Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение

21.05.2018, брой 5/2018 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение
  • Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение
  • Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение
  • Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение

Техническа статия

 

Осигуряването на условия за високо качество на въздуха в сградите е ключов елемент от съвременното сградно проектиране, независимо дали става дума за търговски обекти, училища, офиси, болници и т. н. Климатичните и вентилационни камери (Air handling units, AHU) са съществена част от много сградни ОВК инсталации. Обикновено те представляват първата стъпка в процеса на обработка на въздуха в сградата. Ето защо от тяхната ефективност и функционалност пряко зависи качеството на въздуха нататък по системата и недопускането на неговото застояване, което може да доведе до поява на миризми, мухъл, конденз, риск от алергии и други респираторни проблеми за обитателите.

В широка гама приложения изискванията към чистотата на въздуха и допустимото съдържание на замърсители (прах, микроорганизми, аерозолни частици, химически изпарения и др.) са изключително стриктни във връзка с характера на изпълняваните дейности. Такива са например болниците (особено операционните и интензивните помещения), чистите стаи, фармацевтичните, медицински и електронни производства, предприятията от ХВП и т. н. В такъв тип обекти обикновено се инсталират климатични и вентилационни камери в хигиенно изпълнение, които осигуряват високо качество на обработвания въздух. Въздухообслужващи устройства от този тип все по-често се внедряват и в търговски, офис сгради, учебни заведения и други публични обекти с цел постигане на по-добро качество на въздуха в сградата, макар хигиенният дизайн да не е задължително изискване към обектите от такъв тип на този етап.

Специфики на конструкцията
Климатичните и вентилационни камери обикновено се състоят от голяма метална кутия, съдържаща вентилатор, отоплителни или охлаждащи агрегати, филтри, звукоабсорбиращи устройства (шумозаглушители) и средства за контрол на вибрациите. Въздухообработващите камери се свързват към система от въздуховоди, която разпределя кондиционирания въздух през сградата и го връща в камерата. Тази технология, някога считана за лукс, днес има основна роля в охлаждането и вентилацията на жилищните сгради, бизнеса, болниците, центровете за данни, лабораториите и други обекти от жизненоважно значение за бита, икономиката и индустрията.

Правилният избор на климатична или вентилационна камера изисква отговор на редица допълнителни въпроси, включително такива по отношение на габаритите, функциите, ефективността на съоръженията и т. н. Процесът на избор, проектиране и внедряване на съответното оборудване в сградната ОВК инсталация започва след уточняване на тези основни конструктивни спецификации. Структурата и компонентите на въздухообслужващото устройство могат да се различават в зависимост от приложението. Системите в хигиенно изпълнение са задължителни в хирургически помещения, чисти стаи, някои цехове от хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост, както и в други обекти, които изискват стерилни условия. Доставеният въздух се управлява от камерата с първична цел управление на микроклимата в помещенията, но допълнителната цел е да се създаде среда, отговаряща на съответните санитарни стандарти, като същевременно се контролира развитието и разпространението на бактерии.

Основните отличителни характеристики на климатичните и вентилационни камери хигиенно изпълнение са: хигиенен дизайн на компонентите и гладки повърхности, за да се избегне развитието на микроорганизми, задържането на прах и замърсявания; хигиенно изпълнение на корпуса; шумозаглушители хигиенно изпълнение; високоефективни филтри; допълнителни технологии за редуциране на риска от развитие на микроорганизми и др.
Въздухообслужващите камери хигиенно изпълнение обикновено се инсталират в специални контролирани зони на помещенията. Така се намаляват и потреблението на електроенергия и времето за монтаж.

Стандарт AHU Hygienic Option
Европейският институт за сертификация Eurovent Certita Certification въведе т. нар. хигиенна конструкция (AHU Hygienic Option) в своята програма за климатични и вентилационни камери. Целта на тази опция е да се удостовери хигиенният аспект на оборудването и да се гарантира добро качество на въздуха за широк спектър от сгради и приложения. Хигиенният стандарт е разработен с помощта на комитет за съответствие, съставен от международни производители на климатични камери, които участват в програмата за сертифициране Eurovent Certification AHU. Програмата е проверена и потвърдена от представители на крайни потребители, производители, технически и научни експерти, както и от национални органи по сертифициране. Схемата за сертифициране предлага хигиенни оценки от ниво 1 до ниво 3, означени със звезди, като колкото по-висок е рейтингът, толкова по-хигиенично е оборудването. Целта на сертификата е да удостовери дали камерата отговаря на изискванията на съответното приложение. Програмата предоставя опростени и надеждни указания за потребителите, които имат желание да покрият хигиенните стандарти за качество на въздуха в различни обекти: офиси, училища, търговски сгради, болници и т. н.
Изисквания по отношение на хигиенното изпълнение
Новият стандарт за хигиенно изпълнение включва набор от изисквания, свързани с производството, доставката, материалите, поддръжката, корпуса, монтажа на компонентите и конструкцията. Процесът на производство на климатичните и вентилационни камери е от основно значение за осигуряване на добро качество на продукта. Необходима е и стриктна проверка след производствения етап, за да се гарантира, че гладките и чисти повърхности, лесната поддръжка и лесното почистване на корпуса са налице.

Процесът на доставка може да нарани продукта и да компрометира хигиенните му функции и изпълнение, затова трябва да се осигури добра защита при съхранение и транспортиране от завода до крайния обект. Необходими са също инструкции за монтаж и експлоатация на камерите и системи за управление на качеството, за да се осигури добра защита на оборудването и след въвеждането му в експлоатация. Използваните материали са сред ключовите елементи на хигиенната система за обработка на въздуха. Тя трябва да предотвратява развитието на всякакви микроорганизми и задържането на замърсители, да е устойчива на корозия и на удар, за да функционира дългосрочно. Съществуващите стандарти гарантират качеството на избраните и използвани от производителя материали и тяхното съответствие. Осигуряването на лесна поддръжка също е от голямо значение, за да се гарантира продължителната работа на климатичната камера. Поради това е важно да се предвиди лесен достъп до компонентите, за да могат се почистват и заменят бързо и лесно.

За да се гарантира добро качество на климатичната камера, е важно и да се осигурят висока ефективност и качество на компонентите. Европейският стандарт за хигиенно изпълнение предлага списък с изисквания за проверка на качеството на избраните компоненти. Той включва изисквания към филтрите, елементите за отопление и охлаждане, системите за оползотворяване на топлината (рекуперация), вентилаторите, овлажнителите, изсушителите, шумозаглушителите и т. н. Целта на тези изисквания е да се гарантира хигиенният аспект на компонентите, да се определят минимални показатели и минимални критерии. При изпълнение на т. нар. хигиенна опция се предлагат различни изисквания (от ниво 1 до ниво 3). Някои критерии са еднакви за всяко ниво, а при други технически аспекти са определени различни прагове или цели, които трябва да бъдат постигнати.


 

Функции на въздухообслужващите камери в хигиенни приложения
Основните задачи, които изпълнява една климатична или вентилационна камера, включват доставяне на достатъчно количество кислород, премахване на въглеродния диоксид и поддържане на комфортен стаен климат, който е приемлив от гледна точка на физиологията. В помещенията, които трябва да отговарят на специални хигиенни изисквания като операционни зали например, доставката на въздух е свързана и с допълнителни функции. Системата за въздухообработка действа и като преграда за обособяване на защитена зона, намалява концентрацията на микроорганизми, осигурява контрол на температурата и влажността, премахва миризми и замърсители и др.

Критерии за чистота на въздуха
Чистотата на въздуха е от особено значение при хигиенните приложения. Въздушните филтри тук изпълняват комбинация от няколко задачи: защитават обитателите и персонала от инфекции, а самите климатични камери и въздуховоди – от проникване, задържане и натрупване на замърсявания. Регулярната проверка на филтрите за запушвания и разкъсвания предотвратява навлизането на прах и намалява оперативните разходи на системата.

Работни часове и енергийна ефективност
В зависимост от приложението работните часове на климатичните камери могат да се различават значително: в болниците например те трябва да са пригодени за хиляди часове непрекъсната работа. От гледна точка на хигиената и енергопотреблението, но и заради оперативната надеждност, в такива сценарии особено подходящи са вентилаторите, комбинирани с честотни преобразуватели и енергийноефективни задвижвания. Тази комбинация предлага най-висока ефективност заедно с ниски оперативни разходи.

Вградени охладители
В идеалния случай необходимото охлаждащо оборудване е интегрирано директно в климатичната камера, което пести място. Така не се изисква допълнително външно оборудване и до съседните помещения и обекти достига значително по-малко шум. Освен това, така коефициентът на ефективност (COP) на охладителната система е по-висок, а цялото оборудване е достъпно на едно място за поддръжка и обслужване.

Нови концепции
Иновативните системи за оползотворяване на топлината (рекуперация) значително намаляват използваната първична енергия от системата за обработка на въздуха. Реверсивните термопомпи например позволяват охлаждане на въздуха през лятото и отопление на въздуха през зимата. По този начин се спестява и електроенергия за работа на вентилаторите, тъй като е необходим само един топлообменник. Въздушните потоци остават отделени, без риск от замърсяване на доставения въздух. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжкаИнтервю

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжка

Как Анди успява да се наложи като една от водещите компании за изграждане и обслужване на системи за сигурност и как успешното сътрудничество с мобилните оператори в страната допринася за това – разберете от разговора с инж. Кирил Радев, ръководител корпоративни клиенти във фирмата.

Хибридни климатични камери с двустепенна рекуперацияПроекти, реализации

Хибридни климатични камери с двустепенна рекуперация

Фирма Дамвент e доставила за обекта 17 броя климатични камери с двустепенна рекуперация от серията max.e2 и max.

Systemair: DVU-HP - Модулни климатични камери с интегрирана реверсивна термопомпена система

Systemair представи DVU-HP - нов модул за климатичните си камери модел Danvent DV и TIME-ЕС, включващ интегрирана реверсивна термопомпа за отопление и охлаждане и ротационен регенератор за ефективно възстановяване на топлина. Комбинацията от термопомпа и ротационен топлообменник осигурява компактни размери и забележителна икономия в отоплителен и охладителен режим.

Климатични камери с рекуперация на въздухТехническа статия

Климатични камери с рекуперация на въздух

Климатичните камери (Air handling units, AHU) са устройства, използвани за кондициониране (очистване, охлаждане, нагряване и т. н.

АНДИ: Интерес предизвикаха охранителните системи на TecnoalarmТехническа статия

АНДИ: Интерес предизвикаха охранителните системи на Tecnoalarm

На тазгодишното изложение представихме новата технология за видеонаблюдение HD-CVI на нашия партньор DAHUA. Тази технология позволява преноса на висококачествена HD и FULL HD картина, звук и данни на дълги разстояния по коаксиален кабел.

Сградни инсталации на Софарма Бизнес ТауърсПроекти, реализации

Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс

Милица АтанасоваНа 10 октомври т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top