Наредба за измерване на параметри на климата в сгради

18.05.2015, Брой 2/2015 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Наредба за измерване на параметри на климата в сгради
  • Наредба за измерване на параметри на климата в сгради

Техническа статия

 

Поддържането на параметрите на микроклимата в допустимите норми е важно условие за опазване на общественото здраве на работните и публични места. В нормите по отношение на микроклимата в сгради са включени изисквания за температурата, влажността, движението и качеството на въздуха.

Стойностите им зависят от специфичните работни условия, извършваните дейности и процеси, работещото оборудване и много други фактори, като при отчитането им се вземат предвид и типовете необходимо работно облекло и лични предпазни средства.

Измерванията на параметрите на микроклимата се извършват посредством конвенционални и специални измервателни средства, като на база получените данни се идентифицира нуждата от подобряване на работните условия с цел повишаване на комфорта на работещите. Актуалните минимални изисквания за микроклимата на работните места у нас се определят от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г., която е в сила от 1 ноември 2014 г.

Микроклимат и работна среда
Контролът на качеството на въздуха на работни места в сгради е част от процедурата по оценка на риска за здравето на персонала и включва измервания на нивата на различни химични замърсители като азбест, въглеродни оксиди и други вредни газове, както и на биологични замърсители, включително легионела, мухъл, плесени и др. Оценката на параметрите на микроклимата завършва с предлагане на решения за отстраняване на наличните проблеми и възвръщане на условията в допустимите норми.

При оценката на микроклиматичните рискове за здравето е от изключителна важност да се вземе предвид типът на работната среда. Най-често са налице умерени условия, които са близки до оптималните за човешкото здраве, или екстремни условия в среди със специфични термо-хигрометрични характеристики (прекалено висока или ниска температура, висока или ниска влажност и др.), които са свързани с работните процеси и извършваните дейности в помещенията.

По-голямата част от работните места в сферата на търговията и услугите например попадат в категорията „умерена среда”, докато работните условия в индустрията често са екстремни. И в двата случая са необходими системни измервания на параметрите на микроклимата с цел предотвратяване на всякакви рискове за здравето на служителите.

Минимални изисквания за микроклимата на работните места
Обнародваната в бр. 63 на Държавен вестник на 1 август 2014 г. Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места определя граничните стойности на параметрите на микроклимата: температура, влажност и скорост на движение на въздуха и топлинно облъчване; минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

Изискванията на наредбата се прилагат във всички предприятия и работни места, където се осъществява трудова дейност по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато работещите са изложени на въздействието на параметрите на микроклимата при работа или на неблагоприятни климатични въздействия при работа на открито.

Регулацията е разработена въз основа на два стандарта, които се прилагат при оценяване на риска от микроклимата на работните места. Това са БДС 14776-87, задаващ изисквания по отношение на работни места в производствени помещения - санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване; и БДС 16686-87, определящ методите за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите.

Стойности на параметрите
Съгласно наредбата параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на оптималните или допустимите гранични стойности. Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. Те се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол.

Допустимите гранични стойности зависят от периода на годината, категорията на работата и вида на работното място. Те се прилагат в случаите, когато поради технически или технологични причини не е възможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности. Оптималните гранични стойности за температура на въздуха се определят с минимални и максимални стойности и са различни за студения и топлия период на годината.


› РекламаНовости в изискванията
Според наредбата необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Измерванията на всеки от параметрите - температура, влажност и скорост на движение на въздуха, на определените постоянни и непостоянни работни места през топлия и студения период на годината се извършват така, че да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия.

Това налага провеждането на нови измервания на параметрите на микроклимата поне два пъти годишно - веднъж през топлия и веднъж през студения период на годината. Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Измерване на нивата на микроклимата на работни места в сгради
Методите и апаратурата, които се използват за измерване нивата на параметрите на микроклимата на работните места в сгради, трябва да отговарят на техническите и метрологичните изисквания към тях съгласно Закона за измерванията; да осигуряват измерване на параметрите на микроклимата в обхват, посочен в инструкциите на производителя и включващ оптималните и допустимите норми; да отговарят на определените от производителя условия за използване, вкл. климатичните, механичните и електромагнитните, както и на изискванията за пожаро- и взривоопасност в съответствие с класа на функционална пожарна опасност на сградата или на части от нея.

Съгласно наредбата измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни съответно през топлия и през студения период на годината.

Допуска се измерванията по ал. 1 да се извършват в един ден, но при най-неблагоприятни микроклиматични условия, когато спецификата на производствения процес или режимът на работа не позволяват измерванията да се извършат в два последователни дни.

Измерванията на параметрите на определените постоянни и непостоянни работни места се извършват през равни интервали от време в зависимост от характера на работния процес или от особеностите на работното място, като интервалът между първото и последното измерване за деня не трябва да бъде по-малък от половината от установената продължителност на работното време, а броят им - най-малко три.
Особености
Работните места в дадено работно помещение, в което ще се извършват измерванията по ал. 1, се определят в зависимост от типа на оборудването и разположението на работните места спрямо преградните стени на помещението (прозорци, врати и др.), както и спрямо източниците на топлина, влага и въздушни течения в помещението.

Когато работните места не са с еднотипно оборудване и не са с едно и също разположение спрямо преградните стени на помещението и източниците на топлина, влага и въздушни течения, измерванията се извършват за всяко работно място поотделно.

За определяне на максималните гранични стойности на температурата през топлия период на годината се провежда и допълнително измерване на температурата на външния въздух в 14.00 h в точка, разположена на сянка откъм подветрената страна на сградата, на разстояние не по-малко от 2 m от нея и на височина 1,50 m от земната повърхност.

Съгласно изискванията на наредбата измерване на плътността на потока на топлинно облъчване се извършва само когато в работното помещение има източници на явна топлина.

Измерването на плътността на потока на топлинно облъчване се извършва на три нива, съответстващи приблизително на главата, гърдите и коленете на работника или служителя, като обхваща периода от работната смяна (работния ден), в който се достига максимално топлинно облъчване на работното място.

Датчикът на уреда за измерване трябва да се разполага на работното място (точката на измерване) и да бъде ориентиран към източника на топлинно излъчване с оглед получаване на максимални показания на уреда.

За краен резултат от измерването на плътността на потока на топлинно облъчване на определеното работно място се приема най-голямата стойност, получена чрез осредняване на резултатите от измерванията на трите нива.

Анализ на данните от измерванията
Резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места се изчисляват поотделно за всяко определено за измерване работно място. Окончателните резултати от измерванията се сравняват поотделно с оптималните или допустимите гранични стойности, определени в раздел II на наредбата, за всяко определено за измерване работно място и период на годината.

Температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха на дадено работно място за определен период на годината отговарят на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато окончателните резултати от измерванията по ал. 3 и на трите параметъра отговарят на съответните оптимални или допустими гранични стойности, определени в раздел II.

Плътността на потока на топлинно облъчване отговаря на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато стойността съгласно чл. 17, ал. 4 е по-малка от допустимата норма съгласно чл. 13, ал. 1.


 

Резултати
Въз основа на резултатите от проведените измерванията на параметрите на микроклимата на работните места се съставя протокол, който съдържа данни за името на предприятието; характеристиките на работния процес; категорията на работата; организацията на работното време; основните професии, общия брой работни места и броя на изследваните работни места по професии.

Задължително се отчитат и посочват източниците на явна топлина и на значително отделяне на влага - свързани и несвързани с технологичния процес, както и отоплителните, вентилационните и климатичните съоръжения. Протоколът съдържа още дата и час на извършените измервания, типа и идентификационния номер на използваните средства за измерване; окончателните резултати от измерванията.

В документа трябва да бъдат посочени и оптималните и/или допустимите гранични стойности по работни места съгласно раздел II на наредбата. Протоколът завършва с оценка за съответствието на окончателните резултати от измерванията с оптималните или допустимите гранични стойности съгласно чл. 18, ал. 5 и 6 на наредбата.

Оценка на риска
При оценяването на риска от параметрите на микроклимата на работни места в сгради се отчитат редица фактори, включително съответствието на окончателните резултати от измерванията с оптималните или допустимите гранични стойности на параметрите на микроклимата.

Важни за крайната оценка са броят на работните места и типа на работното оборудване в работното помещение, вкл. тяхното разположение спрямо преградните стени на помещението и източниците на топлина, влага и въздушни течения, както и всеки потенциален ефект върху здравето и безопасността на работещите, който е резултат от взаимодействието между отделните параметри на микроклимата. Възможните въздействия върху здравето и безопасността на работещия са тясно свързани с категорията работа.

Оценяващите отделят специално внимание на потенциалното въздействие на източниците на топлина и влага - свързани и несвързани с технологичния процес, върху параметрите на микроклимата. Взема се предвид информацията от производителите за техническите параметри на отоплителните, вентилационните и климатичните съоръжения, както и информацията за топлинно излъчване, предоставена от производителите на работното оборудване.

С оглед изготвянето на максимално адекватна оценка на топлинния комфорт се отчита и наличието на лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за защита на работещите от въздействието на параметрите на микроклимата на работни места в сгради. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръженияИнтервю

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръжения

В интервю специално за читателите на списанието Георги Спасов, управител на Венто-К, споделя интересни факти за бизнеса на компанията, за последните и най-интересни проекти, както и мнението си за съвременните критерии за избор на ОВК технологии и техника.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top