РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Министерство на икономиката и енергетиката

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Министерство на икономиката и енергетиката

 

съдържание на рекламата

Министерство на икономиката и енергетиката и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

представят

“ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

20 декември 2013г.

София, НДК, фоайе пред зала 3,

вход свободен, 16:00 - 18:00ч.

НАГРАДИ “КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ 2013”

20 декември 2013г.

София, НДК, зала 3, вход с покани

Начало: 19:00ч.

За повече информация : www.opcompetitiveness.bg

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 е финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие