Облачни платформи за сграден мениджмънт

21.03.2018, брой 2/2018 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Облачни платформи за сграден мениджмънт
  • Облачни платформи за сграден мениджмънт
  • Облачни платформи за сграден мениджмънт
  • Облачни платформи за сграден мениджмънт
  • Облачни платформи за сграден мениджмънт

Техническа статия

 

С навлизането на облачните изчисления и интелигентните технологии в потребителския сектор ползвателите на системи за сградна автоматизация очакват решения, базирани на задълбочени анализи, които са не само мащабни, но и съобразени с нуждите им. Облак-базираните платформи предлагат такива решения за свързани сгради, включващи събиране на данни от всички сградни системи и оборудване и представяне на достъпна и унифицирана информация, персонализирана според потребностите на потребителите. Данните от сензорите на системите за автоматизация на сградите (BAS), смарт оборудването, ОВК и измервателните уреди могат да бъдат обобщени и анализирани заедно с данни от трети страни извън сградата. Такива са например сметките за комунални услуги, прогнозите за времето или за цените на електроенергията и др. Този богат набор от данни предлага на потребителите по-детайлна представа за експлоатацията и ефективността на сградата и системите в нея.

Възможности на облачните сградни платформи
Облак-базираните платформи за сграден мениджмънт комбинират предимствата на традиционните системи за сградна автоматизация с необятните възможности за съхранение и обработка на данни в облак. Облачните технологии позволяват дистанционно наблюдение на свързано оборудване, така че експерти от друга локация могат да открият повреда или неизправност в охладителната система например. Тези платформи правят възможно диагностицирането на източника на проблема и инициирането на прогнозна поддръжка, още преди възникването на аварията.
Друга функция, която предлагат облачните платформи, е детекция на грешки и диагностика на ниво оборудване, която изпраща предупреждения към мениджърите на съоръженията за различни проблеми, пораждащи неефективност. В много случаи тази функция позволява и улавянето на различни аномалии преди задействането на алармите на системите за сградна автоматизация.Облак-базираните системи за сградно управление дават възможност на потребителите да осъществяват централизиран мониторинг на цялото сградно портфолио и да получават лесен и удобен отдалечен достъп до виртуалните табла и инструменти за конфигуриране и настройка. Когато информацията за цялата сграда се управлява чрез единен интерфейс, достъпен във всяка точка и на различни персонални устройства, потребителите разполагат с необходимите интелигентни технологии за бързо вземане на информирани решения и упражняване на разширен контрол върху сградите.


› РекламаОблачни технологии в сградната автоматизация
През последното десетилетие се наблюдава ускорено навлизане на отворени системни протоколи като BACnet и LonWorks в сградната автоматизация и поставяне на силен акцент върху управлението на енергията и постигането на устойчивост в сградния сектор в световен мащаб. Паралелно с това, скоростта на въвеждане на нови технологии и степента на усъвършенстване на системите за управление на сградите нарастват значително. Голяма част от доставчиците на платформи за сграден мениджмънт залагат на уеб-базирани технологии и отворена архитектура на системите, за да интегрират автоматизацията и IT мрежите и да създават нови и по-ефективни функции и приложения.
Визията за интелигентна мрежа, в която BAS платформата комуникира с трети страни, като комунални дружества например, поставя на преден план въпроса за сигурността на информацията при трансфера на данни извън сградата. Типовата архитектура на една облачна платформа за сграден мениджмънт включва софтуер за управление на сградата, който се намира в обществен облак, взаимодействащ с другите облаци. Самата мрежа за управление обикновено е ситуирана в частен облак в сградата. Този тип мрежи логично трябва да бъдат ограничени само до заинтересованите страни и много потребители предпочитат физическото им разполагане в пределите на частната им собственост. Ето защо тук не можем да говорим нито за локална, нито за изцяло изнесена, а по-скоро за хибридна облачна архитектура.

Функционални възможности
Потребителите на облак-базирани приложения изискват гъвкави решения, особено по отношение на енергийния мениджмънт в търговски, промишлени и институционални съоръжения. Това означава наличието на някои изключително важни функции и възможности:

Оперативна съвместимост
Тъй като оборудването и съоръженията в интелигентни сгради често се обновяват, е необходимо технологиите за управление, инструментите и данните, свързани с тези системи, да позволяват функционално надграждане и разширение. В обектите със съществуващи системи за енергийно управление и автоматизация обикновено има разнообразие от марки и доставчици и свързаните с тях различни формати данни. Облачните решения за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация биха могли да осигурят отворена платформа, която позволява интегриране на данни от различни системи с необходимата степен на детайлност с цел реализиране на цялостна стратегия за управление.

Измеримост
Облак-базираните платформи за сградна автоматизация са гъвкави и мащабируеми. Това е от ключово значение с оглед увеличаването на обемите данни за събиране и обработка с внедряването на все повече интелигентни технологии и оборудване в сградното портфолио. Тази мащабируемост позволява адекватно надграждане на функционалността, измеримо с вложената инвестиция.

Стойност
Доставчиците на облак-базирани решения за управление на интелигентните сгради използват гъвкави модели за пазарно позициониране, които включват предлагането на базови пакети и множество допълнителни функционални модули, позволяващи персонализиране. Така тези решения могат да достигнат до широк спектър от крайни потребители, включително такива с ограничен бюджет.

Степен на автоматизация
По-високата степен на автоматизация на системите и услугите в една интелигентна сграда може да бъде предпоставка за инвестиране в облак-базирани решения. Интегрирането на повече решения за интелигентна автоматизация в сградите изисква по-сложни анализи и управление на по-големи обеми данни от повече на брой източници, за да се реализират напълно ползите от тези инвестиции. Тази необходимост се задълбочава още повече, когато се управляват сложни сградни комплекси или портфейли. Необходимостта от управление на все по-голям брой интелигентни системи може да потвърди рентабилността на внедряването на облачна платформа за сграден мениджмънт.
Комплексните облачни платформи за управление на сгради позволяват контрол на енергийните разходи, рационализиране на операциите и поддръжката, диференциране на системите и съоръженията, постигане на цели за устойчивост и корпоративна социална отговорност и спазване на актуалните сградни стандарти за ефективност. Облак-базираните платформи се превръщат в ценен инструмент за управление на първоначалните разходи и преодоляване на ресурсните ограничения при изграждане на една интелигентна сграда. Очаква се този тип решения да стават все по-популярни с оглед на множеството предимства, които предоставят, и на възможността за реализиране на холистична стратегия за управление на сградите.
Приложения
Основният бенефициент на възможностите, които облачните архитектури предлагат, е крайният потребител. С внедряването им с управлението на сградите фасилити мениджърите могат да повишат ефективността на съществуващите системи за сградна автоматизация и да сведат до минимум негативните аспекти на управлението на мрежи и локални хардуерни инфраструктури, сървъри и центрове за данни, включително необходимостта от повече място, електроенергия и оборудване за охлаждане и др.
Облачните услуги предлагат сравнително прозрачна политика по съхранение и обработка на данни с възможности за незабавен достъп от всяка точка и обратна връзка към потребителя, което ги прави удобно решение за сградните мениджъри и индивидуалните клиенти.
Сред множеството приложения на технологията са жилищни кооперации и комплекси, публични сгради, университети, хипермаркети, вериги за бързо хранене, банки, хотели и др. По-мащабните сред тези обекти обикновено изискват сървъри или центрове за данни, които да събират и обработват информацията от сградните системи. В облачна среда тези данни биха могли да бъдат обработвани с инвестиция единствено за закупуване на услугата от доставчик без нужда от инвестиция във физическа хардуерна архитектура и съответния софтуер. Това води до значително оптимизиране на разходите за обекти, в които не е рентабилно изграждането или управлението на локален център за данни.

Допълнително предимство, особено за съвкупност от обекти с общо сградно управление, например отделни сгради в затворен комплекс, търговски вериги и други, е възможността за централизиран контрол и достъп до базите данни и платформата за мениджмънт от всяка точка, включително през мобилно устройство. Така става възможен и по-глобален подход към управлението на сградите, отчитащ индивидуалните особености на всеки отделен обект. В резултат се подобрява процесът по вземане на отговорни решения, повишава се енергийната ефективност и се намалява въглеродният отпечатък. С увеличаване на обема данни за обработка и броя на обекти за управление в рамките на една платформа за сграден мениджмънт се препоръчва внедряване на система за сградна автоматизация или интегриране на облачната платформа със съществуващата такава. Така се постига унифициране и оптимизиране на потоците данни и комуникацията и се избягват редица проблеми и предизвикателства при управлението на сградните услуги.

Облачни архитектури за сградни приложения
Облачните архитектури включват интегриране на мрежи за управление на всяко разклонение на веригата с цел диференциране на потоците информация и възможност за фасилити мениджърите да получават достъп до данните от желан сегмент от мрежата. Облачните платформи за сграден мениджмънт позволяват безпроблемно интегриране на системите за сградна автоматизация с различни комунални и бизнес услуги, за да се осигури икономически ефективно, прозрачно и функционално решение за потребителите. Моделът на облачната архитектура облагодетелства производителите на BAS платформи, системните интегратори и крайните клиенти чрез опростяване на комуникацията, оптимизиране на съществуващите бизнес модели и разкриване на нови такива. Облачната архитектура може да включва:

BAS интерфейс за комунални услуги
Той дава възможност за получаване на данни в реално време за потреблението на енергия, вода и газ за всяка сграда от комуналните доставчици за сравнение спрямо данните от сградната мрежа за отчитане.

BAS интерфейс за ERP система
Той служи за управление и разпределяне на разходите за енергийно потребление от отделните функционални звена на сградата.

BAS интерфейс за социални мрежи
Тази иновативна функция позволява информиране на персонала и ползвателите на даден обект (наематели, живущи) за потреблението на енергия и въглеродните емисии чрез социалните мрежи, както и насърчаване на по-нататъшни спестявания чрез специални кампании.

BAS интерфейс за софтуер за бизнес проучвания
Софтуерът от този тип генерира персонализирани отчети, необходими на изпълнителните, управленски и потребителски сегменти в сградното управление, особено в бизнес приложенията. Данните, получени от BAS чрез контролните мрежи за всеки клон на сградната архитектура, се изпращат към проучвателния софтуер чрез уеб-базирана или мобилна услуга. Софтуерът извлича данни за работата на сградните системи и услуги, за да докладва и инициира проактивно действията, необходими за изпълнение на ключовите показатели за ефективност. Потребителите могат да получат достъп до резултатите от гореописаната интеграция чрез различни интерфейси посредством браузър-базиран клиент или мобилно приложение.


 

Ползи от внедряването
При внедряване в сградата на цялостна система за управление, базирана на облачна услуга, потребителите получават видимост към цялата организация от една централна точка. Мултифункционалните виртуални табла за управление на сградните услуги, достъпни чрез персонален компютър, смартфон или таблет, позволяват многоточково управление в реално време и отчитане на данни от ОВК системите, осветлението, измервателните устройства, системите за сигурност и пожарозащита, контрол на достъпа и т. н.
Интегрираните в платформата инструменти за графична, таблична и текстова визуализация осигуряват извеждане при поискване на показателите за ефективност на сградите, тенденциите в работата на сградните инсталации, събиране, обработка и архивиране на данни. Обикновено платформата за сграден мениджмънт разполага и с функции за преобразуване на мерни единици и изчисляване на стойността на сградните услуги за даден период, калкулиране на сметки и др.

На база непрекъснатия мониторинг на сградните услуги е възможна ефективна и проактивна поддръжка на оборудването и съоръженията, отстраняване на причини за понижаване на ефективността и неизправности, както и за подмяна на остарели или рискови компоненти с цел предотвратяване на аварии.
Сред ползите от внедряването на облак-базирана платформа за сграден мениджмънт е и оптималният комфорт за обитателите, включващ почти неограничени възможности за персонализиране на настройките на сградните системи в рамките на функционалния им обхват, отдалечено управление и лесен достъп от всяка точка и устройство.
Алармите в реално време, които платформата може да бъде настроена да задейства и изпраща към потребителя, включват широк набор от възможности, събития и извънредни условия: повреда или неефективна работа на уред, пожар, влизане с взлом, наводнение, късо съединение и други. Автоматичните сигнали, незабавно изпращани чрез кратко съобщение, имейл или в друг удобен формат до желаното устройство, дават на потребителя или съответната обслужваща фирма достатъчно време, необходимо за предприемане на превантивни или реактивни действия за отстраняването на проблемите.

Важно предимство на облачните технологии в управлението на сгради е т. нар. краудсорсинг (crowdsourcing) – облакът улеснява споделянето на информация и вземането на решения в йерархична посока "от долу-нагоре". Това елиминира нуждата от локално съхраняване на съответните информационни бази, а програмите за локален системен контрол, качени в централна облачна библиотека, са достъпни отвсякъде.
Централизираните приложения предлагат възможности за управление и конфигуриране дистанционно на системи и услуги в множество сгради и обекти. Въпреки че това изисква единната BМS платформа да бъде инсталирана на всички тези места, инвестицията в това е оправдана. Добавянето на разширени контролни възможности позволява съоръженията да се управляват ефективно, лесно и удобно като единна структура.
Облачните изчисления осигуряват възможност за откриване на различни грешки, свързани с управлението на сградите, тяхната диагностика и последващи анализи. По същество, това разширява потенциала за операторите на съоръжения да използват системите за сградна автоматизация за оптимизиране на сградния мениджмънт, спестявайки време и средства за поддръжка. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за сграден мениджмънт на хотелиТехническа статия

Решения за сграден мениджмънт на хотели

Управлението на хотели е свързано със значителни оперативни разходи независимо от това дали стаите са заети, или не. Обслужването на помещенията е непрекъснат процес, който тече, дори когато хотелът е празен.

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensТехническа статия

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensНай-новото решение на направление Сградни Технологии на Siemens е интегрираната платформа за сградна автоматизация и управление на системите за сигурност Desigo CC. Тази система е една от първите на пазара, успяла да обедини широк набор от сградни системи, които могат да бъдат управлявани чрез интуитивен потребителски интерфейс.

Система за сграден мениджмънт на Sofia Airport CenterПроекти, реализации

Система за сграден мениджмънт на Sofia Airport Center

На 9 октомври т. г.

Водеща тенденция при решенията за сигурност е интеграция в системата за сграден мениджмънт - Васил Стоичков, Странджа СистемиТехническа статия

Водеща тенденция при решенията за сигурност е интеграция в системата за сграден мениджмънт - Васил Стоичков, Странджа Системи

Водеща тенденция при решенията за сигурност е интеграция в системата за сграден мениджмънтОсновните тенденции при системите за сигурност са свързани с избора на решения, които могат да бъдат интегрирани в една обща система. Системите за контрол на достъп все по-често се разглеждат като компонент от една обща интегрирана система, включваща в себе си видеонаблюдение, алармени системи, пожароизвестяване и автоматизация на сградата.

Системи за сграден мениджмънт

Част II. Ролята на BMS за оптимизиране на светлинния комфорт и сигурността на сградитеВ продължение на темата от миналия брой на списание Технологичен дом, в която бяха разгледани някои от основните функции на системите за сградна автоматизация (BMS), осигуряващи оптимален микроклимат в помещенията, обект на настоящата статия са възможностите на BMS за контрол върху осветлението, безопасната експлоатация на сградата и охранителните системи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top