Изменения в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите

01.11.2012, Брой 5/2012 / Техническа статия /

  • Изменения в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите

Техническа статия

 

На 11 октомври т. г. Министерски съвет публикува предложение за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. Предложението обхваща мерки, касаещи дейностите по повишаване безопасността на съоръженията в експлоатация.

В чл. 7 се създава ал. 5, която гласи, че лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори не могат да възлагат или прехвърлят на други лица, включително като подизпълнители, изпълнението на задълженията си по договорите по ал. 1.
Основните промени по текста в чл. 9 касаят допълнителни изисквания към лицата, поддържащи асансьорите. Промените в Наредбата засягат и чл. 10, обхващащ случаите, в които поддържащият персонал задължително спира асансьора

Към чл. 10 се добавят и т. 16 и 17, които изискват спирането съответно при: “нарушена изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора; нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.”

Текстът в чл. 14 следва да бъде разделен и допълнен така: „(1) В шахтите на асансьорите не се допуска наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора. (2) В машинните помещения на асансьорите не се допуска наличие на тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не са част от конструкцията на асансьора, освен компоненти на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия”.Промените предвиждат и създаването на чл. 14а, според който ползвателите не трябва да допускат използването на асансьори, в кабините на които има монтирана врата, ограничаваща площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, когато вратата е отворена, освен ако в кабината се намира инструктирано съгласно Наредбата лице.
Промените касаят също така и уточнения и допълнения на чл. 23б, чл. 34, ал. 1, т. 3, б, както и чл. 37.
Към основния текст на Наредбата се добавя нова част - глава пета

Изисквания за подобряване на безопасността на съществуващи асансьори
Според чл. 38 в новия текст, ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по стандартите за електрически асансьори или тези за хидравлични асансьори, трябва да осигурят след 30 юни 2013 г. асансьорите да имат устройство за контрол на товара.

В случай че това липсва, следва да е осигурена: врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците; и: електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата не е затворена; както и устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1 е отворена и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лица.

 

След 31 декември 2014 г., според проектосъдържанието на чл. 39, ползвателите на асансьори, които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно захранване с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност нe по-малка от 1 W в продължение на 1 час.

Съоръженията, които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно изискванията по БДС ЕN 81- 80: 2003. Асансьорите, на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно споменатия стандарт.

В ал. 2 се въвежда условие, според което след 31 декември 2015 г. ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьора да има такова, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал.1, т.5.

Чл. 40 предлага ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на асансьора, да осигурят под кабината да има предпазен щит според стандарта, както следва: след 31 декември 2018 г. - за на всички асансьори в обществени, търговски и административни сгради; след 31 декември 2023 г. - на асансьорите, монтирани в жилищни сгради.

В следващия брой сп. ТД Инсталации инициира дискусия, касаеща различните аспекти на предложените и описани по-горе промени в Наредбата.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Наредба за измерване на параметри на климата в сградиТехническа статия

Наредба за измерване на параметри на климата в сгради

Поддържането на параметрите на микроклимата в допустимите норми е важно условие за опазване на общественото здраве на работните и публични места. В нормите по отношение на микроклимата в сгради са включени изисквания за температурата, влажността, движението и качеството на въздуха.

Първо издание на LiftBalkansТехническа статия

Първо издание на LiftBalkans

Първото издание на LiftBalkans - специализираното изложение за асансьори и ескалатори в България, организирано от Виа Експо, се състоя от 29 до 31 май т. г.

Модернизация на асансьори

В своята същност модернизацията на асансьори се състои в подмяната на износеното оборудване, обновяване на интериора на кабината и вратата. В процеса на модернизация се използват съвременни материали и съвременни технически решения. Замяната на дефектиралото или морално остаряло оборудване със съвременно позволява при минимално възможни разходи ползвателят да получи асансьор, съответстващ на високите технически стандарти, действащи към момента. На модернизацията може да бъде придаден и естетичен аспект, тъй като вертикалният транспорт в дадена сграда е сред първите неща, които формират впечатление у посетители и ползватели.

Енергийна ефективност на асансьоритеТехническа статия

Енергийна ефективност на асансьорите

Фактори и решения, влияещи върху крайната консумация на енергияОколо една трета от енергийната консумация в европейските страни се пада на жилищните сгради. Заради нарасналите потребности и изисквания на ползвателите, енергийната консумация в сградите в последно време е нараснала значително.

Асансьорна безопасност и промени в нормативната база

Безопасността на асансьорите в България - и нови, и стари, се определя на база нормативни документи, касаещи както етапа на конструирането, така и безпроблемната експлоатация на съоръжения във времето. Към настоящия момент има два основни нормативни акта, които определят изискванията към асансьорите.

Технологии за безопасност в асансьорни инсталацииТехническа статия

Технологии за безопасност в асансьорни инсталации

Осигуряването на безопасността, грижата за живота и здравето на ползвателите, е основно изискване и базов фактор за асансьорните инсталации. Тяхната сигурност е определяща и е обект на строги проверки при производството, въвеждането в експлоатация и регулярното му функциониране, като във всички случаи отговорността е на производителя. Затова съвременните асансьорни инсталации притежават редица съоръжения, гарантиращи намаления риск от инциденти и едновременно с това даващи на ползвателите им удобно и бързо придвижване.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

В сила е нова наредба за електромонтажните работи

Наредба 3 на МРРБ отчита опита на европейските държави, но залага и на приемственост, твърдят от МРРБПроцесът на синхронизиране на българската нормативна база с европейската в областта на сградите обхвана и изискванията за проектиране, изграждане, приемане и експлоатация на електрическите уредби. В средата на септември т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top