ОВК инсталации за големи помещения

18.11.2014, Брой 5/2014 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • ОВК инсталации за големи помещения
  • ОВК инсталации за големи помещения

Техническа статия

 

Съвременните сгради трябва да отговарят на условията за оптимален комфорт на микроклимата в тях и минимални разходи за енергия, което е основен показател за степента на енергийната й ефективност. Правилно избраната отоплителна инсталация и по-точно генераторът на топлина са сред основните предпоставки за икономия на енергия.

За да се организира правилно ОВК проектът, от особена важност е функционалността на сградата, т.е основно има значение дали става дума за молове и търговски сгради, спортни зали, производствени халета, логистични центрове или друг тип помещения с голяма площ.

Една от особеностите им е тяхната височина, която почти винаги е над стандартните 3 м. Когато помещението е по-високо от стандартните 3 м, следва да се оптимизира отоплението, вентилацията и климатизацията.


› РекламаОтопление, вентилация и климатизация на високи помещения
Когато говорим за отопление на високи помещения, трябва да се имат предвид законите на физиката, а именно че топлият въздух винаги отива нагоре, поради което има опасност работната зона да остане неотоплена.

В зависимост от функционалното предназначение на помещението, възможностите за избор на генератора на топлина и отоплителните тела, отоплението може да бъде различно - топловъздушно; конвективно и топловъздушно; подоволъчисто и топловъздушно. Генераторът на топлина може да бъде всякакъв тип - котел на твърдо гориво, пелети, газ или ток; термопомпа вода/въздух, вода/вода, геотермална; VRV.

При топловъздушно отопление въздухът се използва за топлоносител, като се загрява в калорифери или друг вид топлообменник, и се подава в отопляваното помещение. Транспортирането на въздуха става и чрез въздуховодна система, като предварително е обработен във въздухообработваща централа.

Топловъздушното отопление е особено подходящо за високи помещения. При правилно организиране на подаването на загретия и изсмукването на отработен въздух се постига минимален температурен градиент в работната зона на помещението. Системата може да бъде с рециркулация, частична рециркулация и без рециркулация. З

а помещения, в които има отделяне на вредности, системата е без рециркулация. В останалите случаи се използват първите два варианта, като най-често приложение намира системата с частична рециркулация и подаване на пресен въздух. По този начин освен отопление на помещението се обезпечава и вентилацията.

Недостатък на топловъздушното отопление е неговата себестойност, тъй като понякога въздуховодната система излиза твърде скъпа и тогава е възможно да се използва комбинация от топловъздушно и конвективно или лъчисто отопление.
Търговски и административни сгради
Отопление, съчетаващо в себе си топловъздушно и конвективно, е често срещано в големите търговски центрове. В зависимост от възможностите за конкретния обект генераторът за топлина обикновено е котел или абонатна станция, а за летен режим се използва термопомпен агрегат. Отоплителните тела са тип конвективни или на директно изпарение.

Разпределението на товара за отопление и охлаждане като процент топловъздушно/ конвективно е различен и зависи от това дали помещението е в периферията или в центъра на мола.

За да бъде създаден и поддържан оптимален микроклимат, е необходимо да се осигури непрекъснато подаване на пресен въздух в количеството, изисквано по закон. Организацията на въздухообмен се определя от предназначението на помещението.

В административните и търговските зали, както и в общите части, се приема схема на въздухоразпределение отгоре надолу. За тази цел се използват въздухоразпределителни устройства таванен тип. В магазините въздухът също се подава от горната част на помещението, а отвеждането е в посока към общите части през отворените врати.

За залите на ресторантите се предвижда подаване на свеж въздух през нискоскоростни дифузори, разположени в ниската част на помещението в близост до пода. За отвеждане на отработения въздух се монтират вентилационни решетки, намиращи се в горната част на помещението, предимно в стените.


 

Зали за културни и спортни мероприятия
В големи зали за спортни и културни събития се използва или топловъздушно отопление, или комбинирано топловъздушно с конвективно. Генераторът на топлина може да е котел, термопомпа или централно от ТЕЦ. Видът на вътрешните отоплителни тела се съобразява с големината на спортната зала, с наличието на мокри съоръжения и отделянето на влага.

При по-малки спортни зали проектантите често се спират на конвективни тела - радиатори, а при зали с по-голяма височина радиаторите се комбинират с топловъздушно отопление. Масово използвано решение за отопление на големи помещения са и инфрачервените излъчватели, работещи с газ.

Възможен вариант е по периферията на залата да се разположат топловъздушни апарати или конвективни отоплителни тела. За вътрешната част (центъра) е опция да се допълни с въздуховодна система, която да осигури останалата част от потребната топлина.
При проектирането на вентилационни системи за спортни зали и съоръжения въздухообменът се организира така, че подаването на пресен въздух да е в чистите зони, а изсмукването - от замърсените.

При спортове, в които въздухът в помещението се запрашава, за смукателните решетки в работната зона следва да се предвидят филтри. Вентилационните решетки, монтирани в горната зона, се съобразяват със скоростта в работната зона. Важен елемент е и управлението на вентилационната система. Препоръчва се използването на автоматична система за следене на температурата на подавания в помещението въздух.

Необходимостта от поддържане на температурата, относителната влажност и свежестта на въздуха в нормативните граници води до необходимостта от използването и на климатична инсталация. Функционални изисквания към системите са и пречистване на въздуха от прах, различни механични примеси и други.

Друго използвано решение за климатизация на спортни зали са многозоновите системи, системите с чилър, покривните климатици и централизираните климатични системи. Важни за ефективността на системата са въздухоразпределителните устройства. Въздуховодите следва да са топло- и студоизолирани.

При използване на въздуха като топлоносител и студоносител е важен изборът на вентилационни решетки. Те трябва да са с възможност за регулиране на струята на подаване, като в зимен режим въздухът се подава вертикално към работната зона, а в летен режим изтичането на въздуха е почти хоризонтално по тавана.

Комбинирано отопление топловъздушно и подово-лъчисто се прилага най-често в плувните басейни. Обикновено топлинният товар се разпределя в съотношение 50/50, като това зависи от площта около басейна, или с други думи казано, каква част от потребната топлина би могла да се обезпечи с помощта на подовото отопление.

След като то вече е оразмерено, останалата част се покрива с топловъздушно отопление посредством въздуховоди, като се комбинира с обезмъглителна вентилация. Обработката на въздуха и топлоносителя за подовото може да бъде чрез котел или термопомпа.

При избора на някой от изброените варианти е добре да се представи икономическа обосновка на вложените строителни и експлоатационни разходи и в зависимост от резултатите да се приложи най-подходящата система.

Без тази оценка няма как възложителят да прецени кой от вариантите е най-добър за него. И не на последно място, автоматизацията на системите е от съществено значение за постигането на по-голяма икономия на експлоатационните разходи. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръженияИнтервю

Венто-К, Георги Спасов: Планираме да увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК съоръжения

В интервю специално за читателите на списанието Георги Спасов, управител на Венто-К, споделя интересни факти за бизнеса на компанията, за последните и най-интересни проекти, както и мнението си за съвременните критерии за избор на ОВК технологии и техника.

Изолации на ОВК системиТехническа статия

Изолации на ОВК системи

При проектирането и разработването на ОВК системи прилежащите им решения за изолация трябва много внимателно да се разгледат и обмислят. Една добра изолация може да предпази не само от пожарна опасност, но и да предложи добра топлинна издръжливост и шумоизолация при максимално изгодна стойност за инвестицията.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталацииТехническа статия

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

Комбинирано производство на енергия в сградиТехническа статия

Комбинирано производство на енергия в сгради

При производството на електрическа енергия от изкопаеми горива отпадната топлина може да бъде възстановена от охлаждащата вода и димните газове и да се използва за отопление на помещения, подгряване на битова гореща вода и за абсорбционни чилъри. В сравнение с конвенционалните котли, системите за комбинирано производство на енергия в сгради са с много по-висока ефективност, което допринася за пестенето на гориво, намаляване на емисиите на парникови газове и редуциране на разходите за потребление на електрическа енергия.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top