара с цел избор на най-правилния подход и оборудване съгласно конкретните условия.

Един от най-важните въпроси при потушаване на скоро възникнал пожар, особено в голяма сграда, е къде точно е било възпламеняването. Пожарните служби обикновено локализират стартовата точка на база информация за това кои датчици са се задействали или в коя зона се е включила противопожарната аларма. IoT сензорите могат да потвърдят тази информация със сигурност и не само да определят прецизно местоположението на възпламеняването, но и посоката на разпространение на пожара, както и темповете, с които се разраства. Събраните само за секунди данни могат да бъдат изпратени към пожарната служба дори в момента на първоначалния сигнал за пожар. В бъдеще BMS системите с интегрирани IoT противопожарни технологии ще могат да подават такива сигнали все по-самостоятелно и с все по-малък процент грешки поради нарастващата степен на интелигентност на тези платформи. Алармени системи с гласово оповестяване пък ще могат навременно да уведомяват обитателите на сградата за най-близките и подходящи евакуационни маршрути.


 

Допълнителни предимства

Освен в сградните системи, сензорите могат да осигурят множество ползи и интегрирани в мобилно оборудване, включително и в носими устройства и свързано облекло. Наред с местоположението на всеки един член на екипа, супервайзърите имат възможност да получават данни и за жизнените показатели на огнеборците, за да проследяват физическото им състояние във всеки момент, както и да спомогнат с конкретни насоки за по-безопасна и организирана акция.

На практика, много пожарни служби се оплакват от лоша или липсваща мобилна комуникация по време на големи бедствия или пожари, която забавя техните действия и влошава възможностите за координация на екипа. Достъпът до база данни, съдържаща плановете на горящата сграда например би могъл да осигури сериозно предимство на пожарникарите още преди да са пристигнали на мястото на инцидента.

IoT-базираните технологии могат да подобрят и възможностите за експлоатация и поддръжка на ключови системи за пожарна детекция. В много големи сгради и обекти противопожарните аларми и платформи често са микс от продукти на различни производители, които се управляват поотделно чрез контролен панел и разполагат с локално съхранявана памет. Посредством Internet of Things би могла да бъде осигурена единна платформа (мобилно приложение или компютърен интерфейс), в която да бъдат интегрирани всички елементи от противопожарната система, а потребителят да получава бърз и лесен централизиран достъп до данните от устройствата и информация относно поддръжката им.

 

Превенция и потушаване на пожари

IoT-базираните средства за пожарна безопасност не са само пасивно допълнение към съвременните системи за сигурност и автоматизация. Те могат да играят и активна автономна роля в предотвратяването на пожари и инциденти например чрез свързване на платформата към противопожарни аларми или датчици за въглероден оксид (CO), инсталирани в кухненската печка, бойлера или котелната инсталация, например. Така при регистриране на пожар или отделяне на CO системата може автоматично да прекъсне захранването към тези източници и ако се налага – да задейства гасене.

Различните по приложение сгради разполагат с разнообразни системи за пожарна защита, включително спринклерни инсталации, газови и химически решения за минимализиране на щетите в необитавани от хора обекти и т. н. Основното предимство, което Internet of Things може да осигури, независимо от технологията, е по-целенасоченото й приложение и по-навременните и точно локализирани мерки за овладяване на пожара преди пристигане на противопожарните екипи. Детайлната информация за местоположението на възпламеняването, характера на източника и обитаван ли е обектът от хора към въпросния момент може да се окаже критична за спасяването на животи и ограничаване на щетите върху материалните активи. Една интелигентна IoT-базирана платформа за пожарна безопасност може да инициира различни мерки за отделните зони или помещения в сградата, намалявайки риска за хората и имуществото. В бъдеще е възможно дори дронове и роботи да могат да бъдат автоматично изпращани в точката на пожара, за да се борят с него вместо пожарникарите, спестявайки им множеството рискове.

 

Умни спринклерни системи

Принципът на работа на автоматичните спринклерни инсталации на практика е останал непроменен от изобретяването им до днес. Технологичното развитие в областта обаче създава потенциал за приложения на Internet of Things, които да подобрят ефективността на тези системи. Според актуални проучвания тя варира в границите 70-93%, което означава, че реално веднъж на всеки десет случая системата може и да не сработи правилно или да не успее да овладее възникналия пожар. Голям процент от тези аварии (около 65%) се дължат на преждевременно изключване на инсталацията вследствие на лоша поддръжка, показват експертните данни.

IoT-съвместимите продукти в този сегмент разполагат с възможности за автоматизирана проверка на статуса и състоянието на системата, както и за иницииране на известия към потребителя кога е необходимо регулярно или аварийно обслужване. Едно по-интелигентно решение може да добави допълнителна стойност към традиционната си функционалност в случай на пожар. Свързването на умните спринклерни инсталации към облак-базирана платформа за сигурност на дома или сградата може да осигури в пъти по-ефективна пожарна защита от конвенционалните конфигурации. Към платформата могат да бъдат добавени топлинни датчици, които автоматично да регулират температурата в помещенията във връзка с ОВК системите и в периодите без пожарен риск съгласно предпочитанията на обитателите.

Умните спринклерни инсталации могат да бъдат свързани и с информационните системи на застрахователните дружества, както и да бъдат оборудвани със своеобразни “черни кутии”, в които да се съхранят важни данни за пожара – неговото местоположение и обхват, потенциалната причина за възникването му, както и анализи с превантивни мерки с цел предотвратяване на бъдещи инциденти от същия характер. Тази практика улеснява потребителите в процеса на подаване на искове за изплащане на обезщетения и подобрява ефективността на пожарната защита, същевременно намалявайки процента на фалшивите сработвания чрез оптимизиране на информацията за реалните пожарни рискове. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

IoT в системите за сигурностТехническа статия

IoT в системите за сигурност

Наред с домашната и сградна автоматизация, сред технологичните области, най-силно повлияни от бума на IoT решения, са системите за сигурност в дома и сградата. Концепцията за повсеместна свързаност на всички смарт устройства по света разкрива нови възможности пред собствениците, мениджърите и ползвателите на недвижима собственост.

Разпределена интелигентност в управлението на осветлениетоТехническа статия

Разпределена интелигентност в управлението на осветлението

Иновациите при технологиите за управление на осветлението създават ново поколение интелигентни разпределени системи, основани на биомодели, заимствани от природата

Видео базирани системи за пожарозащитаТехническа статия

Видео базирани системи за пожарозащита

Във все повече приложения се използва един сравнително нов тип системи за пожарозащита, базирани на видеокамери, които осигуряват редица предимства пред традиционните решения.

Освен с високотехнологични камери, най-модерните видео базирани системи за пожароизвестяване на пазара разполагат с интелигентни инструменти за видеоанализ, които надграждат конвенционалните методи за детекция на дим и пламъци и позволяват изключително ранна детекция в редица критични приложения.

Нови технологии в жилищните ОВК приложенияТехническа статия

Нови технологии в жилищните ОВК приложения

Нараства броят на ОВК потребителите, които използват интелигентни платформи за автоматизация и управляват своите ОВК системи и други сградни услуги чрез мобилни приложения за смартфон или таблет.

Освен "умните", все по-голям дял от пазара заемат и "зелените" технологии, които гарантират по-малки сметки за електроенергия и по-щадяща за околната среда работа на ОВК инсталациите в дома в съчетание с оптимален микроклимат.

Internet of Lighting в офис осветлениетоТехническа статия

Internet of Lighting в офис осветлението

Концепцията за Интернет на осветлението (Internet of Lighting или Internet of Lights – IoL) описва изграждането на мрежа от свързани интелигентни осветители и контролни средства на базата на IoT архитектура.

Все по-популярна става тази парадигма в офисното осветление, където възможностите за свързаност и усъвършенствано управление разкриват множество потенциални ползи по отношение на енергийната ефективност, комфорта, качеството на работната среда и комуникациите.

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачиТехническа статия

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачи

Колкото "по-умни" стават автоматичните прекъсвачи, толкова по-ефективна защита могат да осигурят за електрическите вериги, особено в критични електроинсталации и обекти.

Предпазителите от ново поколение могат да прекъсват индивидуални вериги, разполагат с безжична съвместимост и при опасност от претоварване или късо съединение контролерът в системата може да изпрати сигнал към интелигентен център за управление на електроинсталацията.

Еволюция в жилищните системи за сигурностТехническа статия

Еволюция в жилищните системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на сградната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. От луксозни високотехнологични джаджи, те постепенно се превърнаха в решение, достъпно за средностатистическия потребител.

Водещата статия в броя разглежда съвременните тенденции и някои от най-впечатляващите иновации в сегмента.

Задава ли се нова революция в осветлениетоТехническа статия

Задава ли се нова революция в осветлението

Възможностите, които предоставя интелигентното осветление, вече позволяват на потребителите да определят обитаемостта в конкретно помещение, да следят условията и температурата на определено място, както и да следят данните за трафика в даден район.

Материалът се фокусира и върху особеностите на интелигентното осветление и новите пазарни предложения в контекста на Интернет на нещата (IoT).


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top