Отопление, вентилация и климатизация на лечебни заведения

13.03.2014, Брой 1/2014 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Отопление, вентилация и климатизация на лечебни заведения
  • Отопление, вентилация и климатизация на лечебни заведения
  • Отопление, вентилация и климатизация на лечебни заведения

Техническа статия

 

Поддържането на подходящи параметри на микроклимата в лечебните заведения е от особена важност както от гледна точка на създаване на комфортни условия за лекуващите се, така и за недопускане на разпространяването на инфекции.

В голяма част от помещенията има повишени изисквания по отношение на качеството и чистотата на въздушната среда, подвижността на въздуха, относителната влажност и други. При проектирането на болнични заведения от общ тип, както и амбулаторни и поликлинични заведения, се взимат предвид съответните норми за проектиране.

Необходимо изискване е системите за отопление, вентилация и климатизация да осигуряват нормативно заложените изисквания за микроклимата в зоната на пребиваване в помещения. Като зона за пребиваване се определя частта от обема на помещението, в която болният или извършващият преглед престоява за два или повече от два часа.


› РекламаНормативни изисквания за микроклимата
Заложените нормативни изисквания по отношение на поддържана температура и предвиждане на вентилация в помещенията зависи от тяхното предназначение. Например за кабинети и стаи се препоръчва поддържаната температура да е в границите от 20 до 22 оС.

По отношение на вентилацията в нормативната база не са посочени конкретни изисквания. За операционните зали, съгласно нормативните изисквания, поддържаната температура е в диапазона от 22 до 25 оС.

При проектиране на вентилационната система обикновено вентилацията е по изчисление, но е добре да се има предвид, че е необходимо кратността на въздухообмена да е не по-малко от 10 и не повече от 20-кратен въздухообмен. Също така е необходимо поддържането на свръхналягане, но при подналягане еднократен обем. 

За предродилни зали, предоперационни, манипулационни и други, нормативно заложените изисквания включват поддържане на температура от порядъка на 22 оС, а по отношение на кратността на вентилацията изискванията са 1,5-кратен въздухообмен нагнетателна вентилация и 2 кратен въздухообмен смукателна вентилация.

За процедурни кабини, лабораторни помещения и др. препоръчителната температура е от 20 до 22 оС и нагнетяване 3- до 4-кратен въздухообмен и 5 до 4 изсмукване. В залите за лечебна физкултура температурата, която се поддържа, е от 18 до 20 оС. Изискванията към вентилацията са 3-кратен въздухообмен нагнетяване и 4-кратен отвеждане.

В стаи, предназначени за новородени на интензивно лечение, изискванията по отношение на поддържаната температурата е тя да е 25 оС. По отношение на необходимата вентилация изискването е да се осигури пресен въздух по 80 m3/h на кърмаче, като се поoдържа свръхналягане при 5-кратен въздухообмен.
За холове, коридори и стълбища препоръчителната температурата е 20 оС, а вентилацията е балансирана със съседните помещения.
Отоплителни инсталации
Като подходящи за отопление на болничните заведения се считат водните конвективни отоплителни инсталации, както и други отоплителни системи, които имат подходящи технически и хигиенни изисквания.

Препоръчително е да се предвидят отоплителни тела с лесни за почистване повърхности. При избора на място за монтаж е добре да се избере такова, което е леснодостъпно за почистване. Не се препоръчва понижаване на температурата повече от 3 оС. Понижение на температурата е допустимо, ако се докаже че то няма да е в разрез с нормативните изисквания за поддържания микроклимат.

Сред най-често използваните отоплителни тела са конвективните отоплителни тела тип радиатор. Генераторът на топлина може да бъде различен. Подходящо решение е използването на котел на газ, пелети или друг вид гориво, както и централно отопление от ТЕЦ.

Тъй като тенденцията е към намаляване на температура на топлоносителя, подаван в отоплителната инсталация, възможно е да се използва и високотемпературна термопомпа. В този случай температурата на подавания към отоплителните тела топлоносител обикновено е от порядъка на 60 оС.


 

Изисквания към вентилационната система
При проектиране на вентилационната система е добре да се има предвид, че е необходимо предвиждането на самостоятелни нагнетателно-смукателни въздухообработващи централи за следните помещения: операционен блок; интензивно и реанимация; недоносени бебета; родилен сектор; рентгенови отделения; калолечение; водолечение; сероводородни вани; радонови вани; лаборатория за приготвяне на радон; аптеки; помещения с хладилна камера; клинична лаборатория и санитарни възли.

За всяко помещение, в което се извършват лечебни процедури, свежият въздух се подава в горната зона непосредствено в помещението. За останалите помещения се допуска подаване на пресен въздух в коридорите и балансирано с изсмуквания въздух през останалите помещения.

Необходимо е предвидените вентилационни решетки да са с възможност за изменение на направлението на подаваната въздушна струя, както и на количеството подаван въздух.

В помещенията, предназначени за подготовка за операция, операционни и стоматологични терапевтични кабинети, отвеждането на отработения въздух следва да е в долната и горната зона. Отвеждането на отработения въздух от рентгеновите кабинети с апарати от закрит тип е от горната зона на разстояние 0,6 m от тавана и от долната зона на разстояние от 0,5 m от пода.

За всички помещения с разлика на въздуха повече от 2 пъти обема на помещението следва да се предвидят трансферни решетки или да се осигурят увеличени фуги на вратите към съседните помещения с цел балансиране на подаван пресен въздух и отвеждане на отработения.

С оглед високите изисквания по отношение на чистотата на подавания в помещенията пресен въздух е добре да се има предвид, че за помещения, предназначени за подготовка на болни за операция; операционни, следоперационни; родилни; реанимационни; интензивни грижи; стаи с 1 и 2 легла за силно обгорели; интензивни грижи за болни и кърмачета; новородени, недоносени, травмирани се предвижда трета степен на очистване чрез високоефективни очистващи филтри.

Климатизация
Проектирането на климатични инсталации е необходимо за: операционни зали; стаи за следоперационни грижи; стаи за реанимация; интензивни грижи за възрастни; стаи с 1 и 2 легла за силно обгорели; стаи за недоносени, кърмачета и новородени. Необходимо е климатичната система да осигури поддържането на относителна влажност на въздуха в рамките на 50 до 60%.

За стаи, предназначени за силно обгорели, е необходимо поддържаната на влажност да е в диапазона от 35 до 50%.
За да се осигури непрекъснатото поддържане и контролиране на предварително зададените параметри на микроклимата, се предвиждат системи за автоматично регулиране.

Добре е да се има предвид, че преди проектирането на системи за отопление, вентилация и климатизация на болнични заведения следва да се направи точно задание за проектиране, съобразено с изискванията на съответните норми и разпоредби. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Водоснабдителни системи в болнициТехническа статия

Водоснабдителни системи в болници

При болничните водоснабдителни инсталации от особена важност е проектирането им да бъде съобразено с аспекти като надеждност, оперативна ефективност и простота на изпълнението. Познаването на специфичните изисквания и техническите предизвикателства на водоснабдителната система във всяка отделна болница ще помогне на персонала при поддръжката й.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталацииТехническа статия

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

Комбинирано производство на енергия в сградиТехническа статия

Комбинирано производство на енергия в сгради

При производството на електрическа енергия от изкопаеми горива отпадната топлина може да бъде възстановена от охлаждащата вода и димните газове и да се използва за отопление на помещения, подгряване на битова гореща вода и за абсорбционни чилъри. В сравнение с конвенционалните котли, системите за комбинирано производство на енергия в сгради са с много по-висока ефективност, което допринася за пестенето на гориво, намаляване на емисиите на парникови газове и редуциране на разходите за потребление на електрическа енергия.

Електроинсталации в болнициТехническа статия

Електроинсталации в болници

Основна задача на всяко болнично заведение е да осигурява висококачествени услуги и непрекъсната грижа за пациентите. За изпълнението на тази мисия се грижат множество комплексни системи, голяма част от които изискват сигурно, надеждно и непрекъснато електрозахранване.

Вентилация, климатизация и БГВПроекти, реализации

Вентилация, климатизация и БГВ

В реализацията на обекта фирмата Термоинженеринг МПЗ участва от първия етап на проектиране, до крайния етап на изграждане и пускане в експлоатация на системите в част “Вентилация”, “Климатизация” и БГВ. “Така успяхме да помогнем на създадената от нас “рожба” да “проходи”, стриктно следвайки изискванията за максимална ефективност при минимална консумация на ел.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top