Измерване разхода на питейна вода

24.09.2013, Брой 4/2013 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Измерване разхода на питейна вода
  • Измерване разхода на питейна вода
  • Измерване разхода на питейна вода

Техническа статия

 

Съвременните водоснабдителни системи представляват сложен комплекс от съоръжения за добив, обработване и транспортиране на водата до крайния потребител. Всяка жилищна, обществена, търговска или друга сграда се свързва към градската водоснабдителна система. За измерване на разхода на питейна вода от потребителите за всеки отделен имот се предвижда водомер, монтиран на свързващото водопроводно отклонение.

За сградите, в които етажна собственост има повече от един потребител - жилищни, административни, офис и т.н., освен индивидуален (контролен) водомер, който се монтира в имота на потребителя, е необходимо да се предвиди и общ (централен), с който се измерва общото количество вода, подадено в сградата.

Общият водомер служи и като индикатор за нарушения или технически неизправности по вътрешносградната водопроводна мрежа. В районите с централно подаване на топла вода освен водомери за студена вода (0 °С до 30 °С), се предвиждат и водомери за топла вода (30 °С до 90 °С).


› Реклама



Турбинни водомери
При измерване на потреблението на вода в сградите най-широко прилагани към момента са турбинните водомери. Те се характеризират с неголеми размери, невисока цена и сравнително висока точност при измерването.

Принципът им на работа се основава на преобразуването на скоростта на водата, преминаваща през водомера, в скорост на въртене на преобразувателен елемент. Като такъв се използва турбина, която може да бъде винтова или тангенциална. При измерването на сравнително малки разходи предпочитани са тангенциалните турбини.

Те се предлагат в две конструкции  - едноструйни и многоструйни. При едноструйните водният поток действа върху турбината от едната й страна, докато при многоструйните потокът се разделя в направляващ апарат на няколко отделни струи.

Едноструйните съответно са с по-елементарна конструкция, но лагерите им са подложени на по-тежки условия на работа. Мнгоструйните, от своя страна, осигуряват по-висока точност при измерването.

Широко използван в практиката признак за класифициране на турбинните водомери е в зависимост от наличието или отсъствието на досег между измервателния механизъм и водата. Съответно, според този признак водомерите се подразделят на сухи и мокри.

Сухите водомери са предпочитани за измерване на индивидуалното потребление в сградите. Една от основните причини за това е високата им точност. Мокрите водомери намират по-ограничено приложение.

Тяхна характерна особеност е неотчитането на малки стойности. Като основен техен недостатък обикновено се посочва директният контакт между водата и отчитащия механизъм, което може да доведе до грешка в измерванията при наличието на замърсители във водата.

Възможно е също да възникнат и трудности при отчитането, както и при монтажа поради ограничението за монтаж само в хоризонтално положение. В сухите водомери измервателният механизъм е изолиран от потока вода с преграда, благодарение на което тези водомери са по-ниско чувствителни към наличието на замърсявания във водата и са с по-дълъг експлоатационен срок. Съответно са и с по-висока себестойност.




Наред с турбинните водомери в практиката се използват също вихрови, електромагнитни и ултразвукови водомери
Всички те се използват предимно за промишлени цели. Принципът на работа на вихровите се основа на образуването на вихри в потока вследствие от наличието на препятствие. Честота на вихрите е пропорционална на скоростта на движение на потока.

Тя се улавя като импулси от капацитивни, пиезо- или друг вид сензори, обработва се по електронен път и се преобразува в сигнал (аналогов или цифров), съответстващ на измерения разход.

Електромагнитните се състоят от тръба с електрически изолирана вътрешна повърхност, магнитни бобини и електроди. Те се характеризират с много висока чувствителност. Измерването се основава на индуциране на напрежение, което е правопропорционално на скоростта на измерваната течност и на вътрешния диаметър на тръбата.

Принципът на работа на ултразвуковите водомери се базира на измерване на периодите, за които ултразвукова вълна изминава разстоянието между две точки от тръбопровода - по течението на водния поток и срещу него.

Основни техни предимства са липсата на подвижни части, с което се обяснява сравнително дългият им експлоатационен срок и високата точност. Добре е да се има предвид обаче, че измерването се влияе от температурата и налягането на водата.


 

Изисквания към водомерите
Съгласно действащото законодателство в страната, точността на индивидуалните водомери с дебит под 10 m3 е необходимо да бъде проверявана на всеки 5 години. Водомерите с дебит над 10 m3 се проверяват през период от две години.

Тестовете се извършват от специализирани лаборатории, които са оправомощени и се одитират от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. След като бъдат проведени необходимите тестове лабораторията издава удостоверение за съответствие с нормативните изисквания.

Водомери, които не покрият изискванията, се приемат за неподходящи за използване като измервателно средство. Необходимо е те да бъдат заменени с нови такива. За времето за тестване на водомера, с оглед да не са наруши водоподаването на водопроводните тръби, се монтират тръби заместители, които осигуряват подаването на вода към потребителя.

Дистанционно отчитане на водомерите
Традиционно отчитането на показанията на водомерите е свързано с посещението на оторизиран за целта служител на водоснабдителното дружество в дома. Неудобствата, свързани с подобен начин на отчитане, не са малко и всеки потребител се сблъсква с тях.

Те могат да бъдат лесно преодолени с използването на водомери с дистанционно отчитане, които в последно време набират все по-широка популярност.

Предимствата на тези водомери, които не се различават по принцип на работа с останалите, са по-високата ефективност при отчитане на водомерите, отпадане на необходимостта да се осигури пряк достъп до водомера, което улеснява и отчитането на водомери, поставени на трудно достъпни места, тъй като показанията се отчитат дистанционно, съхраняване на информацията за дълъг период от време, възможността да се използват във всякакъв тип сгради и други.

Изискването за дистанционно отчитане на индивидуалните водомери е и нормативно уредено в “Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации” (чл. 30, ал. 2).

Възможни са различни варианти за реализация на дистанционно отчитане водомерите като например използването на водомери с импулсен изход, снабдени с модули за дистанционно отчитане. Отчитането на показанията е посредством оптично устройство, което обикновено е на разстояние от около 20-25 метра от сградата.

Събраната от оптичното устройство информация в последствие се прехвърля към миникомпютър, от който се подават към централен компютър за фактуриране. Предлагат се и безжични комуникационни системи за дистанционното отчитане на водомери посредством предаване на данни чрез радиосигнал.

В този случай водомерите могат да се отчитат от произволно разстояние. Те са оборудвани с модули, посредством които показанията се предават до мрежови възли. При използването на този тип система се предвижда и един основен мрежов възел, монтиран на произволно място в сградата.

Тези системи предлагат висока сигурност, тъй като информацията се съхранява както в отделните мрежови възли, така и в главния възел. Системата позволява допълнително разширяване с мрежови възли и измервателни уреди. Отчитането и предаването на данните до системата за фактуриране се извършва автоматично на определени интервали от време.



 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Интелигентни системи за измерване на водопотреблениетоТехническа статия

Интелигентни системи за измерване на водопотреблението

Засушаванията и демографският ръст все по-често насочват фокуса към проблемите, свързани с недостига на вода.Това кара ВиК дружествата, екологичните организации и управляващите органи да залагат на интелигентните системи за измерване на водопотреблението, които позволяват на потребителите да добият ясна представа за консумираната от тях вода и да ограничат загубите.

BIM позволява постигането на висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи

Що се отнася до използването на термина BIM, желателно е при въвеждането на даден термин да се съобразяваме с конкретните особености в нашата практика, но без да се отклоняваме излишно от обекта, който ще обозначим. В този случай аз съм склонен да приема, че директният превод в голяма степен отразява същността на използвания продукт, а именно - сградно информационно моделиране.

WAGO Kontakttechnik, Мая Иршик: Ефективният енергиен мениджмънт е ключов за намаляване на разходитеИнтервю

WAGO Kontakttechnik, Мая Иршик: Ефективният енергиен мениджмънт е ключов за намаляване на разходите

Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO Kontakttechnik България, пред сп. ТД ИнсталацииУважаема г-жо Иршик, WAGO Kontakttechnik е сред водещите европейски производители в сектора на електротехниката и автоматизацията.

Филтри за питейна водаТехническа статия

Филтри за питейна вода

Мрежести, патронни, пясъчни и йонообменни филтри и системи за обратна осмозаДоставяната по водоснабдителната система вода, макар и предварително обработена и пречистена в пречиствателните станции, може да съдържа твърди частици, които да доведат до повреди и корозия на отделни елементи на водопроводните инсталации. За да се избегне подобна ситуация, се препоръчва на входа на водопроводната система да се предвиди поставянето на предпазни филтри.

Светодиодите значително намаляват разходите за осветление - Борис Йоцов, Амара ЛайтингТехническа статия

Светодиодите значително намаляват разходите за осветление - Борис Йоцов, Амара Лайтинг

Светодиодите значително намаляват разходите за осветлениеМоето лично мнение е, че в България сме в етапа на общото класифициране на това осветление просто като LED. Хората смятат, че всички светодиоди са еднакви, приемат се някакви класификации по ватове например или по корпуса на светодиода (напр.

Коментира: инж. Красимир Христов, управител на Термо Комплект

Приборите с дистанционен отчет подобряват услугата, но не са панацея за решаване на основните проблемиинж. Красимир Христов, управител на Термо КомплектКои са предимствата на приборите с дистанционен отчет?

Коментира: Боряна Колева, изпълнителен директор на НелбоТехническа статия

Коментира: Боряна Колева, изпълнителен директор на Нелбо

Боряна Колева, изпълнителен директор на НелбоОсновна философия на Нелбо е грижата за клиента. През изминалите 10 години сме предоставяли качествени услуги и избор на абонатите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top