Помпи за плувни басейни

13.03.2014, Брой 1/2014 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Помпи за плувни басейни
  • Помпи за плувни басейни

Техническа статия

 

Плувните басейни са сред основните атракции в развлекателни комплекси, хотели, спа центрове, спортни комплекси и други. В зависимост от предназначението те могат да бъдат с различна дълбочина, размери, с обособени зони и т.н.

Безпроблемното функциониране на басейна, поддържането на необходимото качество на водата, необходимото ниво и т.н. е свързано с използването на специално оборудване, важен елемент от което е водната помпа.


› РекламаОсигуряват непрекъсната циркулация на водата в басейна
Помпите за басейна изпълняват редица функции. Сред основните е осигуряване на непрекъсната циркулация на водата в басейна. Това гарантира поддържането на необходимото качество и чистота на водата в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания.

Благодарение на създаваната от помпата непрекъсната циркулация се предотвратява образуването на застойни зони, които могат да се превърнат в подходящи места за развитието на болестотворни бактерии. В същото време водата непрекъснато преминава през филтрираща система за отстраняване на попаднали замърсяващи вещества.
Разнообразие от конструктивни решения
Като вариант на изпълнение, за плувните басейни могат да се използват центробежни, осови и други видове помпи, вертикално и хоризонтално изпълнение. В зависимост от големината на басейна се използват помпи, различаващи се по мощност, производителност, максимално допустимо налягане в корпуса, допустима температура, въздух, циркулираща вода. Могат да се използват и различни типове двигатели.

Най-често помпите, използвани за плувни басейни, се подразделят основно на самозасмукващи и нормално засмукващи. Също така те могат да бъдат с предфилтър или без.

Характерно за самозасмукващите помпи е, че в зависимост от условията е възможно те да бъдат монтирани над или под нивото на водата. Съответно се предлагат и потопяеми самозасмукващи помпи. Също така при тях не е необходимо предвиждането на обратен клапан, тъй като те могат да осигурят напор до 3 метра. Все пак е добре да се има предвид, че някои специалисти препоръчват монтирането на помпата да е под нивото на водата.

Обикновено самозасмукващите помпи се предлагат с предфилтър за предварително очистване на водата от механични замърсители с оглед предотвратяване повреждане на елементи от помпата, като помпата и предфилтъра са обединени в един агрегат. Подобни агрегати стандартно се използват като част от филтриращите системи.

Добре е да се има предвид, че мощността на помпата е необходимо да се съобрази с възможностите на филтъра. При по-висока скорост на преминаващата през филтъра вода от препоръчителната, качеството на пречистената вода намалява. Подобна ситуация може да доведе и до повреда на помпата или филтъра.

При използване на нормално засмукващи помпи е добре де се има предвид необходимостта от запълването им с вода преди първото пускане. В повечето случаи се препоръчва помпите да се монтират под нивото на водата. При монтиране по-високо от нивото на водата е необходимо допълнително предвиждане на обратен клапан на смукателния тръбопровод. Важно условие за безпроблемната работа на помпата е да не се допуска да работи на сух ход.

Нормалнозасмукващите помпи могат да бъдат без предфилтър и намират широко приложение при изграждане на водопади, водни пързалки, хидромасажни вани и други.

Приложение намират и бустер помпите. Те обикновено се използват заедно със самозасмукващи помпи при необходимост от повишаване на налягането или дебита, а също така и с някои системи за автоматично почистване на басейна.


 

Критерии за избор
Общи изисквания към всички поми, използвани за басейни, са: те да са безопасни за околната среда, компактни, надеждни, с ниски нива на шум и вибрации. Необходимо условие е те да могат да работят безпроблемно с вода, съдържаща сол, химически добавки и други.

Работата с химични реагенти при високи температури поставя допълнителни изисквания към качеството на отделните елементи от конструкцията на помпите. За тяхното производство обикновено се използват материали като полипропилен, подсилен със стъклени влакна, чугун, бронз, композитни материали, алуминий, неръждаема стомана и други.

При избора на помпа се препоръчва да се избере помпа с мощност, която да може да осигури необходимата кратност на водния обмен като се отчете обема на басейна и количеството вода за напълването му.

Мощността на предлаганите помпи варира в широк диапазон започващ от около 40 m3/h и достигащ обикновено до около 100 m3/h. Както вече бе споменато, необходимо е да не се допуска образуването на застойни зони. Целият обем вода е необходимо интензивно да се смесва и качествено да се пречиства.

За да се гарантира поддържане на честотата на водата в басейна в съответствие със стандартите е необходимо цялото количество вода да преминава през филтърната система средно за около 4-6 часа. За едно денонощие е необходимо изпълнението на няколко такива цикъла.

Обикновено продължителността на подобен цикъл на филтриране се определя в зависимост от разположението на басейна, дали е открит или закрит, неговата натовареност и други. Препоръчително е при по-висока натовареност на басейна цикълът на пречистване да е по-кратък.

Също така е добре да се има предвид, че количество подавана вода и скоростта на пълнене е необходимо да бъде пропорционално на капацитета на басейна. По тази причина се препоръчва да се инсталира оборудване с известен резерв от мощност.

Обикновено като допълнителна защита срещу риск от токов удар служи изолацията на вала на помпа, а срещу отлагания на замърсявания върху отделните елементи от конструкцията на помпата и срещу запушване се предвиждат филтри, които е необходимо да бъдат подменяни на определен период от време, посочен от производителя.

Принципно, при определяне мощността на помпата се взима предвид необходимостта от филтриране на водата, а така също и обемът вода, необходим за почистването на филтъра.

Нагнетателно оборудване за хидромасажни вани
За хидромасаж във вода с различна температура се използват предимно водни и въздушни помпи за хидромасажни вани. За процедурите се използва вода циркулираща под налягане, подавана посредством дюзи, като паралелно са създава силен въздушен поток, което увеличава силата на въздействие на масажа. Здравината на помпата е осигурен с помощта на високотехнологични материали, които не са чувствителни към ефектите на абразивни частици и химикали.

Върху тихото и гладко функциониране на нагнетателното оборудване влияние оказва правилното монтиране на ваната. Системата за хидромасаж, с изключение на помпите за хидромасажни вани, включва водни дюзи по стените на ваната, свързващи тръби, усвояването на въздуха.

По затворения контур през цялото време циркулира вода, подавана от помпите. Следва да се отбележи, че в работен режим водният агрегат е на практика безшумен, а шумът се създава от въздуха.

Необходимо е помпите, използвани за хидромасажни вани, да са оборудвани с топлинна защита на двигателя, вграден филтър за улавяне на едри замърсители, няколко режима за хидромасаж и висока надеждност при продължителна работа.

Ръчно управляваните или с микропроцесор помпи за хидромасажни вани поддържат зададената температура и осигуряват санитарна обработка на повърхността след приключване на водните процедури. За помпеното оборудване е необходимо да се предвиди отделен източник за електрозахранване и се предвижда възможност за автоматично изключване на помпата при възникване на аварийна ситуация.

Спазването на всички правила за инсталиране и експлоатация на помпите осигурява високо качество на водните процедури както в хиромасажните вани, така и в басейните. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Обработка на водата за плувни басейниТехническа статия

Обработка на водата за плувни басейни

Механичното пречистване е свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Обикновено това включва попаднали от околната среда или пренесени от ползващите басейна прах, пясъчни частици, мърсотия и т. н. Използваното оборудване се свежда до различни конструкции филтри и филтърни системи. Широко използвани в практиката са пясъчните, картушните и диатомичните филтри. При пясъчните филтри за пречистване на водата се използва пясък, най-често кварцов, в който се задържат различните замърсявания. Водата се подава откъм горната част на филтъра.

Отопление на жилищни сградиТехническа статия

Отопление на жилищни сгради

Съвременни тенденции при отоплителните инсталацииПостигането на топлинен комфорт през студените месеци в годината е възможно само при добре функционираща отоплителна инсталация, която, освен да гарантира комфорта на обитателите, е добре да бъде и достатъчно ефективна от икономическа и енергийна гледна точка. Възможностите днес съвсем не са малко, както по отношение на вида на системата за отопление, така и по отношение на вида на топлоносителя и енергоносителя, вида на отоплителните тела и т.

Чилър - термопомпа

Чилърите-термопомпи, познати още като термопомпи въздух-вода, са три основни вида - обикновени, термопомпи с рекуперация на топлина и термопомпи с инверторно управление. Към обикновените термопомпи въздух-вода се отнасят стандартните чилърни агрегати, които работят ефективно при температури над -50 °С. При термопомпите с рекуперация на топлина към агрегата е включен допълнителен топлообменник, който използва топлината, генерирана от работата на самия компресор, за подгряване топла вода за БГВ (битово горещо водоснабдяване). При чилърите стандартно изпълнение тази енергия се губи. От друга страна, чилърите с рекуперация на топлина могат да работят ефективно при температури до -20 °С. Чилърите-термопомпа с инверторно управление са с автоматично регулиране на оборотите на компресора. По този начин текущата мощност във всеки момент съответства на текущите потребности от топлина или студ.

Покрит басейн за уединен релакс

Ако пълното спокойствие вкъщи все ви убягва, решението може да се окаже този покрит и шумоизолиран басейн с форма на делфинче. Стига да не страдате от клаустрофобия, басейнът предлага всичко необходимо за уединен релакс.

Филтриране на семейния басейн

Пясъчни, патронни и диатомитни филтри за басейниЗамърсяването на водата в басейна става от околната среда или от хората, които се къпят в него. Прах, листа, цветен прашец, бактерии попадат във водата, носени от вятъра.

Подводно осветление за басейни

Без съмнение, основната функция на един домашен радиатор, където и да се намира, е да отоплява. И това не се отнася само за стаите, в които прекарваме по-голямата част от времето си вкъщи.

Отопление на басейна от слънцето

Видове и възможности на слънчевите колектори за подгряване на водата в басейниКак да удължим плувния сезон и едновременно с това да намалим месечните сметки за електричество? Възможните варианти са два - да прекараме цялото лято в Палма де Майорка или да заменим конвенционалното отопление на домашния басейн със система от слънчеви колектори.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top