Модулни електроразпределителни табла

01.11.2010, Брой 7/2010 / Технически статии / Електроинсталации

 

Защита и управление на електроинсталациите в жилищни, административни и обществени сгради

Съвременните апартаментни електроразпределителни табла преимуществено са с модулна концепция. Те се отличават с естетичен външен вид, разширена функционалност и голямо разнообразие от типове и размери. Сред останалите им предимства са улесненият монтаж, оптимизираните показатели и повишената степен на защита срещу токов удар, пожар, късо съединение, претоварване и др. Към таблата се предлага широк набор от клеми, монтажни профили и други елементи, които дават възможност за избор на максимално подходящото табло за всяко приложение и за всеки интериор.

Модулен дизайн
Компактните електроразпределителни табла са подходящи за открит и вграден монтаж. В зависимост от приложението се предлагат с различен брой шини и модулни елементи. Дължината на шините определя широчината на таблото, а техният брой - неговата височина. Монтажът на елементите в таблата се осъществява върху вградените в тях DIN-шини, чиято височина от 35 милиметра и дебелина от 7,5 милиметра са стандартно определени. Елементите, които се монтират върху релсите (например автоматични прекъсвачи) са със стандартизирани ширини със стъпка (модул) 18 или 9 милиметра. Освен броя на релсите, важен е и максималният брой елементи върху тях (в някои каталози той се нарича брой на полюсите), който определя ширината на таблото. Този брой при 18-милиметров модул е между 4 и 36, а при 9-милиметров - от 8 до 72. При избора на табло съществено значение има разстоянието между релсите (обикновено 125 или 150 милиметра), както и това между релсите и задната плоча. По-големите разстояния позволяват разполагането на повече кабели и улесняват свързването им. Дълбочината на таблата се определя от дебелината и количеството на проводниците, които ще бъдат свързвани.


› Реклама
Code='Устойчив корпус
Корпусът на голяма част от таблата се изработва от здрава и трудно топяща се пластмаса (температура на топене 600 - 700 oС). При таблата за външен монтаж се използва пластмаса, която не старее под въздействието на ултравиолетовите лъчи.
Предлагат се и модели, изработени от листове стоманена ламарина с дебелина около 1 милиметър, обикновено галванизирана, които са с най-голяма механична здравина. В най-модерните електроразпределителни табла се използват специални материали с повишена устойчивост като самогасящ се технополимер, който е устойчив на огън и повишено загряване.
Степента на защита на таблата от външни механични въздействия се определя в съответствие с европейския стандарт EN 62262, еквивалент на международния IEC 62262:2002. Стандартът различава 10 степени на защита - от IK00 до IK10. Числото между 00 и 10, показва максимално допустимата енергия на удара върху таблото. Тя се изразява в джаули (J), като 1 J е енергията от удара на предмет с тегло 1 килограм, пуснат от височина 1 метър. Например табло с IK07 може да издържи удар на 0,5 килограм, пуснат от височина 40 сантиметра.
Друг тип защита е тази срещу проникване на твърди предмети и вода в таблото. Тя е регламентирана от Международната електротехническа комисия и е препотвърдена от европейските стандарти (IEC 60529). Най-високата степен на защита (IP65), например на таблата за монтаж на открито, не само осигурява пълна защита срещу повечето неблагоприятни условия, но и защитава оборудването вътре в него от вредните им въздействия. Таблата за вътрешен монтаж най-често се предлагат със степен на защита IP40, което гарантира, че в таблото е невъзможно да проникнат твърди тела с размери над 1 милиметър, но таблото не е влагоустойчиво.

Разнообразие от вратички
Вратата на разпределителното табло е факторът, определящ в най-голяма степен естетичния му външен вид. И тук не липсва разнообразие от модели и материали за изработка - бяла непрозрачна, опушена прозрачна или оцветена пластмаса, висококачествена полирана стомана, със или без цветно покритие, модели с рамка, в която може да се постави дори произведение на приложното изкуство. Повечето модели са с фабрична вратичка, но при някои тя се купува отделно. В този случай потребителят има избор между врати с различна форма, със или без ключалки, дръжка и т. н. Възможност за избор предлага и начинът на отваряне на вратичката на таблото. При някои табла това се прави нагоре под максимален ъгъл от 90 градуса, а при други отварянето е наляво или надясно под ъгъл до 180 градуса. При някои модели скритите в таблото панти лесно се демонтират и предоставят възможност за бърза смяна на местоположението на вратата. Херметичността на вратата често пъти е обезпечена от полиуретаново уплътнение, което предотвратява проникването на течности и мръсотия при отварянето й. Някои производители предлагат изработка по поръчка на алуминиева плочка за закрепване върху вратичката. Върху плочката се нанася електрическата схема на инсталацията в апартамента, което е улеснение при ремонт и търсене на повреди.
Технически характеристики
Освен дизайна и размерите на таблата, от съществено значение за избора му са и неговите технически характеристики. Сред най-важните са максималното мрежово напрежение и максималният ток през всички електрически връзки. Компактните табла най-често са предназначени за напрежение 400 V, което позволява използването им за еднофазни и трифазни инсталации. Има и табла за напрежение 690 V. Максималният ток е не по-малък от 63 ампера, което означава обща мощност на всички едновременно включени в жилището уреди около 14 киловата. Практически това е достатъчно за много от съвременните жилища. Има и табла за по-големи токове и мощности, например 80 или 160 ампера и съответно - 17 или 35 киловата.
При протичане на ток през електрическите връзки върху тях се разсейва определена електрическа мощност под формата на топлина. При поставяне в таблото на максималния възможен брой елементи и осъществяване на връзки с всички тях се получава общата мощност на загубите, която е между 15 и 35 W.
За пластмасовите табла, предназначени за работа на открито, са от значение граничните стойности на околната температура, в които се гарантира механичната им здравина. Минималната температура обикновено е -20 oС, а максималната при някои модели достига +115 oС.

Основни модулни елементи
Сред задължителните елементи във всяко компактно електроразпределително табло са автоматичните предпазители, приборите за дефектнотокова защита и мълниезащита.
n Автоматичен предпазител. Той защитава инсталацията от претоварвания и къси съединения. Основните му функционални елементи са термичен и електромагнитен изключвател. Термичният изключвател предпазва от претоварване по ток (трайно протичане на ток, по-голям от номиналния). Обикновено той работи с помощта на биметална пластина, която при токове, надвишаващи стойността на номиналния, се огъва и прекъсва контактите. Електромагнитният изключвател се използва предимно за предпазване от къси съединения. В конструкцията му е включена дъгогасителна камера, чиято цел е да прекъсне надеждно тока на късо съединение. При прекъсване на веригата възниква електрическа дъга, която е необходимо да бъде овладяна, охладена и изгасена така, че пространството между контактите да може отново да поддържа напрежението във веригата. Различните автоматични предпазители използват различна среда за тази цел - вакуум, въздух, изолационен газ (най-често това е серен хексафлуорид - SF6), специални масла.
n Дефектнотокова защита. Използва се като допълнение към съществуващите предпазители и към евентуалните други мерки за безопасност (корпуси, бариери и други препятствия към опасни тоководещи части), без да ги замества. Задачата й е мигновено да прекъсне веригата на част и на цялата електрическа инсталация, ако човек се докосне до фазата и от нея през тялото му към земята протече ток.
 Не по-малко важна е функцията на ДТЗ да изключи напрежението само при влошена изолация, без човек да докосне корпуса под напрежение. В такъв случай от фазата през нейното съпротивление и проводника към земята протича остатъчен ток и защитата се задейства. В зависимост от формата на тока, при която се осигурява задействане на дефектнотоковата защита, съществуват три типа устройства, определени от стандарта IEC 60775 на Международната електротехническа комисия - АС, А и В.
 Съществуват и комбинирани защити, които представляват съчетание в едно устройство на дефектнотокова защита и максималнотоков предпазител (или предпазители). Обикновено се нарича ДТЗ с прекъсвач, а английското й съкращение е RCBO (Residual Current Breaker with Overload).
n Мълниезащита. Приборите за мълниезащита, известни още като елементи за вторична защита, не позволяват напрежението между две точки да надхвърли определена безопасна стойност. Такива са полу-проводниковите варистори. При достигане на определено напрежение, тези елементи започват да променят съпротивлението си, поради което напрежението между защитаваните точки остава практически неизменно. Друг вид елементи за вторична защита са защитните диоди, които притежават по-бърза реакция - времето на задействането им е около една милиардна част от секундата. За вторична защита се използват и газоразрядни елементи. Изградени са от две метални пластинки, поставени в балон, пълен с инертен газ. Когато напрежението между пластинките е над определена стойност, между тях се получава електрическа искра и напрежението намалява до безопасна стойност.


 

Принадлежности на таблата
Сред принадлежностите на таблата са свързващите клеми, предлагани в две основни разновидности. Идеята за реализация на едната е заимствана от класическите лустер-клеми. Всяка такава клема е предназначена за свързване на два чифта проводници и има стандартна ширина от 18 милиметра. Голямо предимство е улесненият начин за закрепване върху шините. Другата разновидност са т. нар. клемореди. Класическото закрепване на клемореда в таблото е с винтове и то е задължително при проводници със сечение над 6 mm2. Предлагат се и клемореди за проводници между 1,5 и 4 mm2 без винтове за затягане. Съществуват предпазни капачета на клеморедите, които възпрепятстват докосването на металните им части под напрежение.
За по-лесно проследяване на множеството влизащи в таблото проводници, почти всички производители предлагат приспособления за маркиране на проводниците, например пластмасови цветни и/или номерирани пръстенчета, самозалепващи се лентички или малки плочки с различни символи - контакт, осветително тяло, вентилатор и др.

Монтаж на таблата
Закрепването на таблата към или в стената или пода, както и монтирането на елементите в тях като правило е лесно, бързо и не изисква особени технически умения. Има табла за монтиране в стена, които се закрепват в направения отвор само чрез завъртане с ръка на 90 градуса на специални фиксатори в четирите ъгъла на кутията. Самите елементи се прикрепват към релсите чрез просто натискане до щракване на пластмасовите им ключалки. Нещо повече, по време на свързването на проводниците таблото може да се изважда многократно от стената, а елементите да се свалят от релсите.
За улеснение на монтажа са разработени немалко модели табла с изваждащо се шаси (това е частта от таблото с релсите). Тяхната рамка може да се фиксира неподвижно към стената, а шасито да се извади, да се направят необходимите електрически връзки и тогава то да се постави в рамката. Предлагат се и табла, при които положението на шините може да се регулира в дълбочина. Това създава допълнително удобство при монтажа - кабелите по-лесно се прекарват в дъното на таблото при максимално извадена рейка, след което тя се притиска. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Облачни системи за контрол на достъпаТехнически статии

Облачни системи за контрол на достъпа

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service).

Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветлениеТехнически статии

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветление

LED технологията намира все по-голямо приложение във вътрешното осветление на жилищни и търговски обекти. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на вътрешно LED осветление ще продължи да расте през идните години с ускорени темпове, съответстващи на технологичните му предимства пред конвенционалните технологии.

Важно условие с оглед безпроблемната и продължителната му експлоатация е то да бъде осигурено с подходяща защита от пренапрежение.

Превенция на легионела в ОВК системиТехнически статии

Превенция на легионела в ОВК системи

Макар много жилищни и търговки ОВК системи да не използват директно водоподаване, е възможно да се превърнат в среда за растеж на бактерията Legionella поради наличието на влага в системата.

Бойлерите и системите за битово горещо водоснабдяване (БГВ), които често са свързани с отоплителните инсталации, от друга страна са типични "жертви" на тази бактерия.

NFC технологията в сградната автоматизацияТехнически статии

NFC технологията в сградната автоматизация

NFC (Near Field Communication) технологията е сред иновациите, които постепенно намират разнообразни пазарни приложения в редица сфери на съвременния живот.

Постепенно NFC навлиза и в автоматизацията – от автоматично отключване или заключване на вратите на автомобила, включване на GPS навигацията или пускане на радиото – до интелигентните домове и сгради, в които все повече ежедневни дейности стават автоматизирани.

Адаптивно осветление за търговски обектиТехнически статии

Адаптивно осветление за търговски обекти

Интериорните адаптивни осветителни системи автоматично променят светлинния си поток и режима си на работа съобразно моментната заетост на помещението или обекта, в който са инсталирани, наличието на дневна светлина и други специфични критерии, обвързани с конкретното им приложение.

Една адаптивна контролна стратегия, базирана на различни нива на управление на осветлението и специално проектирана с цел максимални икономии на енергия и минимални негативни ефекти върху изпълняваната в даден търговски обект дейност, може да спомогне за спестяването на до 65% от енергийните разходи за осветление. Освен светлинният поток, чрез оптимизиране на контролните настройки на системата може да бъде регулирана и плътността на мощността на осветлението.

Internet of Things в пожарната безопасностТехнически статии

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top