Нови технологии в жилищните ОВК приложения

21.03.2018, брой 2/2018 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Нови технологии в жилищните ОВК приложения
  • Нови технологии в жилищните ОВК приложения
  • Нови технологии в жилищните ОВК приложения
  • Нови технологии в жилищните ОВК приложения

Техническа статия

 

ОВК секторът днес е една от най-бързо развиващите се в технологичен план индустрии. Пазарът на жилищни системи за отопление, охлаждане и вентилация е доминиран от иновативни продукти, процеси и технологии, а решенията за управление на този тип оборудване стават все по-интелигентни и ефективни. Наред с търсенето на максимален комфорт, гъвкавост и свързаност, нараства и броят на ОВК потребителите, които използват интелигентни платформи за автоматизация и управляват своите ОВК системи и други сградни услуги чрез мобилни приложения за смартфон или таблет. Освен "умните", все по-голям дял от пазара заемат и "зелените" технологии, които гарантират по-малки сметки за електроенергия и по-щадяща за околната среда работа на ОВК инсталациите в дома в съчетание с оптимален микроклимат.

Развитие на пазара
В духа на преход към все по-интелигентни и по-зелени ОВК технологии за жилищни приложения, експертите в сектора очакват устойчив ръст на пазара най-малко до 2020 г. Според проучване на американската изследователска компания Freedonia Group, в следващите две-три години глобалното търсене на ОВК оборудване ще достигне нови рекорди от около 122 млрд. щатски долара при комбиниран годишен темп на растеж от 4% до 6% до 2020 г.
Днес иновативните продукти и технологии завладяват пазара и задават ракурс на развитие на решенията и приложенията в жилищния ОВК сектор. Според актуален доклад на маркетинговата фирма Technavio, посветен на водещите тенденции на световния пазар на ОВК оборудване до 2021 г., трите ключови за бранша фактора са: нарастваща интеграция при системите за сградна автоматизация; все повече възобновяеми енергийни източници в жилищното отопление; увеличено използване на мобилни устройства за управление на ОВК оборудването.

Нарастваща интелигентност
Ангажиментът от страна на ОВК производителите да създават все по-интелигентни и енергийноефективни продукти води до своеобразен бум на "умните" решения на пазара. Концепции като Internet of Things изискват устройствата в множество приложения да стават по-свързани и комуникативни в контекста на глобалната мрежа. Тази тенденция оказа огромно влияние например върху пазара на стайни устройства за температурен контрол. Интелигентните термостати са все по-достъпни за масовия потребител и позволяват микроклиматът в дома да се управлява отдалечено и гъвкаво благодарение на интернет свързаност и разширени средства за мониторинг.
Възможностите на ОВК оборудването от ново поколение да комуникира от разстояние с потребителя позволява цялостното му функциониране да бъде управлявано по-ефективно с помощта на събирани в реално време данни. Задълбоченият мониторинг спомага за удължаване на жизнения цикъл на системите и намаляване на разходите за поддръжка.
Прецизното събиране и анализ на данни от системите за сградна автоматизация благодарение на все по-иновативните измервателни средства прави възможно цялостното повишаване на ефективността на ОВК системите на пазара. Днес редица ОВК производители подхождат и към автоматизиране на продажбите и обслужването, което им позволява да намалят разходите си за привличане на нови клиенти и да поддържат цените на продуктите си конкурентни.


› РекламаУправление посредством мобилни устройства
Приложенията за мобилни устройства позволяват на индивидуалните потребители и сградните мениджъри да управляват централизирано, съвкупно и дистанционно всички сградни инсталации и услуги. Използването на мобилни телефони в ролята на контролни устройства придобива все по-голямо значение и за доставчиците на ОВК оборудване, тъй като позволява на потребителите лесно да се свързват със съответните технически специалисти и да получават инструкции и препоръки за поддръжка на своите ОВК системи в реално време. Интегрирането на смартфоните в управлението на ОВК системите от ново поколение постепенно нараства, наред с паралелен ръст и на решенията с уеб-базирано управление, при които настройката на системата се извършва чрез стандартен интернет браузър, персонален компютър и мрежова връзка.
Експертите очакват мобилните технологии да продължат да стимулират иновации в ОВК сектора, тъй като нарастващ брой потенциални клиенти търсят сградни системи, достъпни за управление през таблети и смартфони. Освен пазара на крайни продукти тази тенденция раздвижва и пазара на услуги, свързани с интеграция, инсталация, профилактика и поддръжка на по-модерно ОВК оборудване.

Интелигентни термостати
Свързаните устройства позволяват на собствениците на жилища да управляват лесно и удобно всичко в дома си – от осветлението и електроуредите до ОВК системите, термостатите и щорите. Програмируемите термостати отдавна са базова технология в съвременните жилища, а интелигентните термостати постепенно заемат тяхното място. За разлика от предците си, умните стайни контролери научават навиците и предпочитанията на потребителя, заедно с характеристиките на жилището, като при необходимост настройват самостоятелно температурата и влажността въз основа на тази информация.
Интелигентните термостати знаят например точно колко време отнема къщата да се охлади или да се затопли и внасят промени в настройките на температурата когато е необходимо. Тези възможности могат да помогнат за реализиране на значително по-ефективно енергопотребление.
Интелигентните термостати включват и технологии за географско локализиране и събиране на данни за местоположението на потребителя от неговия смартфон. Когато мобилното устройство е на определено разстояние от дома, ОВК системата може да се включи автоматично и да се настрои според потребителските предпочитания. Системите за локализиране обикновено могат да работят с множество смартфони и системи за сигурност, което позволява на цялото семейство да бъде свързано с дома.
Интеграцията като акцент в ОВК проектирането
Потребителите от години настояват за по-висока интегрираност на сградните системи. Днес акцент върху междусистемната интеграция се наблюдава в множество индустрии и при редица водещи технологични компании. Голяма част от тях разширяват производствата и асортиментите си, за да установят присъствие в различни пазарни сегменти. Най-голям напредък и инвестиции по посока системна интеграция се наблюдава при домашната и сградната автоматизация.
Интегрираните сградни технологии създават не само удобства за потребителите, но и намаляват техните дългосрочни разходи за поддръжка, като в допълнение създават лоялност към марката и производителя. Свързаните цялостни решения са основани на безжични интерфейси, които правят възможно управлението на електрооборудването, осветлението, сигурността, електрозахранването, електроразпределението и други сградни услуги чрез единна платформа. Динамиката на пазара вдъхновява все повече стартиращи компании, които разработват различни иновативни идеи за намаляване на разходите и осигуряване на нови начини за управление на ОВК. Едни от най-находчивите технологии са интелигентните сензори и регулатори за отопление и охлаждане, които се интегрират в платформите за домашна автоматизация и автоматично управляват микроклимата в дома.

Системите за сградна автоматизация значително подобряват комуникацията с ОВК оборудването, наред с осветлението, противопожарните и охранителните системи, и оптимизират работата им. Благодарение на напредъка в сензорните технологии и наличието на по-модерни комуникационни инструменти системите за сградна автоматизация предлагат и подобрен потребителски интерфейс. Производителите все по-масово използват отворени протоколи, за да осигурят унифицирани и ефективни решения за управление на сградните системи.
Енергийната ефективност, осигурена от съвременните системи за сградна автоматизация, позволява на собствениците и обитателите да подобрят управлението на съоръженията с интегрирани и лесни за използване ОВК решения. Чрез съчетаването на привидно несвързани технологии потреблението на енергия в сградите може да бъде значително оптимизирано.
Интегрирането на ОВК системи в сградните структури непрекъснато се развива в глобален план. Това е резултат от желанието на производители и потребители да постигнат по-добри възможности за управление и по-висока енергийна ефективност на сградното оборудване, сочат данните на изследователската фирма Technavio. Системите за контрол на достъпа с интегриран ОВК контрол например позволяват на потребителите да наблюдават и регулират температурните нива на базата на броя обитатели в сградата в момента. Възможностите за интегрирането на ОВК системи в сградната конструкция още на фаза проектиране и изграждане предполагат още по-тясно сътрудничество между инженери, архитекти и проектанти в бъдеще.

Зелени технологии: новата норма за ОВК
Строгите регулации за опазване на околната среда се очаква да продължат да стимулират използването на възобновяеми енергийни източници. Експертите прогнозират, че това ще доведе до трайна промяна в енергийния микс за жилищно отопление, особено в Европа. ОВК браншът реагира на тези предизвикателства с въвеждането на по-екологични технологии. Това включва нови източници на енергия и хладилни агенти. Паралелно с това традиционните и вредни за околната среда агенти, съдържащи флуоровъглеводороди (например хлордифлуорметан), постепенно се премахват от производствата на ОВК системи в световен мащаб.
Възобновяемите източници могат потенциално да осигурят приблизително 40% от използваната енергия за жилищно отопление до 2035 г., сочат данните на пазарните анализатори. Това може да намали емисиите на CO? от жилищния сектор с повече от 70% до 2040 г. в синхрон с целите на ЕС за 2030 и 2050 г.
Замяната на традиционните ОВК инсталации с хибридни системи (с конвенционална и ВЕИ енергия) е сравнително лесно, както при "козметично" обновяване на сградите, така при по-задълбочен ретрофит и реинженеринг. Хибридните системи могат да осигурят и значително разходно ефективно намаляване на емисиите на парникови газове. Ценовите предимства, които предлагат хибридните системи във връзка със строгите екологични норми, се очаква да насочват все по-големи дялове от пазара към възобновяемите енергийни източници.


 

Бум на геотермалните технологии и мини-сплит системите
Все повече собственици на жилища осъзнават ползите от геотермалното отопление и охлаждане и през последните години се наблюдава значително увеличение на броя инсталирани геотермални термопомпи по цял свят. Тази технология съществува вече повече от 40 години, но се нарежда сред популярните решения едва наскоро благодарение на ръста в търсенето на ОВК системи с по-висока енергийна ефективност.
Технологията за отопление и охлаждане с геотермална енергия е екологосъобразна възможност за намаляване на сметките за комунални услуги, увеличаване на комфорта в дома и осигуряване на безплатна топла вода за битови цели. В допълнение, геотермалните системи имат дълъг жизнен цикъл, което ги прави разумна инвестиция за собствениците на жилища.
Мини-сплит системите с външен компресор пък отдавна са изключително популярни в Европа. Продажбите им обаче се увеличават непрекъснато, тъй като повече потребители търсят ефективни ОВК решения, които не изискват сложна инсталация.
Мини-сплит технологиите могат да се използват за отопление и охлаждане на целия дом, да бъдат инсталирани в нови стаи, помещения с различно предназначение и дори мазета при реализирането на зонирани ОВК решения.
Мини-сплит системите са по-достъпни от една централна ОВК система и предлагат по-гъвкави възможности за инсталация. При тях потребителите могат да избират между монтаж на таван, стена или под. Тъй като кондиционираният въздух не се движи по въздуховоди, предимства на технологията са минималните загуби на енергия и тихата работа на оборудването.

Ръст в търсенето на лъчисто подово отопление
Лъчистото подово отопление се радва на повишено търсене през последните години благодарение на редица продуктови нововъведения, които направиха това решение за домашен комфорт по-рентабилно. Основната причина за увеличения интерес към тази технология е, че тя може да допълни цялостното отопление, осигурявайки допълнителен комфорт в баните и спалните, където това е особено необходимо.
Системите за лъчисто отопление от ново поколение се предлагат в електрически или хидронични варианти. Електрическите системи се контролират от термостати с двоен сензор, в които за разположени датчик за температура и датчик за въздух. Т. нар. хидронични системи пък използват топла вода, която се изпомпва през тръби, за да генерира топлина в подовата настилка.
Когато системите за лъчисто отопление се комбинират с възобновяеми енергийни източници, например с геотермална инсталация, могат да бъдат постигнати изключително високи енергийна ефективност и комфорт.

Технологии за пречистване на въздуха
Заедно с интелигентните технологии и възможностите те да бъдат интегрирани в домовете и платформите за сградна автоматизация, ОВК пазарът се фокусира и върху качеството на въздуха. Пречистването на въздуха е основен и неизменен приоритет в ОВК индустрията, а производителите разработват различни иновативни решения за подобряване на качеството на въздуха в домовете.
Сред иновациите в сектора са дори разработки на НАСА. От космическата агенция са създали модерна технология, която е лесна за използване и осигурява чист въздух по всяко време на денонощието. Системата, използвана на борда на космическа совалка и на Международната космическа станция, е достъпна и за индустриални, битови и търговски цели. Пречиствателният уред на НАСА не използва филтри, което елиминира нуждата от регулярна поддръжка. Системата ефективно премахва летливите органични съединения, спорите плесен, основните алергени и най-микроскопичните частици замърсители от въздуха. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Internet of Lighting в офис осветлениетоТехническа статия

Internet of Lighting в офис осветлението

Концепцията за Интернет на осветлението (Internet of Lighting или Internet of Lights – IoL) описва изграждането на мрежа от свързани интелигентни осветители и контролни средства на базата на IoT архитектура.

Все по-популярна става тази парадигма в офисното осветление, където възможностите за свързаност и усъвършенствано управление разкриват множество потенциални ползи по отношение на енергийната ефективност, комфорта, качеството на работната среда и комуникациите.

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачиТехническа статия

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачи

Колкото "по-умни" стават автоматичните прекъсвачи, толкова по-ефективна защита могат да осигурят за електрическите вериги, особено в критични електроинсталации и обекти.

Предпазителите от ново поколение могат да прекъсват индивидуални вериги, разполагат с безжична съвместимост и при опасност от претоварване или късо съединение контролерът в системата може да изпрати сигнал към интелигентен център за управление на електроинсталацията.

Еволюция в жилищните системи за сигурностТехническа статия

Еволюция в жилищните системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на сградната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. От луксозни високотехнологични джаджи, те постепенно се превърнаха в решение, достъпно за средностатистическия потребител.

Водещата статия в броя разглежда съвременните тенденции и някои от най-впечатляващите иновации в сегмента.

Задава ли се нова революция в осветлениетоТехническа статия

Задава ли се нова революция в осветлението

Възможностите, които предоставя интелигентното осветление, вече позволяват на потребителите да определят обитаемостта в конкретно помещение, да следят условията и температурата на определено място, както и да следят данните за трафика в даден район.

Материалът се фокусира и върху особеностите на интелигентното осветление и новите пазарни предложения в контекста на Интернет на нещата (IoT).

Ретрофит и модернизация на ОВК системиТехническа статия

Ретрофит и модернизация на ОВК системи

Независимо колко добре се поддържа една ОВК система, идва момент, в който тя трябва да бъде заменена или най-малкото модернизирана.

Статията разглежда новите ОВК системи с цифрово управление и факта, че заемат все по-голям пазарен дял, какви са предпочитаните възможности за ретрофит, както и какви са ползите от неговото прилагане.

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасенеТехническа статия

Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Потенциалът за развитие на технологиите в сферата на пожароизвестителната и пожарогасителната техника е огромен, особено под влияние на конвергенцията между пожарната безопасност, информационните технологии и комуникациите. Иновациите в области като безжичната свързаност и Internet of Things (IoT) без съмнение ще предложат значителни перспективи за технологични подобрения не само при системите за детекция на пожарен риск, но и при други мрежови системи като тези за сигурност например.

Производителите на решения за пожарна безопасност продължават да фокусират разработките си върху подобряване на надеждността им. Най-съвременните продукти в сегмента са ориентирани както към по-ефективна детекция, така и към по-прецизна диференциация на пожарните рискове.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Ръст на пазара на интелигентни термостатиБизнес

Ръст на пазара на интелигентни термостати

Броят на жилищата в Европа и Северна Америка, в които са инсталирани интелигентни термостати, е нараснал до 3,2 млн. през 2014 г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top