Новата мултифункционална спортна зала в София

01.12.2010, Брой 8/2010 / Проекти, реализации /

 

Архитектурни и конструктивни специфики, характеристики на сградните инсталации

Нова национална мултифункционална спортна зала се изгражда в района на стадион Червено знаме в столицата. Теренът с площ 48 дка е публична държавна собственост с принципал Министерството на отбраната. Предвижда се залата и плувният комплекс на ЦСКА да са част от национален спортен комплекс. Те ще маркират двата края на общ ансамбъл в богата паркова среда. Освободеното пространство от бившия стадион ще изпълнява ролята на пространствен център на ансамбъла от новата спортна зала, плувния комплекс и хотела, който ще се използва за паркинг, обслужващ двете спортни съоръжения. Художественият образ на залата ще съответства на съвременната архитектура на новия вторичен градски център, твърдят от Столична община. При неговото разработване ще се предвидят пешеходни връзки с пасарелки над бул. Асен Йорданов към спортния комплекс.

Проектът е изготвен от Тилев архитекти с главен проектант доц. арх. Жеко Тилев. Изпълнител е Главболгарстрой. Обектът се финансира от републиканския бюджет. Очаква се сградата с разгъната застроена площ 63 240 кв.м да бъде завършена до август 2011 г.

Вертикална структура на залата
Многофункционалната спортна зала се състои от подземно ниво и пет надземни. Сутеренът на кота -3.90 м включва три зони: техническа, спортно-обслужваща и паркинг. В тях са обособени 21 съблекални, тренировъчна зала и площи за загряване, медицински пункт и допинг контрол, кафе-бар, пресцентър, гримьорни и други.
Партерът на кота ±0.00 м е нивото на голямата спортна зала, която разполага с около 17 000 места и позволява провеждането на тренировки и състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, спортна и художествена гимнастика, тенис на корт и на маса, вдигане на тежести и др. Партерът е достъпен от ниво терен, осигурена е възможност за влизане на линейки в игралното поле и тирове, както и на пожарни коли в определен по конструктивен проект участък от игралното поле. На партера се намира входът за ВИП посетителите и входът за спортисти. Двата входа откъм късите страни са за зрители за спортни състезания. В югозападната част на залата, пред трибуните се предвижда изграждането на сцена за концерти. Всички обслужващи елементи са оразмерени за максималния брой зрители върху игралното поле (9000 души) по време на концерти. Във фоайето на залата са проектирани зони за почивка, три гардероба и шест снекбара.
Кота +4.80 м е главното входно ниво, от което се достига до основните трибуни. Тук са проектирани четири гардероба и четири снекбара. Ложите и VIP местата са ситуирани на кота +12.00 м и имат самостоятелни стълби с асансьори. На същото ниво е предвиден и ресторант с 68 места с поглед към залата, бул. Цариградско шосе и Витоша. На кота +15.68 м се намират фоайетата и люковете за третия ринг със зрителски места. На площта в късите страни са разположени климатичните камери и WRV машинните помещения. Тяхното пространство е полуотворено - въздухообменът се осъществява през отворените шлицове на фасадата и от непокритите участъци.
На кота +19.72 м са разположени техническите помещения (разводка на въздуховоди и допълнителни вентилатори), както и обслужващи помещения. От това ниво се осъществява и достъпът до пасарелките за обслужване на инсталациите в покривната конструкция. Технически помещения ОВК и апаратни за контрол над залата са предвидени на кота +23.14 м. Основната връзка между всички нива над кота ±0.00 м става чрез четирите стълбищно-асансьорни ядра. Между коти ±0.00 и +4.80 м се предвиждат 4 широки трираменни стълби. Комплексът вече е изграден до най-високата си точка - кота 24 м.

Фасада и покривна конструкция
Фасадата на сградата ще бъде изпълнена от три основни материала: бетон, стъклена окачена фасада и ивични фасадни панели с масивен външен слой. Покривът ще бъде от ламарина, топлоизолация от минерална вата и хидроизолация EPDM. За интериора ще се използват видим бетон за конструктивните елементи, перфорирани окачени тавани, шлайфан бетон за подове, стенна облицовка от хераклитни плочи и перфорирани метални пана с акустична подложка. Главните носещи дъги са остъклени, което позволява да се намали до минимум изкуственото осветление при тренировки.
Разработената стоманена покривна конструкция дава възможност да се осигури покриване на площта на спортната арена и прилежащите трибуни и коридори, без да бъде осъществявано вътрешно подпиране, като се покрива площ, възлизаща приблизително на 11 000 кв. м. Вертикалният товар върху покрива се поема от главни надлъжни пространствени прътови конструкции и системата от напречни ферми. За предаването на предимно вертикален товар от главните прътови конструкции е разработено лагеруване върху стоманобетоновите ядра чрез еластомерни лагери.
Хоризонталните въздействия се поемат от кръстообразна система от хоризонтални връзки (дискови системи), които са развити в близост до температурните центрове на сградата и стоманобетонови ядра или шайби. По този начин се поемат всички хоризонтални въздействия от дисковата система, без да се получават значими разрезни усилия от температурни въздействия.

Елементи на покривната конструкция
Основни конструктивни елементи на стоманената покривна конструкция на залата са главните надлъжни пространствени ферми (главни гръбнаци), напречни ферми с конзолна част, покривни столици и система от хоризонтални връзки.
Главните гръбнаци имат уникална форма, произтичаща от архитектурната конфигурация. Те могат да се класифицират като пространствени прътови конструкции. Представляват шест поясни системи, образуващи пространствена дъговидна структура. Пространствената структура се състои от равнинна ферма и ферма, развита по цилиндрична повърхнина. Двете ферми са интегрирани в една конструкция посредством напречни диафрагми и по този начин съвместно поемат вертикалния товар и взаимно осигуряват стабилитета си. По този начин се достига до една биконструкция, която е наречена от авторите на проекта главен гръбнак. Предаването на натоварването от покривната конструкция се осъществява чрез двата главни гръбнака върху четирите стоманобетонни ядра. Горните и долните пояси в главните гръбнаци са предвидени от тръбно сечение. Изборът на напречните сечения е предопределен от формата на конструкцията и сериозните поясни усилия, които се пораждат във фермите. Пространственото укрепване (дисковите системи) се състои от система от надлъжни и напречни хоризонтални връзки и вертикални връзки. Пространственото укрепване поема натоварването от вятър и земетръс, а наред с това и усилията, породени от евентуална температурна разлика и “стабилитетните” сили. Пространственото укрепяване е проектирано от кутиеобразни сечения, коментират архитектите на обекта от Тилев архитекти - доц. д-р. арх. Жеко Тилев и арх. Христо Пенчев.

Многофункционалност на залата
Голямата зала позволява провеждането на тренировки и състезания по различни видове спорт: волейбол, баскетбол, хандбал, спортна гимнастика и художествена гимнастика (има капацитет 12 410 места), спортна гимнастика - смесено, борба, бокс, вдигане на тежести и други, с трансформация и капацитет по-голям или по-малък от основния -
12 410 места.
Промяната в броя и разпределението на зрителските места в ринга ±0.00 и +4.80 м. се реализира по няколко начина: намаляване броя на местата чрез събиране на определен брой редове отпред назад от телескопичните трибуни; събиране на цял сектор от телескопичните трибуни; разполагане на допълнителни редове от стифирани столове върху пода; освобождаване на зоната от места - за изложби или концерти.
Залата може да се използва за концерти или други подобни мероприятия. Сцена или подиум може да се разположи на всяко място от игралното поле - в средата, в края, пред едната къса страна и т. н. При концерти, части от телескопичните трибуни е възможно да се използват изцяло или частично събрани, да се разположат допълнителни места със столове или да се остави цялото поле за правостоящи (9 000 души), като са осигурени изходи за евакуация за 10 666 души (при евентуално препълване).
Предвидена е възможността за използване на залата за изложения, панаири, ревюта и други културни прояви.

ОВК инсталациите в залата
За осигуряване на благоприятен микроклимат във всички зони и по всяко време на годината предварително са разработени няколко варианта за климатизация на залата.
Избрано е проектно решение, което освен комфортен микроклимат гарантира и постигане на максимална енергийна ефективност, осигуряваща възможност при експлоатационни условия тя да получи сертификат от най-висок клас - Клас А.
„Избраното проектно решение изпълнява изискванията и на директивите на Европейския съюз за използване на възобновяеми енергийни източници при минимални експлоатационни разходи. С организацията на въздухообмена в голямата зала „долу-горе”, осигуряваща подаване на климатизирания въздух в зоната на трибуните при посетителите, в така наречената „работна зона” се постига максимален комфорт и е едно от най-съвременните решения за такъв вид обекти”, заявява инж. Ценко Миленков, един от проектантите на обекта.
Многофункционалната спортна зала в София е напълно климатизирана. Вентилационни системи обслужват само санитарните възли, няколко складови помещения и гаража. Необходимото количество енергия за отопление и охлаждане на сградата се осигурява от хидроник система с 5 бр. термопомпени агрегати, окомплектовани с модул за използване на отпадната топлина, с която се загрява топлата вода за битови нужди.
Въздухът, подаван в отделните зони на сградата, се обработва в климатични камери. Вградените регенеративни модули в тях използват топлината от отработения въздух за предварителен подгрев на външния въздух, с което се постига значителна икономия на енергия. В зависимост от натоварването от посетители в тези зони, разработената автоматика осигурява постигане на зададените параметри за микроклимат чрез пренасочване на необходимите дебити въздух за тези зони. За административните помещения, залата за загряване, СПА зоната, пресцентъра и конферентната зала, кетъринга, ВИП ложите, които ще имат нужда от независима и икономична целогодишна експлоатация е предвидена климатизация с VRV системи последно поколение.
„Техниката, с която ще бъде оборудвана климатичната инсталация, се осигурява от водещи европейски фирми в тази област. Термопомпените агрегати са доставени от фирма CLIVET - Италия и гарантират устойчива работа през зимата при много ниски външни температури. Циркулационните помпи са от WILO - Германия; VRV системите са от Toshiba - Япония; вентилаторите са от Zimbek - Германия; регенеративните топлообменници са от Klingenburg - Германия; климатичните камери са модификации на австрийската фирма Euroclima”, допълни инж. Миленков.

Сградни и площадкови ВиК системи
В сградата е предвидено питейно битово и противопожарно водоснабдяване. Питейна вода за целия спортен комплекс се осигурява от водопровод Ж110 стомана, навлизащ от северозападната регулационна граница на имота. Всички водочерпни прибори се захранват гравитачно от площадков водопровод Ж75. Специфика на сградата е разполагането на санитарните помещения под трибуните, големи проходими пространства и невъзможност за преки вертикални трасета. Това удължава пътя на водата, респективно загубата на топлина. В тази връзка топлоснабдяването е централно за сутерена и партерния етаж, където са разположени баните за спортистите и голяма част от тоалетните за посетители. За горните три етажа топлата вода ще се осигурява от електрически бойлери. Водопроводната инсталация за топла, студена и циркулационна вода се изпълнява от полипропиленови тръби с необходимата топлоизолация. При проектиране и оразмеряване на водопроводната инсталация са спазени изискванията на Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.
Пожарогасителна инсталация
За защита на сградата от пожар е предвидена автоматична пожарогасителна (спринклерна) и пожароизвестителна инсталация, както и необходимият брой пожарни кранове. Спринклерната инсталация е проектирана с оглед удовлетворяване на изискванията на БДС EN 12845. Подземният паркинг се класифицира като клас на опасност ОН2 (суха система), а коридорите, офисите и фоайетата като ОН3 (мокра система). Предвидените спринклерни глави са с температура на задействане 68 °С. Спринклерната инсталация е разделена на пет броя гасителни секции, всяка управлявана от отделен контролно-сигнален клапан. Всички магистрални и разпределителни тръбопроводи се изпълняват от стоманени тръби на заварка.
Необходимите водни количества за автоматично и ръчно пожарогасене се съхраняват в противопожарен резервоар с необходимия обем. Същият се пълни с вода от площадков водопровод. Предвидени са две помпени групи, всяка с жокей помпа. Първата захранва спринклерната инсталация и вътрешните пожарни кранове, а втората  - външните (площадкови) пожарни кранове. Помпените групи работят на автоматичен режим и осигуряват необходимия дебит и напор. Предвидената за сградата канализация е разделена за битови и дъждовни отпадни води.

Битовата канализация
се изпълнява от PVC тръби - нисконапорни за вертикалните клонове и разпределителната мрежа, и дебелостенни за хоризонталната мрежа. Вертикалните канализационни клонове от санитарните възли, разположени по периферията на залата (нива +15,68 и +12,00), се събират към централната част в сутерена чрез трасета, минаващи под трибуните. Хоризонталната канализационна мрежа е вкопана под сутерена. Поради ограниченото пространство над фундаментната плоча са проектирани голям брой канализационни клонове по периферията на сградата, които се заустват в битова площадкова канализация.
Поради голямата покривна площ, която трябва да се отводни, е приета схема на вакуумна дъждовна канализация, при която се получават малки диаметри на тръбите. Посредством воронки, хоризонтална мрежа и вертикални клонове дъждовните количества се отвеждат в сутерена на сградата и се заустват в площадкова дъждовна канализация. Предвидени са аварийни барбакани за допълнително осигуряване на покрива. Вакуумната канализация е по системата GEBERIT PLUVIA.
Площадковата канализация е разделна. Битовата се зауства в съществуващ уличен канал Ф500 бетон. Дъждовната канализация от паркинга и площадката около сградата посредством две отклонения се зауства в корекцията на река Слатинска, граничеща с имота.

Системата за сграден мениджмънт (BMS)
Във функциите на BMS са включени контрол, управление и наблюдение на: студопроизводство и дистрибуция на студоносител, топлопроизводство и дистрибуция на топлоносител, климатични инсталации (18 бр.) и вентилационни инсталации, прилежащите им противопожарни клапи, отдимителни инсталации и отдимителни клапи. Системата е изградена на принципа на разпределената логика. Всички обхванати инсталации се управляват от 27 табла автоматика, разположени максимално близо до агрегатите. Всички табла влизат в специално разработена топология за комуникация между тях. Информацията от всички тях влиза в операторската станция, откъдето се извършва управлението на системите, задаването на параметрите и обработката на алармените съобщения.
„Основната идея при изграждане на BMS е осигуряване на максимален комфорт при сведени до минимум енергийни и експлоатационни разходи. Системата е напълно автоматизирана и цялата зала може да се управлява от операторската станция. Системата управлява инсталациите по предварително зададени времеви графици, следи за достигането на зададени параметри (температура, налягане, СО2 и др.), наблюдава за наличието на аварийни състояния (претоварен двигател, замърсен филтър, прегряване на ел. нагревател, настъпили условия за замръзване на топлообменниците, наличие на сигнал пожар от пожароизвестителната централа)”, заявяват системните интегратори от New System.
Системата е реализирана на базата на оборудване на компанията Siemens. Тя е йерархична и е изградена от три нива:
n Ниво полева автоматика, състоящо се от сензори за температура, налягане, въглероден двуокис (СО2); термостати против прегряване; защита от замръзване; пресостати за въздух; вентили; задвижки за вентили и задвижки за ПЖР.
n Ниво автоматизация на процеса - реализирано със свободно програмируеми контролери DESIGO PX и входно-изходни модули TX.
n Мениджмънт ниво - операторска станция със софтуер DESIGO INSIGHT v 4.2.
Така реализираната система за управление на сградата е модулна и към нея могат да се добавят други инсталации за наблюдение и управление, допълват от New System.


 

Осветлението на многофункционалната спортна зала
е реализирано с осветителни тела, подбрани според предназначението на помещенията и отделните функционални зони. Съобразено е с БДС-ЕN стандартите за осветление на спортни площадки и на работни места, светлотехническите изчисления и архитектурните изисквания.
За осветлението на спортната арена са използвани металхалогенни прожектори 1000W/956 и 1800W/956 с различна характеристика. Реализирана е необходимата осветеност за тренировка, за състезание и за телевизионно излъчване. В общите части (фоайета, коридори и т. н.) осветлението е с осветителни тела за открит монтаж или за окачен таван с луминесцентни и компактни луминесцентни лампи с електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА). Използваните лампи са съобразени с изискванията за енергийна ефективност. Командването на осветлението в залата се реализира от сигнал на BMS системата, която управлява отделните токови кръгове в зависимост от вида спорт.
Централно, също от BMS, се управляват общите части - осветлението в стълбища, фоайета, коридори. За останалите помещения (битови, складове, лекарски и методичен кабинет, офиси и други) осветлението се управлява от бутони или ключове, монтирани в близост до вратите на удобни за персонала места. При подземния паркинг и санитарните възли на обществените зони осветлението се управлява от датчици за движение.
Осветителните тела са със подходяща степен на защита в зависимост от типа на помещенията. Аварийното и евакуационното осветление по отношение на ел. захранването е първа категория. Резервираното захранване се реализира с дизел-генератор, който осигурява непрекъснатост на ел. захранването.
Предвидено е аварийно осветление в залата над трибуните за зрители. То е реализирано с прожектори, като част от тях, осветяващи арената, са снабдени с устройство за мигновено запалване. На всички изходи и пътища за евакуация се предвиждат евакуационни осветителни тела със стрелка. Евакуационното осветление в общите части се захранва от общ шкаф с кондензаторни батерии. Разположението на телата е реализирано така, че да указва пътя и изходите на евакуация за безпрепятствено напускане на сградата. Евакуационното осветление към локалните обособени площи се реализира с лампи с вграден акумулиращ модул.

Системата за видеонаблюдение
Основната концепция на системата за видеонаблюдение включва наблюдение на входно-изходните точки на залата и на трибуните за безредици.
Предвидено е тя да бъде изградена от видеокамери, записващи устройства и монитори за наблюдение на видеосигнала, като се гарантира увеличаване на сигурността на помещенията в залата, както и на всички хора - зрители, спортисти или обслужващ персонал на залата. Видеокамери се предвижда да бъдат разположени в залата, коридори и фоайета, по фасадата на сградата за наблюдение на периметъра и над игралната площадка за наблюдение на трибуните. Записващите устройства ще съхраняват записи от изображението с цел преглед на отминали събития. На мониторите, разположени в помещението на охраната, ще може да се наблюдава картина както в реално време, така и да се преглеждат записи.

Система за озвучаване и оповестяване
Системата за озвучаване и оповестяване следва да бъде изградена така, че да покрива акустично целия обем на спортната зала. Системата има възможност да излъчва сигнали от различни източници на звук - компютър, CD, радио, коментатор, съдийска маса и др. Нивото на звука и режимът на работа на системата над спортната площадка се избират от компютър в контролната кабина. Фоновото озвучаване във фоайетата и служебните помещения е разделено на зони, които могат да се управляват и локално за нивото на звука. В случай на аварийна ситуация цялата система излъчва предварително записано гласово евакуационно съобщение. То продължава да се излъчва до ръчна команда от оператор за отмяна на аварийната ситуация. Евакуационното съобщение може да бъде прекъсвано само от операторски микрофон с цел възпроизвеждане на уточняващи съобщения. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top