Министерство на регионалното развитие: В резултат от изпълнението на проекта очакваме да бъдат обновени около 200 сгради

24.09.2013, Брой 4/2013 / Техническа статия / Енергийна ефективност

 

Десислава Йорданова, директор на дирекция “Обновяване на жилищни сгради” в Министерство на регионалното развитие:

В резултат от изпълнението на проекта очакваме
да бъдат обновени около 200 сгради

Разкажете накратко какво представлява проект „Енергийно обновяване на българските домове” по ОП Регионално развитие и какви възможности предоставя той на бенефициентите?
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

След одобрение на промяната през м. април т. г. в размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийно обновяване.

Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от оперативната програма. Кандидатстването по проекта от страна на собствениците се извършва на два етапа - подаване на заявление за интерес и подкрепа и подаване на заявление за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност.

При оценка на първото заявление се вземат предвид следните критерии за допустимост на сградите по проекта: наличие на минимум 3 етажа и минимум 6 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, сградата трябва да е проектирана преди м. април 1999 г. и да има конструктивна самостоятелност, т. е. да отговаря на определението за сграда или блок-секция.

 Решението за подаване на заявление за участие в проекта се взема от общото събрание на собствениците с 67% идеални части от общите части в сградата.
След одобрение на първото подадено заявление, се изготвя индикативен бюджет за обновяването на сградата, който се разпределя между отделните собственици съобразно притежаваните от тях идеални части.

След запознаване със сумата, която всеки следва да осигури, собствениците трябва да приемат индикативния бюджет, за да продължат участието си в проекта, както и да декларират начина на осигуряване на средствата.

Преди подаване на второто заявление по проекта е необходимо да се регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост. Това сдружение се явява получател на безвъзмездната помощ по проекта.

Последната стъпка преди подаване на второто заявление е превеждане на гаранционна сума по сметка на МРР в БНБ в размер на 500 лв. за всеки самостоятелен обект. При одобрение на второто подадено заявление се сключва споразумение за финансова помощ между МРР и сдружението на собствениците, което съдържа конкретни ангажименти за двете страни.
На какъв етап е към момента реализацията му? Какви са конкретните постигнати резултати досега?
Към 9 септември т. г. подадени са 324 заявления за интерес и подкрепа от 32 града. Само в 4 града няма подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Търговище.

В Министерството на регионалното развитие са внесени за оценка общо 221 заявления за интерес и подкрепа, останалите са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците с помощта на проектните мениджъри. Одобрени към момента са 190 сгради, на които проектните мениджъри изготвят индикативни бюджети за обновяването.

Вече започнахме да получаваме и все повече заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност, като общият им брой до момента е 27.

Сключени са 18 споразумения за финансова помощ, първите от които бяха за сгради в София, но вече имаме и в Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Монтана, Кърджали, Смолян и Хасково. Останалите заявления за финансова помощ са в процес на оценка.

Сключените споразумения са основание за започване на дейностите по одобрените сгради. В зависимост от етапа на изпълнение на дейностите на сградите се изготвят техническо обследване, обследване за енергийна ефективност и работен проект.

Първите две сгради са вече с одобрени работни проекти и имат издадени разрешения за строеж. В най-скоро време предстои да се публикува процедура, по реда на ЗОП, за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните дейности за тези две сгради.

Министерството на регионалното развитие стартира за трети път информационни дни по проекта в 36-те града на страната. Информационната кампания се откри във Варна на 10 септември. Информационните дни се провеждат в периода 10 септември - 23 октомври.


 

Какви са очакванията Ви за крайния ефект от проекта?
В резултат от изпълнението на проекта очакваме да бъдат обновени около 200 сгради, да се подобрят около 427 хил. кв. м РЗП жилищна инфраструктура. Около 6100 ще бъдат обновените жилища, а 13 500 ще са облагодетелстваните жители. Разходите за енергия ще бъдат намалени с 40-60%. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Ефективност на системи за гореща водаТехническа статия

Ефективност на системи за гореща вода

Подгряването на вода води до значителна консумация на електроенергия във всички домакинства. Все още обаче технологиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от гледна точка на енергоспестяването.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Изолации на ОВК системиТехническа статия

Изолации на ОВК системи

При проектирането и разработването на ОВК системи прилежащите им решения за изолация трябва много внимателно да се разгледат и обмислят. Една добра изолация може да предпази не само от пожарна опасност, но и да предложи добра топлинна издръжливост и шумоизолация при максимално изгодна стойност за инвестицията.

Съвременни технологии за покривни изолацииТехническа статия

Съвременни технологии за покривни изолации

Най-важното условие за намаляване на топлинните загуби на една сграда е повишаването на топлоизолационните качества на нейната обвивка. Това на практика се постига с внедряване на енергийно ефективни строителни материали и технологии.

Екологични топлоизолации в БългарияТехническа статия

Екологични топлоизолации в България

Полагането на топлоизолация е един от най-ефективните и най-често прилагани методи за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Ползите са целогодишни, като през студените месеци запазва топлината в сградите, а през топлите месеци осигурява по-приятен микроклимат в помещенията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top