Непрекъсваемо токозахранване за банки и финансови институции

22.02.2018, Брой 1/2018 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Непрекъсваемо токозахранване за банки и финансови институции
  • Непрекъсваемо токозахранване за банки и финансови институции
  • Непрекъсваемо токозахранване за банки и финансови институции
  • Непрекъсваемо токозахранване за банки и финансови институции
  • Непрекъсваемо токозахранване за банки и финансови институции

Техническа статия

 

Надеждното и непрекъснато електрозахранване е ключово за множество сфери на съвременния бит, търговия и индустрия, свързани с използването на електрическо оборудване и електронни устройства и системи. Много уязвими по отношение на прекъсванията в захранването са приложения, които зависят от работата на компютри и центрове за данни. При тях дори краткотрайни нарушения в електроснабдяването могат да причинят сериозни загуби на несъхранена информация, както и множество директни (повреди на оборудването, загуба на финансова информация и др.) и косвени (свързани с пропуснати ползи, различни последствия от загубата на данни и т. н.) финансови щети.

Особено критично е непрекъснатото токозахранване в банковия и финансовия сектор, тъй като все по-голяма част от съвременните финансови операции се извършват изцяло във виртуалното пространство или зависят от компютърна обработка и достъп до интернет. Макар голям процент от прекъсванията в електроподаването да траят само няколко секунди или минути, понякога мащабни аварии в електроразпределителната инфраструктура могат да доведат до цели дни без електричество. Подобни сценарии могат да се окажат пагубни за компании и институции в банковия и финансов сектор, за които времето е пари в най-буквалния смисъл на тази фраза.

Роля на непрекъсваемото токозахранване във финансовия сектор
Ключовата роля, която банковият и финансов сектор играят за икономическия растеж и стабилността на държавите и бизнеса в глобален план, изисква непрекъснати и надеждни услуги. По-голяма част от работата на съвременните банки и финансови институции се случва онлайн, едновременно и в реално време – подаването и обработката на данни, изчислителните операции, поддръжката и обслужването на банкови сметки, извършването на борсови операции и т. н. Тези дейности се обезпечават от електронни и компютърни системи, сървъри, центрове за данни, облачни платформи и други технологии, зависещи от електрозахранването. Дори най-малкото му прекъсване може да доведе до хаос и неизпълнени операции, струващи милиони. Според проучвания най-сериозни финансови щети вследствие на ненадеждно токозахранване търпят брокерските операции, свързани с финансови активи, и операциите с кредитни карти.

Обезпечаване на широк набор от операции
Финансовият сектор се нуждае ежедневно от огромна изчислителна мощ, за да поддържа необходимите висока скорост и честота на извършваните операции, да прави своевременно необходимите анализи и да реагира адекватно на пазарните промени, както и да осигурява на клиентите си непрекъснат достъп до услуги и информация за активите им. Освен прекъсванията в захранването, които могат да доведат до загуба на несъхранени данни, всякакви колебания в подаваната към оборудването електроенергия могат да причинят неизправности в работата му по време на текущи транзакции и финансови операции, което да наложи повторното им иницииране.
В съвременния свят банкирането и финансовите дейности далеч надхвърлят физическата среда – например внасянето на банкноти в банкова сметка или тегленето им от банкомат. В сектора стават все по по-популярни виртуалните платформи за онлайн и мобилно банкиране, интернет-базираните приложения, кол центровете, както и приложенията, опосредствани от социалните медии, които се превръщат в традиционна среда за извършване на финансови операции.


› РекламаНепрекъснатост на електрозахранването при борсовата дейност
Непрекъснатото токозахранване е задължително и при борсовите операции, които се случват с дадена скорост и честота – обикновено предварително зададени от търговците и посредниците на борсови активи. Ако електронната система, която обслужва тези операции, не е налична в конкретен момент, когато дадени акции достигнат желаната от продавача или купувача цена, а само секунда по-късно, това може да доведе до загуба за един или печалба за друг от порядъка на хиляди или милиони. Ето защо във финансовия сектор е задължително наличието на резервно захранване, което автоматично да се включи, веднага щом главното токоподаване бъде прекъснато по някаква причина. Най-често използваното в съвременните приложения решение са т. нар. системи за непрекъсваемо токозахранване (Uninterruptible Power Supply), известни като UPS системи, наред с широко използваните традиционни резервни генератори.

Особености на UPS системите
UPS системите са критичен елемент при изграждането на IT архитектурата на всяка банкова и финансова институция. Те осигуряват надеждна защита за оборудването срещу нестабилност на напрежението или прекъсване на захранването, както и срещу някои кибератаки. Цел на тези системи е да предпазват хардуерните IT компоненти, включително компютри, центрове за данни, телекомуникационно оборудване и други електрически или електронни уреди, устройства и системи, чиято нарушена или неизправна работа може да доведе до наранявания, смъртни случаи, сериозно прекъсване на операциите или загуба на данни в случай на неочаквано смущение в електрозахранването. UPS решенията се предлагат в различен мащаб за широка гама от приложения – от малки резервни батерии, проектирани да защитават един-единствен компютър, до гигантски топологии, захранващи цели центрове за данни или сгради.

Видове системи за непрекъсваемо токозахранване
Трите основни типа използвани в практиката системи за непрекъсваемо токозахранване са: онлайн, линейни интерактивни и стендбай системи.
Онлайн UPS системите използват метод на "двойно преобразуване" – приемат входящ променлив ток, който бива преобразуван в прав ток, за да премине през акумулаторната батерия, а след това се преобразува обратно в 120 V/230 V AC за захранване на защитеното оборудване.
Линейните интерактивни UPS-и разполагат със схема на контрол, която позволява постоянно да се следи и контролира веригата захранваща мрежа-консуматор-батерия. В нормален режим самият инвертор зарежда батериите на UPS устройството. В авариен режим се обръща посоката на захранване.
Резервните UPS системи (познати още като stand-by или off-line) са най-елементарните непрекъсваеми токозахранвания, работещи с акумулаторни батерии. При нормално захранване електроенергията от мрежата преминава през филтър, преди товара. При изчезване или критично изменение на напрежението, специален ключ превключва захранването на товара от акумулаторна батерия.

Повечето модели на пазара под 1 kVA са линейни интерактивни или резервни и традиционно са по-евтин вариант. За по-мащабни приложения понякога се използват и т. нар. динамични системи за непрекъсваемо захранване (DUPS), в комбинация или интегрирани с дизелов генератор, който обичайно се включва след кратко закъснение, образувайки система за дизелово-ротационно непрекъсваемо захранване (DRUPS).
През последните години се работи и върху UPS системи, които използват водород и горивна клетка като източник на електроенергия, и потенциално осигуряват дълго време на захранване в батерия с малки габарити.
Функции на UPS системите
Основната роля на системите за непрекъсваемо токозахранване във финансовия сектор е да гарантират непрекъснатост и надеждност на банковите и финансови операции и на клиентските услуги. Благодарение на възможностите за непрекъсваемо електрозахранване днес съществуват и приложения като: кол-център банкиране, интернет и мобилно банкиране, както и финансови транзакции през социалните мрежи. Сред преките или косвени функции на UPS системите са и: намаляване времетраенето на прекъсванията в доставките на данни и услуги; оптимизиране качеството на услугите; свеждане до минимум на заплахите за сигурността на клиентските данни и средства; редуциране на физическия риск за оборудването; свеждане до минимум на риска от загуба на данни и финансовите щети, свързани с това; осигуряване на наличност на банковите и финансови системи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата; улесняване на автоматизацията на банковите и финансови услуги. В допълнение, UPS системите се внедряват с цел да: гарантират непрекъснатата двупосочна комуникационна връзка между институцията и нейните клиенти; да обезпечат безпроблемната работа на центровете за данни; както и да спомогнат за покриване на стандартите и нормативните изисквания за надеждност на електрозахранването към сектора.

Сигурност на данните в облак-базирани приложения
Голяма част от банките в световен мащаб вече са въвели облачните технологии в някои некритични приложения от дейността си, като съхранение и обработка на данни, свързани с управление на човешките ресурси, имейл бази, анализ на клиентска информация, управление на връзката с клиентите, развойна дейност, тестове на услуги и приложения и т. н. Някои банки въвеждат облачните изчисления и в дейности като трезорни операции, плащания и транзакции, банкиране на дребно, корпоративно банкиране и т. н.

Предвид факта, че клиентите на подобен тип услуги все още са силно мнителни към сигурността на данните и средствата им, както и към способността на финансовите институции да гарантират тази сигурност, в облачните приложения непрекъсваемото токозахранване е абсолютно задължително. Макар на пръв поглед взаимодействието с облак-базирани центрове за данни да изглежда безкрайно лесно за крайните потребители, доставчиците на такива услуги знаят, че облачните сървъри изискват гигантски инвестиции в хардуерна архитектура и обслужването й, за да бъде услугата надеждна, налична и достъпна постоянно. Оборудването, свързано с обезпечаване на облачните технологии, включва мощни микропроцесори, които работят с честоти до няколко гигахерца, извършвайки милиони операции в секунда. Прекъсвания в токозахранването, траещи дори само няколко милисекунди, могат да застрашат тези базови операции, водейки до редица неизправности, повреждане и загуба на информация, независимо дали IT архитектурата на банката или финансовата институция се намира в собствените й площи или е "наета" от доставчик на облачни услуги.


 

Захранване на банкомати
Банките и финансовите компании обикновено поддържат широко портфолио от услуги, обезпечавани от множество по-малки електронни или компютърни системи, които се нуждаят от непрекъснато и надеждно токозахранване. Банковите или парични автомати, познати като банкомати (на англ. ATM - Automated Teller Machine), са сред системите, които е препоръчително да бъдат обезпечени с резервно захранване в случай на прекъсвания в главното електроподаване. Банкоматите могат да бъдат разположени навсякъде – в банковия клон, в офис сгради, хотели, жилищни комплекси, летища, супермаркети, публични сгради и т. н. Предизвикателствата, свързани с разходи за електроенергия при банковите автомати, включват средната дневна мощност, потребявана от машината, включително спомагателно оборудване (1-3 kW), редовните прекъсвания на електрозахранването и алтернативните източници на енергия и др.

Прекъсванията в електрозахранването на автомата могат да доведат до смущения в комуникационната връзка с банковата система, "отпадане" на поддържащия сървър, блокиране на банковата карта на клиента в устройството, загуба на данни, свързани с транзакцията и др. Недостъпността на услугата влияе зле и върху имиджа на банката сред потребителите.

Автоматизация на банковите клонове
Автоматизацията на дейността на банковите клонове служи за осъществяване на връзка между клиента, служителя и IT оборудването на локално ниво в банковия офис със записите данни и средствата на клиента в централата на институцията. Надеждната комуникация между централните офиси и клоновете е необходима не само в банковия сектор, но и в застрахователния, както и в сферата на финансовата сигурност. Всички тези операции е необходимо да бъдат обезпечени от резервно захранване, за да се избегнат разходи и загуби, свързани с прекъсвания на основното електроподаване.
Размерът на UPS системата, която ще бъде използвана за осигуряване на непрекъсваемо токозахранване, трябва да бъде съобразен с наличното пространство в банковия клон, особено в малките локални офиси, които понякога поддържат само по едно гише. Важно е да се осигури и достатъчно охлаждане за оборудването, включително за UPS системата, за да се избегнат всякакви рискове, свързани с прегряване.

Захранване на центрове за данни
В съвремието ни центровете за данни са "гръбнакът" на множество приложения, включително в банковия и финансовия сектор. Те управляват критичното натоварване, свързано с ежедневната дейност на институциите и компаниите, и изпълняват ключова роля за надеждността на услугите и транзакциите, сигурността на информацията и неприкосновеността на базите съхранявани данни. Сървърите, паметите, рутерите и суичовете са важни елементи на IT архитектурата в центровете за данни. Разходите, свързани с прекъсвания в работата им и потенциални повреди, могат да нараснат до космически измерения с увеличаването на автоматизираните операции в сектора.
Центровете за данни са изключително енергоемки поради огромния брой изчислителни операции, свързани с обработка на данни, които извършват. В допълнение, работата на всички клонове, банкомати и онлайн системи за банкиране зависят от наличността и надеждността на центровете за данни. Ето защо обезпечаването на тези активи с резервно захранване е вероятно най-критичната функция на UPS технологиите във финансовата индустрия. То изисква големи индустриални системи за непрекъсваемо токозахранване, съобразени с мащаба на приложението, които да са в състояние да осигурят достатъчно енергия за захранването на тази огромна база електрическо и електронно оборудване за продължителни периоди на прекъсвания в електрозахранването. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Електроинсталации в болнициТехническа статия

Електроинсталации в болници

Основна задача на всяко болнично заведение е да осигурява висококачествени услуги и непрекъсната грижа за пациентите. За изпълнението на тази мисия се грижат множество комплексни системи, голяма част от които изискват сигурно, надеждно и непрекъснато електрозахранване.

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранванеТехническа статия

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранване

При все по-нарастващата зависимост на всички сектори на живота от електрическа енергия, много сгради се нуждаят от незабавно резервно електрозахранване в случай на прекъсване на нормалното, при пожар, наводнение или друго природно бедствие. Може да е необходимо електрозахранване, за да се стартират системите за безопасност на живота, за да се поддържа непрекъсваемостта на производствения процес или за подпомагане на спасителните и следствени действия.

schneider Electric предлага решения за охлаждане и резервно захранване на критично оборудване в дейта центровеПроекти, реализации

schneider Electric предлага решения за охлаждане и резервно захранване на критично оборудване в дейта центрове

Schneider Electric, глобален специалист в енергийния мениджмънт, предлага широка гама решения за дейта центрове. Сред тях е второто поколение на охлаждането на ниво рак - InRow RC - най-новото попълнение към InRow продуктовата линия на Schneider.

Енергийно ефективни инсталации в Сити КлиникПроекти, реализации

Енергийно ефективни инсталации в Сити Клиник

Една от най-новите и модерни многопрофилни болници в София Сити Клиник бе открита през декември 2012 г. Реализацията на проекта, която включва смяна в предназначението на съществуваща сграда до пълната й преработка в МБАЛ с ДКЦ Сити Клиник, и всички фази от проектиране до получаване на разрешение за ползване, отнема 10 месеца и 4 дни.

Сигурност на електрозахранването в здравни заведенияТехническа статия

Сигурност на електрозахранването в здравни заведения

Електрическите инсталации в здравни заведения се изграждат съгласно строгите изисквания на нормативната рамка в областта. Разпределителните електрически табла се проектират с възможност за отделяне на потребителите от различните категории и превключването им към едни или други източници на захранване.

Siemens представи решения за сигурност и пожарна безопасност в банки и центрове за данниСъбития

Siemens представи решения за сигурност и пожарна безопасност в банки и центрове за данни

На 9 април т. г.

Системи за резервно електрозахранване в сгради

UPS системите са подходящи за приложения, в които се изисква предотвратяване на прекъсвания дори и за хилядни части от секундата. Освен пикови прекъсвания, този тип устройства предотвратяват и пикови пренапрежения - мигновено нарастване на напрежението до многократно по-високи стойности от допустимото, както и по-ниски захранващи напрежения от нормалното, които често предизвикват повреда на оборудването. Също така се избягват шум в захранващото напрежение (паразитни смущения, предизвикващи изкривявания на формата на сигнала на напрежението, което резултира в електромагнитна интерференция); колебания в честотата на захранващото напрежение, около номиналната стойност...

Банките финансират

енергоспестяващи подобрения в дома60 млн. евро са предвидени по програмата за кредитиране на енергийната ефективност, научи Яна ИлиеваСветлото, топлото и душът.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top