ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

25.02.2019, брой 1/2019 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства
  • ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства
  • ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

Техническа статия

 

Киносалоните, театрите и залите за сценични изкуства са обекти със специално предназначение и множество конструктивни особености, които налагат използването на специално проектирани системи за отопление, вентилация и климатизация. Традиционно разположението на седящите места в залата предполага зони с висока плътност на заетостта (брой души на кв. м). 

В тях изискванията за доставка на пресен въздух и ефективна вентилация са високи поради потребността от разреждане концентрацията на въглероден диоксид. По-голямото струпване на хора на малко пространство води и до по-голямо количество излъчвана от човешкото тяло топлина, която влияе върху околната температура и поражда необходимост от допълнително охлаждане и кондициониране на въздуха.

Параметрите на микроклимата в такива обекти обикновено подлежат на нормативен контрол и стандартизация, като препоръчителните норми в повечето случаи са поддържане на температурата в диапазон около 21-24°C и относителната влажност до 65%. Друго важно изискване към ОВК системите в зали за прожекции и сценични изяви е контролът на шума и вибрациите от механичното оборудване, чиито допустими нива също обикновено се залагат в действащите норми и стандарти.

Не на последно място – сериозно предизвикателство е и естетичният дизайн на инсталациите. Те трябва да бъдат на практика незабележими за човешкото око, за да не влошат ефекта от интериорния дизайн и да не отклоняват вниманието на зрителите от сценичната изява или прожекцията.

 

Разпределение на въздуха

Обикновено зоната с места за сядане в кината, театрите и залите е обособена от останалите функционални зони в обекта посредством коридори, лобита и т. н. В зоната за сядане посетителите остават в статично седнало положение по време на цялото представление. Основно изискване към системата за разпределение на въздуха е да доставя пресен въздух до всички точки на тази зона, без да създава забележим шум.
Налице са множество възможности за позициониране и монтаж на въздуховодите за подаване на свеж въздух и отводните канали (отново чрез въздуховод или друга системна организация). Най-популярният метод е входящият въздуховод да бъде разположен на нивото на тавана и да подава равномерно въздух към цялата зона посредством таванни дифузори, чиито дизайн зависи от височината на инсталацията. Отвеждането на мръсния въздух обикновено става чрез система от подови канали, разположена под седалките, която го насочва отново към помещението с ОВК агрегата (вентилационна или климатична камера). Водещото изискване е въздухоразпределението да бъде равномерно, без шумово замърсяване и с достатъчно възможности за “скриване” на инсталацията в интериора. Когато предназначението на залата предполага по-високи ограничения към шума (по-ниски допустими нива), каналите за доставка и отвеждане на въздух е препоръчително да бъдат и акустично изолирани. Друга възможност за локализиране на входящите въздуховоди е монтажът им по продължение на страничните стени на залата.

 

 


› РекламаМеханично оборудване

Проектирането на ОВК инсталации за кина, театри и зали за сценични изкуства налага особено внимание към разполагането на механично оборудване като чилъри, климатични и вентилационни камери, помпи и др. Ключови изисквания отново са шумовият контрол и възможностите за естетично прикриване на оборудването. Препоръчително е климатичната инсталация и камерите за кондициониране на въздуха да са обособени в отделна зона, структурно изолирана от функционалните зони на залата. Конструктивните ограничения в обекта понякога налагат разполагане на оборудването в същото помещение и често – близо до сцената или до зоната със седящи места. В такива случаи е важно да се предвиди специална вибро- и шумова изолация, както и тръбопроводите за охлаждащата вода да са снабдени с гъвкави връзки с цел да се избегне предаването на вибрации към основните конструктивни елементи на залата.

Ковструкцията на климатичните и вентилационни камери е препоръчително да позволява ниски обороти на ротационното оборудване (обикновено до 650 об./мин), а скоростта на изходния поток да не надвишава 9 м/сек. Добре е вентилаторите на климатичната камера да са с обратно извити остриета и със специални звукови/ вибрационни заглушители. За приложения с повишени изисквания относно шумовия контрол се проектират специални конструкции камери за кондициониране на въздуха, които е препоръчително да са конструктивно обособени, а въздуховодите и стените на помещението, в което е разположена камерата, да са добре акустично изолирани. Шумозаглушителни устройства е добре да се предвидят както за входящите въздуховоди, така и за системата за отвеждане на мръсния въздух, където е най-подходящо те да се монтират на смукателните отвори.

 

Особености на киносалоните

Киносалоните обикновено са най-опростени в конструктивно отношение обекти за развлекателна дейност. Особеност при тях е, че работят както при пълна заетост на зоната за сядане, така и при ниска. В зависимост от интереса към дадена прожекция, салонът често може да работи с малко посетители. Това предполага ОВК системите да са проектирани така, че да могат да работят в нисък режим на кондициониране на въздуха. Обикновено шумовите изисквания към механичното оборудване в кината не са толкова високи поради наличието на силен звук от прожекцията. Пушенето в такива обекти е забранено, а топлинното натоварване във връзка с осветлението е пренебрежимо, тъй като то обикновено е изключено по време на филма и силно димирано в междинните периоди. Това означава, че традиционно не са налице допълнителни топлинни фактори, увеличаващи потребността от охлаждане на помещението. Тя се определя основно от броя на посетителите.

Киносалоните обикновено работят по 6-12 или повече часа на денонощие. Ето защо предварително затопляне на помещението често не се налага, освен за най-ранната дневна прожекция. Седящата зона е добре обособена, без места за правостоящи. Допустимите нива на въглероден диоксид и околната температура е трудно да бъдат надвишени при нормални обстоятелства. Лобитата и фоайетата типично са предвидени с до около 3 кв. метра свободно пространство на човек. Всички тези особености обикновено налагат работа на ОВК системите в ограничен режим според моментните потребности.
Зони със специфично предназначение

Кабините за прожектиране са специфична особеност на киносалоните, която изисква особено внимание към ОВК обезпечаването. Прожекционното оборудване, прожекторите, звуковите системи и димерите за осветлението обикновено са значителни източници на топлина. Макар някои такива системи да са осигурени с вътрешна климатизация и вентилация, други работят при отрицателно налягане, всмуквайки въздух от зоната за сядане и връщайки го обратно през отворите в корпуса на кабината. На практика (без специално ОВК решение) такива кабини могат да “бълват” големи количества отпадна топлина в залата.

Друг проблем е рискът от замърсяване на прожекционните лещи при въвеждане в кабината на непречистен въздух. Ето защо съвременните прожекционни системи се осигуряват с филтри за пречистване на циркулиращия в кабината въздух.

По-старите кина обикновено се отопляват и охлаждат централизирано посредством водна система със студена или гореща вода. По-новите салони често разполагат с газово отопление и електрическо охлаждане или термопомпи, зоново обслужващи отделните климатични камери.

Друга особеност в залите за развлекателна дейност е сцената. Тя отново е зона със специфично предназначение, изискваща конкретен подход при ОВК осигуряването. Наличието на множество прожектори, които често са подвижни, предполага генерирането на големи обеми отпадна топлина. Тази особеност налага специална система за охлаждане на зоната и отвеждане на отработената топлина. В допълнение, сценичната дейност, която предполага наличието на различен брой изпълнители в различните етапи на представлението, изисква достатъчна доставка на пресен въздух и адекватно въздухоразпределение. Танцовите спектакли и интензивните движения на сцената предполагат по-големи количества латентна топлина, което изисква внимателно съобразяване на параметрите и работния режим на ОВК системата с конкретното предназначение на залата и характера на сценичното представление.

 

 

Възможности за енергоспестяване

В по-старите кина, театри и зали е препоръчително да се провеждат регулярни одити. Амортизираното и клонящо към повреди ОВК оборудване е добре да се подлага на своевременен ретрофит или подмяна, особено при системи с хладилни агенти, които биват извеждани от експлоатация в глобален мащаб поради екологични съображения. В повечето случаи в такива обекти е налице огромен потенциал за реализиране на енергийни спестявания посредством рентабилни инвестиции в по-съвременни и енергийно ефективни технологии. Модернизирането на по-старите обекти за сценични изяви с нови ОВК системи може да включва и добавянето на решения за рекупериране и съхранение на отпадната топлина, както и на цялостно обновяване на акустичната, топлинна и вибрационна изолация.

Внедряването на геотермални термопомпи е подходящо решение за много такива обекти, като са налице възможности например за утилизиране на отработената топлина в машини за лед или друго хладилно оборудване. Затварянето на топлинния цикъл вътре в обекта намалява нуждата от външно монтирано оборудване, което по принцип е застрашено от негативни влияния вследствие на неблагоприятни атмосферни условия или от прояви на вандализъм например.

Отлично решение е монтирането на специални рекуператори на отпадна топлина например в системи от типа "въздух-въздух". При тях консумацията на енергия може да бъде намалена с 40 до 80%, използвайки само разликата в температурата между изходния поток мръсен въздух и входящия поток свеж въздух.

Възможни решения са също инсталирането на топлообменници в системи с охладителни кули или чилъри, които да утилизират отработената топлина, както и внедряването на система за енергиен мениджмънт, която да управлява автоматично работата на ОВК системите и останалото енергоемко оборудване в сградата.


 

Особености на театрите и концертните зали

Проектирането на ОВК системи за театри, опери и концертни зали следва сходни принципи с тези при дизайна на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации за киносалони. Особеност на театрите и концертните зали са наличието на сложен и забележим интериорен декор и по-високите изисквания към шумовия контрол. В тези обекти често се провеждат сценични изяви, включващи по-значителни масовки и танци. Осветлението обикновено е комплексно и интензивно, тъй като е основен елемент на представлението, а сценичната атмосфера често включва и използването на машини за изкуствен пушек.

Съвременният развлекателен бизнес пък налага конструирането на мащабни мултифункционални зали за сценични изкуства, в които се провеждат разнообразни по тип спектакли и шоупрограми. Всички тези фактори изискват внедряването на гъвкави ОВК системи, които могат своевременно да се адаптират към моментните потребности от кондициониране на въздуха съобразно броя на посетителите и сценичните артисти, характера на сценичната изява, наличието на допълнителни прожектори и осветление и др.

Изключително високи са изискванията и към шумовата изолация на ОВК оборудването, особено в театъра, където постановките често включват моменти на пълна тишина.

Монтажът на механичното оборудване е сложна задача с оглед на декоративните елементи на залата. За разлика от киносалоните обаче, сценичната дейност рядко е с целодневен график, като обикновено представленията са веднъж или няколко пъти дневно, предимно вечер. Самите театрални постановки, пиеси, опери, оперети, концерти, мюзикъли и други подобни сценични изяви също рядко са непрекъснати, а са разделени в отделни части (действия), между които има паузи (антракти) с различна продължителност (например 15-20 минути). Осветлението варира в широки граници, от пълно или частично осветяване на сцената, до димиране или пълно затъмняване, съчетано с приглушаване на осветлението над аудиторията, наличие на точкови прожектори и т. н. Ето защо в такива обекти са налице повишени изисквания към предварителното затопляне на залите, моментното кондициониране на въздуха съобразно броя на зрителите и характера на сценичната дейност (броя артисти, танцьори и т н.), както и адекватната вентилация по време на прекъсванията на програмата.

Освен стандартната зона със седящи места, тези зали могат да включват седяща зона за оркестър, балкони, ложи и други специално обособени зони в основното помещение. Сервизните зони пък включват лобита, каси за продажба на билети, гримьорни, съблекални, офиси и др. Всички тези обекти имат различни изисквания към качеството на въздуха и параметрите на микроклимата, които трябва да бъдат взети предвид при проектиране и оразмеряване на ОВК системите.

Специфична особеност е сценичната завеса, която обикновено е плътна и тежка, както и елементите на декора, които често се сменят в хода на сценичния акт. Те играят ролята на своеобразни бариери за движението на въздуха и това трябва да бъде отчетено в дизайна на системите за въздушно разпределение.

 

ОВК системи в театри и концертни зали

Поради характера на сценичните изяви, които включват прекъсвания и често се провеждат по веднъж или няколко пъти на ден, ОВК системите в театри и концертни зали обикновено работят с периоди на пикови натоварвания, които се редуват с периоди на ниско или нулево натоварване. Моментите на понижена потребност от охлаждане и вентилация позволяват превключване на оборудването в режим на изчакване или пълното му изключване, което спомага за ограничаване на шумовите смущения. Лобитата, в които публиката излиза по време на антрактите, са организирани така, че е предвидено по-голямо свободно пространство на човек с цел избягване генерирането на големи количества латентна топлина и въглероден диоксид.

Сценичното осветление в театрите и залите за развлекателни изяви обикновено е най-големият източник на отпадна топлина. Нейното отвеждане представлява предизвикателство, особено при наличието на сложен декор. Динамиката на вдигане и спускане на завесите, осветяване с различен интензитет и промяна в броя на сценичните артисти изисква гъвкава работа на ОВК системите, за да се избегнат драстични отклонения от допустимите стойности на критични параметри на микроклимата като температура, влажност и нива на въглероден диоксид.

Подаването на пресен въздух обикновено се осъществява посредством множество отвори, локализирани на специални места около сцената, а около осветителите са предвидени голям брой смукателни отвори, които да извеждат топлината. Ниските скорости на въздушните потоци са ключови, за да не се допуска движение на завесите и по-леките декорни елементи.

На сцената обикновено се предвижда точково охлаждане, например около платформата на диригента, тази на оркестъра и т. н. За сервизните зони, като съблекални, гримьорни и др., се предвиждат отделни, независими от основните климатични и вентилационни камери. Препоръчително е контролът на микроклимата да се извършва на ниво помещение чрез стайни термостати, управлявани ръчно или отдалечено.

В студените периоди на годината отварянето на вратите зад сцената за внасяне и изнасяне на сценично оборудване, декори, инструменти, както и за влизане и излизане на отделните групи изпълнители може да е свързано с навлизане на големи обеми студен въздух, който трябва да бъде бързо затоплен и разсеян, за да се избегнат негативните ефекти от евентуалното достигане на въздушни потоци с различна температура до зрителите.

Не на последно място, ОВК системите за театри, кина и концертни зали е важно да бъдат проектирани съгласно действащите противопожарни норми поради масовия характер на сценичните изяви и множеството рискове, свързани със струпване на много хора на едно място или наличие на различни типове електрозахранвано оборудване. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Табла за автоматизация на ОВК инсталацииТехническа статия

Табла за автоматизация на ОВК инсталации

Таблата за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация са електрически табла, които включват съответната контролно-измервателна апаратура и автоматика за управление на параметрите на въздуха и микроклимата в дадено помещение или обект. Тези решения са подходящи за различни търговски, жилищни, публични и индустриални приложения.

Пестене на енергия в хотелиТехническа статия

Пестене на енергия в хотели

Интегрирането на системи за контрол на осветлението, оптимизираното управление на ОВК инсталациите и провеждането на информационни кампании сред служителите са само част от мероприятията, които собствениците и мениджърите на хотели могат да приложат с цел подобряване на енергийната ефективност в тези обекти.

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сградиТехническа статия

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сгради

Отоплителните, вентилационните и климатичните системи са ключови елементи от концепцията за нулево-енергийни сгради и обект на множество технологични нововъведения. В тях се внедряват последните иновации при материалите, продуктите практиките и контролните решения.

С нарастването на популярността на тези проекти в Европа и по света, ОВК производителите поставят все по-голям фокус върху технологиите, специално проектирани за такъв тип приложения, които са в състояние да посрещнат амбициозните им изисквания за енергийна ефективност.

Ретрофит и модернизация на ОВК системиТехническа статия

Ретрофит и модернизация на ОВК системи

Независимо колко добре се поддържа една ОВК система, идва момент, в който тя трябва да бъде заменена или най-малкото модернизирана.

Статията разглежда новите ОВК системи с цифрово управление и факта, че заемат все по-голям пазарен дял, какви са предпочитаните възможности за ретрофит, както и какви са ползите от неговото прилагане.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион Техническа статия

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион "Георги Аспарухов"

В края на април т. г.

Топлоизолационните решения от Кнауф Инсулейшън осигуряват оптимално енергоспестяване и комфортТехническа статия

Топлоизолационните решения от Кнауф Инсулейшън осигуряват оптимално енергоспестяване и комфорт

Кнауф Инсулейшън е международна компания с повече от 35 години опит в производството на топлоизолационни материали. Двигател през цялото това време е стремежът ни да предлагаме съвременни решения за топлинна изолация, които не само превръщат конструкциите в сгради с минимално енергийно потребление, но и гарантират комфорта на обитаването им.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top