Контрол на VRF системи

15.12.2014, Брой 6/2014 / Техническа статия / Сградна автоматизация

 

Възможности за интеграция в системата за сградна автоматизация

Една от най-интересните тенденции в областта на ОВК инсталациите е използването на VRF (Variable Refrigerant Flow) системи. Този тип решения се инсталират сравнително отскоро в България, но бързо заемат все по-голям дял от пазара на климатична техника, благодарение на значителен брой предимства пред традиционните системи.

Сред основните им предимства е и фактът, че с VRF системите не е проблем да се поддържа различен режим на работа в две съседни помещения. Например в едното помещение вътрешното тяло би могло да работи в режим на охлаждане, а в другото в режим на отопление.

Характерно предимство на този вид системи е възможността отпадната топлина от южната фасада да се използва за отопление на северната, което директно рефлектира в намаляване на експлоатационните разходи.

От друга страна, при необичайни температури през сезона не се налага цялостно пренастройване на системата, което е необходимо при чилърните климатизационни инсталации, например. Друго основно предимство на този вид климатични решения е системата за автоматично управление и регулиране, с която са оборудвани.


› РекламаКонтрол на VRF системи
Използват се различни начини за управление на многозоновите климатични системи с директно изпарение на фреона. Първият и съответно най-елементарният от тях е т. нар. режим на независимо управление, при който всеки вътрешен блок е оборудван със самостоятелен дистанционен панел.

При него операциите включено/изключено на отделните вътрешни тела са автоматизирани и режимът им на работа се мониторира. Подобни системи сигнализират при възникване на неизправности. Многозонови климатични системи с директно изпарение на фреона във вътрешните тела, управлявани с два панела, често се използват при климатизирането на неголеми сгради.

Редица производители на подобни системи за климатизация причисляват този работен режим към третия начин, а именно груповото управление. При груповото управление един дистанционен панел се използва за управление на група от вътрешни тела, обслужващи едно помещение.

При четвъртия начин на управление - централната система е възможно да използва индивидуален панел във всяко помещение. Груповото и централното управление се препоръчват за средноголеми и големи сгради.
Интегриране в система за сградна автоматизация
Управлението на VRF системите може да бъде интегрирано и в система за сградна автоматизация. Много доставчици предлагат допълнителен контролен мрежов шлюз (gateway), който осъществява комуникация чрез стандартни протоколи като BACnet и LonTalk.

Той позволява мониторинг на системата, както и базови контролни опции като промяна на зададените температурни стойности и графиците в отделните помещения, достъп до информация за грешки и др.

При повечето проекти изграждането на VRF система изисква внимателен подход към въвеждането и управлението на вентилационния въздух. Контролната система трябва да е проектирана така, че да позволява не само интеграция на VRF инсталацията в системата за сграден мениджмънт, но и координация на управлението й с контрола на другите компоненти в конфигурацията като вентилационни модули за отработен въздух, осветление и други допълнителни товари.

Добре проектираните VRF системи осигуряват много предимства, включително висока ефективност, подобрен комфорт и надеждно контролно решение. Важно е обаче да се вземе предвид дали тези инсталации ще оперират като самостоятелни системи или като част от интегрирана система за сградна автоматизация.

Отдалечен ОВК мониторинг и анализ
Добавянето на решение за отдалечен мониторинг към ОВК инсталациите допълва съществуващите програми за техническо обслужване, като позволява операторите на съоръженията да бъдат известявани дистанционно за повреди в оборудването. Друго предимство са възможностите за отдалечено събиране и анализ на данни за потреблението на енергия.

В много жилищни сгради оплакванията на обитателите, че е прекалено топло например, са първата индикация, че нещо не е наред с оборудването. ОВК съоръженията, оборудвани със система за отдалечен мониторинг обаче, могат да бъдат проверявани и диагностицирани много преди проблемът да започне да безпокои обитателите.

Внезапната повреда на даден модул обикновено се регистрира директно чрез задействане на авариен сигнал или индиректно от системата за мониторинг на енергийната консумация, която отбелязва резки колебания в потреблението от повреденото оборудване.


 

Събиране на данни за ОВК системите
Повечето системи за сградна автоматизация (BMS) включват базови решения за измерване на енергийната консумация, които системата за ОВК мониторинг може да използва, за да събира информация. По-малките сгради без BMS инсталации могат да използват интелигентни стайни контролери и измервателни уреди за тази цел.

В обществени и административни сгради обикновено се инсталира комплексно оборудване за мониторинг, което позволява лесна интеграция на системи за отдалечено ОВК наблюдение. Събирането на данни за поведението на една VRF система само по себе си обаче е средство, но не и решение.

Крайната цел на всеки оператор на съоръжение е не просто да получава информация, а да може да осъществява отдалечен контрол и отстраняване на проблеми.

Дистанционен мониторинг и контрол
Решенията за автоматично регистриране на повреди и диагностика позволяват ретроспективно откриване и анализ на енергийни загуби и могат лесно да установят механични неизправности и причините за възникването им. Също толкова важна е и възможността за навременна реакция при рязък спад или пик на енергийната консумация на ОВК инсталацията.

На практика е възможно да се осигурят възможности за отдалечен анализ и автоматична корекция на грешки в самата система за ОВК мониторинг, но по-често контролните команди се задават от BMS системата, а отстраняването на проблеми се извършва на място от обслужващия персонал.

При по-модерните контролни решения за VRF системи опции за отдалечено известяване и регистриране на внезапни пикове или спадове все пак са налице, а при най-усъвършенстваните модели са включени и инструменти за отдалечена диагностика, които могат с точност да откриват и отстраняват проблеми дистанционно. Съществуват и по-мащабни версии за индустриални цели например, които изготвят справки и ги експортират в желан формат като CSV или Excel.

Добри практики
Въпреки че VRF инсталациите варират в широки граници според конфигурацията и функциите, потребителите обикновено държат най-вече на лесната поддръжка, оптималния комфорт и в частност - възможностите по отношение контрола на температурата и влажността.

Именно тук излиза на преден план важността на системите за отдалечен ОВК мониторинг. Ето и някои добри практики за допълнително оптимизиране на ефективността им:

Внимателен подбор на интервала между измерванията на енергийната консумация
Някои продукти са в състояние да я отчитат в реално време, т. е. почти на всяка секунда. Други измерват потреблението в киловати на същия 15-минутен интервал, използван от комуналните дружества. При такова отчитане лесно могат да бъдат забелязани грешки в сметките за ток.

Постепенно разширяване мащаба на анализа
Системите за ОВК мониторинг могат да генерират огромен обем данни. Вместо да се пристъпва директно към отдалечен мониторинг и анализ на цялата информация накуп, е по-добре първо да се постави фокус върху измерване на ефективността, енергийната консумация и натоварването, както и върху идентифицирането на повреди, съветват специалистите.

Постепенното разширяване на мониторинга осигурява значителни икономии на енергия и устойчива работа на системата. Това позволява на потребителите да възвърнат бързо вложенията си и доказва, че подобренията и разходната ефективност в дългосрочен план са невъзможни без първоначално инвестиране.

Регистриране на тенденции във времето
Предимство при големите обеми данни е възможността да се правят и анализират конкретни извадки, които да доведат до вземането на информирани и адекватни решения от потребителите и обслужващия персонал.

Архивирането на данните от мониторинга на VRF инсталациите позволява регистриране на тенденции, свързани с ефективността във времето и позволява на сградните мениджъри да се възползват от редица допълнителни възможности като предоговаряне на условията за използване на комунални услуги, финансови стимули и опции за адаптиране на потреблението според потребностите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Климатични системи във високи сградиТехническа статия

Климатични системи във високи сгради

Климатизацията на високи сгради в повечето случаи е доста трудна задача по редица причини. Колкото по-високо е строителството, толкова по-големи стават температурните разлики и все по-силни поривите на вятъра.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

Съвременно полево оборудване за BMS системиТехническа статия

Съвременно полево оборудване за BMS системи

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление. Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустриятаТехническа статия

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустрията

Мениджърите на промишлени сгради, складове и логистични центрове все по-често се изправят пред предизвикателството да намалят експлоатационните си разходи. Взимайки предвид постоянно покачващите се цени на обществените услуги, подобряването на енергийната ефективност се превръща в основен приоритет за специалистите от редица сектори.

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион Техническа статия

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион "Георги Аспарухов"

В края на април т. г.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top