Платформи за електрическо проектиране

01.09.2008, Брой 7/2008 / Техническа статия / Електроинсталации

 

Нормативни изисквания при проектирането и изграждането на нови обекти и реконструкцията на стари

Проектирането на мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие за сгради с височина до 60 м и открити пространства е регламентирано в Наредба 8. Тя е утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Наредбата, влязла в сила от април 2005 г., се прилага при проектирането и изграждането на нови обекти и при реконструкцията на съществуващи мълниезащитни уредби. Според наредбата, мълниеприемници с изпреварващо действие се проектират и изграждат в случаите, при които чрез конвенционални мълниеприемници не би могла да се осигури надеждна защита срещу ефектите от протичане на ток на мълния в мълниезащитна уредба.


Използват се и когато е невъзможно да се осигури и поддържа необходимото ниво на мълниезащита, при затруднена или невъзможна практическа реализация, както и при несъответствие с естетическите изисквания. Използването им зависи от вероятността за пряко попадение на мълния, последствията, специфичните особености на обекта и икономическата целесъобразност. Защитите с изпреварващо действие се проектират предимно при мълниезащита на сгради и външни съоръжения със специално предназначение, както и на големи открити пространства (зони за отдих и спорт и други).


› Рекламаинж. Георги Харизанов, управител на BMG, официален дистрибутор на Autodesk за България


AutoCAD MEP 2009 и Revit MEP 2009
Предлагаме пакет от два програмни продукта - AutoCAD MEP 2009 и Revit MEP 2009 - лиценз едно работно място. По този начин потребителите имат на разположение мощ-ността на технологията BIM (Строителен информационен модел) и сигурността на AutoCAD MEP/Auto CAD с множество допълнителни функции по изграждането на всички вътрешни инсталации в сградите.
Autodesk Revit MEP е третият от фамилията Revit продукти след Revit Architecture - продукт за архитектурно проектиране, и Revit Structure - продукт за проектиране на конструкцията на сградата. С тях и продукта Revit MEP за проектиране на всички инсталации, процесът на проектиране и управление на сградата е завършен. Важно е да се отбележи, че и трите продукта работят с един и същ файлов формат, т.е. след като архитектите завършат своята част от проекта, изпращат модела на сградата на конструкторите и те, от своя страна, след това подават същия модел на инженерите, проектиращи различните вътрешни инсталации.

Поддържана функционалност
- Строителен информационен модел за ОВК/ВиК/електрически системи. Autodesk Revit MEP е интуитивен софтуер за по-лесно проектиране и координиране на системите в строителния модел. Грешките при взаимодействието на отделните специалности (архитектура, конструкции, ОВК, ВиК и ел. системи) са минимизирани в средата на Revit.
- Интуитивно проектиране с 3D обекти. Процесът на проектиране отразява този на реални обекти от инженерните специалности. Autodesk Revit MEP изгражда цялостен модел на постройката, свързвайки механични, електро- и тръбни системи с архитектурните и конструктивни елементи. По този начин потребителят се възползва от предимствата на строителния информационен модел по отношение на лесното проектиране, анализиране и координиране на системите в сградата.
- Проектиране на електрически сис-теми. Проектирането на електрически системи чрез инструментите за проследяване на натоварвания, устройства и дължина на веригата намалява грешката. Възможно е бързото създаване на репорти и точна документация, като балансът между натоварванията и електрическата верига се променя директно от спецификацията. Autodesk Revit MEP автоматично свързва електрическите устройства с панелите в системата, предлагайки възможност за избиране на пътя и надписите.
- Проектиране на ОВК системи. Autodesk Revit MEP разполага с библиотека от 3D параметрични компоненти, базирани на индустриални стандарти. Възможно е “вмъкването” на 3D въздуховоди и тръби чрез провлачване в модела. Всички изгледи и чертежи се обновяват автоматично, когато се направи промяна и така цялата проектна документация е точна и координирана. Графичното представяне на системите би могло да се осъществи с цветни схеми за високо и ниско налягане, скорост и други критерии.
- Оразмеряване и изчисления.Чрез вградени калкулатори е възможно да се правят изчисления за преоразмеряване на клонове и дори на цялата система. Оразмеряването и изчисленията за загуба на налягане се извършват чрез установени стандарти като ASHRAE. Autodesk Revit MEP визуализира критичните стойности в системата и в реално време се сменят елементи с цел получаване на максимална икономия и ефективност.
- Проектиране на тръбни системи. Autodesk Revit MEP разполага с 3D обекти за бързо и лесно проектиране на тръбни системи. Продуктът извършва изчисления и автоматични надписвания на хоризонтални и вертикални тръби. Автоматично се създават планове, разрези, сечения, детайли и спецификации с динамично обновяваща се информация от модела.
- Изчисления на осветеността. Пакетът използва зонални методи за изчисляване на осветеността в помещенията. Необходимо е да настроите стойности на отражението на повърхностите в стаята, да добавите стандартни IES данни и Autodesk Revit MEP ще пресметне средната осветеност на помещението.

Базови системни изисквания
Минималните системни изисквания за инсталиране на пакета AutoCAD MEP 2009 и Revit MEP 2009 са процесор Intel Pentium4, 1.4 GHz, или еквивалентен AMD Athlon. Операционна система - Microsoft Windows XP (Professional, Home, Tablet PC Edition) или Windows 2000 SP4, Microsoft Windows Vista™ (Enterprise, Business, Premium, Ultimate Edition), 2 GB RAM, 2 GB свободно дисково пространство, 1280x1024 монитор и видеокарта с 24-битов цвят, със128 MB или повече, поддържаща OpenGL, DVD за инсталацията на продукта, както и интернет връзка за регистрация и Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 или следващ).
Препоръчителните системни изисквания са процесор Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz или еквивалентен AMD Athlon, Операционна система Microsoft Windows XP Professional SP2, 4 GB RAM, 2 GB свободно дисково пространство. Сред изискванията са графична карта 128 MB или повече, поддържаща OpenGL, графична карта, поддържаща хардуерен OpenGL 1.3 или по-нов, DVD-Rom - само за инсталацията на продукта, интернет връзка за регистрация, както и Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 или следващ).

Юрий Николов, управител на КАД ПОЙНТ

Продуктите SEE Technical, SEE Building LT и CADdy ++/SEE Electrical
На българския пазар предлагаме три CAD програми за проектиране на инсталации в сгради - SEE Technical, SEE Building LT и CADdy ++/SEE Electrical. Първата - SEE Technical, подпомага ежедневните проектни задачи и дава възможност за лесно проектиране на електрически инсталации. От своя страна, най-новата версия на професионалния CAD софтуер за електротехническо проектиране CADdy++/SEE Electrical е резултат от успешното сътрудничество между ABB България и ИЖЕ+КСАО Балкан. В програмата е включена база данни на ABB на български език, която облекчава процеса на проектиране и пести от ценното време на потребителя. Към всяка нова версия на програмата се добавят и допълнителни решения за автоматизирано изработване и управление на проектната документация. Целта е да се улесни потребителят и едновременно с това да бъде осигурена по-висока ефективност, бързина и качество на работния процес. CADdy++/SEE Electrical включва специализиран модул Building (House Installation), който също е подходящ за проектиране на електрически инсталации в сгради. Друг нов за българския пазар продукт е SEE Building LT. Той е изцяло преведен на български език. CAD програмата позволява изготвяне на проекти на електрически инсталации с възможност за количествени сметки.

Приложна област на пакетите за проектиране
Продуктовата гама на ИЖЕ-КСАО включва голямо разнообразие от CAD програми с различни възможности - всички насочени към проектирането на електрически инсталации в сгради, индустриалната автоматизация и изграждането на електрически мрежи и системи за високо, средно и ниско напрежение. Потребители на тези програми са както малки проектантски фирми и организации, така и големи предприятия от промишлената сфера.
CAD продуктите са полезни за подобряване на качеството и надеждността на изработване на чертежи, скици и диаграми в областите електротехника, електроника, хидравлика, пневматика, хладилна техника и архитектура.

Поддържана функционалност
SEE Technical е практичен CAD продукт, удобен както за всеки електроинженер, така и за големите проектантски организации. Подходящ е за малки по обем проекти и за проектанти, които желаят да оптимизират работния си процес, като започнат работа с CAD продукт. Програмата съдържа многобройни възможности, като библиотека от над 2100 символа и запис на проектите във формат DXF/DWG. Удобни за използване са опциите - избиране на електропроводник, различни формати на чертожния лист, аларма за “късо съединение”, оразмеряване на 2000 обекта, обработване на текст, вмъкване на изображения, щриховане на обекти, избиране на формат на чертожния лист и т.н. SEE Technical дава възможност за изчертаване на отсечка, дъга, правоъгълник със или без закръгления, окръжност през две или три точки, елипса, полилиния или част от нея, крива на Безие, сплайн-крива.
Продуктът се използва за лесно създаване на схеми, чертежи и диаграми в областите на електротехниката, електрониката, хидравликата и пневматиката, хладилната техника и строителството. Включва бази данни с каталози на всички водещи производители на електротехническо оборудване. CAD системата разполага с библиотека с над 2000 символа с възможности за потребителско допълване на елементи.
От своя страна, SEE Electrical обхваща следните самостоятелни модули:
- Basic - включва автоматични функции в реално време, като наборът от инструменти се допълва чрез системно интегрирани библиотеки oт интелигентни символи и обекти.
- Standard - икономично решение, което освен възможностите на модул Basic обхваща и широка гама от функции за професионално проектиране на електронни панели и електрически табла.
- Advanced - експертната система за създаване на електротехнически чертежи, скици и диаграми, която надгражда функциите на Basic и Standard и позволява без допълнително усилие автоматично да бъдат интегрирани монтажни чертежи на електрошкафове, както и изменения и редакции на спецификациите.
- Cabinet - професионалният CAD модул за проектиране на монтажни чертежи на електротабла и шкафове.
- Building (House Installation) - удобен модул за изчертаване на електрически инсталации на сгради с възможност за вмъкване на DXF/DWG файлове от други архитектурни приложения. Позволява лесно изчертаване на електрически инсталации, както и изготвяне на количествени сметки.
SEE Building LT e самостоятелен софтуер за проектиране на електроинсталации. CAD програмата предлага лесен обмен на чертежи и схеми с клиенти, подизпълнители и доставчици чрез DWG формат. CAD софтуерът съдържа голям брой библиотеки на водещи производители на електроапаратура НН (ABB, Legrand, Merlin Gerin, Moeller, Siemens и др.), които могат да се използват директно. Сред най-удобните за проектантите функции, поддържани от модула, е изготвяне на количествени сметки, включително определяне броя на символите по чертежа, както и необходимия метраж на използваните кабели. SEE Building LT позволява многократно използване на части или цели схемни решения от разработени проекти. Друга функционалност на програмата е бързо и лесно създаване на собствени символи.

Базови системни изисквания
CAD програмите на ИЖЕ-КСАО са самостоятелни и базирани на Windows приложения, което позволява добра съвместимост с други програми под Windows 95/98/NT/2000/XP. Те се отличават с минимални системни изисквания - Windows 95/98/NT/2000/XP, минимум 166 MHz RAM и CD ROM устройство, дисплей с минимум 1024 х 768 пиксела.


 

Ивелина Цекова, асистент продажби в ИЖЕ+КСАО Балкан


Пакетите AutoCAD MEP и Revit МЕР
КАНИСКО предлага две решения, предназначени за проектиране на сградни инсталации. Първият софтуер е базиран на AutoCAD и се нарича AutoCAD MEP. Втората платформа е Revit и продуктът се казва Revit MEP. Текущата им версия е 2009. В двете решения са заложени специализирани инструменти за проектиране на ОВК, електро-, ВиК и противопожарни инсталации. Revit MEP е съвременен продукт, който позволява на проектантите да се възползват от вече създадения 3D модел в Revit Architecture и върху него да базират и проекта на сградните инсталации. AutoCAD MEP е софтуер, разработен за създаване на проекти и проектна документация в познатата AutoCAD среда. Фирмата предлага и курсове за работа с програмите по програми за начинаещи и напреднали.

Приложна област на пакетите за проектиране
AutoCAD MEP е предназначен за инженери, използващи архитектурни подложки изградени с AutoCAD Architecture или обикновен AutoCAD. Ако архитектът е изградил модела на сградата с помощта на AutoCAD Architecture, проектантите от различните специалности могат да се възползват от този 3D модел, като директно го “вмъкнат” в програмата като подложка. С него автоматизирано се създават спецификации, разрези и детайли на отделните елементи от сградните инсталации.
От своя страна, Revit MEP се предлага на пазара в пакет с AutoCAD MEP. Подходящ е за инженери, които работят с архитекти, създаващи проектите си на Revit Architecture или AutoCAD. Освен изчертаване на проекта, създаване на модел на инсталациите и оформяне на проектната документация, в Revit MEP са заложени инструменти за пресмятане на топлинните загуби и постъпващата топлинна енергия в помещенията на сградата. Програмата разполага и с инструменти за оразмеряване на ОВ и ВиК системите.

Поддържана от пакетите функционалност
Продуктът AutoCAD MEP се предлага с обширна библиотека на различно оборудване. Предлага възможност за автоматично създаване на разрези и спецификации. Модифицирането на вече създадена система се реализира бързо без допълнителен труд за нанасяне на корекции във вече готовите спецификации и разрези. Пакетът предлага връзка към външни програми за инженерни пресмятания, например Dialux. AutoCAD MEP позволява да се използват инструментите на AutoCAD и по този начин плавно да се направи прехода от обикновенния AutoCAD към по-специлизирания AutoCAD MEP.
Revit MEP позволява създаването на единен модел на сградната инсталация, като при всяка промяна автоматично се отразяват промените в отделните чертежи, разрези и спецификации. С богатата документация и обучението, предлагано към двата продукта, интегрирането на продукта във всекидневната работа на инженерите става лесно и бързо.

Базови системни изисквания
Описаните софтуерни пакети са нови и е напълно нормално да изискват нови компютри.
Пакетът AutoCAD MEP изисква следната конфигурация - Intel Pentium IV 3.0 GHz, еквивалентен AMD Athlon 3.0 GHz или по-мощен процесор, операционна система Windows XP Professional SP2 или по-нова,
3 GB RAM за 32-bit, 4 GB за 64-bit, 4.3 GB дисково пространство за 32-bit, 5.0 GB дисково пространство за 64-bit в зависимост от инсталационните възможности, разделителна способност на дисплея 1280 x 1024, 128 MB видеокарта и др.
По отношение на пакета Revit MEP, препоръчителните системи изисквания включват - Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, или еквивалентен AMD Athlon процесор, операционна система Windows XP Professional SP2 или по-нова версия, 4 GB RAM, 4 GB дисково пространство, подходяща видеокарта със съответстваща хардуерна поддръжка за OpenGL spec 1.3 или по-нова версия.

Радослав Стефанов,
eксперт софтуерни решения за архитектурно и инженерно проектиране в КАНИСКО ЕООД, риселър на Autodesk за България


Продуктът EPLAN Electric P8 Professional
Немската компания EPLAN Software&Service предлага платформата за електротехническо проектиране EPLAN Electric P8 1.8. Продуктът EPLAN Electric P8 Professional поддържа пълната гама от инструменти, необходими на един проектант. С програмата могат да се изготвят както еднолинейни, така и принципни схеми. Предлага автоматично номериране на устройства и кабели, потенциали, вътрешни връзки и сигнали, като форматите на номериране могат свободно да бъдат дефинирани от потребителите. EPLAN освобождава проектанта от необходимостта да задава обратни референции, тя автоматично следи за връзките между символите, представящи едно устройство.
В EPLAN могат да се нанасят кабелни трасета върху съществуващи архитектурни подложки, вмъкнати в проекта като DWG/DXF формат. Програмата предлага автоматично сумиране на дължини на кабели, заложени в проект и сортирани по типове.
С помощта на EPLAN е възможно лесно да се оформи разпределението на устройствата по монтажни плочи. При избора на дадено устройство от библиотеките, програмата прочита размерите му и то лесно би могло да бъде разположено на подходящо място. С EPLAN е възможно да се направи първо разпределението на устройствата по монтажните плочи и след това да се премине към изграждане на схемите, както и да се предприеме обратният процес.

Функционалност на платформата
С помощта на различни филтри и инструменти лесно се избират подходящите апарати, кабели и механични аксесоари. Изборът се прави от съществуващи библиотеки на водещите производители на ел. апаратура на българския пазар, като Schneider Electric, Siemens, ABB и др. С пускането на пазара на пазара на версия 1.9 клиентите, ползващи EPLAN с активирана услуга “Софтуерна поддръжка”, ще имат достъп до интернет базиран сървър EPLAN Data Portal. От него потребителите ще могат да използват технически данни за електрически и механични елементи и апарати на всички големи европейски производители. Въпросните масиви с данни ще съдържат както текстово описание на търсените компоненти, така и всички асоциирани 2D и 3D макроси, изображения и символи. Цялата информация от EPLAN Data Portal е достъпна за потребителя чрез допълнителен прозорец „навигатор”. Той позволява копиране на желаните данни от онлайн библиотеката локално върху твърдия диск на работната станция на потребителя. Данните в Data Portal са сертифицирани от съответните фирми-производителки, което гарантира точността им и помага за стандартизиране на изготвените документи между фирмите.
Версия 1.9 на програмата поддържа вътрешните си библиотеки чрез SQL сървър, което е от определящо значение за безпроблемна работа с големи масиви от данни.
Програмата позволява:
- Автоматично генериране на съдържание на проект;
- Автоматично генериране на списъци с кабели и кабелен журнал;
- Автоматично генериране на списъци с клемореди и клемен журнал;
- Автоматично генериране на диаграма на конектор, списъци с конектори;
- Автоматично генериране на спецификации и списъци с устройства, списъци за поръчка;
- Автоматично генериране на диаграма на връзките към клеморед и диаграма на свързване на устройство;
- Автоматично генериране на диаграма на подвързване на кабел и диаграма на връзките към конектор;
- Автоматично генериране на списък с вътрешни връзки и потенциали;
- Автоматично генериране на PLC диаграми и PLC списъци със сигнали;
- Автоматично генериране на интерактивна диаграма на връзки към PLC;
- Интерактивни списъци с потенциали и списъци с ревизии;
- Автоматично генериране на списъци с етикети на връзки, устройства, кабели;
- Автоматичен превод на проект;
- Монтажен план с обратни референции към схематични страници и автоматично мащабиране на устройства;
- Автоматично генериране на легенда на устройства, монтирани на монтажна плоча;
- Автоматично генериране на списък с ревизии и др.
Изброените автоматични рапорти могат да бъдат включени, както като таблица в самият проект, така и да бъдат експортирани във формати *.xls, *. txt, *.xml. Съдържанието в колоните би могло да бъде определено от потребителите на системата. Всички документи са динамични, т.е. автоматично се подновяват при нанесена промяна на схематичните страници.

Системни изисквания
Сред препоръчителните системни изисквания за EPLAN Electric P8 Professional е операционна система - Windows XP Professional SP2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N, както и Windows Vista Ultimate. Други изисквания - процесор Pentium 4 на 2 GHz или алтернативен, RAM - 1 GB, дисково пространство - 1 GB, и резолюция на екрана - 1280 x 1024.

инж. Трифон Плачков,
Продуктов мениджър в Ритбул ЕООД, дистрибутор на EPLAN Software&Service за България 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top