Осветление на офиси

01.02.2009, Брой 1/2009 / Техническа статия / Осветление

 

EN50131 въвежда строги изисквания и тестови процедури на елементите в една сигнално-охранителна система

С цел да се гарантира високо качество на произвежданите в Европа електронни охранителни системи, преди няколко години Европейският комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) въведе стандарта EN50131. Очаква се EN50131 постепенно да замени съществуващите национални стандарти в Европа и да се прилага в европейските държави, в които понастоящем няма утвърден стандарт в областта. Стандартът въвежда ясна категоризация на видовете охранителни средства, в зависимост от степента на опасност в съответната зона и методите за тяхното тестване.

Въвежда се експлоатационният фактор
Стандартът БДС EN 12464 въвежда т.нар. експлоатационен фактор, който се различава от коефициента на запаса. Съществува строго определена методика за определяне на експлоатационния фактор. В действителност той се дефинира като реципрочна стойност на коефициента на запас Кз, а именно EF = 1/Kз.
Още в процеса на проектиране е необходимо да се обърне съществено внимание за точния избор на експлоатационния фактор. Стойността му показва как осветителната уредба ще покрие количествените параметри (Еср-средна осветеност) в процеса на експлоатацията на осветителната уредба. Също така, отчита понижението на осветеността в процеса на експлоатация, вследствие на стареенето на осветителите и на светлинните източници, замърсяването на повърхнините в помещенията (стени, под, таван) и осветителните тела.
Експлоатационният фактор се определя посредством уравнението - Ke = Ке1xКе2xКе3xКе4, където: Ке1 отчита стабилността на светлинния поток на лампата във времето; Ке2 се отнася за периода и системата на подмяна на лампите, както и процента изгорели източници; Ке3 отчита влошаването на оптичните характеристики на осветителя в периода непосредствено преди подмяна на лампите и почистването, а Ке4 - степента на замърсяване на отразяващите повърхности между почистванията.

Фактори, отчитани в процеса на проектиране
Следователно, още в процеса на проектиране следва да се предвидят редица фактори, влияещи върху осветителната уредба (ОУ), в това число и системата за подмяна на изгорелите лампи (единично, групово или комбинирано). Необходимо е да се въведе система на периодично почистване на оптичните системи на осветителите, както и да се прогнозира в какви времеви интервали трябва да се почистват и освежават повърхностите в помещенията - стени, таван и под с оглед запазване на коефициентите им на отражение. “Изброените фактори не се вземаха под внимание в етапа на проектиране в предишни години, но според изискванията на БДС EN 12464-1, вече са задължителни за осветителните уредби”, коментират от бранша.
“Необходимо е данните за препоръчваните коефициенти на експлоатация да се въведат в софтуерните програми за изчисляване на осветителните уредби. Тези данни се систематизират в таблици и все още не са въведени в старите софтуерни продукти”, заявяват специалисти.
В таблица 1 са дадени препоръчителните стойности на експлоатационния фактор в различни приложения.

Норми на осветеност
За проектантски цели следва да се използват стандартните норми на осветеност. По отношение на офисното осветление е необходимо да се спазват обобщени предписания, които могат да се видят в таблица 2.
“Европейският стандарт БДС EN 12464 не бе приет от всички държави-членки с аплодисменти. Например, Германия разполага с добре уредена нормативна уредба в областта на осветлението, разполага с изградени системи за управление, контрол и поддръжка, които трудно би могла да преустрои. И все пак, прие новите норми, но след почти 15 години обсъждане и промени”, заявяват от бранша.
За сравнение с действащите в Европейския съюз норми, нека разгледаме съответстващите им стойности в областта на офис осветлението в САЩ. Количеството светлина на работното място не следва да надвишава 50 fc (футкандели), т.е. около 550 lx (1 fc = 10,76 lx). Според изискванията на действащата там нормативна уредба, по-голямото количество светлина нарушава видимостта върху екрана и прави хартията, разположена наблизо, много ярка/бляскава и с нечетлив текст. При чертане и други подобни зрителни задачи се изискват 100 - 200 fc, т.е. 1100 - 2200 lx. Повечето други зрителни задачи в сферата на офисното осветление следва да се извършват в диапазона 50 -100 fc (550-1100 lx ). За зоните за придвижване се препоръчват 5-20 fc (50-200 lx).
Европейските норми за осветеност са дефинирани нормите чрез съответстващи им минимални стойности за училища, болници, производствени халета за различни видове производство и т.н.

Осветители за офиси
За офисно осветление е препоръчително да се използват преди всичко луминесцентни лампи с електронни пуско-регулиращи апарати (ПРА) - Т5, Т8, компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) - 2, 4 и 6 тръбни и с друга форма, светодиодни лампи, металхалогенни, халогенни и др.
В офисни помещения с окачен таван е препоръчително да се използват всякакви възможни модули с луминесцентни лампи (ЛЛ) 4х18 W или 4x36 W. Естествено, според спецификите на приложението е възможно залагането на двулампови или трилампови осветители, но обикновено това изисква специална аргументация от страна на проектанта.
Използват се още аплици с компактни луминесцентни лампи. Някои зони от офиса могат да се решат с халогенни лампи.

Софтуерни пакети за проектиране
На българския пазар се предлагат специализирани софтуерни пакети за изчисляване на осветителните инсталации. “За съжаление, у нас нерядко като база се използват програмите на някои от водещите производители на осветители и с тях се изчисляват осветителите на други компании. И настъпва такъв хаос, който никой специалист не може да оправи. В строителството трябва да има независим контрол, което означава да се контролира всяка стъпка на изпълнение на проекта, в т.ч. и осветителните тела. Ако всички правила се съблюдават, няма да се получават подобни недоразумения”, заявяват работещи в бранша.
Основни принципи при проектиране
Кои са основните принципи, които трябва да се спазват при проектирането, а след това и при изпълнението на една офисна осветителна уредба?
Тъй като терминът офис е много сложно за дефиниране понятие, нека разгледаме, например, една голяма обществена сграда, в която се намира офис на фирма, разположен на цял етаж с изложения във всички посоки - изток, запад, север, юг. Също така, нека направим допускането, че офисът обхваща помещения с различно функционално предназначение, например място за срещи, компютърна зала, архивни помещения, място за отдих, кафе, коридори, стълбищни отделения и т.н.
Сред най-специфичните решения е осветяването на помещения, в които ще работят няколко компютъра. Намирането на оптимално решение е трудно, тъй като изискванията са индивидуални, например някои предпочитат да работят на по-светло, други в полумрак, някои едновременно с компютърната обработка проверяват и печатни документи и т.н.
Дефинираната осветеност следва да е в интервала 300 - 500 lx, която определено би могла да се постигне с локално осветление. Сред възможните решения е осветител, монтиран в непосредствена близост до компютъра. Като оптимално се приема решение, базирано на локализирано осветление с различни нива на осветеност в различните зони - места за преминаване, работни станции и др. Друго добро решение за помещения с компютри е индиректното осветление, изградено с осветители, излъчващи в посока към тавана на разстояние от около 0,5 метра. Те насочват нагоре 40-50% от светлинния поток, а останалата част от него насочват директно върху работната повърхност. “Подобно осветление за помещения с няколко компютъра и цели компютърни зали е много добро. Получава се мека, равномерна светлина, стелеща се в цялата зала, без отразен блясък, заслепяване, засенчване върху клавиатурата от собствените ни ръце”, коментират специалисти. Тъй като в техниката няма панацея, наред с положителните качества, описаното решение не е много енергономично. Причината е повече от очевидна. Отразеният светлинен поток е около 50% от падналия, тъй като бял таван отразява с коефициент 50-60%, а в най-добрия случай със 70%.


 

Управление в зависимост от слънчевото греене
За да е енергономично, офисното осветление би следвало да се управлява в зависимост от дневното слънчево греене и естествената осветеност, създавана на работната повърхност. При това управлението не може да бъде по един и същ алгоритъм за стаите с южно и северно изложение или с прозорци на изток и запад. В северните помещения и тези с източно изложение осветеността се понижава по-рано. Следователно, там осветлението би следвало да се включи по-рано. Друга специфика съществува, например, между работните места, намиращи се непосредствено до прозорците и тези от вътрешната зона на помещението. Именно затова изкуственото осветление на осветителната уредба не трябва да се управлява по един алгоритъм. Захранването трябва да бъде изградено така, че да се регулира всеки ред с осветители по свой собствен алгоритъм. В съвременните решения осветлението на целия офис или дори на цялата офис сграда би могло да се управлява от един компютър. Могат да се разработят специални алгоритми за всеки обособен офис и да се въведат като програми за изпълнение през цялото денонощие. Те биха могли да позволяват корекция за конкретните часове на включване и изключване в зависимост от конкретния час на изгрева и залеза на слънцето.
Не бива да се забравя, че проектантът следва да изчисли и дневното естествено осветление през различните месеци от годината, както и да предвиди всички необходими мерки за заслоняване на прякото слънчево греене с различни видове завеси и щори. Те могат да се управляват и включват автоматично.

Накратко за DALI
Когато се говори за управление на осветителните уредби, не би следвало да се пропускат системите DALI. В тях e заложено разработването на нов стандарт за цифрово управление на осветителни системи, съчетаващ интелигентността и функционалността на EIB и LON системите, както и възможностите за лесно приложение и икономическа ефективност. Идеята на DALI е управление на системите със стандартни компоненти, имащи невисока цена. Във функционално отношение DALI се доближава до високоинтегрираните и високоинтелигентни BМS системи, а в ценово отношение е по-ниско от тях. Протоколът DALI е разработен специално за управление на осветлението. Той осигурява единствено комуникация между елементите на осветителните системи и не позволява към него да се включват устройства от други сградни системи. BMS, от своя страна, са предназначени за мониторинг и контрол на всички системи в една сграда.
Повече информация на системите DALI търсете в следващия брой на сп. Технологичен дом.

Темата за офис осветлението ще продължи и в други броеве на сп. Технологичен дом. Ако имате коментари и допълнения към публикувания материал, не се колебайте да ни пишете. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Автоматизирани входно-изходни устройства за платени паркингиТехническа статия

Автоматизирани входно-изходни устройства за платени паркинги

Компонентите в системата за управление на паркинга се определят от наличния бюджет, експлоатацията на съоръжението, целите, рисковете за сигурността и вида на паркинга. В повечето случаи най-добрата практика е устройствата за контрол на достъпа, автоматизираните входно-изходни терминали и софтуерът да се комбинират в зависимост от конкретните нужди на оператора.

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top