Интервю с инж. Евтим Евтимов, представител на Технос, Илия Златанов, управител на Изамет 1991, и Евгени Касабов, управител на Алфалифт

01.11.2011, Брой 5/2011 / Техническа статия /

  • Интервю с инж. Евтим Евтимов, представител на Технос, Илия Златанов, управител на Изамет 1991, и Евгени Касабов, управител на Алфалифт

Техническа статия

 

инж. Евтим Евтимов, представител на Технос,
Илия Златанов, управител на Изамет 1991, и Евгени Касабов, управител на Алфалифт, пред сп. ТД Инсталации

Изпълняват ли действащите асансьори в България своето основно предназначение - осигуряване на достъпна среда за живеене и работа?
Е.Е.: В България в момента действат повече от 70 000 асансьора и поне 65 000 от тях работят повече от 20 години. Тези асансьори, произведени преди над 20 години, не могат да отговорят на техническите изисквания за осигуряване на достъп на средата по две причини - количествена и качествена. Първо, съществува правило за жилищните сгради, според което на всеки 22-24 апартамента трябва да има асансьор, който да ги обслужва. Това правило години наред се пренебрегва. В качествено отношение, голямата част от тях са с много малка кабина, с цел спестяване на място. Освен това, всички тези асансьори са произведени без кабинни врати. Това означава недостатъчно качество на обслужването - влошени характеристики спрямо съвременните изисквания, не се осигурява достъпност за хора в неравностойно положение, до много от тях достъпът от „улицата” е невъзможен, налага се преодоляването на няколко нива. За тези обекти е нужно кардинално ново техническо решение за постигане на съвременно качество на живот.
И.З.: Към думите на колегата си бих добавил, че 62 000 асансьора бяха произведени само от един производител преди 20 години и те все още са в употреба. За тяхната безопасна експлоатация отговаря Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. По мое мнение, тази агенция не само не се грижи за подобряване качеството на тези асансьори, а дори действа деструктивно. С постановление от 2009 г. е взето решение за нейното закриване, но до ден днешен тя съществува. Годишната й издръжка от 12 млн. лева е равна на тази на болниците в градовете Рудозем и Ихтиман, които бяха закрити. Факт е, че дори в страни като Сърбия и Украйна, например, които не са членове на Европейския съюз, са намерени механизми за модернизацията на остарели асансьори. Една проста сметка показва, че ако се реновират всички те, ще бъдат похарчени 150 млн. евро, но модернизираните съоръжения ще икономисват електроенергия, равна на мощността на спрените 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй, където са влагани по 220 млн. евро всяка година. В модернизирането на централи се влагат колосални средства, а за повишаване енергийната ефективност не се прави нищо.
Е.К.: Това, което аз мога да добавя, е малко техническа информация. Има редица изисквания, отразени в действащата нормативна уредба, на които те не отговарят. Например: размерът на кабината трябва да е по-голям от 110х140 см; светлият отвор на вратата да бъде по-голям от 80 см; максималната височина на монтаж на етажните бутони 120 см от нивото на пода; звукова сигнализация за предстояща посока на пътуване; максимално разстояние между пода на кабината и пода на етажната площадка не повече от 2 см; максимално разстояние 90 см от пода на кабината, за разполагане на групата аварийни бутони; придвижване на асансьора до съседна спирка при авария или спиране на тока и др. Към думите на г-н Златанов, бих добавил, че за 12 млн. лева могат да бъдат реновирани между 3000 и 4000 асансьора, което е и максималният годишен капацитет на всички български производители. Така едновременно ще се решат два проблема - с остарелите съоръжения и с намалялата работа в бранша поради кризата.
Какви действия трябва да се предприемат по отношение осигуряването на надеждната и безопасна работа на действащите асансьори?
Е. Е.: В допълнение на казаното по-горе, когато говорим за съвременно решаване на вертикалния транспорт на хората, освен добре известните фактори за безопасност, е важно да се вземе под внимание и новото изискване, наложено в Европейския съюз, а именно - достъп до средата, с особено внимание към възрастните жители, болни и хора в неравностойно положение. Ако от тази гледна точка оценяваме действащите асансьори в България, категорично мога да заявя, че 65 000 от тях не просто са за смяна, а е наложително кардинално решение - изграждането на нова шахта. Друг аспект, монтирането на кабинна врата на всички тях, е възможно технически, но това би означавало да се отнеме от площта на самата кабина, позволявайки още по-голямо влошаване на достъпа и придвижването само на един-двама пътници с багаж.
На сайта на МРРБ фигурира национална програма за реновиране на сградите, в която е описана на практика философията на саниране на панелните сгради. В нея фигурира раздел Технологични инсталации и съоръжения, в който се намират и асансьорите, за които се препоръчват само козметични обновявания. Акцент е самият процес на саниране - поставяне на стиропорни блокове и подмяна на съществуващата дограма. Тук, обаче, не се говори за подобряване на якостта на панелния блок. Аз съм категоричен, че всички те трябва да минат именно през укрепване, защото голяма част от тях не отговарят на завишените изисквания за устойчивост при земетресение. Този процес би решил автоматично и въпроса с остарелите асансьори. Проблемът в Германия е решен чрез изнасянето на допълнителна шахта, където да се монтират съвременни, нови асансьори, което решава и проблемът с допълнителното укрепване на панелките.
И. З.: Всяка една страна, като част от своята политика, има мерки за подпомагане на местните производители. Такова нещо в България липсва. Най-малкото е странно, че единствената останала фирма, която произвежда ескалатори в Европа, е българска - Изамет, но въпреки това, метрото в София не е изпълнено с наши продукти, дори не сме провели предварителни разговори. Действащите съоръжения там са произведени в Шанхай. Положението в моловете е същото - нито един обект не е реализиран с български продукти. Държа да отбележа, че до 2005 година 85% от асансьорите бяха местно производство, оттогава този процент е значително намалял. Нека ви споделя още един парадокс, съгласно действащите закони, всички проекти се съгласуват в Агенцията по строителство - озеленяване, телефонизация, Интернет, канализация и всичко друго, но не и асансьорите, т. е. нещата не са регламентирани. Това е факт от 12 години и въпреки нашите нееднократни писма и възражения, резултат няма. Факт е, че парите, отпуснати за реновиране на остарели асансьори, по мое мнение, не се използват по реалното им предназначение - има редица случаи, в които за модернизиран асансьор се счита такъв, който е с пребоядисана врата и облицована кабина.
Е. К.: В България едни от първите закони, които бяха хармонизирани с европейското законодателство, бяха стандартите и нормативните документи, касаещи надзорните съоръжения в частност асансьорите. В тази връзка, в България има повече от 62 000 асансьора, които не отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в тези документи. Например, вече споменатата липса на кабинна врата, цитираните вече в предишния въпрос съобщителни съоръжения, звуковата сигнализация, аварийно осветление.
В европейската практика има няколко подхода за осигуряване на надеждната и безопасна работа на асансьорите и привеждането им в съответствие с нормативната уредба: държавно финансиране на ремонтните дейности и реновирането на асансьорите; финансиране с пари, отпуснати от европейските фондове; спиране на асансьорите до отстраняване на несъответствията, като проблемът е оставен в ръцете на собствениците. В някои практики се допуска преференциално кредитиране от специално създадени за целта банки или други финансови институции.Кои са наличните фактори във вашите фирми, определящи качеството (т. нар. пълно осигуряване на качеството, според ISO: 9001-2008 ) при производството на асансьори?
Е. Е.: И трите фирми са сертифицирани според всички изисквания на Европейския съюз, притежаваме всички необходими документи. Сертифицирането при нас е от акредитирани в ЕС фирми. При нас се извършват всички необходими и изисквани от законите и действащите нормативи контролни одити, изпитания, проверки. В трите фирми има действено внедрени системи за управление на качеството - съгласно ISO: 9001-2008. Бих казал и това, че трите фирми сме инвестирали в технологични и продуктови иновации не по-малко от 10 милиона евро в последните години преди кризата. Категорично твърдя, че с постигнатото технологично равнище бихме могли да се конкурираме с всяка европейска и световна компания, произвеждаща асансьори.
Е. К.: Сред факторите, определящи качеството, са висококвалифицираният персонал, внедрената система за управление на качеството ISO:9001, спазването на ЗБУТ и наличието на сертификат OHSAS:18001, както и следенето на новостите в нормативната уредба на европейско ниво, касаещи асансьорите и привеждане на продуктите на фирмата в съответствие с тях, преди да са отразени в българското законодателство.

 

Какви са достиженията на българските производители на асансьори и кое прави продукцията ви на европейско ниво?
Е. Е.: Най-сериозната оценка за нашето технологично ниво и развитие, е фактът, че и трите компании изнасят своите продукти в повече от 10 европейски страни. Ние, например, сме произвели асансьорите за представителни и жилищни сгради в Киев и редица други градове на Украйна, изнасяме асансьори за Русия - държава с особено завишени изисквания към подобни продукти, Сърбия, Албания, Армения, Италия и др. Географията на износа се разширява непрестанно.
И. З.: Изамет изнася своите продукти в Англия, Италия, Швейцария, бившите съветски републики, Полша, Гърция и др. Фирма Нестле е наш клиент - произвели сме 28 асансьора за техните заводи, слагаме ескалатори на централната гара в Рим, както и метрото в Милано.
Е. К.: В своята дейност използваме най-съвременна елементна база с безоловна технология, 32-битови микроконтролери, осигуряващи висока производителност при постигане на ниска консумация на електроенергия, както и операционна система за реално време (RTOS), с чиято помощ се постига висока надеждност на функциониране на асансьорните компютри. Разпределена мрежова архитектура на управляващите асансьорни компютърни устройства с използване на стандартизиран комуникационен протокол CANopen, което позволява безпроблемна интеграция на електронни модули от водещи в световен мащаб фирми. Алфалифт има разработена напълно разпределена система за управление до 8 асансьора в група, до 64 спирки, базирана на CANopen технология.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top