Обследване за енергийна ефективност и определяне на енергопотреблението

01.02.2011, Брой 1/2011 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Обследване за енергийна ефективност и определяне на енергопотреблението
  • Обследване за енергийна ефективност и определяне на енергопотреблението
  • Обследване за енергийна ефективност и определяне на енергопотреблението
  • Обследване за енергийна ефективност и определяне на енергопотреблението
  • Обследване за енергийна ефективност и определяне на енергопотреблението
  • Обследване за енергийна ефективност и определяне на енергопотреблението

Техническа статия

 

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. Актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление се удостоверяват със сертификат, издаден от акредитирана организация. След влизането в сила на Наредба № РД 16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, на задължително обследване и сертифициране подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м. На задължително сертифициране съгласно Закона за енергийна ефективност подлежат и всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. Възложителите са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата, в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация. До издаването на сертификата енергийните характеристики на сградата се удостоверяват с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата.

Обхват на обследването и сертифицирането на сгради
Обследването за енергийна ефективност на сгради включва идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, както и анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия. Следващ етап е разработването на мерки за повишаване на енергийната ефективност, тяхната технико-икономическа оценка и оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на препоръчаните мерки. Предмет на сертифицирането на сградите е изчисляването на границите на класовете на енергопотребление и отразяване на енергийните характеристики в сертификат. Обследването на сгради обхваща следните технически средства и системи: средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци; топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни; електроснабдителните системи; осветителните системи; системите за осигуряване на микроклимата; системите за гореща вода за битови нужди и сградните ограждащи конструкции и елементи.

Етапи на обследването за енергийна ефективност
В първия, т. нар. подготвителен етап от обследването, се прави оглед на сградата, събира се и се обработва първичната информация за функционирането й и разходите за енергия за представителен предходен период от време.
Вторият етап включва по-детайлен анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението на сградата, изготвяне на енергийни баланси и определяне на базовата линия на енергопотребление. В резултат се определят енергийните характеристики на сградата и потенциалът за тяхното подобряване.
В третия етап от обследването се разработват конкретни мерки за повишаване на енергийната ефективност и се определя годишният размер на енергоспестяването, както и на количество спестени емисии CO2. Заключителната фаза на обследването предвижда изготвянето на доклад за отразяване на резултатите от обследването и предоставянето му на собственика на сградата.

Определяне на показателите за разход на енергия
Условията и редът за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите са регламентирани от Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. При изчислението им се взимат предвид базовите стойности на четири основни климатични фактора - външна изчислителна температура; средномесечна температура и относителна влажност на външния въздух; средночасов интензитет на пълното слънчево греене и продължителност на отоплителния и охладителния период, предварително дефинирани за девет климатични зони в страната.
Показателите за разход на енергия в сгради се класифицират в три основни групи. В група 1 се включват показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и елементите на системите за осигуряване на микроклимата като коефициент на топлопреминаване (W/m2K) през външните стени, през прозорците, покрива и пода. Под внимание се взема и КПД на генератора на топлина и/или студ (%); коефициентът на трансформация на генератора на топлина и/или студ и КПД на преноса на топлина от източника до отоплявания и/или охлаждания обем на сградата (%).
Група 2 съдържа показателите, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, група 3 - енергопотреблението на сградата като цяло: обща топлинна и електрическа мощност за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода, общи разходи на енергия и т. н.

Компоненти на сградата като интегрирана система
За целите на определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на някои от основните им компоненти. Сред тях са сградните ограждащи конструкции и елементи, системите за поддържане на параметрите на микроклимата, вътрешните източници на топлина, обитателите и климатичните условия. При определянето на енергийните характеристики на сградите се вземат предвид нейната ориентация, размери и форма, топлинните и оптическите й характеристики; системите за отопление и гореща вода за битови нужди; системите за охлаждане и вентилация; системите за осветление; пасивните слънчеви системи и слънчевата защита; естествената вентилация; системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и външните и вътрешните климатични условия. Отчитат се и изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост на сградата.

Енергийни характеристики на сградата
В зависимост от предназначението си, енергийната характеристика (ЕР) на сградата може да се определи като един от показателите за разход на енергия или като съвкупност от няколко показателя. В случаите когато отразява годишен разход на енергия или специфичен годишен разход на енергия, енергийната характеристика се определя със стойности на три нива: нетна енергия, потребна енергия и първична енергия. Стойността на енергийната характеристика като потребна енергия се определя с годишното количество енергия, което се доставя или трябва да бъде доставено в сградата.
Стойността на енергийната характеристика като първична енергия се определя, като всяка една съставяща на потребната енергия се увеличи със съответстващите й загуби за добив/производство и пренос по формулата:

където:
Q е количеството първична енергия (kWh);
Qi,H - количеството потребна енергия с i-тия енергоносител (kWh);
ei - коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща на потребената енергия.
Енергийните характеристики за годишен разход на енергия имат екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2), който се определя по формулата:

където:
ЕcР е количеството емисии СО2 (тона);
Qi - количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на енергия (kWh);
fi - коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия (g/kWh).

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации
Съгласно текста на Наредба РД-16-932 от 23 октомври 2009г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, на проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация, както следва: на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW включително; на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW; на природен газ с номинална мощност над 100 kW и всички климатични инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW.
Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на всеки: 3 години - за котли (на течно или твърдо гориво) с номинална мощност от 20 до 100 kW; на 2 години - за котли (на течно или твърдо гориво) с номинална мощност над 100 kW и веднъж на 4 години - за котли на природен газ с номинална мощност над 100 kW. Периодичната проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж на всеки 4 години.
Издаване на сертификати за енергийни характеристики
Въз основа на резултатите от проведеното детайлно обследване, фирмата, извършваща сертифицирането, установява степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност, предлага необходимите енергоспестяващи мерки, определя категорията и издава сертификат. Той е със срок на валидност 7 или 10 години, в зависимост от това дали в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия или не. Сертификат категория А се издава за сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната. Категория А получават и сгради, построени до 1990 г., със стойност на интегрирани енергийни характеристики равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на нормативните актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999 г. Сертификат категория Б се издава за сгради със стойност на интегрирани енергийни характеристики равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на нормативните актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация. Първото обследване и сертифициране на сграда се извършва не по-рано от 3 години от въвеждането на сградата в експлоатация. Сертификатът за енергийни характеристики се актуализира във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата - реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата;текущ ремонт на сградни инсталации.

Лозаро-винарски факултет на Аграрен
университет, Пловдив

Описание на обекта преди изпълнение на енергоспестяващите мерки
Лозаро-винарският факултет представлява монолитна сграда - стоманобетонова конструкция с тухлени стени. Сградата на факултета е на четири етажа плюс неотопляемо таванско помещение, като на тази площ са разположени аули, учебни зали, лаборатории и кабинети на преподавателите. Покривът е плосък с въздушно подпокривно пространство. Покривната плоча е стоманобетонова с хидроизолация, тип плосък покрив с въздушна междина. Основната част от дограмата на сградата се състои от двукатни остъклени дървени рамки, част от които са силно деформирани и създават условия за висока инфилтрация. Топлоснабдяването се осъществява от котелна централа, разположена в самостоятелна сграда. Топлоносителят пара се подава на общо 6 абонатни станции. Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация с долно разпределение, лъчева схема, изпълнена от черни газови тръби на заварка. Осветителната инсталация в сградата е изпълнена с луминесцентни осветителни тела и осветителни тела с лампи с нажежаема жичка и халогенни лампи. Осветителната инсталация е проектирана и изпълнена по стандартите към момента на строителството. През различни периоди са подменяни осветителни тела при ремонта на някои помещения.

Енергоспестяващи мерки
Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет.
Топлинно изолиране на външни стени от външната страна със 7 cm топлоизолационен материал, след монтажа се изпълнява мозайка 2 cm.
Топлинно изолиране на покрив от горната страна на таванската плоча с 6 cm топлоизолационен материал, след монтажа се изпълнява циментова замазка 2 cm.
Автоматична контролна система за управление разхода на пара и измерване топлоподаването към сградите и разходомер за количеството върнат кондензат с цел контрол на работата на съоръженията в абонатната станция.

Реализирани ползи от проекта
Проектът прилага изпитани технически решения, които намаляват максимално техническия риск от неговото изпълнение. Икономиите на енергия възлизат на около 77% от базовата линия за отопление. Приходите за проекта са за сметка на икономисаната енергия. Предотвратените емисии на парникови газове от изпълнението на проекта са около 170 т CO2 екв./год. Прогнозното спестяване на природен газ е 617 638 кВч/год. Стойността на проекта е 682 122 лв, а предвиденият срок на откупуване - 9,6 години.


Описание на обекта преди изпълнение на енергоспестяващите мерки
Обектът е построен през 1965 год. като административна сграда на община Димитровград. Постройката е монолитна, със стомано-бетонов скелет с носещи греди и колони, и условно може да се раздели на три части: високо тяло на 15 етажа с неотопляем сутерен и плосък покрив; ниско тяло на един отопляем етаж с отопляем сутерен и скатен покрив с въздушна междина; двете тела са свързани с топла връзка с неправилна форма, която е с остъкление на югоизток и стени от тухлена зидария на северозапад; с под над неотопляем сутерен и с плосък покрив. Дограмата на сградата е разнородна. Има дървена слепена дограма, дървена дограма с единичнo остъкляване. Топлоснабдяването на сградата се осъществява с електрически котли. Отоплителната инсталация е водно-помпена, разделена на две самостоятелни схеми на работа. В сградата няма изградена система за БГВ. Осветителната уредба е изградена с разнообразни по вид и мощност луминесцентни осветителни тела и лампи с нажежаема жичка. В сградата няма действащи вентилационни системи.

Енергоспестяващи мерки
Топлинно изолиране на външни стени с 5 сm EPS с l= 0.035 W/mK, измазване и минерална мазилка.
Смяна на дограма - подмяна на всички дограми и остъклявания, с пластмасова дограма с двоен стъклопакет и нискоемисионно стъкло.
Обновяване и ремонт на отоплителната система, която включва демонтаж на съществуващите отоплителни тела, промивка, подмяна на арматурата и обратен монтаж; монтиране на балансвентили по щранговете; топлоизолация на тръбопроводите; проектиране и изграждане на газова инсталация.
Подмяна на горивната база - подмяна на съществуващите електрически котли с кондензационни на природен газ.

Реализирани ползи от проекта
Проектът прилага изпитани технически решения, които намаляват максимално техническия риск от неговото изпълнение. Икономиите на енергия възлизат на 87% спрямо базовата линия за отопление. Приходите за проекта са за сметка на икономисаната енергия и от разлика в цените на енергийния източник (природен газ срещу електрическа енергия). Икономията от разликата в цените е 53% от общата парична икономия от спестената енергия за отопление. Предотвратените емисии на парникови газове от изпълнението на проекта са 1455 т CO2 екв./год. Прогнозното спестяване на електрическа енергия е 638 688 кВч/год. Стойността на проекта е 466 696 лева, а предвиденият срок на откупуване - 4,6 години.


 

ЦДГ “Слънце” и ОДЗ “Лилия”, Димитровград

Описание на обектите преди изпълнение
на енергоспестяващите мерки
Сградата на целодневна детска градина „Слънце” представлява панелна конструкция. Стените са изградени от готови панели с пръскана мазилка отвън и шпакловка отвътре. Покривната конструкция представлява плосък покрив без вентилируемо пространство. Прозорците са основно с дървена дограма. Топлоснабдяването се извършва от котелна централа, разположена в специално предвидено за тази цел помещение. Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация на водата. Отоплителните тела са чугунени радиатори. Няма монтирани обезвъздушители и термовентили. През 2005 г. е изградена инсталация с 22 бр. слънчеви колектора, като 12 броя от тях са монтирани на покрива и осигуряват затоплянето на водата на 2 бойлера по 300 l, монтирани в кухнята и котелното помещение. Другите 10 бр. слънчеви колектора са монтирани на покрива на един от основните корпуси и осигуряват затоплянето на водата в 400 l бойлер, монтиран в приземието на корпуса. Бойлерите са свързани към слънчевата, котелната инсталация и към електрозахранването. Осветителната уредба е изпълнена с луминесцентни осветителни тела.
Сградата на ОДЗ „Лилия” представлява стоманобетонна конструкция. Стените са изградени от решетъчни тухли, измазани с варо-пясъчна мазилка. Покривната конструкция представлява плосък покрив от стоманобетон с битумна хидроизолация. Прозорците и вратите са основно дървена дограма. Топлоснабдяването се извършва с електрически котел. Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация на водата. В сградата има изградена мрежа за БГВ. Осветителната уредба е изпълнена с осветителни тела с луминесцентни лампи и лампи с нажежаема спирала.

Мерки за енергийна ефективност:
Топлинно изолиране на външни стени.
Топлинно изолиране на покрив.
Подмяна на дървена дограма с PVC.
Подобряване ефективността на котелна уредба, топлоизолация разпределителна мрежа и ВОИ.
Подобряване ефективността на осветителната уредба.
Подобряване БГВ чрез използване на ВЕИ.

Реализирани ползи от проекта:
Проектът прилага изпитани технически решения, които намаляват максимално техническия риск от неговото изпълнение. Икономиите на енергия възлизат на 56% от базовата линия за отопление и БГВ за ЦДГ “Слънце” и 55% от базовата линия за отопление за ОДЗ “Лилия”. Приходите за проекта са за сметка на икономисаната енергия и разлика в цените на енергийния източник за ЦДГ “Слънце” и от икономисана енергия за ОДЗ “Лилия”. Предотвратените емисии на парникови газове от изпълнението на проекта общо за двата обекта са 331 т CO2 екв./год. Прогнозното спестяване на електрическа енергия е 135 991 кВч/год., а на нафта - 56 484 кВч/год. Стойността на проекта е 329 410 лв., а срокът на откупуване 5.8 години.

В статията е публикувана информация за три конкретни проекта за въвеждане на енергоспестяващи мерки в сгради, предоставена от Фонд „Енергийна ефективност”, изпълняващ функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации. От началото на дейността си през 2006 г. досега фондът е подкрепил чрез кредити и гаранции общо 136 проекта за инвестиции в енергийна ефективност на обща стойност над 66 млн. лв. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top