Последни достижения в сградните системи за сигурност

14.12.2015, Брой 6/2015 / Техническа статия / Сигурност

  • Последни достижения в сградните системи за сигурност
  • Последни достижения в сградните системи за сигурност
  • Последни достижения в сградните системи за сигурност
  • Последни достижения в сградните системи за сигурност
  • Последни достижения в сградните системи за сигурност

Техническа статия

 

През последното десетилетие станахме свидетели на своеобразна революция в областта на сградните системи за сигурност. Фундаментални технологии като безжичните и клетъчни устройства навлязоха в тази сфера, за да променят завинаги начина, по който осигуряваме безопасността на домовете си.

Съвременните сгради стават все по-интелигентни и интерактивни с развитието на системите за сигурност, а те се превръщат в комплексни свързани и интегрирани платформи с потенциал да обединят всички познати стратегии и мероприятия в областта на сигурността в единно многопластово решение.

Комбинацията от възможности за отдалечено наблюдение и управление на сградите и интегрираните в тях системи значително е подобрило ефективността на продуктите в областта на сигурността на пазара.

Благодарение на елиминираната потребност от окабеляване и нарастващата достъпност и функционалност на сензорите, сигурността на днешните решения е многократно по-висока в сравнение с технологиите от предишно поколение.

Водещи тенденции в сферата на сградната сигурност в наши дни са биометричните системи и тяхното все по-широко приложение в жилищния, търговския и публичния сектор, възможностите за сателитно наблюдение на сградите и домовете, както и все по-масовото използване на дронове в потребителския сегмент за различни цели, свързани със сигурността.

Паралелно с това продължава развитието на безжичните и клетъчните технологии, които се интегрират в нови устройства и услуги, разширявайки значително обхвата на сградната сигурност.

Актуални технологични тенденции в сферата на сигурността
Сред основните технологични тенденции в области като сигурност, автоматизация и комуникации днес е свързаността. Тя води до небивала досега конвергенция, консолидация и коеволюция на технологиите в тези сфери и до възникването на нови продукти, услуги и решения.

Изграждането на все по-комплексни мрежи от разнотипни устройства и системи със сложна архитектура и централизирано управление позволява значително улесняване за потребителите на приложенията в областта на сигурността.

Възможностите за обмен на информация между отделните устройства и системи в един съвременен интелигентен дом или сграда многократно увеличава потенциала на системите за сигурност. За база се използват глобалната или локални LAN мрежи, както и редица безжични технологии за свързаност като Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, KNX и др.

Едно от съществените предимства на свързаните платформи за сигурност е възможността за достъп до системите за видеонаблюдение от всяка точка чрез мобилно приложение за смартфон или таблет. Записите от видеокамерите днес могат да бъдат съхранявани на облачни сървъри без да е нужно потребителят да закупува и обслужва собствена хардуерна памет.

Така всичко, от което се нуждае съвременният собственик на интелигентен дом, за да гарантира и управлява сигурността му в реално време, е мобилно устройство, побиращо се в дланта му. Мобилните приложения стават все по-гъвкави и разполагат с широк набор от инструменти и възможности за настройка на аларми, известия, задаване на графици и др.

Сред водещите тенденции на пазара на смарт решения за сигурност са самонаблюдаващите се системи (self-monitoring systems). Те са способни сами да вземат решение как да функционират автоматизираните устройства и инсталации в дома или сградата при евентуален риск за обитателите или имуществото от различен характер - пожар, опит за влизане с взлом и др., дори и в отсъствието на собственика или без да е необходима команда от негова страна. Тези технологии се обучават въз основа на предварително зададени от потребителя сценарии и възможни изходи.

Една от най-интересните сфери на развитие на технологиите в сградната сигурност е използването на безпилотни летателни апарати, известни като дронове, за наблюдение. Кръжейки около дома на височина около 5-6 м тези високотехнологични системи, снабдени с видеокамери със сравнително висока резолюция, могат лесно да регистрират присъствието на съмнителни лица или наличието на други потенциални рискове в периметъра на наблюдение.

С цел осигуряване на сигурността на самите дронове и съдържащата се в паметта им информация, в тези устройства и техните контролери, чрез които потребителят ги управлява, все по-често се интегрират биометрични ключове за удостоверяване самоличността на искащия достъп.

Сигурност в интелигентния дом
Сигурността на дома е по-важна от всякога с увеличаването на броя интегрирани в него смарт системи за автоматизация и комуникации и изместване на отговорността за обезопасяването му от физическата среда и нейните елементи към виртуалните технологии.

Съвременните смарт врати, прозорци и ключалки разполагат с възможности за централизирано, отдалечено и виртуално управление и изпращане към централната платформа за управление на информация за статуса си (отворено/затворено, отключено/заключено и др.).

Алармените системи са все по-интелигентни, гъвкави и адаптивни към приложенията и разполагат с възможности да разпознават и класифицират дразнителите в средата на действие, за да се задействат само при реална заплаха за сигурността.

Мрежовите архитектури на платформите за сигурност позволяват почти безгранично разширяване и интегриране на огромен брой разнотипни устройства като видеокамери, микрофони, сензори за движение, присъствие, приближение или включване на осветлението, датчици за дим, въглероден диоксид, температура и влажност, термостати, биометрични идентификатори, на базата на информацията от които може да се състави цялостна картина в реално време на средата във и около интелигентния дом.

Всички тези предимства на смарт технологиите вървят заедно с един негатив - сигурността на интелигентните домове и сгради е застрашена от нов вид заплаха, кибератаките. В зависимост от степента на свързаност и интегрираност на отделните системи в дома, един хакерски пробив може да компрометира безопасността на дадена зона или на целия дом, както и на неговите обитатели и на имуществото вътре. Ето защо, паралелно с развитието на технологиите, се изменят и стратегиите за повишаване на сигурността в умните домове.

Стратегии за повишаване на  сигурността в интелигентни сгради
До неотдавна, за да се застраши сигурността на един дом или сграда, беше необходимо физическото присъствие на недоброжелател или наличието на дадено средство за елиминиране на системите за сигурност в близост до обекта.

Днес интелигентните врати, прозорци и ключалки могат да бъдат отключвани и от разстояние, стига злонамереното лице да успее да “хакне” паролата или ключа за достъп на автоматизираната система за сигурност.

Колкото по-дълбоко интегрирани са IT инфраструктурата и сигурността в една сграда, толкова повече тя е изложена на подобни рискове. Обект на заплаха са не само домовете, но и търговските обекти, офисите, болниците и публичните сгради, както и седалищата на различни компании и организации.

За да отговорят адекватно на тези съвременни рискове, собствениците и мениджърите на интелигентни сгради е необходимо да обърнат сериозно внимание не само на физическата, но и на мрежовата сигурност на обекта, тъй като те са органично и неизменно свързани.

За целта е необходима надеждна двупосочна комуникация между отделните елементи на платформата за сигурност и контролния център, както и адресиране на всички възможни рискове поотделно със съответните стратегии за повишаване на сигурността.

Една недобре осигурена IT мрежа или платформа за сигурност може лесно да стане обект на кибератака, която да причини физически щети и разрушения чрез недобронамерено управление на различните системи и инсталации в сградата, както и да застраши здравето и живота на обитателите или да елиминира и повреди критично оборудване като видеокамери, микрофони, биометрични системи.

Достатъчно сериозна вреда за някои фирми и организации може да причини дори само загубата на електрозахранване или комуникации за определено време, достъпът до класифицирани и лични данни, интелектуална собственост, финансова информация и др.

За да се предотвратят такива рискове, е необходимо да се спазва мултисистемен подход и да се осигури защита поотделно на уеб достъпа, сървърите, виртуалните мрежи, системите за сграден мениджмънт, мрежовите контролери на отделните инсталации и всички останали елементи на IT архитектурата в сградата.

Добре е да се предвиди централизиран софтуер за управление и защитата да се зонира спрямо възможните физически и виртуални входове за злонамерен достъп, за да може потенциалните заплахи лесно да се локализират. Препоръчителен вариант е разработването на специализирана програма за IT сигурност на сградата, с чието изпълнение да бъде ангажиран и съответният квалифициран персонал.

Безжични системи за сигурност
Безжичните системи за сигурност се превърнаха в стандарт в областта. Липсата на окабеляване разширява обхвата на тези системи и възможните локации за монтаж на съответните компоненти, улеснява инсталацията и поддръжката им и намалява първоначалните разходи и разноските за обслужване.

Допълнително предимство е елиминирането не необходимостта от пробиване на отвори за кабели, които да нарушават естетиката на интериора и екстериора на сградите и помещенията. По-лесно и бързо е и преместването на отделните устройства. В допълнение, така се намалява и рискът физически да бъде прекъсната комуникацията между отделните елементи на мрежата чрез срязване на кабел или проводник.

Всички тези безспорни преимущества на безжичните системи, съчетани с бързата и надеждна комуникация, ги превръщат в най-търсените от потребителите технологии в областта на сигурността през последните години.

Иновации във видеонаблюдението
Едно от направленията на сградната сигурност в наши дни, които притежават най-голям потенциал за технологично развитие, са системите за видеонаблюдение.

Разработчиците и производителите на видеокамери залагат на все по-компактни размери, все по-големи обеми и памети за съхранение на данни, по-висока разходна ефективност, интеграция на все по-голям брой технологии и инструменти в едно устройство, както и на интерфейсни възможности за уеб-базиран или облак-базиран стрийминг в реално време, съхранение и обработване на видеозаписи и данни във виртуална среда.

Съвременните смарт технологии позволяват отдалечен достъп, мониторинг и управление на системите за видеонаблюдение през браузърни или мобилни приложения за смартфони или таблети.

Гамата от продукти на пазара обхваща богато разнообразие от аналогови и цифрови решения с тенденция за сериозен превес на дигиталните системи. Предлагат се иновативни и специализирани smart home системи за сигурност, устройства за различни други приложения с интегрирани камери, както и богато разнообразие от дигитални видеокамери с различни разделителни способности, базови комуникационни технологии, работен обхват и програмно и сензорно осигуряване.

Сериозно развитие се отчита при HD CCTV системите за видеонаблюдение, които стават все по-предпочитани за редица приложения. Забелязва се и тенденция към подобряване на здравината на видеокамерите, които се предлагат във версии със ударо-, взриво-, влаго- и комбинирани вандалоустойчиви корпуси.

Все по-разпространени са цветните камери, които позволяват по-прецизно идентифициране на различни лица и обекти. Сериозен бум на пазара бележат мрежовите IP камери, които вече са на сравнително достъпна за обикновения потребител цена.

Пазарът обхваща и различни иновативни нишови решения като компактни носими (body-worn) цифрови видеокамери, които се прикрепят към облеклото и се използват в специализирани приложения като охранителна дейност.
Видеонаблюдението като услуга (VSaaS)
С нарастването на приложенията на облачните услуги в сградния сектор се появи и нова форма на решенията за видеонаблюдение - видеонаблюдение като услуга (Video Surveillance as a Service, VSaaS).

VSaaS платформите позволяват на големи потребители като фирми и организации да съхраняват и управляват видеозаписи и данни от системи за видеонаблюдение на различни обекти посредством облачен сървър или облачен център за данни с високи нива на сигурност.

Доставчиците на такива услуги на съвременния пазар стават все повече и предлагат все по-гъвкави възможности за потребителите - заплащане само на използвания ресурс и капацитет за съхранение, все по-богат набор от облачни инструменти за анализ и обработка на данни, възможности за безгранично разширяване на облачната архитектура без нужда от закупуване и обслужване на скъп лицензиран софтуер, хардуер или друга физическа инфраструктура, достъп от всяка точка на света и др.

VSaaS услугите обхващат три основни вида пакети: съхранение и обработка на информация в облачен център за данни; управление в облачна платформа на данни, съхранявани локално от потребителя, или комбинация от първите два варианта. При хибридните решения е налице както виртуално, така и локално съхранение на данни, най-често в паметта на самите камери, на SD карти и др.

Сред основните потребители на видеонаблюдение като услуга са търговски вериги, ресторанти, жилищни комплекси и кооперации, производствени предприятия, банки, телекомуникационни компании и др. Главно предимство на този тип решения е фактът, че отговорност за сигурността на информацията носи не потребителят, а доставчикът на услугата.


 

DIY (Do-IT-Yourself) системи за сигурност
Като алтернатива на стандартизираните решения, внедрявани в интелигентните домове от системни интегратори, все повече потребители се захващат с изграждането на т. нар. DIY (Do-IT-Yourself или “направи си сам”) системи за сигурност.

Основна тенденция при смарт решенията, на която е базирано възникването и разрастването на това направление в сградната автоматизация и сигурност, са отворените комуникационни стандарти и универсалната оперативна съвместимост на голяма част от съвременните устройства.

Предимство на DIY подхода е свободата при избора на отделните компоненти на системата и възможността за конфигуриране на персонализирано решение, максимално адаптирано към нуждите на съответния обект и неговите обитатели.

Агенцията за маркетингови изследвания Strategy Analytics прогнозира, че до 2019 г. продажбите на DIY системи за сигурност ще достигнат 38 млрд. щатски долара. На пазара се предлагат редица продукти, които стимулират развитието на този сегмент, като стартови пакети, развойни комплекти, все по-лесни за свързване в мрежа устройства, както и специализирани центрове (хъбове) за домашна автоматизация с акцент върху сигурността.

Новости при биометричните системи за сигурност
Съвременните биометрични системи за сигурност и контрол на достъпа се отличават с много по-висока надеждност и ефективност в сравнение с решенията от преди десетилетие например. При новите технологии е сведен до минимум рискът от погрешно разчитане на биометричните показатели и грешки при удостоверяването или идентификацията.

Сред основните тенденции в развитието на биометриката за сградния сектор е все по-широкото й използване в нови и различни приложения, включително в жилищния, офисния и търговския сегмент. Биометричните технологии днес са по-достъпни, по-компактни, по-защитени срещу фалшификации на биометрични показатели, както и по-чувствителни и прецизни.

Важна посока на развитие на тази сфера е все по-тясната интеграция в комплексни платформи за сигурност и сградна автоматизация. Съвременните биометрични устройства са свързани и могат да комуникират помежду си и с контролната система, както и да осигуряват обратна връзка за потребителя и искащия достъп. Това е особено важно например при отказ на достъп на дадено лице. То може да получи информация защо именно достъпът му е отхвърлен, а собственикът на системата да бъде известен.

Биометричните технологии днес са все по-лесни за инсталация и интеграция, а разходите за закупуването и внедряването им са в пъти в по-ниски в сравнение с преди няколко години, което допълнително разширява приложената им област.

Все по-масова тенденция и в тази сфера е съхранението и обработката на данни на облачни сървъри, както и възможностите за отдалечен мониторинг и контрол на биометричните системи чрез приложение за персонални мобилни устройства. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.Техническа статия

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.

През 2016 г. станахме свидетели на развитието на няколко доста добре очертани тенденции при видеонаблюдението.

Системи за видеонаблюдение с автономно захранванеТехническа статия

Системи за видеонаблюдение с автономно захранване

Аудио- и видеонаблюдението вече е масово разпространено, тъй като е икономичен начин за защита на активи и хора. Но един от проблемите, с които най-често се сблъскват експертите по сигурността при внедряването на стационарни или преносими CCTV камери на отдалечени места е, че там обикновено няма достъп до електрозахранване от мрежата.

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана  в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на  всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация.

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжкаИнтервю

Анди, инж. Кирил Радев: Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата продукт-услуга-поддръжка

Как Анди успява да се наложи като една от водещите компании за изграждане и обслужване на системи за сигурност и как успешното сътрудничество с мобилните оператори в страната допринася за това – разберете от разговора с инж. Кирил Радев, ръководител корпоративни клиенти във фирмата.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top