Изолации на ОВК системи

16.12.2016, Брой 6/2016 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Изолации на ОВК системи
  • Изолации на ОВК системи
  • Изолации на ОВК системи

Техническа статия

 

При проектирането и разработването на ОВК системи прилежащите им решения за изолация трябва много внимателно да се разгледат и обмислят. Една добра изолация може да предпази не само от пожарна опасност, но и да предложи добра топлинна издръжливост и шумоизолация при максимално изгодна стойност за инвестицията.

За да се избере най-подходящото от гледна точка на общите разходи решение за изолация, трябва да се вземат предвид инвестираните средства за цялостния жизнен цикъл на инсталацията. Те представляват съвкупността от материалните, инсталационни и оперативни разходи, които, от своя страна, зависят от цената на необходимата енергия, степента на използване на системата, както и необходимата поддръжка.

При решенията, използващи изолация от каменна вата, по-голямата дебелина на изолацията може да има положителен ефект върху общите разходи за инсталация. Стандартно, разходите за изолация обикновено представляват около 5-10% от общите разходи за изграждане на ОВК система. За сметка на това инвестицията в изолиране на ОВК системите води до значително намаляване на разходите за отопление по време на целия жизнен цикъл на сградата.


› РекламаПредимства от изолирането
В допълнение към очевидните предимства от гледна точка на пожарната безопасност, за които допринася една правилно изолирана ОВК система, съществуват и много други ползи за собствениците и управителите на сгради.

Една от тях е например намаленият пренос на топлина, който води до намалено потребление на енергия. Това пък е предпоставка за огромни спестявания на оперативните разходи. С избора на решение за изолация, което запазва качествата си през целия жизнен цикъл на сградата, ОВК системите също ще имат по-дълъг експлоатационен живот и ще изискват по-малко поддръжка.

Опазването на околната среда също е от ключово значение. Една от най-големите заплахи за околната среда в световен план е изменението на климата, причинено от емисиите на парникови газове. Сградите консумират близо 40% от първичната енергия, която се използва в Европа.

Вентилационните и климатичните инсталации, заедно с охладителните системи, всъщност консумират около 30% от енергията, предвидена за отопление на нови жилищни сгради. Затова и изолацията на тези системи, освен че води до намаляване на общото потребление на енергия в сградата, допринася и за намаляване на парниковите емисии на ниво производство на енергия.

Наличието на добре изолирана ОВК система не само намалява консумацията на енергия в полза на околната среда, но също така значително намалява експлоатационните разходи, както и тези за поддръжка, независимо каква система за отопление се използва.
Топлоизолация за множество различни приложения
Основното предназначение на топлоизолацията е да предотврати топлинния поток от конкретното приложение към околната среда или обратното. Коефициентът на топлопроводимост на изолационния материал в случая е едно от най-важните му характеристики.

Каменната вата има ниска топлопроводимост, което я прави изключително устойчива на топлопредаване и предпочитан материал за изолация на ОВК системи. Намаляването на степента на топлопредаване допринася за преки икономии на енергия и общи разходи.

Т. нар. комфортни климатични системи, които създават приятни температури за обитателите на помещенията, са необходимост в жилищните, административните и битовите сгради. При избора на решение за изолация на тези системи трябва да се вземе предвид, че разходите за охлаждане обикновено са около три пъти повече, отколкото тези за отопление. Затова е от голямо значение тръбите на климатичните инсталации да са изолирани също толкова добре, колкото и тези в отоплителните системи.


 

Изолационни решения за тръби в ОВК системи
Тръбите са неразделна част от ОВК системите, но изолационните им изисквания са различни в зависимост от това дали трябва да транспортират топла или студена вода. Основният довод за изолиране на тръбите е температурата на водата в тях да се поддържа в определени граници според изискванията на приложението. И тук най-големите ползи от правилната изолация са намаленото потребление на енергия и по-ниските оперативни разходи.

Тръбите за гореща вода и отопление трябва да бъдат ефективно изолирани, за да се гарантира адекватната температура на водата за съответното й приложение. Освен това намалената загуба на топлина благодарение на изолацията води до значително по-ниска консумация на енергия, а оттам и до намаляване на оперативните разходи.

Тръбите за отопление са топлоизолирани и за да се гарантира, че водата остава топла и се транспортира до подходящото място в правилния момент. Подобно на тях, тръбите на климатичните системи трябва да са изолирани, тъй като разходите за намаляване на температурата на охладителното вещество са много по-сериозни, отколкото за повишаването й.

Поддържането на правилна температура в тръбите предотвратява развитието на бактерии в системите. Ако питейната вода в студените тръби се сгрее, то в нея могат да се развият бактерии като легионела, например. По разбираеми причини, това е нежелателно и е сериозен проблем, на който все повече се обръща внимание. За да се гарантира, че водата в охладителните тръби остава студена, те трябва да имат достатъчно добра топлинна изолация, която да предотвратява преноса на топлина от и към околната среда.

Топлият въздух съдържа влага, която кондензира, когато влезе в контакт със студена повърхност. Когато е сложена изолация, температурата на външната повърхност на ОВК системата става по-висока от температурата, при която би се образувал конденз.

С течение на времето, наличието на конденз може трайно да увреди тръбите, което да намали експлоатационния им живот. Едно от най-важните предимства на решенията за изолация са парните бариери, които намаляват проникването на водна пара в помещенията, за да не се овлажнява допълнително въздухът.

Ако една тръба, която пренася студена вода, се намира в неотоплявано помещение - било то навън или в мазе - то тя трябва да е предпазена от замръзване. Ако съдържанието на тръбата замръзне, съществува опасност не само от спиране на работата на ОВК системата, но и от пръсване на тръбите и причиняване на големи щети. Добрата топлинна изолация с дебелина в зависимост от нуждите на приложението осигурява ефективна защита и в този случай.

Изолационни решения за вентилационни системи
Изолацията на вентилационни системи е необходимост поради редица причини. Пожарна, топлинна, звукова изолация и изолация срещу конденз могат да се инсталират както поотделно, така и в комбинация една с друга.

Вентилационните системи имат нужда от топлоизолация, която да ограничи и контролира топлинните загуби. При въздуховоди, които транспортират топъл въздух, намаляването на ненужната топлинна загуба е изгодно както от финансова гледна точка, така и е екологосъобразно. Правилното изолиране на въздуховодите ограничава нежеланото отопление на дадени помещения и намалява разхода на енергия.

Когато има висока относителна влажност, въздухът може лесно да кондензира при контакт с външната повърхност на въздуховодите, ако тя е с по-ниска температура от неговата. Когато това се случи, образуваната вода може да започне да капе и да причини повреди и обезцветяване на тавани и подове. С течение на времето тръбите могат да се увредят, а експлоатационният им живот да се съкрати. Най-лесното решение за предотвратяване на тези щети е именно правилната изолация на въздуховодите.

При транспортиране на топъл въздух през дълги вентилационни тръби температурата трябва да се поддържа в определени граници. Ако все пак е необходима известна топлинна загуба при преноса на въздух, монтажните изисквания трябва да се вземат предвид при избирането на вида изолация и нейната дебелина.

Въздуховодите, които транспортират студен въздух, също се нуждаят от добра топлоизолация, тъй като с охлаждането са свързани три пъти по-високи разходи, отколкото с отоплението. Друга цел на изолацията е да предотврати кондензацията, като поддържа ниската температура в самите въздуховоди, но я изолира от по-високата температура на околния въздух.

Без изолация, ако хладният въздух във вентилационните тръби се стопли, ОВК системата не само ще функционира по-неефективно, но и ще се изразходва повече енергия за поддържане на необходимата температура. При добре изолираните въздуховоди поддръжката на температура е много по-лесна, което означава, че цялата система ще работи точно така, както е проектирана, и то без допълнителни настройки на оборудването. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръженияИнтервю

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръжения

В интервю специално за читателите на списанието Георги Спасов, управител на Венто-К, споделя интересни факти за бизнеса на компанията, за последните и най-интересни проекти, както и мнението си за съвременните критерии за избор на ОВК технологии и техника.

Пестене на вода в обществени сградиТехническа статия

Пестене на вода в обществени сгради

Обществените сгради могат да бъдат разделени на следните категории: офис сгради, болници, хотели и общежития, административни, спортни комплекси и търговски сгради. Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират.

Cool Consult, инж. Маргарита Янева: Съществува голям потенциал за повишаване на ефективността на системитеФирмена статия

Cool Consult, инж. Маргарита Янева: Съществува голям потенциал за повишаване на ефективността на системите

инж. Маргарита Янева, управител на Cool Consult, пред сп.

Нови стандарти, материали и технологии в сферата на пасивното строителствоТехническа статия

Нови стандарти, материали и технологии в сферата на пасивното строителство

Пасивното строителство е основна технологична тенденция в областта на енергийната ефективност в съвременния сграден сектор. “Пасивна къща” (Passive House) е водещ световен стандарт за енергийноефективно проектиране.

Стратегии за контролирана вентилацияТехническа статия

Стратегии за контролирана вентилация

Повечето вентилационни системи в жилищни и търговски обекти са проектирани и оразмерени така, че да доставят пресен въздух на базата на максималната, а не на реалната заетост на помещенията с обитатели.Това обаче често води до прекомерно вентилиране, което на практика се изразява в загуби на енергия и излишни разходи за собствениците.

Отразителна изолацияТехническа статия

Отразителна изолация

Системите за отразителна изолация включват слой от алуминиево фолио и се използват за блокиране на отразената топлина. Тяхната ефективност зависи от свойствата на отделните слоеве на системата, като в зависимост от приложенията се предлагат и различни конфигурации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top